Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Halvsannheter i reklame for farmasøytiske legemidler

Halvsannheter i reklame for farmasøytiske legemidler

Markedsføring fra farmasøytisk industri påvirker legers forskrivning av medikamenter. En studie fra 2004 viste at bare rundt halvparten av påstandene i skriftlig legemiddelreklame var korrekte og klinisk relevante. På denne bakgrunn samlet fire norske forskere inn all legemiddelreklame som ble mottatt av ni leger ved to allmennlegekontorer i en periode på tre måneder. Reklamene ble sortert etter preparat. For hvert preparat ble den annonsen som hadde flest litteraturreferanser, valgt ut. Etter innhenting av referanser ble påstanden i reklamene vurdert etter i hvilken grad de samsvarte med kildedata i henhold til bestemmelsene i legemiddelforskriften. Referansene ble også vurdert for forekomst av interessekonflikter hos forfatterne. Også den nye studien viste at bare rundt halvparten av påstandene i legemiddelreklame som allmennleger mottok, var korrekte og klinisk relevante.

Legene mottok 270 reklameforsendelser for 46 ulike preparater med til sammen 156 påstander. Av disse ble 56 prosent vurdert å være korrekte sammenliknet med kildedata og klinisk relevans. Hele 75 prosent av tidsskriftartiklene oppga relevante interessekonflikter for forfatterne.

Legemiddelreklame inneholder ifølge forskerne ofte påstander som stiller preparatene i et positivt lys uten å fortelle noe av betydning om deres egenskaper. Litteraturen som brukes i dokumentasjon av påstander i legemiddelreklame, er ofte generert av industrien selv. Basert på funnene i den nyeste studien mener forskerne at målgruppa (leger) fortsatt bør være skeptisk til denne typen markedsføring.

To andre forskere skriver på lederplass i Legetidsskriftet at reklamen for medikamenter fortsatt egner seg best i esken for resirkulerbart papir. IM

Kilder:

Annonse:

Brænd AM, Straand J. Sant om legemidler? Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134: 1542. http://tidsskriftet.no/article/3223688/

Spigset O, Garberg HR, Spigset O, Slørdal L. Skriftlig legemiddelreklame – fremdeles ikke til å stole på? Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134: 1563-8. http://tidsskriftet.no/article/3224875

Legg igjen et svar