Skip to main content

Dødsfall blant unge i England økte signifikant etter covid-vaksinasjon

Økningen var signifikant i 10 av 11 uker etter covid-vaksinasjon, og den doblet seg i tre av disse ukene.

Av Jarle Aarstad, professor i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Dette er en forkortet norsk oversettelse og omarbeiding av en fagfellevurdert studie publisert i EXCLI Journal.

Analyser av engelskmenn mellom 12 og 29 år viser at dødsfall økte signifikant i 10 av 11 uker etter covid-vaksinasjon sammenlignet med den første uken. Som vist med blå farge i figur hvor 95 prosent konfidensintervaller angir sannsynlighet for at estimater ligger innen angitt spenn.

Dødsfall blant unge i England økte signifikant etter covid-vaksinasjon / Aktuelt / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

I tre av disse ukene var dødeligheten minst doblet. Tendensen var den samme for hver dose. For eksempel var sannsynligheten for død 1,95 og 2,67 ganger høyere fire uker etter vaksinasjon med første og andre dose og 2,67 ganger høyere seks uker etter vaksinasjon med tredje dose.


Covid-vaksinasjon kan for øvrig ha medført økt dødelighet første uke etter vaksinasjon, noe som betyr at estimatene mine er konservative.

FHI: «Ikke holdepunkter for at vaksinasjon gir økt dødelighet

Funnene avviker fra en studie av Nafilyan og kolleger, som hevdet at covid-vaksinasjon ikke medførte økt dødelighet blant unge i England. Med henvisning til blant annet den har Hanne Gulseth i Folkehelseinstituttet argumentert for at «det ikke er holdepunkter for at koronavaksinene gir økt generell dødelighet i befolkningen».


Imidlertid er en begrensning i Nafilyan og kollegers studie at den den sammenlignet dødelighet de 12 første ukene etter vaksinasjon med dødelighet etter det. Hvis en ikke utelukker økt dødelighet på sikt, det vil si etter 12 uker, kan det ha maskert økt dødelighet også de 12 første ukene, noe jeg viser.

LES OGSÅ  Syk av vaksine mot svineinfluensa?

Dødeligheten kan være enda høyere

Covid-vaksinasjon kan for øvrig ha medført økt dødelighet første uke etter vaksinasjon, noe som betyr at estimatene mine er konservative. Det betyr at å bruke første uke etter vaksinasjon som sammenligningsgrunnlag, kan ha maskert funn tilsvarende som hos Nafilyan og kolleger. At jeg tross dette finner økt dødelighet etter første uke, kan derfor indikere at den reelle dødeligheten som følge av vaksinasjon er enda høyere.

Avslutningsvis vil jeg nevne at Nafilyan og kolleger også fant økt dødelighet fra den 25. uken etter vaksinasjon og utover, sammenlignet med de 24 første ukene. Dette funnet er spesielt bekymringsverdig siden det indikerer at covid-vaksinasjon hos unge særlig synes å gi økt dødelighet på sikt.

Dessverre kan det, sammen med mine funn, forklare økt dødelighet blant unge i Norge.

Sannsynligheten for død var 1,95 og 2,67 ganger høyere fire uker etter vaksinasjon med første og andre dose og 2,67 ganger høyere seks uker etter vaksinasjon med tredje dose.

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner