Skip to main content

Halvsannheter i reklame for farmasøytiske legemidler

Markedsføring fra farmasøytisk industri påvirker legers forskrivning av medikamenter. En studie fra 2004 viste at bare rundt halvparten av påstandene i skriftlig legemiddelreklame var korrekte og klinisk relevante. På denne bakgrunn samlet fire norske forskere inn all legemiddelreklame som ble mottatt av ni leger ved to allmennlegekontorer i en periode på tre måneder. Reklamene ble sortert etter preparat. For hvert preparat ble den annonsen som hadde flest litteraturreferanser, valgt ut. Etter innhenting av referanser ble påstanden i reklamene vurdert etter i hvilken grad de samsvarte med kildedata i henhold til bestemmelsene i legemiddelforskriften. Referansene ble også vurdert for forekomst av interessekonflikter hos forfatterne. Også den nye studien viste at bare rundt halvparten av påstandene i legemiddelreklame som allmennleger mottok, var korrekte og klinisk relevante.

Legene mottok 270 reklameforsendelser for 46 ulike preparater med til sammen 156 påstander. Av disse ble 56 prosent vurdert å være korrekte sammenliknet med kildedata og klinisk relevans. Hele 75 prosent av tidsskriftartiklene oppga relevante interessekonflikter for forfatterne.

Legemiddelreklame inneholder ifølge forskerne ofte påstander som stiller preparatene i et positivt lys uten å fortelle noe av betydning om deres egenskaper. Litteraturen som brukes i dokumentasjon av påstander i legemiddelreklame, er ofte generert av industrien selv. Basert på funnene i den nyeste studien mener forskerne at målgruppa (leger) fortsatt bør være skeptisk til denne typen markedsføring.

LES OGSÅ  Da elfenbenstårnet raste - debatten rundt «Hjernevask»

To andre forskere skriver på lederplass i Legetidsskriftet at reklamen for medikamenter fortsatt egner seg best i esken for resirkulerbart papir. IM

Kilder:

Brænd AM, Straand J. Sant om legemidler? Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134: 1542. http://tidsskriftet.no/article/3223688/

Spigset O, Garberg HR, Spigset O, Slørdal L. Skriftlig legemiddelreklame – fremdeles ikke til å stole på? Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134: 1563-8. http://tidsskriftet.no/article/3224875


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner