Skip to main content

Ginkgo – nyttig ved Alzheimers sykdom

Ekstrakt fra tempeltre (Ginkgo biloba) er lenge blitt brukt mot Alzheimers sykdom og annen form for demens. Dette er også underkastet omfattende vitenskapelige tester, og fire studier som ser forskningen under ett (meta-studier), viser at ginkgo kan være effektivt mot kognitive problemer, er trygt å bruke og tolereres godt.

Tekst Iver Mysterud    

Kort fortalt

Ekstrakt fra tempeltre (Ginkgo biloba) har lenge vært brukt for å motvirke Alzheimers sykdom og annen form for demens.
Bladene er rike på flavonoider, og produkter lagd av bladene stimulerer og styrker blodkretsløpet ved å myke opp og utvide blodårene og fungerer som en antioksidant.
Ginkgo stimulerer omsetningen av blodsukker i hjernen, øker blodstrømmen til hjernen og motvirker oksidativt stress.
Fire oversiktsstudier fra tidsrommet 2014–2016 finner samlet sett at ginkgo bedrer kognitiv funksjon og dagliglivet hos personer med demens. Urten er trygg å bruke og tolereres godt.
Ginkgo er i Norge klassifisert som legemiddel og selges kun som preparater godkjent som naturlegemiddel.

Tempeltre er trolig den plantearten som har eksistert uendret i lengst tid på jorda. Tempeltrær vokste for mange tusen år siden i hele Europa og Nord-Amerika, men ble her utryddet før eller under siste istid. Treslaget har i Kina vært hellig og ble særlig plantet i tilknytning til templer, og er derfor blitt kalt tempeltre.1

Frø av tempeltreet nådde Europa omkring 1727, og tempeltrær ble raskt populære. Tempeltrær dyrkes nå i hager, parker og som gatetre i tempererte og subtropiske strøk over hele verden. Treet kan vokse utendørs også i Norge, men klarer seg best i de mildeste strøkene av landet.1

Både tempeltreets blader og frukter benyttes medisinsk, og bladene er rike på flavonoider. Bladene og produkter lagd av dem stimulerer og styrker blodkretsløpet ved å myke opp og utvide blodårene. Dessuten virker ginkgo bronkieutvidende, motvirker astma og allergier, er krampeløsende, betennelseshemmende og fungerer som antioksidant. Frøene er sopphemmende og bakteriehemmende.1

Botaniker Rolv Hjelmstad har bygget opp en innholdsrik nettside, Urtekildens planteleksikon. Ifølge denne kan tempeltre motvirke en rekke ulike helseplager og sykdommer. I denne sammenheng skal vi merke oss bruk ved Alzheimers sykdom, senil demens og dårlig hukommelse.1

I det etterfølgende blir droger og anvendte plantedeler fra tempeltre omtalt som ginkgo. Disse er i Norge klassifisert som legemiddel, og urten selges kun i form av preparater som er godkjent som naturlegemiddel.1

LES OGSÅ  Stråling og Alzheimers sykdom

Ginkgo ved Alzheimers sykdom

Et typisk trekk ved Alzheimers sykdom er utilstrekkelig tilførsel av blodsukker til hjernen, noe som kan forstyrre funksjonen til hjernecellene. Ifølge Urtekildens planteleksikon kan tempeltre både stimulere omsetningen av blodsukker i hjernen og øke blodstrømmen til hjernen. Urten kan også øke hjernens bruk av det kjemiske stoffet acetylkolin, et signalstoff som er viktig ved overføring av impulser fra en nervecelle til en annen.1 Tyske forskere har studert hvordan bruk av ginkgo virket på pasienter med Alzheimers sykdom eller mental svekkelse på grunn av åreforkalkning. Etter fire ukers behandling med ekstrakt av tempeltre ble det påvist redusert demens, økt evne til å klare daglige gjøremål og færre depresjoner. Urten kan også hjelpe ved andre typer hukommelses-svikt.1

Som nevnt fungerer også ginkgo som antioksidant, og oksidativt stress er et annet kjennetegn ved Alzheimers sykdom. Dette betyr at hjernen angripes av frie oksygenradikaler. En rekke antioksidanter som vitamin C og E og flere andre er derfor nyttige ved Alzheimers sykdom,2,3,4,5,6 og ginkgo føyer seg inn i denne rekken.

En annen strategi ved demens er leve på høyfettkosthold, eventuelt å ta tilskudd av kortkjedete fettsyrer (MCT-olje, kokosfett).7,8,9,10,11,12,13 Et kosthold med mye fett og lite karbohydrat gjør at hjernen fungerer selv om den opptar svært lite glukose fordi ketoner overtar som substrat for hjernens ATP-produksjon. En kombinasjon av ovennevnte og høyfettkosthold synes særlig rasjonell for å motvirke alle former for demens.

Produkter og dosering

Dersom man ønsker å bruke et ginkgoprodukt, bør ifølge Urtekildens planteleksikon daglig dose av ginkgobladekstrakt være fra 120 til 240 mg. Man bør se etter produkter som er standardisert til 24 prosent flavonglykosider og 6 prosent terpenlaktoner med en 50:1 ekstrakt. Standardiserte produkter inneholder mindre enn 5 ppm av den skadelige ginkgolsyra.1

Advarsler, bivirkninger og kontraindikasjoner
Ettersom man i standardiserte produkter har fjernet de skadelige og allergiframkallende stoffene fra tempeltrebladene, er ginkgoprodukter ifølge Urtekildens planteleksikon svært trygge å bruke i anbefalte doseringer. Forsiktighet må utvises ved bruk av tempeltre av pasienter med dårlig blodkoagulering, og siden urten kan gi økt blødningstendens, bør man slutte å anvende ginkgopreparater sju dager innen man skal gjennomgå en operasjon. Man må ikke bruke tempeltreprodukter samtidig med blodfortynnende medikamenter.1
Bruk av produkter med tempeltre er utbredt i verden, og svært få opplever noen form for bivirkninger av urten.1
Dersom man bruker ginkgo fast over lengre tid, anbefals å ta et opphold på seks uker for hver sjette måned man har inntatt preparatet.1

Les mer om tempeltre
Urtekildens planteleksikon har en utmerket oversikt over tempeltre og bruk av ginkgo

Fire oversiktsstudier

Det er utført omfattende forskning på effekten av ginkgo ved Alzheimers sykdom, og vi skal i det etterfølgende oppsummere fire studier som ser denne forskningen samlet. De er publisert i tidsrommet 2014–2016.

LES OGSÅ  Klinisk erfaring med ernæring og Alzheimers sykdom

I 2014 publiserte to tyske forskere en oversikt over randomiserte, placebokontrollerte studier, altså der man trekker lodd om hvilken halvpart som har fått ginkgo og hvilken halvpart som har fått en antatt inert pille (placebo). I sju studier var over 2 600 pasienter behandlet med 120 eller 240 mg av et definert ginkgoekstrakt (Egb 761®) eller placebo. Konklusjonen var at ginkgo var effektiv mot kognitive problemer, pasientene fungerte bedre i dagliglivet, og ginkgo ble tålt godt av pasientene med demens.14

I 2014 publiserte en gruppe kinesiske forskere en systematisk oversikt over randomiserte, kontrollerte forsøk. 21 studier oppfylte utvalgskriteriene. Ginkgo var bedre enn placebo mot kognitive problemer, og pasientene fungerte bedre i hverdagen. Dataene indikerte at ginkgo kan hjelpe personer med Alzheimers sykdom med kognitive symptomer, men kan ikke gjenopprette ødelagt hjernevev.15

I 2015 publiserte en gruppe japanske forskere en systematisk oversikt over 13 studier som har gitt det nevnte ginkgoekstraktet (Egb 761®) versus placebo. Nesten 2 400 pasienter hadde fått minst 120 mg over 12 til 52 uker. De konkluderte at inntak av 240 mg ginkgoekstrakt var effektivt og trygt i behandling av demens.16

I 2016 publiserte en gruppe kinesiske forskere en systematisk oversikt over 21 studier som har testet tilskudd av ginkgoekstrakt versus placebo for mennesker med mild kognitiv svekkelse og Alzheimers sykdom. Dette omfattet over 2 600 personer. Konklusjonen var at ginkgo er potensielt nyttig for å bedre kognitiv funksjon og funksjon i dagliglivet hos disse pasientene. Grunnet en begrenset utvalgsstørrelse, inkonsistente funn og varierende grad av metodisk kvalitet i disse studiene, ble det anbefalt mer forskning for å teste problemstillingen ytterligere.17

Konklusjon

Nå skal det presiseres at disse fire oversiktsstudiene har stort overlapp i hvilke originalstudier de oppsummerer. Uansett er det hevet over tvil at forskningen per i dag viser at tilskudd av ginkgoekstrakt kan være hensiktsmessig ved Alzheimers sykdom og andre former for demens. De er også trygge å bruke og tolereres godt. En kombinasjon av ginkgo, høyfettkosthold og tilskudd av ulike antioksidanter er trolig den beste strategien.

Tidligere artikler om Alzheimers sykdom i Helsemagasinet

Mysterud I. Alzheimers sykdom: Kosthold, infeksjoner og fysisk-kjemiske miljøfaktorer. VOF 2012; 3 (6): 38–46.
Mysterud I. Fett håp for Alzheimers sykdom. VOF 2012; 3 (6): 90–2.
Mysterud I. Infeksjoner og Alzheimers sykdom. VOF 2012; 3 (7): 45.
Mysterud I. Kvikksølv og Alzheimers sykdom. VOF 2012; 3 (7): 46–9.
Mysterud I. Bidrar luftforurensning til Alzheimers sykdom? VOF 2017; 8 (1): 12–3.
Poleszynski DV. Sukker og gluten ødelegger hjernen. VOF 2014; 5 (3): 84–5.
Zackrisson B. Mary Newports revolusjonerende oppdagelse om Alzheimers sykdom og kokosfett. VOF 2010; 1 (2): 94–5.

Kilder:

1. Tempeltre. Urtekildens planteleksikon. http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/gink_bil.htm (11.1.2017).

2.  Cheng F, Cappai R, Ciccotosto GD mfl. Suppression of amyloid β A11 antibody immunoreactivity by vitamin C: Possible role of heparin sulfate oligosaccharides derived from glypican-1 by ascorbate-induced, nitric oxide (NO)-catalyzed degradation. Journal of Biological Chemistry 2011; 286: 27559–72. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21642435

LES OGSÅ  Bidrar luftforurensning til Alzheimers sykdom?

3.  Haan MN. Can vitamin supplements prevent cognitive decline and dementia in old age? American Journal of Clinical Nutrition 2003; 77: 762–3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12663269

4.  Landmark K. Kan inntak av vitamin C og E hemme utviklingen av Alzheimers demens? Tidsskrif for Den norske lægeforening 2006; 126: 159–61. http://tidsskriftet.no/article/1323205

5.  Grodstein F, Chen J, Willett WC. High-dose antioxidant supplements and cognitive function in community-dwelling elderly women. American Journal of Clinical Nutrition 2003; 77: 975–84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12663300

6.  Gundersen V. Alzheimers sykdom og antioksidanter. 1.5.2000 (www.dia-online.no/artikkel.asp?ID=43) [21.6.2012].

7.  Newport MT. Alzheimer’s disease: What if there was a cure? The story of ketones. Laguna Beach, CA: Basic Health Publications, Inc., 2011.

8.  Cunnane S, Nugent S, Roy M mfl. Brain fuel metabolism, aging, and Alzheimer’s disease. Nutrition 2011; 27: 3–20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21035308

9.  Kashiwaya Y, Takeshima T, Mori N mfl. D-β-hydroxybutyrate protects neurons in models of Alzheimer’s and Parkinson’s disease. PNAS 2000; 97: 5440–4. http://www.pnas.org/content/97/10/5440.full

10.  Reger MA, Henderson ST, Hale C mfl. Effects of β-hydroxybutyrate on cognition in memory-impaired adults. Neurobiology of Aging 2004; 25: 311–4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15123336

11.  Newport M. What if there was a cure for Alzheimer’s disease and no one knew? 2008 (www.coconutketones.com/whatifcure.pdf).

12.  Studzinski CM, MacKay WA, Beckett TL mfl. Induction of ketosis may improve mitochondrial function and decrease steady-state amyloid-β precursor protein (APP) levels in the aged dog. Brain Research 2008; 1226: 209–17. https://science.report/pub/575976

13.  Page KA, Wiliamsson A, Yu N mfl. Medium-chain fatty acids improve cognitive function in intensively treated type 1 diabeteic patients and support in vitro synaptic transmission during acute hypoglycemia. Diabetes 2009; 58: 1237–44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19223595

14.  Gauthier S, Schlaefke S. Efficacy and tolerability of Ginkgo biloba extract EGb 761® in dementia: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Clinical Interventions in Aging 2014; 9: 2065–77. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0074831/

15.  Yang M, Zy DD, Zhang Y mfl. A systematic review on natural medicines for the prevention and treatment of Alzheimer’s disease with meta-analyses of intervention effect of ginkgo. The American Journal of Chinese Medicine 2014; 42: 505. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0066017/

16.  Hashiguchi M, Ohta Y, Shimizu M mfl. Meta-analysis of the efficacy and safety of Ginkgo biloba extract for the treatment of dementia. Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences 2015; 1: 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26819725

17.  Yang G, Wang Y, Sun J mfl. Ginkgo biloba for mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Current Topics in Medicinal Chemistry 2016; 16: 520–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26268332


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner