Skip to main content

Healing – ikke nødvendig med tro for å erfare virkningene!

Healere behandler ikke sykdommer eller symptomer. Klientene kan godt være skeptiske til virkningene uten at det påvirker resultatene. Healere kanaliserer ”universell energi” slik at klienten lettere kan bli helbredet for en rekke tilstander.

Tekst Ingunn Brattlid     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Det Norske Healerforbundet (DNH) ble i 1994 godkjent av Sosial- og helsedirektoratet som organisasjon for utøvere av alternativ behandling. Forbundet har cirka 300 medlemmer. Her forteller leder Ingunn Brattlid om healing og DNH.[/gdlr_box_icon]

Healing er etter hvert blitt en mer akseptert helsefremmende behandling i flere land. Det er økende aksept for at healing som helsefremmende terapiform kan påvirke klientens livskraft for bedre å motvirke stress og sykdom. I Norge blir healere av og til etterspurt av pasienter på sykehus, men healere arbeider fortsatt utenfor det etablerte helsevesenet. I USA er derimot energihealing etter hvert blitt integrert som en del av behandlingsprogrammer til personer med blant annet kreft, fibromyalgi, smerter og depresjon.

Forskning på healing

Et reduksjonistisk oppfatning av mennesket som bestående av en kropp med celler og molekyler kan ikke forklare hvordan healing virker. De siste 20 åra har et slikt begrenset menneskesyn begynt å slå sprekker, og mange erkjenner at menneskets ånd, tanker, følelser og kroppens materie samspiller. Likevel foregår ingen konkret forskning på healing i Norge. Meningsfulle beskrivelser av sammenhenger mellom kropp og psyke er bare mulig dersom ulike forskningsmiljøer samarbeider på tvers av flere fag. Det er for eksempel utført studier som påviser sammenheng mellom livsvilkår og risiko for biologisk skjevutvikling og sykdom. Kognitive studier i norsk behandling bidrar til økende interesse for menneskers personlige livserfaringer og opplevelser som årsak til helseproblemer med biologiske avvik. En psykososial tilnærming til menneskets helse og sykdom er i ferd med å supplere biologisk og medisinsk innsikt. Det er enighet om at ”tro” kan helbrede og ha effekt på helse og sykdom, noe mange forsøker å forklare med ”placeboeffekter”. Forskning innen kvantefysikk og genforskning kan bidra til økt kunnskap om hvordan healing faktisk virker.

LES OGSÅ  Terapimatter

Healing på ulike måter

En healer ser på mennesket som en helhet og sykdom som resultat av et samspill mellom flere ”nivåer” i personen og med omgivelsene. Alle tilstander i kroppen har en ”sjelelig” side. Hvordan sjelen har det, er avhengig av hvordan kroppen har det, og sykdom sees på som en ubalanse. Noen mennesker gjennomgår fysisk sykdom før de blir friske, mens andre opplever livskriser og psykiske plager. Klienter kan være skeptisk til healing, men likevel åpne for å utfordre egen skepsis fordi de er nysgjerrige og vil forsøke.

Healere arbeider individuelt forskjellig. Noen kan intuitivt sanse klientens energistruktur i kroppen og blokkeringer i den eteriske kroppen. Når healeren åpner seg for kjærlige, subtile energinivåer og fungerer som en kanal for disse, kan en overføring av energi gjennom hendene bidra til at klienten kommer i en tilstand som helbreder fysiske helseplager.

Healing skjer ofte i kombinasjon med spirituell veiledning. Alle er i utgangspunktet forbundet med høyere, kjærlige energier, men kan stenge av for den universelle kraften som følge av negative tanker om seg selv. Noen kan ha behov for hjelp til å løsne på inngrodde forestillinger som blokkerer. Derfor jobber noen healere med kanalisering for å formidle budskap som følger av kontakt med høyere, kjærlige energier som ”flyter” gjennom healeren. Budskap kan komme i form av spirituell veiledning til klienten.

Healing kan også skje grunnet den empatien som healere møter klientene med – ved å dele egne livserfaringer og ha forståelse for klientens subjektive situasjon. Helbredelse kan skje hvis klienten erfarer at han ikke er alene i en opplevd ensomhet, men blir forstått på et dypt nivå av en healer med samme livserfaring. Healing skjer når man åpner seg i et tillitsfullt forhold der healeren formidler at alle har potensial for å åpne seg for en universell kraftkilde.

LES OGSÅ  Tommelen opp for kraniosakralterapi?

På arbeidsplasser og sosialt

Noen klienter oppsøker healere fordi de erfarer livskriser og overganger sosialt og åndelig. Det gjør noe med en når man beveger seg fra en tilstand der man har basert livet sitt på en todimensjonal virkelighet, til å kunne ta inn en utvidet, tredimensjonal virkelighet. Bevisstheten om at man er forbundet med noe større, påvirker ens syn på samfunn, arbeidsliv, natur og forhold. Man kan oppleve at alt får en ny betydning.

Selv om en todimensjonal bevissthet ikke er i stand til å oppfatte livet på annen måte enn en todimensjonal rutine, betyr det ikke at en tredimensjonal bevissthet ikke eksisterer. Flere arbeidsgivere har åpnet dørene for healere for å styrke de ansattes helse og for å få ned sykefravær. Man blir mer bevisst hvordan det psykososiale miljøet man er en del av, påvirker til å gi slipp og la nye sannheter få vokse fram. Sjelens tilstand kan relateres til omgivelsene og hvordan klientens opplevde trivsel er.

Hvilke livsbetingelser får sjelen dekket gjennom det sosiale miljøet, og hvilke forutsetninger er til stede for at sjelen skal kunne utfolde en skapende kraft? Hvilke blokkeringer kan en healer sanse i det sosiale miljøet og som påvirker de ansattes helse negativt?

Et menneske kan gå til grunne dersom samfunnet og arbeidsplassen ikke dekker basale behov for anerkjennelse, nærhet og omsorg. Healing kan derfor skje på et større plan enn det individuelle ved endring av samfunnets strukturer, organisatorisk nivå, arbeidsmiljø og relasjoner. Stadig flere interesserer seg for slik healing fordi det blant annet gir mulighet for å bedre folkehelsa, utvikle helsefremmende arbeidsplasser, redusere sykefraværet og frafall fra arbeidslivet.

LES OGSÅ  Brenner for Bowen-teknikken

Eksistensen av andre dimensjoner og tetthet av energier ligger ikke utenfor vitenskapens verden i dag. Vitenskapen har imidlertid utfordringer med healeres bruk av begreper. Ordet healing betyr å gjøre hel. Det er behov for å finne fram til bedre forklaringsmodeller for hva det innebærer ”å bli hel”. Kan for eksempel kvantefysikere bidra til å utforme nye forklaringsmodeller for healing?

Healing i Norge

Det Norske Healerforbundet (DNH) ble i 1994 godkjent av Sosial- og helsedirektoratet som organisasjon for utøvere av alternativ behandling. Healere i Det Norske Healerforbundet formidler sine tjenester på en nøktern måte uten å love for mye, i stor respekt og i ydmykhet overfor den enkelte klients historie. DNH arbeider for at healing skal få høyere status i samfunnet og mener at healing bør bli et supplement til helsevesenets behandling i tillegg til i arbeidssektorer der frafall og høyt sykefravær er blitt et stort samfunnsproblem.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om artikkelforfatteren»]Ingunn Brattlid (f. 1962), leder av det Norske Healerforbundet (2012 – dd), har mastergrad i ledelse fra Høgskolen i Øst-fold (2009). Hun er offentlig godkjent sykepleier fra Høgskolen i Vestfold (1991) med tilleggsutdanning som relasjonsterapeut og veileder (”coach”) fra BI (2005) og Norsk psykodramahøgskole (2005). Brattlid har kurs i healing, meditasjon og mediumskap fra blant annet Arthur Findleys høgskole i England1 og Akashaskolen2 i Oslo. Kontakt: ingunnbrattlid@gmail.com, www.healing.no[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  http://www.arthurfindlaycollege.org/

2.  http://www.akashaskolen.no/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner