Skip to main content

Barn er sårbare for mobilstråling

WHO klassifiserte i fjor elektromagnetiske felt fra trådløs informasjonsteknologi som mulig kreftframkallende. Hva er det vi utsetter barn og unge for?

Tekst Olle Johansson     Oversatt og tilrettelagt av Iver Mysterud     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kronikk»]I denne spalta publiserer vi kronikker med faglig tyngde. Olle Johansson har forsket på effekter av elektromagnetisk stråling i flere tiår.[/gdlr_box_icon]

Forskere, blant annet i Norge, har funnet at man lærer seg bokstaver mer effektivt dersom man får skrive for hånd. Hjernen får tilbakemelding fra motorikken når vi skriver for hånd. Bokstavene gir også avtrykk i det motoriske minnet i hjernens talesenter. Tegnenes form kobles til og med til vår måte og uttale dem på, noe som fremmer innlæring. Studier viser dessuten tydelig at barn som har lært seg å skrive for hånd, husker bokstavene mye bedre enn de som bare har fått bruke tastatur.

For tida pågår en debatt i Sverige om skolen og barns innlæring. ”Fornyerne” vil erstatte lærebøker og penner med de nye trådløse lesebrettene. Andre hever en advarende pedagogisk finger.

Disse nye, trådløse hjelpemidlene oversvømmer nå skoler og hjem. Eksempler på slike strålingskilder er trådløse rutere, datamaskiner med trådløse nettverkskort, trådløse fasttelefoner, nettbrett (som Ipad) og mobiltelefoner. Samtidig er det allerede for flere år siden vist at eksponering fra slike apparaters elektromagnetiske felt kan ha sterk biologisk påvirkning og negative helseeffekter.

Omfattende dokumentasjon

Det finnes nå mange vitenskapelige holdepunkter for at barn sannsynligvis er mer sårbare for pulsert mikrobølgestråling enn voksne, og ny forskning viser blant annet alvorlige effekter på atferd og innlæringsevne.1,2,3 Det råder allmenn enighet blant forskere om at elektromagnetiske felt trenger lengre inn i hjernen hos barn enn hos voksne fordi barns hodeskaller er tynnere. Det er også bred enighet om at barn er mer utsatt for skadeeffekter fra stråling fordi deres kropper er under utvikling. Barn er ikke ”små voksne”!

WHO klassifiserte i fjor elektromagnetiske felt fra trådløs informasjonsteknologi som mulig kreftframkallende.4 Europarådets miljøkomité krever i sin resolusjon 1815 fra mai 2011 kraftige tiltak for å beskytte allmennheten mot mobilstrålingens skadevirkninger. Blant annet vil den ha forbud mot mobiltelefoni og trådløst internett i skoler av hensyn til barns helse.5 Komiteen vil også senke grenseverdien for mobiltelefoni kraftig, noe som er helt i samsvar med Seletunrapportens krav fra 2010.6 I denne rapporten krever en internasjonal gruppe vitenskapsmenn stopp i videre utbygning av trådløse systemer og nye grenseverdier. Seletuns vitenskapspanel (The Seletun Scientific Panel) publiserte i februar 2010 en resolusjon med en lang rekke felles standpunkter og anbefalinger, basert på en gjennomgang av forskning som da var tilgjengelig om helseeffekter av elektromagnetiske felt.1 Siden den gang har det kommet enda flere rapporter.7,8,9,10,11,12,13

LES OGSÅ  Sjefslege i Florida: – Unge menn bør ikke ta mRNA-vaksinen!

Svak stråling?

Iblant ser man i debatten at enkelte – som oftest representerer en strålevernmyndighet – hevder at det ikke er noen fare fordi ”strålingen er så svak”. Svak i forhold til hva, spør jeg meg.

I dag sitter barn i strålingsnivåer som med letthet kan være 1018 (en trillion) ganger høyere enn vår naturlige bakgrunnsstråling. Hvordan ble et slikt tall ”svakt”?

Barn som bruker en bærbar datamaskin for å laste ned fra trådløst internett, er utsatt for like mye stråling (omkring 1 000 mikrowatt per kvadratmeter og oppover) som om de var nær en basestasjon for mobiltelefoni (50-100 meter). Det finnes mange foreldre som ikke er klar over dette. Sifrene er ikke tatt ut av lufta, men er hentet fra offisielle målinger som det norske Post- og teletilsynet har gjort, blant annet på skoler i Oslo. Uansett om det dreier seg om basestasjoner, trådløse nettverk eller mobiltelefoner, snakker vi om samme type stråling (intervallet 1-2,5 gigahertz).

Atferdsproblemer

En gruppe forskere i California gjennomførte nylig en stor studie av mobilbruk hos gravide kvinner.14 De studerte barn som var født i Danmark et visst år (1998/1999) og intervjuet mødrene om deres mobilbruk under graviditeten. De spurte også om barns mobilbruk og atferd.

Til forskernes overraskelse viste det seg at de mødrene som hadde brukt mobiltelefonen mest under graviditeten, hadde størst risiko for å få barn med atferdsproblemer, både autisme og AD/HD-liknende atferd. Risikoøkningen var statistisk signifikant og økte dessuten ytterligere dersom barnet selv brukte mobiltelefon.

En slik studie er kanskje ikke tilstrekkelig for å konkludere at elektromagnetiske felt er farlige for barn. Tyske forskere ville derfor måle stråledosen som barn og ungdom utsettes for i dagliglivet. De ba cirka 3 000 barn og ungdommer i Bayern om å bære med seg et dosimeter fra morgen til kveld. Dosimetrene målte strålingen fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk.

Det viste seg at den firedelen av barna som hadde vært mest utsatt for stråling, hadde mer konsentrasjonsproblemer om kvelden enn resten av barna. Samme gruppe hadde også mer hodepine og var mer irriterte enn andre ungdommer. Resultatet var på nytt statistisk signifikant.15

Stresshormoner

Et viktig spørsmål er hvilke(n) mekanisme(r) som kan forklare disse symptomene hos barn og ungdommer. De to tyske forskerne Buchner og Eger målte nivåene av stresshormoner hos 60 beboere i et område før man monterte en basestasjon.16 Deretter ble de på nytt målt etter seks måneder og igjen etter 1½ år etter at antennen ble satt i drift. Det viste seg at beboerne hadde mye høyere nivåer av stresshormonene adrenalin og noradrenalin seks måneder etter at basestasjonen ble satt i drift, og etter ytterligere ett år var situasjonen ikke forbedret. Det er selvsagt helseskadelig å leve med en slik konstant stressituasjon i kroppen.

Påvirkning på fostre

LES OGSÅ  Dårlig sædkvalitet – årsaker og botemidler

Tro nå ikke at dette bare handler om barn. Nei, selv fostre påvirkes markant og på en spesielt skremmende måte. Kinesiske forskere har studert påvirkning av mobilstråling på rottefostre.17 Forskerne målte forandring både på nervecellers signalstoffer samt effekter på antioksidative enzymer som skal beskytte våre celler mot oksidativt stress. Konklusjon? Mobilstrålinga under graviditeten førte til skader på fostrenes hjerner! De ble altså født med hjerneskade. Hvilke mødre og fedre vil det?

Basert på ovenstående oppfordrer nå Folkets Strålevern18 i Norge foreldre til en formell avtale der man som foresatte ikke samtykker til at skolen eller barnehagen utsetter deres barn for mikrobølgestråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi verken i klasserommet eller innendørs generelt. Som foreldre oppfordres man til også å kreve at skolen/barnehagen vedtar forsiktighetstiltak for å minimere strålingseksponeringen og at institusjonen så snart som mulig går tilbake til kablede løsninger for datanett og interntelefoni. De foresatte oppfordres også til å kreve svar på hvem som er ansvarlig dersom barnet skades på grunn av strålingseksponeringa.

Elever og lærere rapporterer stadig oftere om unormal trøtthet i sitt arbeidsmiljø, altså skolen, og man kan i dag ikke avfeie mistanken om at eksponering fra trådløse nettverk representerer en betydelig og unødvendig risiko for våre barns og lærernes helse. Akademisk er emnet ikke spesielt komplisert, selv om det for en lekmann kan virke vanskelig å vurdere. Mangelen på kunnskap skyldes i dag utelukkende sviktende forskningsressurser, ikke sviktende ideer, hypoteser, teorier eller engasjement.

Det er imponerende at Folkets Strålevern nå tar initiativ for å beskytte helsa til barn og ansatte på skoler og i barnehager og skoler. Men når skal våre ansvarlige politikere innse at denne saken fortjener oppmerksomhet? Det er kanskje på tide å gi våre politikere hvert sitt forståelsesbrett i stedet for et lesebrett!

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om artikkelforfatteren«]Olle Johansson (f. 1953) er dosent i nevrovitenskap ved Karolinska Institutet i Stockholm. Han har interessert seg for og forsket på effekter av elektromagnetisk stråling i flere tiår. E-post: Olle.Johansson@ki.se[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Foroozandeh E, Derakhshan-Barjoei P, Jadidi M. Toxic effects of 50 Hz electromagnetic field on memory consolidation in male and female mice. Toxicology and Industrial Health 2012; 7. mars [Epub ahead of print].

2.  Hao D, Yang L, Chen S mfl. Effects of long-term electromagnetic field exposure on spatial learning and memory in rats. Neurological Sciences 2012; 24. februar [Epub ahead of print].

LES OGSÅ  Mobilbruk og hjernesvulst

3.  He LH, Shi HM, Liu TT mfl. Effects of extremely low frequency magnetic field on anxiety level and spatial memory of adult rats. Chinese Medical Journal (Engl) 2011; 124: 3362-6.

4.  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/mono80.pdf.

5.  http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

6.  Fragopoulou A, Grigoriev Y, Johansson O mfl. Scientific panel on electromagnetic field health risks: consensus points, recommendations, and rationales. Reviews on Environmental Health 2010; 25: 307-17.

7.  Miyakoshi Y, Kajihara C, Shimizu H mfl. Tempol suppresses micronuclei formation in astrocytes of newborn rats exposed to 50-Hz, 10-mT electromagnetic fields under bleomycin administration. Mutation Research 2012; 14. mai [Epub ahead of print] (PMID: 22617403).

8.  Gye MC, Park CJ. Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system.

Clinical and Experimental Reproductive Medicine 2012; 39: 1-9.

9.  Laudisi F, Sambucci M, Nasta F mfl. Prenatal exposure to radiofrequencies: Effects of WiFi signals on thymocyte development and peripheral T cell compartment in an animal model. Bioelectromagnetics 2012; 3. mai [Epub ahead of print] (doi: 10.1002/bem.21733).

10.  Yumoto H, Tominaga T, Hirao K mfl. Bactericidal activity and oral pathogen inactivation by electromagnetic wave irradiation. Journal of Applied Microbiology 2012; 16. april [Epub ahead of print] (doi: 10.1111/j.1365-2672.2012.05307.x).

11.  Chen G, Lu D, Chiang H mfl. Using model organism Saccharomyces cerevisiae to evaluate the effects of ELF-MF and RF-EMF exposure on global gene expression. Bioelectromagnetics. 2012; 9. april [Epub ahead of print] (doi: 10.1002/bem.21724).

12.  McRobbie DW. Occupational exposure in MRI. British Journal of Radiology 2012; 85: 293-312.

13.  Teepen JC, van Dijck JA. Impact of high electromagnetic field levels on childhood leukemia incidence. International Journal of Cancer 2012; 21. mars [Epub ahead of print] (doi: 10.1002/ijc.27542).

14.  Divan HA, Kheifets L, Obel C mfl. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology 2008; 19: 523-9.

15.  Heinrich S, Thomas S, Heumann C mfl. Association between exposure to radiofrequency electromagnetic fields assessed by dosimetry and acute symptoms in children and adolescents: a population based cross-sectional study. Environmental Health 2010; 9: 75-83.

16.  Buchner K, Eger H. Veränderung klinisch bedeutsamer Neurotransmitter unter dem Einfluss modulierter hochfrequenter Felder – Eine Langzeiterhebung unter lebensnahen Bedingungen. Umwelt-Medizin-Gesellschaft 2011; 24: 44-57.

17.  Jing J, Yuhua Z, Xiao-Qian Y mfl. The influence of microwave radiation from cellular phone on fetal rat brain. Electromagnetic Biology and Medicine 2012; 31: 57-66.

18.  www.stralevern.no


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner