Skip to main content

Fullstendig tilbakegang av alvorlig kreft

En del kreftpasienter blir helt friske eller overlever mot alle odds. Er det noen fellesnevnere for hva de har gjort? Dette er temaet for forskningen til Kelly A. Turner fra USA, oppsummert i bestselgeren Uforklarlig frisk. Det viser seg at de som overlever, har gjort store omveltninger i livet, og dette kan mange lære mye av i en vanskelig livssituasjon. Uforklarlig frisk gir håp og motivasjon for å ta radikale grep om eget liv i møte med en fryktet sykdom.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfatter: Kelly A. Turner
Tittel: Uforklarlig frisk: Ni nøkler til spontan helbredelse
Utgiver: Cappelen Damm
Utgivelsesår: 2015 (heftet, 315 sider)
ISBN: 978-82-02-45501-9
Pris: kr 359 (ebok: kr 259; www.cappelendamm.no)[/gdlr_box_icon]

Turner_2015_Uforklarlig-frisk_Forside_HøyoppløseligDa Kelly A. Turner første gang kom over en beskrivelse av fullstendig tilbakegang etter alvorlig kreft, ble hun både forvirret og lamslått. Hadde dette virkelig skjedd? Da hun lette i vitenskapelig litteratur etter flere slike historier, fant hun over 1 000 dokumenterte tilfeller. Dette ble starten på hennes mangeårige forskning på temaet som boka oppsummerer. Hun ønsket å vite hva man kan lære av ”unntakene” som bekrefter regelen om overlevelse mot alle odds etter alvorlig kreftdiagnose.

Kelly definerer ”fullstendig tilbakegang” som enhver helbredelse av kreft som er statistisk uventet. Statistikken varierer etter krefttype, stadium og den medisinske behandlinga pasienten har fått. Noen ganger har en persons kreftsykdom forsvunnet uten bruk av skolemedisin. Andre har først prøvd skolemedisin uten hell, for deretter å ha tatt i bruk alternative behandlingsmetoder som har ført til at kreften har gått tilbake. Noen kreftpasienter har brukt både skolemedisin og alternative behandlingsmetoder for å overleve en dyster prognose.

To utelatte grupper

Da Kelly begynte å studere fullstendig tilbakegang fra kreft, overrasket det henne at to grupper mennesker for det meste ble utelatt fra de drøye tusen tilfellene som var omtalt i medisinske tidsskrifter. For det første nevnte flesteparten av de akademiske artiklene lite eller ingenting om hva pasientene selv mente kunne ha ført til helbredelsen. Som ledd i sin doktoravhandling dybdeintervjuet Kelly derfor 20 pasienter som hadde opplevd en fullstendig tilbakegang, om hva de trodde hadde gjort dem friske. Den andre gruppa som var holdt utenfor forskningen, var de alternative helbrederne. Siden de fleste ”spontane” helbredelser per definisjon inntreffer uten skolemedisinens hjelp, ble Kelly forbauset over at ingen i dybden hadde studert hvordan ikke-vestlige eller alternative terapeuter behandler kreft. Kelly brukte derfor ti måneder på å spore opp og intervjue 50 ikke-vestlige, alternative kreftbehandlere. I Uforklarlig frisk oppsummeres blant annet resultatene av de 20 pasientintervjuene og 50 terapeutintervjuene på en pedagogisk og god måte.

LES OGSÅ  Cancerfonden gir syke kostholdsråd!

Nøkkelfaktorer

I tiden etter denne innledende forskningen har Kelly fortsatt å studere tilfeller av fullstendig tilbakegang, og hun har gjennomført over hundre direkteintervjuer og analysert over tusen skriftlige rapporter om fenomenet. Gjennom forskningen har hun identifisert mer enn 75 ulike faktorer som hypotetisk sett kan spille en rolle ved fullstendig tilbakegang. Da Kelly lagde tabeller over hyppigheten av faktorene, dukket ni av dem opp gang på gang i nesten hvert intervju. Disse ni nøkkelfaktorene er

● en radikal omlegging av kostholdet
● å ta kontroll over helsa
● å følge intuisjonen
● å bruke urter og kosttilskudd
● å gi slipp på undertrykte følelser
● å styrke positive følelser
● å ta imot sosial støtte
● å utdype sitt åndelige liv
● å ha sterke grunner for å leve

Kelly poengterer at disse ni punktene ikke er oppført i prioritert rekkefølge. Det er imidlertid slik boka er bygget opp. Etter et innledningskapittel vier hun ett kapittel til hver av de ni faktorene. Kelly ser først på hovedtrekkene i det aktuelle punktet som omtales, inkludert vitenskapelig forskning på temaet. Deretter presenteres en eller flere pasienthistorier, der temaet i kapitlet er framhevet. Hvis for eksempel kapitlet handler om kosthold, vektlegger derfor pasienthistoriene kostholdsendringer, selv om de gjorde mye mer i tillegg. I slutten av hvert kapittel presenteres en enkel liste over aktive tiltak man kan iverksette dersom man ønsker å innarbeide elementene fra kapitlet i eget liv, enten som forebygging eller for å motvirke kreft.

Kelly er ikke motstander av konvensjonell kreftbehandling, og det er ikke hennes hensikt å vekke urealistiske håp. Men i medisinen har det lenge vært pratet lite om fullstendig tilbakegang, og etter Kellys mening har dette ført til noe mye verre enn ”falskt håp”, nemlig at ingen driver seriøs forskning på eller lærer noe av disse tilfellene av bemerkelsesverdig helbredelse. Ifølge Kelly er de ni faktorene hypoteser om hvorfor fullstendig tilbakegang kan forekomme. Hun håper at andre forskere vil gå i gang med å teste disse hypotesene så fort som mulig, og at kreftpasienter og deres familier vil bli inspirert av bokas sanne historier om helbredelse. Det er faktisk mulig å bli frisk av kreft på tross av dårlige statistiske odds.

LES OGSÅ  Kan HPV-vaksinen motvirke kreft?

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Nettside»]Kelly har opprettet nettsiden www.radicalremission.com der man både kan registrere og lese om fullstendig tilbakegang av påvist kreft. I tillegg forklarer hun hvordan hennes radikale prosjekt begynte, man kan lese månedens pasienthistorie om fullstendig tilbakegang og bli med i et Facebook-samfunn om temaet.[/gdlr_box_icon]

Kosthold

Det er ikke plass til å gå i dybden av alle de ni faktorene, men vi skal nøye oss med å se kort på hva Kelly skriver om kosthold. Etter å ha analysert hundrevis av tilfeller av fullstendig tilbakegang, viser det seg at en radikal omlegging av kostholdet er gjennomført av de fleste. Et fellestrekk er 1) en større reduksjon eller total utelatelse av sukker, kjøtt, melkeprodukter og bearbeidete matvarer, 2) en vesentlig økning av inntaket av grønnsaker og frukt, 3) omlegging til økologiske matvarer og 4) kun drikking av filtrert (renset) vann.

Etter vår oppfatning bør alle med kreft kutte ut sukker og andre raffinerte karbohydratkilder, spise grønnsaker og velge økologisk produsert mat når mulig, mens det trolig er viktigere i et land som USA enn Norge å redusere inntaket av industrielt produsert kjøtt og å rense vannet. Slike vurderinger vil det være opp til systematisk forskning å komme dypere til bunns i.

Et innfløkt samspill

Boka avsluttes med et kort, konkluderende kapittel. Kelly poengterer at det aldri bare var én faktor som hjalp disse kreftpasientene til å bli friske. Oftest integrerte hver og en av dem åtte eller ni av faktorene i sin helbredelsesprosess. Kelly framhever at kreft er en kompleks sykdom, kanskje enda mer enn man har trodd: Det er nemlig et faktum at tilstanden i individets samspill mellom kropp, sinn og bevissthet har avgjørende betydning for hvorvidt giftstoffer raskt blir fjernet fra kroppen, virus og bakterier får lov til å slå rot, gener muterer eller celler bryter sammen. Samspillet mellom kropp, sinn og bevissthet blir påvirket av fysisk atferd (mat og drikke, mosjon/trening og søvn), mental og emosjonell atferd (om vi føler oss forbundet med en dypere kilde til kjærlighet, og om vi jevnlig roer ned tankene våre og slapper av på et dypere nivå). Derfor mener hun det ikke er merkelig at ni – og ikke bare én – potensielt helbredende faktorer dukket opp i forskningen. I tillegg bidrar individuelle faktorer til å gjøre virkeligheten enda mer sammensatt. På denne bakgrunn mener hun at ingen av de ni helbredende nøkkelfaktorene i boka er viktigere enn andre, for alt avhenger av hvilke konkrete faktorer ens unike kropp trenger for å bli frisk.

LES OGSÅ  Viktig om stråling i bok om skolen

Kelly nevner avslutningsvis at hun ønsker å gi leserne en opplevelse av handlekraft, og hun poengterer at det er dokumentert fullstendig tilbakegang for nesten alle typer kreft. For Kelly er det en fantastisk kilde til inspirasjon å vite at det er mulig å overleve kreft. Dette er det lett å være enig med henne i.

Uforklarlig frisk inneholder en liste med anbefalte bøker, kapittelvis sorterte sluttnoter og et register.

Vurdering

Uforklarlig frisk er lettlest og engasjerende. Forfatteren har drevet viktig, faglig nybrottsarbeid og presenterer fornuftige vurderinger og kloke føringer. Oversettelsen er i hovedtrekk god, men manus kunne med fordel ha blitt gjennomgått av en fagkonsulent. Et uttrykk som går igjen er ”alternativ healer”, som fungerer fint på engelsk (alternative healer), men ikke på norsk: Vi sier ”alternativ helbreder/terapeut/behandler”. En del andre faguttrykk er også feil oversatt; det heter for eksempel noradrenalin, ikke norepinefrin, på norsk. Dette er imidlertid småpirk som ikke bør ta fokus vekk fra at Uforklarlig frisk er en meget viktig bok. Den anbefales på det sterkeste og antas å være av interesse for mange av Helsemagasinets lesere.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om bokforfatteren»]Kelly A. Turner er forsker, foredragsholder og spesialist på integrert kreftbehandling. Forskningen er rettet mot kreftpasienter som opplever fullstendig tilbakegang av sykdommen, enten uten hjelp av skolemedisin eller etter at skolemedisin har feilet. Hun har en bachelorgrad fra Harvard universitet og en doktorgrad fra Universitetet i California, Berkeley. Nettside:

www.drkellyturner.com[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner