Skip to main content

Elektromagnetisme – det styrende prinsipp

Følelser påvirker kroppens elektriske signaler, hvilket igjen påvirker biokjemien og funksjonen til celler, muskler og organer. Nyere forskning viser at organismens styrende fysiske prinsipp er elektrisk, ikke biokjemisk.

Tekst Jan Fredrik Poleszynski     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kronikk»]I denne spalta publiserer vi kronikker med faglig tyngde. Jan Fredrik Poleszynski har lang erfaring fra databransjen, og er nå en sterk pådriver innen informasjonsmedisin.[/gdlr_box_icon]

Mennesket har en målbar elektrisk utstråling som blir påvirket og i stor grad styrt av stråling fra rommet (sola, jordas egen stråling) og fra menneskeskapt stråling. Ny forskning bringer gammel kunnskap til overflaten. Stadig fler leger, forskere og behandlere med lang erfaring har kommet til følgende konklusjon:

Det er en misforståelse at menneskekroppen primært kontrolleres av kjemi og biokjemi. Faktum er at menneskekroppen kontrolleres av elektromagnetisme og fysikkens lover.

For dem som arbeider med og studerer effektene av elektromagnetisk stråling på mennesket, er det et paradoks at ernæringsfysiologer, leger og andre som arbeider profesjonelt med helsespørsmål, ikke har satt seg inn i hvordan kroppen fungerer elektromagnetisk. Elektrisk strøm, stråling og elektromagnetiske bølger betyr nemlig mye for vår helse.

En organisme uten elektrisk utstråling er en død organisme. Livet i vår fysiske kropp gir seg uttrykk i form av elektromagnetisme. Etter at døden er inntruffet, stilner alle elektromagnetiske signaler. Dette er lett å måle og dokumentere, og stadig flere gjør nettopp det for å avdekke ubalanser og helseproblemer.

Fysikken utelatt

Grunnlaget for vår viten om menneskekroppens elektromagnetiske karakter ligger i fysikken. Verken medisinstudiet eller andre helsefaglige studier (med et par unntak) går i dybden når det gjelder forståelsen av fysikkens lover, inkludert elektromagnetisme og hvordan vi kan lese den for å forstå kroppens funksjon. Helsestudiene utelater ganske enkelt det mange vil hevde er det viktigste faget fordi bare det gir overordnet innsikt i hva som fremmer god helse.

En sekundær og opplagt forklaring på årsaken til at fysikk er utelatt fra medisin, er at vårt helsevesen er dominert av farmasøytisk industri. Legemiddelbransjen søker primært å behandle sykdommer med kjemikalier de har sikret seg patent på. Dessuten behandler de hovedsakelig symptomer, ikke årsaker til sykdom Dette er en viktig årsak til at kostnadseffektive og ufarlige alternative behandlingsformer anses som en trussel, særlig metoder som er årsaksrettet. Hvis pasientene blir friske uten bruk av medikamenter, står farmasøytisk industri i fare for å miste gode kunder, i mange tilfeller for livet.

En tredje forklaring er at vi i Vesten primært har en vitenskap som forholder seg til en materiell virkelighet. Begreper som ånd, aura, tankefelt, kroppsfelt, livsenergi (chi, prana, osv.) er av ”skolemedisinen” ansett som vås og oppspinn. En slik oppfatning er forståelig ut fra den begrensende kunnskapen skolemedisinen per i dag besitter. Riktignok ser stadig flere gode leger at de må utvide sine kunnskaper for å kunne hjelpe klientene sine på en god måte. Det finnes mange dyktige fagfolk blant annet ved de nye, integrerte medisinske klinikkene som har vokst fram de siste tiårene. Man skal imidlertid være modig for å gå utenfor det etablerte paradigmet og utfordre gjeldene maktstrukturer.

LES OGSÅ  Kan eksponering for magnetfelter i svangerskapet gi barnet astma?

”Symptomdebatt”

La oss innrømme noe i fellesskap: Vi vet lite om den virkeligheten vi er en del av. I følge NASAs avdeling for astrofysikk består ca. 70 % av universet av mørk energi (som vi ikke vet hva er), videre at 25 % består av mørk masse (som vi heller ikke vet hva er) og at bare de resterende 5 % lar seg måle med våre instrumenter.1 Det synes derfor riktig å anta vi har kunnskap om 5 % av det materielle universet. Vi vet med andre ord lite om 95 % av vår virkelighet. Selv om fysikere er enige om at all materie har utstråling og inneholder energi, har de fortsatt til gode å være enige om universets lover.

Er mobilstråling farlig eller ikke?

Påvirker mobilstråling vår helse? Svaret burde være enkelt: Selvsagt påvirker mobilstråling vår helse, all stråling gjør det. Spørsmålet er ikke om, men hvordan vi skal forholde oss til dette faktum, hvordan vi skal beskytte oss og hvorledes man kan framskaffe en helhetlig forståelse av årsaker og virkninger.2,3

Elektromagnetisme har vært brukt som våpen i minst 50 år (sovjetiske agenter bombarderte bl.a. den amerikanske ambassaden i Moskva med mobilstråling på 1960-tallet4,5), og elektromagnetisme har vært brukt medisinsk i Østen i snart 5000 år (akupunktur og relaterte metoder) og i Vesten i over 100 år.

En av elektromedisinens pionerer, den nordamerikanske forskeren og oppfinneren Royal Raymond Rife (1888-1971), behandlet kreftpasienter med suksess allerede på 1930-tallet.6,7
I 1884 fantes det 10 000 leger i USA som behandlet med elektromedisin, før de ble ”utradert” etter 1910 etter den kjente Flexner-rapporten, kommersialiseringen av farmasøytisk industri og forbudet mot alternative metoder.3,8

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Biofotoner«]Professor Alexander G. Gurvich (1874-1954) oppdaget biofotonene eller ”mitogene stråler” som de ble kalt i 1932. Biofysiker Fritz-Albert Popp24 (f. 1938) var den som først på 1970-tallet forsto at DNA kontinuerlig sender ut små lyspartikler med stort informasjonsinnhold.25,26 Senere er dette bekreftet av fysikeren Herbert Frölich27 (1905-1991) og nobelprisvinner i kjemi Ilya Prigogine28 (1917-2003). Dette levende, dynamiske informasjonsfeltet ble i ”gamle” dager omtalt som menneskets aura.[/gdlr_box_icon]

Riktig diett?

Hva er riktig mat for den enkelte, eller hva er riktig diett? Svaret her er kanskje ikke like opplagt som for mobilstrålingsdebatten. Bruker man forståelsen av hva elektromagnetisme betyr for kroppen, kan vanskelige spørsmål finne enklere forklaringsmodeller. La oss ta et par eksempler på dette:

En frisk cellemembran i kroppen skal normalt ha en elektrisk ladning på -20 til -25 millivolt (mV). Dette tilsvarer en pH på 7,35-7,40. Hvis den elektriske spenningen faller, vil sykdomsframkallende bakterier, sopp og virus vokse fram, da disse trives i et surt miljø.9,10 Når det er riktig ladning i cellemembranene, får de god tilførsel av oksygen. Dette gjør at kreft ikke kan utvikle seg like lett, samt at energiomsetningen blir vesentlig mer effektiv.

Hva har dette med mat å gjøre? Spiser du lite karbohydrater og mye godt fett, fremmer dette en god pH-balanse, da fett ikke produserer syrer, slik glukose (sukker) gjør. Glukose brytes i det anaerobe stoffskiftet (glykolysen) ned til melkesyre. Fettsyrene brytes ned og sendes inn i det oksygenkrevende stoffskiftet. Våre cellemembraner kan ikke lagre strøm om de ikke er bygd opp av riktige fettsyrer fordi fett fungerer som isolasjon mellom polene i ”batteriet”.

Cellene kan ikke transportere næringsstoffer hvis de mangler fettsyrer, fordi disse fungerer som ”elektriske” vinduer i cellemembranene. Hvis man unngår ”delvis herdet fett” og transfettsyrer (kaker, kjeks, margarin i andre land), er det mye lettere å lage gode batterier fordi egenskapene til transfettsyrer minner om plastikk og leder ikke strøm. Det er altså en elektrisk forklaring på hvorfor man bør optimalisere inntaket av naturlig, sunt fett.

Elektrondonorer og ”elektrontyver”

LES OGSÅ  Medisinsk bruk av magnetisme og elektromagnetisme

En antioksidant er et molekyl som kan gi fra seg elektron(er) til en oksidant, slik at denne hindres i å ”stjele” elektroner fra friske celler og dermed ødelegge dem – slik oksygen (en elektrontyv) omdanner jern til rust (jernoksid). Dette er altså en ren elektrisk overføring fra en elektrongiver til en ”elektrontyv”. 

Har vi mange elektrongivere (antioksidanter) i kroppen, motvirker vi nedbryting av friske celler. Elektrongivere er normalt ioner (elektrisk ladde molekyler) som lett kan reagere med andre stoffer. Ved elektrostimulans kan vi bidra til flere molekyler med elektronoverskudd i kroppen, samt øke det negative potensialet i cellemembranene og dermed bidra til optimal pH.

Ernæring kan som så mange andre prosesser i kroppen forklares elektrisk. Bevegelse av elektroner skaper strøm (der elektronene flyter fra pol til pol), og dette skaper igjen elektromagnetisk stråling vi kan måle. Med utstyr som GDV CAM (gdvcamera.com) er det mulig å måle hva som foregår ulike steder i kroppen og hvorvidt det er uregelmessigheter i flyten av elektroner. Vi kan tilføre kroppen ekstra elektroner (lade den opp) og balansere de elektriske feltene ved bruk av elektromedisinsk utstyr. På den måten kan vi bidra til å øke kroppens elektriske potensial og energi samt at pH optimaliseres. Dermed motvirkes vekst av uønskede bakterier, sopp og kreft.

Det er essensielt at vi har nok energi i kroppen, dvs. at det negative elektriske potensialet er høyt, over -20 mv og/eller at vi har en pH i området 7.35-7.4, som er svakt basisk eller alkalisk.9 Har vi for lite energi (for liten spenning), kan vi tilføre mer energi med riktig spenning og frekvens, noe som motvirker smerter, sykdomsframkallende bakterier, virus, sopp og kreft. Vi kan følgelig stimulere kroppens eget reparasjonssystem og evne til regenerering.

Når det gjelder ernæring, bør vi ta i betraktning hva kosten gjør med vårt elektromagnetiske styresystem. På en slik bakgrunn vil det bli lettere å velge diett, og det blir lettere å forstå hva som skal til for å holde seg eller bli frisk hvis man er syk.

Chakrasystemet viser sammenhengen kropp – sinn

Elektromagnetisme, bølger og frekvenser kan ses i et litt større perspektiv. Her er noen eksempler på hva elektromagnetisme betyr for oss som mennesker:

– Ny, spennende forskning om jording viser at vi ved å være i direkte kontakt med jordoverflaten tilføres en strøm av frie elektroner. Når dette skjer (allerede etter 40 minutter), begynner betennelser å avta, og kroppen får en bedre pH.11 Ikke rart at vi føler oss friske etter å gå på stranda noen uker om sommeren!

– Hjernebølgene påvirkes av jordens magnetiske pulser (bl.a. Schumann-resonans).12,13,14

– Hjertet påvirkes av solstormer, som blant annet øker forekomsten av hjerteinfarkt.15,16

– Sover man med hodet mot øst, får man lavere frekvenser på hjernebølgene (dypere søvn).17

– Menneskers utstråling påvirker miljøet. Når mange mennesker opplever det samme, kan det måles i de globale elektromagnetiske feltene rundt jorda.18

– Når du blir sint, stresset eller har andre sterke følelsesmessige opphevelser, kan dette umiddelbart registreres i din elektriske utstråling. Institute of HeartMath13 i USA har gjort mye spennende forskning som bl.a. viser at man med bruk av spesielle avspenningsteknikker direkte kan påvirke blodsukkeret hos diabetes 2-pasienter.

LES OGSÅ  Elektromagnetiske felter forstyrrer honningbiers pollinering

– Hjertet oppdager endringer i omgivelsene via elektromagnetiske bølger lenge før hjernen.19,20

– Hver gang DNA åpner og lukker seg, sender den ut en liten elektrisk partikkel med informasjon, et såkalt biofoton. Denne partikkelen kan inneholde som mye som 4 Mb data eller 4 millioner tegn på en datamaskin.21

– Hvis man skader et organ, sender kroppen økt elektrisk spenning til området for å aktivere helbredelsesprosessen.9

– Følelser påvirker de elektriske strømmene i meridianene og endrer (i den grad følelsene er kraftige) det elektriske feltet rundt kroppen.

– Elektromagnetisme er informasjonsbæreren for vår bevissthet og ”oversetter” og styrer dannelsen av nye celler i kroppen.22,23

Det er mange eksempler på hvordan stråling ikke bare er en ”energi”kilde, men også en informasjonskilde til kroppen. Dette utnyttes blant annet i elektromedisin, energimedisin, informasjonsmedisin og i den integrerte medisinen.

Ny medisin

Vår virkelighetsoppfatning, vår medisin, vår fysikk og vår vitenskap står foran en dramatisk endring. Nye behandlingsmetoder som benytter elektromagnetisme, vil dominere neste generasjons medisin. Likeledes vil menneskets plass i naturen eller universet bli forstått ut fra et helhetlig perspektiv der elektromagnetisme er bindeleddet mellom bevissthet, ånd og fysisk vitenskap.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Jan Fredrik Poleszynski er prosjektleder i UNONAVITAS, behandler og spesialist på informasjons- og elektromedisin. Kontaktinformasjon: Uno Vita AS (unovita.no), jfp@unovita.com[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy/

2.  Gittleman AL. Zapped: Why your cell phone shouldn’t be your alarm clock and 1,268 ways to outsmart the hazards of electronic pollution. New York, NY: HarperCollins, 2010.

3.  Milham S. Dirty electricity: electrification and the diseases of civilization. New York: Universe, 2010.

4.  Science: Moscow Microwaves. Time 1976; 23. februar (www.time.com/time/magazine/article/0,9171,918076,00.html).

5.  Schjelderup V. Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom to supermakters vitenskap. Oslo: Dreyer, 1987.

6.  Lynes B. The cancer cure that worked. Ontario, Canada: Marcus Books, 1987.

7.  Lynes B. Rife’s world of electromedicine: The story, the corruption and the promise. South Lake Tahoe, CA: BioMed Publishing Group, 2009.

8.  en.wikipedia.org/wiki/Flexner_Report

9.  Tennant J. Healing is voltage: the handbook. Irving, TX: Tennant Institute, 2010.

10.  www.healingwithvoltage.com/

11.  Ober C, Sinatra ST, Zucker M. Earthing: The most important health discovery ever? Laguna Beach, CA: Basic Health Publications, 2010.

12.  en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances

13.  www.heartmath.org/

14.  www.glcoherence.org/

15.  Zaitsev Y. RIA Novosti. Magnetic storms affect humans as well as telecommunications. Space Daily 2006; 29. mai (www.spacedaily.com/reports/Magnetic_Storms_Affect_Humans_As_Well_As_Telecommunications.html).

16.  Kleimenova NG, Kozyreva OV, Breus TK mfl. Seasonal variations in the myocardial infarction incidence and possible effects of geomagnetic micropulsations on the cardiovascular system in humans. Biofizika 2007; 52: 1112-9 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18225664).

17.  ttp://www.naturalpedia.com/Earths_magnetic_field.html

18.  Forskningen utføres i regi av The Global Coherence Initiative (glcoherence.org).

19.  www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/introduction.html

20.  quantumpranx.wordpress.com/2009/03/03/kozyrevs-mirrors/

21.  Van Wijk R. Bio-photons and bio-communication. Journal of Scientific Exploration 2001; 15: 187-97.

22.  Oschman J. Energy medicine: the scientific basis. London: Churchill Livingstone, 2000.

23.  Oschman J. Energy medicine in therapeutics and human performance. Philadelphia, PA: Butterworth Heinemann, 2005.

24.  en.wikipedia.org/wiki/Fritz-Albert_Popp

25.  Lambert B. Biophotons: the coherent light particle in every dna responsible for intercellular

communication and barometer of a living organism’s health. feelguide.com, 2010; 29. november (http://www.feelguide.com/2010/11/29/biophotons-the-coherent-light-particle-in-every-dna-responsible-for-intercellular-communication-and-barometer-of-a-living-organisms-health/).

26.  Chang J-J, Fisch J, Popp F-A, red. Biophotons. Dordrecht, Nederland: Kluwer, 2010.

27.  en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Frölich

28.  en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner