Skip to main content

Brobyggerne

Vi er et nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helse og rus med ønske om å gjøre kjent erfaringer fra brukere og pårørende. Slike kunnskaper mener vi bør integreres i helsetjenestene på lik linje med fagkunnskap.

Tekst Birgitte Finne Høifødt     Foto Shutterstock og Morten Bjerk

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (Erfaringskompetanse) ble dannet som kompetansesenter i 2006. Senteret har sju ansatte. Her forteller kommunikasjonsrådgiver Birgitte Finne Høifødt om organisasjonen.[/gdlr_box_icon]

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er ofte omtalt som en brobygger i møtet mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innen psykisk helse.

Tverrfaglighet

For å være brobyggere er vi satt sammen som en tverrfaglig gruppe. Sju ansatte bidrar innenfor områdene helsefag, humaniora, kommunikasjon og administrasjon. Styret er satt sammen av representanter fra hele det psykisk helsefeltet, og styremedlemmene har bred erfaring fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, fag- og utdanningsfeltet.

Kompetansesenteret er finansiert av Helsedirektoratet. Vi har valgt brobyggeren som metafor for vår virksomhet fordi vi tror at vi best kan utvikle bærekraftig kunnskap og god praksis gjennom dialog og samarbeid. Logoen vår er en åpen bok, noe som illustrerer at vi håper at vi som samfunn evner å bla om til nye ark uten å miste fortellingen foran.

Hvorfor er vi dannet?

LES OGSÅ  Personlighetstrekk koblet til høy IQ

Vi har fått i mandat fra Stortinget å samle bruker- og pårørendekunnskap. Erfaringene skal gjøres tilgjengelige og søkbare for ulike målgrupper som helse- og sosialpersonell, utdanningsinstitusjoner, tjenesteapparatet som for eksempel NAV, andre brukere og pårørende i det psykisk helsefeltet, samt politikere.

Ved å samle og spre erfaringer fra det psykisk helsefeltet gjøres ny kunnskap tilgjengelig for samfunnet. Målet og vår primære oppgave er å trekke brukerperspektivet inn i psykisk helse- og rusfeltet. I dag utvikles mange av tiltakene og tilbudene innen psykisk helse uten at vi er sikre på hva som virker eller ikke. I et slikt perspektiv er det helt nødvendig å legge stor vekt på brukernes erfaringskompetanse.

Hva er vi opptatt av?

Det ligger makt i den kunnskapen som kommer fra brukerne i psykisk helsevesen. Vi vet at den enkeltes opplevelse er en gyldig kunnskapskilde i forskning og praksisutvikling. Vår visjon er derfor likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap.

Alle mennesker besitter individuelle livskunnskaper. Når slike opplevelser og erfaringer bearbeides, oppstår viktig erfaringskompetanse. Anerkjennelsen av denne erfaringskompetansen og dialogen mellom ulike perspektiver og fagtradisjoner bidrar til å utvikle ny praksis, kunnskap og forståelse av psykisk helse.

Hva arbeider vi med?

En av våre kjerneoppgaver er å samle historier fra brukere og pårørende innen psykisk helsefeltet. Hva betyr dette i praksis?

Vi bruker ulike kommunikasjonskanaler for å få inn historier, både nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev, ulike konferanser og møteplasser og i direkte kontakt med folk. På den måten får vi jevnlig inn historier som deretter blir systematisert på temaer og gjort tilgjengelig og søkbare for våre målgrupper.

Vi er unike i Norge fordi vi har et eget, nasjonalt fagbibliotek som både har digitale ressurser og en fysisk samling av bruker- og pårørendekunnskap fra det psykisk helsefeltet. De som oftest bruker biblioteket, er studenter, undervisningspersonell og forskere som kan nyttiggjøre seg materialet til pasientkasuistikker i sine studier, i oppgaver og i undervisningen. Vi får også tilbakemeldinger fra helsepersonell, NAV-ansatte og tjenesteutøvere som mener at vår samling gir mulighet til å øke deres egen brukerkunnskap.

LES OGSÅ  Sukkeravhengighet og spiseproblemer

Ikke minst sier brukere og pårørende at det gjør godt å lese historier om andre i liknende livssituasjon. Å lese om erfaringer fra andre brukere og pårørende gir håp. Man kan søke i den nasjonale samlingen for bruker- og pårørendekunnskap på vår nettside eller ta kontakt på bibliotek@erfaringskompetanse.no. Vi sender bøker gratis over hele landet.

Hva har vi oppnådd?

På et overordnet nivå kan vi si at senteret bidrar til innovasjon i helsetjenestene. Vi sitter på erfaringer som er en kilde til stadig ny kunnskap. Vurderes etter antall publikasjoner vi har utgitt, har vi oppnådd å tilføre det psykiske helsefeltet ny kunnskap. Slike utgivelser er en kontinuerlig prosess. Publikasjonene deles ut gratis på konferanser og selges til en moderert pris fra senteret. De siste publikasjonene omhandler et vidt spekter av temaer:

– Åpne dialoger i nettverksmøter skisserer en modell for samhandlende tjenester til personer med rusmiddelbruk og psykiske lidelser. Målet med modellen er å gi personer med langvarige rus- og psykiske problemer et bedre tilbud. Modellen fokuserer på å mobilisere brukerens egne krefter og sosiale ressurser, på å styrke mestring av dagliglivet og minimalisere bruken av tvang og opphold i døgnavdelinger. Vi følger et unikt nettverk av fag- og brukermiljø i Valdres og kommer også tett på enkeltpersoners erfaringer og opplevelser.

– I Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka kommer vi tett på den amerikanske psykiske helseaktivisten og forfatteren Will Hall som beskriver sine erfaringer i møte med helsevesenet. Som bruker av psykofarmaka følte han at han ikke fikk nok informasjon om medikamentene: Han mistet kraft og innflytelse på eget liv. Denne veilederen er ikke imot medikamenter, men bidrar med en samfunnsmedisinsk fokus på skadereduksjon: Både å slutte og å begynne med psykofarmaka kan medføre risiko og skader, men hvordan kan dette gjøres minst mulig risikabelt og mest mulig velbegrunnet?

LES OGSÅ  Sukker og psykisk ubalanse

– De to heftene Alternativer til tvang I-II er fruktene av et samarbeidprosjekt mellom Erfaringskompetanse og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. I Norge er det et tverrpolitisk mål å oppnå økt frivillighet i psykisk helsevern. Heftene bekrefter tvangens ambivalens: Noen ganger er det nødvendig med bruk av tvang, men for den det gjelder, kan det være svært krenkende og traumatisk. Hensikten med heftene er å øke kunnskapen om alternativer til tvang ved å sammenstille brukernes synspunkter med foreliggende forskning. Hefte I løfter fram brukernes perspektiv, mens hefte II fokuserer på tvang sett fra et forskningsperspektiv. Konklusjonen på prosjektet er at mange systematiske forsøk på å redusere bruk av tvang virker. Seks konkrete tiltak evalueres, og de viser god effekt i å redusere bruken av tvang. I flere av tiltakene er brukernes egne perspektiver løftet fram.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Birgitte Finne Høifødt (f. 1960) er kommu-nikasjonsrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Hun har en bachelor innen språk og kommunikasjon, og har i tillegg prosjektledelse fra BI. Hun har blant jobbet i NRK og Mental Helse.

Kontakt: birgitte.hoifodt@erfaringskompetanse.no, www.erfaringskompetanse.no[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner