Skip to main content

Betydning av hudkontakt for premature barn

Hudkontakt mellom mødre og nyfødte barn frem-mer organiseringen av spedbarnets fysiologiske systemer, inkludert stressrespons, naturlig variasjon i hjerteraten (respiratorisk sinusarytmi) og søvnmønstre. I tillegg har hudkontakt en rekke positive effekter på hjernens utvikling. For tidlig fødsel kan forstyrre  hjernens utvikling og fører ofte til atskillelse fra mor  og dermed for lite fysisk kontakt. Israelske forskere ønsket å undersøke i hvilken grad manglende hudkontakt kunne gi  negative konsekvenser for premature barn: De lot 73 premature barn få såkalt kenguruomsorg, mens 73 barn  fikk vanlig omsorg med opphold i kuvøse (kontrollgruppe). Kenguruomsorg er en prosedyre som opprinnelig ble utviklet i Colombia grunnet mangel på kuvøser og bidrar til at fortidligfødte barn beholder kroppsvarmen ved hjelp av hudkontakt med mor. Forskning har funnet at denne måten å behandle premature på er trygg og har en rekke positive effekter for barna. De israelske forskerne fulgte barna gjennom ti år og undersøkte dem regelmessig i denne perioden. Det viste seg at kenguruomsorg ga en rekke positive effekter som viste seg fra seks måneders til ti års alder. Ved ti år hadde ”kengurubarna” svekket stressrespons, bedre variasjon i hjerteraten, mer organisert søvn og bedre kognitiv kontroll enn barna i kontrollgruppa. Studien viser at hudkontakt er viktig for premature barn og har positive effekter på lang sikt. IM

LES OGSÅ  Amming forbereder barnet på fast føde

Kilde:

Feldman R, Rosenthal Z, Eidelman AI. Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child physiologic organization and cognitive control across the first 10 years of life. Biological Psychiatry 2014; 75: 56-64. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24094511


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner