Skip to main content

Demp stress og øk dine muligheter med Eduterapi

Ulike former for stressfaktorer kan ligge under at man ikke fungerer godt, klarer å konsentrere seg eller å lese og skrive. Ofte vil man trenge hjelp av et vidt spekter av fagfolk for å løse underliggende årsaker til problemene. Den erfarne engelske spesialpedagogen og utdanningsterapeuten Jane Lloyd (f. 1951) har utviklet et databasert behandlingssystem som samler alle disse trådene: Eduterapi.

Tekst Iver Mysterud     Foto Iver Mysterud og World Developmental Systems/Shutterstock

Eduterapi1 er et stressmestringsprogram med formål å bedre prestasjonene ved å redusere det indre stresset hos barn med endret atferd og dårlig læring. Behandlinga går ut på å balansere sentralnervesystemet på et sanse- og følelsesmessig plan.

Programmet er basert på en e-Lybra-plattform, som vil si at Lloyd bruker behandlingsapparatet til e-Lybra-bioresonansterapi2 som er tilkoblet en pc der programvaren ligger. Systemet står i kontakt med og får tilbakemelding fra personen(e) som behandles.

Det spesielle med Eduterapi er at all behandling foregår fra England selv om klientene befinner seg i en rekke land. Dette er derfor en form for avstandsbehandling (fjernbehandling), og av den grunn tar de færreste forskere eller akademisk utdannede terapiformen på alvor. Avstandsbehandling er langt utenfor det naturvitenskapelige paradigmet (verdensbildet, tankemønsteret) som majoriteten av fagfolk tenker og handler innenfor. Like fullt velger rundt 1000 personer eller familier/grupper i mer enn 12 land å få behandling hver uke, hvorav 200 i Norge. Hva er de med på, og hva søker de hjelp for? Hvordan er erfaringene med Eduterapi?

Utviklingen av Eduterapi

Jane Lloyd har lang erfaring med læring, læreproblemer og spesielle elevers behov. Hun er spesialpedagog med hovedfag i pedagogikk rettet mot barn med dysleksi og generelle lærevansker og har i fem år undervist på en spesialskole for barn med slike problemer i England. Totalt har hun arbeidet med spesiallæring over 25 år innenfor det offentlig godkjente systemet i England for å vurdere enkeltelevers behov for tilrettelegging. Lloyd har også drevet som utdanningsterapeut der hun med en rekke ukonvensjonelle teknikker og tilnærminger har forsøkt å løse underliggende årsaker til barn og unges problemer.

Lloyds motivasjon for å finne underliggende årsaker ble over flere år vekket da hun så at både barn som hadde lett for å lære, og barn med dysleksi, kunne møte de samme utfordringene i skolesystemet. I årenes løp har hun arbeidet sammen med og lært tenkning og teknikker fra et vidt spekter av fagfolk. Dette handler om behandlingsformer rettet mot stressmestring, avgiftning og nevrologisk utvikling. Hun har blant annet brukt utviklingsmessige treningsprogrammer, programmer for å integrere refleksene, lydterapi, ernæringsterapi, bioresonansterapi og komplekse kinesiologiske systemer for å påvirke hjernen.

Lloyd påpeker at alle disse tilnærmingene fungerer, og hun har hjulpet en rekke barn til å bli bedre eller friske av sine plager/problemer. Like fullt tar det mye tid å arbeide på den måten, og i tillegg var det kun barn med ressurssterke og motiverte foreldre som fikk hjelp. Lloyd ønsket å utvikle et system som inneholdt alle disse effektive tilnærmingene, som var billig og effektivt for klienten, og som krevde minimal tidsbruk. På den måten kunne flere barn hjelpes, og det ville være lettere å nå barn med ressurssvake foreldre.

Lloyd erkjente etter hvert at maskiner som samvirker med en person (biofeedback) vil kunne løse mye av det hun var ute etter, særlig hvis behandlinga kunne skje på avstand. Derfor innledet hun et samarbeid med utvikleren e-Lybra-systemet, Victor Sims. Lloyd samlet og vurderte grundig de ulike terapisystemene og skisserte i detalj hvordan et datastyrt program måtte arbeide. Sims sto for selve programmeringa. Over år ble flere hundre ulike moduler utviklet. Eduterapi-systemet var ferdig utviklet og operativt for 5-6 år siden og er resultat av den erfaring Lloyd har bygget opp gjennom rundt 25 år i sitt arbeid med barn.

Grundig utredning først

Før behandlinga starter, blir den enkelte personen grundig utredet med en såkalt True Expressions Profiling.3 Dette er et omfattende kartleggingssystem hvor et spørreskjema og en rekke tester skal gi et bilde av personens sensoriske integrering og systemer for bearbeiding i hjernen. Målet er å forstå hva som er unikt, samt å avdekke aktive blokkeringer i bearbeiding og ytelse hos personen.

LES OGSÅ  – Aromaterapi gir god hjelp og støtte til kreftrammede

  Utredning av små barn foregår ved at foreldrene fyller ut et omfattende spørreskjema, hva barnet kan og dets ulike problemer. Litt større barn, ungdom og voksne er også med på et vidt spekter av fysiske tester ledet av spesialutdannete terapeuter. Disse har fått opplæring av Lloyd, og i Norge arbeider nå sju slike. Det anbefales å teste på nytt hver sjette måned for å se på hvilke områder det har vært framgang og hvor skoen trykker i øyeblikket. Et såpass langt intervall mellom testene angis å være spesielt hensiktsmessig fordi endringer ofte kan være små og umerkelige for dem som står midt oppe i det.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Selve utredningen«]Eduterapi-programmet består av mer enn 200 moduler. Testprotokollen relaterer seg til de ulike modulene som finnes i Eduterapi-programmet, og samtlige områder det testes for, blir ivaretatt av behandlinga. Det testes for balanse (det vestibulare systemet), hørsel (det auditive systemet), syn (det visuelle systemet) og oppfatningen av tilstand, stilling og bevegelse i muskler og ledd (det proprioseptive systemet). Videre testes utviklingsmessige reflekser, hjerneintegrering (kommunikasjon mellom de to hjernehalvdelene), lateralitet (dominans av hånd, fot, øye og øre), hukommelse, overfølsomhet og differensiering. I tillegg avdekkes personens evne til å organisere seg og hvordan en løser problemstillinger.
Målet er å finne fram til den enkeltes unike egenskaper, hva de er gode på og hvordan de kan bli enda bedre. Hvordan løses utfordrende situasjoner, og hvordan kan dette brukes videre for eksempel i en arbeids- eller skolesituasjon?  Kartleggingssystemet er utviklet av Lloyd for å avdekke hva som ligger bak atferds- eller lærevansker. Det er imidlertid erfaring for at denne kartlegginga ikke bare virker for barna, men at den også gir voksne en aha-opplevelse om hvorfor de er som de er.
Barn kompenserer ikke for ubalanser i samme grad som de voksne og har ikke levd så lenge med en ubalanse at den er blitt usynlig. Mange voksne har imidlertid hele livet båret på problemer som har hemmet dem, og som nå kommer til overflaten. Det beste er at disse problemene nå kan bli ivaretatt av Eduterapi-behandlinga som settes i gang i etterkant av utredningen.
Utredningen har vist seg nyttig. I Norge finnes det eksempel på en person som har økt skrivehastigheten fra et aldersnivå på 8 år til 16 år på 11 måneder. Et annet eksempel gjelder en 65-åring som etter to års behandling med Eduterapi kan ta av seg brillene når hun leser eller sitter foran datamaskinen. Kvinnen hadde brukt briller siden hun var 12. Disse to personene fikk gjennom kartlegginga dokumentasjon på hva som konkret har skjedd i kjølvannet av behandlinga.
Det foreligger også eksempler på personer som får avdekket at de har en høyredominant hjerne, noe som gjør at de bedre forstår hvorfor den jobben de har, gjør at de er slitne og har lite å gå på. Dersom en i det daglige benytter venstre hjernehalvdel mye og de to hjernehalvdelene er dårlig integrert, kan det over tid oppleves som krevende for personer med en høyredominant hjernehalvdel. Selve behandlinga vil ikke endre på dette, men en bevisstgjøring kan hjelpe personen til å foreta bedre valg når det gjelder jobb eller fritid.[/gdlr_box_icon]

Behandling av enkeltindivider eller grupper

Det er mulig å behandle et enkeltindivid, men etter Lloyds erfaring ligger ofte stressfaktorer i en hel familie under et enkeltindivids problemer. I en familie kan fastlåste mønstre og felles utfordringer hindre funksjon eller utvikling. Derfor er det hensiktsmessig å behandle en hel familie parallelt. Prisen vil være den samme. I tillegg mener Lloyd at behandling av en hel skoleklasse kan være lurt, selv om det i utgangspunktet bare er én elev som søker hjelp. Dette er imidlertid mer komplisert, da det forutsetter tillatelse fra samtlige foreldre.

Siden det handler om avstandsbehandling, ligger det i sakens natur at det ikke alltid er så lett å overtale alle foreldre i en hel klasse. Lloyd har store vyer for hvordan Eduterapi kan brukes for å hjelpe større grupper, for eksempel folk som sitter i fengsel. De er utsatt for et vidt spekter av stressfaktorer. Fordi Eduterapi erfaringsmessig fungerer best i grupper, er Lloyd overbevist om at behandling i et fengsel vil fungere, men det er så langt ikke forsøkt.

Slik foregår behandlinga

For å skjønne hvordan behandlinga angis å fungere, kan man tenke seg at det dreier seg om å sende signaler fra ett sted til et annet. Lloyd har en datamaskin i England som via et behandlingsapparat sender ut signalene. Men hvordan når de fram til riktig person? La oss for enkelthets skyld si at én person skal behandles (ikke en familie eller større gruppe). I datamaskinen ligger vedkommendes navn, adresse og fødselsnummer, slik det gjør ved annen e-Lybra-behandling. I tillegg ligger koden/nummeret til en liten mottaker som personen har ved seg. Når signalene sendes fra apparatet, brukes en helt spesifikk ”frekvens” som kun denne mottakeren tar inn (ikke andre med andre koder/numre). Denne mottakeren gir også datamaskinen tilbakemelding om ulike forhold som gir stress i personens kropp.

LES OGSÅ  Hallo zen!

I e-Lybra-systemet brukes mottakere som kalles en e-pendant/e-pebble. Dette er en liten ”plastbrikke” som lades opp med signaler under en e-Lybra-behandling. Ved Eduterapi legges brikken oppå en forsterkningsenhet for e-Lybra-signaler, en såkalt ”dokkingstasjon”, som er koblet til strømnettet. Selve forsterkeren inneholder mikroprosessorkontrollert elektronikk og en forsterkningskrets som sender signaler fra ”gjenstander” som plasseres oppå den. Når en e-pendant legges oppå forsterkningsenheten, blir signalene forsterket og stråler ut i en større diameter, nok til å fylle arealet av et mellomstort rom. 

Personen som behandles, vet ikke når behandlinga sendes og merker normalt ikke noe. Hver behandling tar rundt 25 minutter. Lloyds datamaskin behandler alle 1000 personene/gruppene i løpet av en uke.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Subtil energi«]e-Lybra-systemet og flere andre tilsvarende behandlingsapparater angis å påvirke ”subtile” energisystemer. Med dette menes blant annet meridianene (energikanalene som er beskrevet i blant annet tradisjonell kinesisk medisin), chakraene (kroppens viktigste energisentre ifølge tradisjonell indisk medisin) og andre subtile energifelter som er deler av menneskets totale energifelt.
Hva er egentlig subtil energi? Slik energi ble definert av den amerikanske biofysikeren William A. Tiller på 1970-tallet. Det dreier seg om alle andre felter enn de som genereres av de fire aksepterte grunnleggende kreftene i dagens anerkjente fysiske paradigme: gravitasjon, elektromagnetisme, svak kjernekraft (svak vekselvirkning) og sterk kjernekraft. Medlemmer av denne nye kategorien er ikke nødvendigvis svake, men heller flyktige og vanskelige å påvise med dagens instrumenter.4 [/gdlr_box_icon]

Hva brukes Eduterapi mot?

Essensen er å arbeide med det som til enhver tid er mest stressende i en persons liv. Målet er å hjelpe personen til å oppnå sitt potensial. Stress er i denne sammenhengen alt som hindrer personen fra å fungere optimalt, det vil si alt fra giftstoffer, stråling og andre ting i det fysiske miljøet til følelser og dårlige relasjoner. Blokkeringer kan også ligge i den epigenetiske arven vi har med oss når vi blir født.

Eduterapi brukes mye på folk som har symptomer på autisme, konsentrasjonsvansker og/eller hyperaktivitet (AD/HD), lese- og skrivevansker og generelle lærevansker. Programmet skal også ha hjulpet personer som sliter med posttraumatisk stressyndrom og tvangstanker og -handlinger. Det er imidlertid ikke bare folk som har et eller annet problem, som vil ha utbytte av å følge et slikt stressmestringsprogram. Det foreligger mange eksempler på at ”normalt” utviklede mennesker merker klar bedring på ulike områder av livet, for eksempel i forbindelse med idrett, kunst og akademiske ferdigheter. Dette vil ofte være familiemedlemmer som er med på Eduterapi.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Andre veier mot målet«]Det finnes en rekke terapeuter som med forskjellige tilnærminger hjelper barn med lese- og skrivevansker eller atferdsproblemer. I VOF nr. 5/2011 tok vi opp at lærevansker kan henge sammen med balansesystem, syn, hørsel, reflekser, ernæring og begrepsinnlæring. Det er god erfaring for at alt dette kan være effektivt. Eduterapi er et forsøk på å samle mange slike tilnærminger i ett system, slik at ellers belastede barn og foreldre enklere skal få hjelp i hverdagen. Selv om det også er gode erfaringer for at Eduterapi kan være effektivt, vil den enkle grunn at dette dreier seg om avstandsbehandling, gjøre terapien langt mer kontroversiell enn de terapiene VOF presenterte i nevnte nummer. Kartleggingsdelen av Eduterapi er imidlertid ikke mer kontroversiell enn deler av testinga VOF tidligere har presentert.[/gdlr_box_icon]

Balanseringsgele mot stress

Eduterapi fokuserer primært på dypereliggende og kroniske stressfaktorer som hindrer utvikling. Like fullt utsettes vi alle for en rekke andre nåværende stressfaktorer som programmet ikke påvirker, men som kan hindre langsiktig framgang. Eduterapi angis å påvirke stressfaktorer som har å gjøre med ens potensial her i livet, men vi utsettes også for her-og-nå-stressfaktorer forårsaket av giftstoffer, følelsesmessige belastninger eller andre typer stress. Derfor har Lloyd utviklet en egen plantebasert balanseringsgelé, ”True Expressions BalanceGel”,5 som klienten smører under fotsålen en gang daglig. Den er luktfri, enkel i bruk og absorberes hurtig gjennom huden. Det spesielle med denne balanseringsgeleen er at den angis å inneholde bioresonansfrekvenser som egner seg til mild balansering. Mer teknisk er den en slags ”bro” til et program som også styres fra England. I praksis har Lloyd en egen datamaskin som styrer dette programmet. Når en klient smører geleen under føttene, kommer vedkommende via bioresonanssignaler i kontakt med programmet i England, som igjen sender signaler for å dempe her-og-nå-stress tilbake til klienten.  

Folk som bruker Eduterapi, anbefales å bruke balanseringsgeleen. Etter Lloyds vurdering øker dette effekten av Eduterapi med rundt 30 prosent. Man trenger imidlertid ikke å bruke Eduterapi for å ha nytte av geleen. Den ble i utgangspunktet testet på folk som ikke brukte Eduterapi for å kunne vurdere effekten. Det er erfaring for at balanseringsgeleen kan være effektiv ved ulike hudproblemer og allergiske reaksjoner, for eksempel kviser, vorter og pollenallergi, og for reduksjon av nervøse tics.

LES OGSÅ  Ti egentiltak mot kreft

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Eduterapi Norge«]De som vil forsøke Eduterapi eller utdanne seg til en som tester (True Expressions Profiler), henvises til Anne Gørild Olavson i Eduterapi Norge. Telefon 474 55 660, e-post annegolavson@yahoo.com, nettside www.trueexpressions.no. Nytt kurs med Jane Lloyd for dem som ønsker å bli såkalte TE Profilere (testere), blir i september 2012.[/gdlr_box_icon]

Varighet og pris 

Det varierer mye hvor lenge folk holder på med Eduterapi, alt avhengig av hva plagene/problemene består i og hvor lett eller vanskelig det er å få framgang. I gjennomsnitt holder hver klient på i to-tre år. En person eller familie betaler kr 350 i måneden til Eduterapi Norge. Dette forutsetter at man har en e-pendant og en forsterkningsenhet (dokkingstasjon), som ellers koster hhv. kr 500 og 3900. En dispenser med balanseringsgelé koster kr 350.

Forskning og erfaring

Det er ikke utført noen kontrollerte studier av Eduterapi eller balanseringsgeleen og som er publisert i vitenskapelig litteratur. Eduterapi-programmet er imidlertid blitt grundig kartlagt og studert av Jane Lloyd siden starten. Hun har brukt standardiserte tester for underliggende evner og ferdigheter i de siste 20 årene for å måle effekten av ulike typer intervensjon på barn. Mens Lloyd utviklet Eduterapi, har en rekke barn blitt testet før og underveis i behandlinga. Da avstandsprogrammet var ferdig utviklet, ble det testet på en gruppe normalutviklede skolebarn for å få verifisert hvorvidt det faktisk fungerte. Disse statistiske resultatene er sammenstilt av Lloyd, og interesserte kan få det fra henne.

I januar 2012 ble det startet et dobbeltblindt placebokontrollert forsøk på en grunnskole i et område i London. Elevene har variert etnisk og språklig bakgrunn og kommer fra økonomisk fattige familier. Det omfatter to klasser med barn som er sammenliknbare hva gjelder alder og evner. Én klasse og deres lærer vil motta Eduterapi, mens en annen klasse vil bli utstyrt med identisk, ikke funksjonelt utstyr (dummyutstyr). Standardiserte tester på gruppe- og individnivå for ikke-verbal IQ, lesing og staving ble delt ut på begynnelsen av forsøket, og samme skjemaer vil bli delt ut på slutten av programmet. På skolen er det i tillegg to klasser til på dette trinnet, som vil kunne fungere som kontrollgrupper uten ”utstyr” i klasserommet.

Alle barna på trinnet tar formelle tester for lesing, forståelse, skriving og matematikk tre ganger i året, og disse resultatene kan brukes i studien. Forsøket skal avsluttes tidlig i 2013. Dersom det blir vellykket, er neste skritt å gjøre Eduterapi-programmet tilgjengelig for hele skolen. Dette er et system som skal kunne brukes til å hjelpe ethvert barn til å nå sitt fulle potensial til en meget lav kostnad. 

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Filmer på gang om Eduterapi«]Jørn Svendsen fra Filmpraksis.no har filmet hele Profilerutdanninga, altså utdanninga av dem som skal kartlegge klientenes hjernebearbeiding. Han har også intervjuet flere av de involverte. Dette skal bli til flere filmer om temaer som visuelle bearbeidingsproblemer, auditive (hørselsmessige) og motoriske bearbeidingsproblemer. I tillegg skal Svendsen lage en film om Eduterapi og Jane Lloyd og hennes brennende engasjement for de barna som så lett blir misforstått og satt i bås, og som ikke får den behandlinga de har behov for.[/gdlr_box_icon]

Les også:

Mer harmoni i hjemmet med Eduterapi

Kilder:

Artikkelen er primært basert på informasjon fra Jane Lloyd, Anne Gørild Olavson og nettsidene til Edutherapy,1 Eduprofiling3 og True Expressons BalanceGel.5

1  www.edutherapy.net

2  Mysterud I. Kan kroppens energi- og informasjonsflyt måles? VOF 2011; 2 (2): 78-84.

3  www.eduprofiling.com

4  Tiller WA. A personal perspective on energies in future energy medicine. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004; 10: 867-77.

5  www.trueexpressions.net


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner