Skip to main content

Forurensning i svangerskapet og overvekt hos barnet

En forskergruppe har undersøkt mulig sammenheng mellom nivået av organisk forurensning i svangerskapet og risiko for at barnet seinere i livet får vektproblemer. De undersøkte data fra barn på Færøyene født i 2007–2009 og i hvilken grad de var påvirket av en type forurensning som kalles ”persistente organiske miljøgifter”, ofte forkortet POP (fra engelsk, Persistent Organic Pollutants). Eksempel kan være dioksiner og polyklorerte bifenyler (PCBer). De fleste av disse stoffene er fettløselige og hopes opp i næringskjeden.

Forskerne analyserte nivået av en rekke typer POP i serumblod fra mødre to uker etter fødselen og fra barna ved femårsalder, da de også målte barnas vekt. Det viste seg å være en sammenheng mellom tre av de undersøkte miljøforurensningene (HCB, PFOS og PFOA) fra mødrenes blod og økende kroppsmasseindeks (KMI) og/eller risiko for overvekt hos de fem år gamle barna. Det viste seg også at jo høyere nivå av POP barna hadde ved femårsalderen, desto høyere kroppsmasseindeks hadde de. Denne studien underbygger at mødres eksponering for hormonforstyrrende miljøforurensning delvis kan forklare fedmeepidemien hos barn. IM

Kilde: Karlsen M, Grandjean P, Weihe P mfl. Early-life exposures to persistent organic pollutants in relation to overweight in preschool children. Reproductive Toxicology 2017; 68: 145–53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27496715


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner