Skip to main content

Derfor er automatiske strømmålere problematiske

Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa er en viktig oversikt skrevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Den gir bakgrunnsinformasjon om skadelige helsevirkninger fra pulset elektromagnetisk stråling og ”skitten strøm” og viser hvorfor dagens norske regulering ikke er tilstrekkelig til å verne mot skadelige virkninger fra automatiske strømmålere (”smartmålere”). 

Tekst Iver Mysterud

Derfor er automatiske strømmålere problematiske / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Bokfakta

Forfatter: Einar Flydal og Else Nordhagen
Tittel: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa
Utgiver: Foreningen for EMF-reform
Utgivelsesår: 2021 (285 sider)
ISBN: 978-82-93187-53-0
Pris: kr 250 (https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/)
PDF kan lastes ned gratis her: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

De såkalte smartmålerne produserer pulset elektromagnetisk stråling og er ofte en husstands sterkeste påvirkningskilde. I 2018 utkom boka Smartmålerne, jussen og helsa,1,2 som ga en bred orientering om kunnskapsstatus på mikrobølget stråling generelt og om automatiske strømmålere spesielt. Boka forklarte hvorfor mange kan bli syke av mikrobølgesendere, selv om de er langt svakere enn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets anbefalte maksimumsverdier. Dokumentasjonen i boka klargjorde for mange at man ikke kan stole på råd og vurderinger fra denne stråleverninstitusjonen.

Våren 2021 var de fleste av landets 2,9 millioner automatiske strømmålere installert. Unntaket var over 7 000 husstander som per 3. kvartal 2020 hadde fått fritak etter framlegging av legeattest som viste til at erfarte helseplager av slik stråling. Disse husstandene har fått koblet ut senderdelen, og måleren fungerer da mer som tidligere strømmålere, der man selv må lese av og melde inn strømforbruket.

Imidlertid har en del påstått at de har fått akutte helseplager selv når senderen er fjernet, altså når de ikke utsettes for pulset mikrobølget stråling fra måleren. Dette har vært vanskeligere å godta, men årsaken ser ut til å skyldes at målerne videresender ”skitten strøm” i husstandenes strømkabler. Slik støy på strømnettet kalles også kabelbunden spenningsstøy, overharmonisk støy og transienter og består av bølger som avviker fra strømnettets 50 Hz. Bølgene kan bestå av mange ulike frekvenser fra hele spekteret ”ikke-ioniserende stråling”. Dermed kan en automatisk strømmåler bidra til at hele boligen utsettes for skitten strøm, i likhet med også andre typer elektriske apparater som er koblet til strømnettet (som dimmere og ladere).

LES OGSÅ  Forskning og propaganda om effektene av mobilstråling

Den nye boka er en oppfølger av Smartmålerne, jussen og helsa. Forfatterne refererer og siterer fra lærebøker, forskning og ekspertuttalelser og rapporterer om målinger de selv har fått utført ved automatiske strømmålere. De forklarer fysikk, elektrofag, biologi og bransjestrategier.

Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa er utformet som en lærebok for at jurister skal kunne klippe og lime sitater og henvisninger til sine prosesskrifter og for at journalister, forskere og lekfolk skal få kilder. Derfor kan man også laste ned boka og dens forgjenger gratis som PDF.

Boka fører belegg for at det ikke er vitenskapelig forsvarlig å basere strålevern på det termiske paradigmet (oppvarmingsparadigmet), slik Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet gjør. Ifølge denne virkelighetsforståelsen er bare stråling som er intens nok til å gi oppvarming, påvist å være skadelig. Påstandene som framlegges i boka, er lagt fram i form av en lang rekke fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner, referater fra erfarne forskere samt fagpersoner og lekfolk som uten forutanelse er blitt rammet av helseskader. De grunnleggende kunnskapene om dette har vært til stede i flere tiår, men er systematisk blitt skjøvet til side av sterke interesser.

Et prinsipielt problem med automatiske strømmålere er at de ikke kan kobles ut av hver enkelt husstand. Hvis man gjør det, mister man nemlig også strømmen. Denne boka handler derfor dypest sett om retten til selv å velge hvilken type helserisiko man skal tvinges til å ta for å kunne oppholde seg i egen bolig. Forfatterne sier det slik mot slutten av boka:

”Har nettselskapet rett til å kreve at kunden samtidig med kjøp av strøm, påtvinges teknisk utstyr som forurenser stedet man selv og andre oppholder seg med en miljøgift som i forskning i mange år er tydelig påvist å sette levende liv, herunder mennesker, under biologisk stress, påføre dem helse- og miljøplager eller økt risiko for dette, akutt så vel som over tid?”

Bokas oppbygning

Den består av åtte kapitler, der det første er en innledning om hva automatiske strømmålere er og hvilke problemer de kan gi. I tillegg oppsummeres hvilke påstander det er belegg for i boka. Kapittel 2 er et hovedkapittel som presenterer på helhetlig vis hva denne strålingssaken dreier seg om, mens etterfølgende kapitler går inn i detaljer. I kapittel 3 gis en generell gjennomgang for lekfolk av tekniske begreper og forklaring på begreper som ”stråling”, ”skitten strøm” og ”pulsing” (av stråling). Kapittel 4 tar opp tekniske forklaringer omkring ulike aspekter ved elektriske anlegg i boliger, elektromagnetiske felter og automatiske strømmålere, inkludert måleresultater av stråling fra sistnevnte, og sannsynlige helseeffekter av skitten strøm. I kapittel 5 ser forfatterne på hvordan man kan redusere elektrisk støy (skitten strøm) fra automatiske strømmålere og støy som kommer inn i boligen utenfra, altså fra det eksterne strømnettet. Kapittel 6 handler om grenseverdier og regulering, delvis uavhengig av de automatiske strømmålerne. Forfatterne legger vekt på at dette reguleringsregimet bygger på forutsetninger som er påvist å være utilstrekkelig og at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet derfor bygger på fagtradisjoner som mangler evne til å forutsi når og hvordan godt påviste skader oppstår. I kapittel 7 fokuseres det på typiske akutte virkninger av menneskeskapte, pulsete elektromagnetiske felter, der det ikke skjer oppvarming av vev (altså påvirkning under grenseverdiene). Kapittel 8 gir noen oppsummerende kommentarer til en situasjon der myndighetene svikter og hver enkelt må beskytte seg selv. Det trekker også sammen de sentrale trådene i boka.

LES OGSÅ  Ketogent kosthold for nybegynnere

All den siterte faglitteraturen står innimellom i teksten, og boka har ingen egen referanseliste eller et eget stikkordregister.

Vurdering

Boka er godt gjennomarbeidet, og teksten flyter bra. Det er en del gjentakelser, men dette er gjort bevisst for at de ulike delene skal kunne leses uavhengig av hverandre. Gjentakelser er også velkomne fra et pedagogisk perspektiv fordi det letter forståelsen og øker innlæringen. Boka inneholder et stort antall figurer og bilder, en del av dem gjengitt i farger. Imidlertid inneholder en del av dem så liten tekst at de er vanskelige å lese. De kunne med fordel fått litt mer plass i boka.

Vi er imponert over at Flydal og Nordhagen har klart å skrive en så gjennomarbeidet og viktig bok. De har jo akkurat redigert og skrevet et ”opus magnum” om stråling og helse, den 590 siders omfattende boka 5G og vår trådløse virkelighet.3,4 For ikke lenge siden oversatte Flydal en annen monumental bok om stråling, nemlig Arthur Firstenbergs Den usynlige regnbuen, som kom ut i 2018.5,6 Den er på ikke mindre enn 664 sider. I tillegg var Flydal med å redigere og skrive første bind om smartmålerne, ovennevnte Smartmålerne, jussen og helsa,1,2 og han har ledet oversettelsen av Susan Pocketts Stråletåka.7,8 Samlet har Flydal og Nordhagen dermed bidratt til å bringe Norge opp i eliteserien av nasjoner hva gjelder viktig, popularisert faglitteratur om en av vår tids største helse- og miljøutfordringer.

Alle har installert en automatisk strømmåler, husstandens viktigste (sterkeste) strålingskilde. Selv uten senderen er den en helsebelastning fordi den produserer skitten strøm. Derfor anbefaler vi alle å lese Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa. Ære være forfatterne for at de har latt PDF-versjonen ligge gratis nedlastbar, noe som vil bidra til å få spredd denne kunnskapen til enda flere.

Derfor er automatiske strømmålere problematiske / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om bokforfatterne

Einar Flydal (f. 1949) har allsidig bakgrunn som journalist, forsker, strategirådgiver og utvikler. Han har mer enn 30 års erfaring fra telekommunikasjons- og IT-bransjen, der han blant annet har tatt for seg mulige miljøgevinster og -skadevirkninger. Som pensjonist har han siden 2011 særlig gravd seg ned i helsemessige skadevirkninger ved elektromagnetiske felt/stråling. Flydal har vært medlem av Helsemagasinets vitenskapelige fagråd siden 2019. Nettside: einarflydal.com. 
Derfor er automatiske strømmålere problematiske / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om bokforfatterne

Else Nordhagen (f. 1957) er dr.scient. i informatikk og har arbeidet som universitetsforeleser, konsulent, gründer innen apper og seniorforsker ved SINTEF og Telenor ASA. Hun har samarbeidet med Flydal om stråling, miljø og helseskader siden 2017.

Kilder:

LES OGSÅ  YOGA helt enkelt!

1 Advokatfirmaet Erling Grimstad AS, Flydal E. Smartmålerne, jussen og helsa. Juridisk utredning ved Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og kunnskapsstatus ved Einar Flydal. Oslo: Z-forlag, 2018.

2 Mysterud I. Er vi rettsløse overfor automatiske strømmålere? VOF 2019; 10 (1): 78–80.

3 Flydal E, Nordhagen E, red. 5G og vår trådløse virkelighet: høyt spill med helse og miljø. Oslo: Z-forlag, 2019.

4 Mysterud I. Opus magnum om 5G og annen trådløs kommunikasjon. VOF 2020; 11 (3): 70–3.

5 Firstenberg A. Den usynlige regnbuen: Historien om elektrisiteten og livet. Oslo: Z-forlag, 2018.

6 Mysterud I. Eletromagnetisme gjør planter, dyr og mennesker syke. VOF 2019; 10 (4): 78–89.

7 Pockett S. Stråletåka: helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene. Oslo: Z-forlag, 2020.

8 Mysterud I. Slik påvirkes vi av stråling fra trådløst kommunikasjonsutstyr. VOF 2021; 12 (1): 92–4.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner