Skip to main content

Ikke særlig smart med smartmålere!

Alle norske hjem skal mellom 2016 og 2019 få installert en digital strømmåler (AMS). Disse vil gi strømleverandørene full oversikt over strømforbruket. Få snakker om mulige helsemessige konsekvenser og andre ulemper av å få installerte disse strømmålerne i huset. Sivilingeniør Sissel Halmøy i forbrukerorganisasjonen Folkets Strålevern er av dem som er kritiske til denne nye teknologien.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     Foto Heidi Dokter og Turid Horgen

 

På folkemunne kalles disse nye strømmålerne ofte ”smartmålere”. Som vi skal se, er det ikke gitt at innføring av slike strømmålere er særlig smart, i hvert fall ikke for folk flest eller samfunnet som helhet.

Hvor sterk er strålingen fra en smartmåler sammenliknet med en mobiltelefon?


– Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er utstrålt effekt fra AMS en fjerdedel av utstrålt effekt fra en mobiltelefon, svarer Halmøy, men legger til: – Bruk av mobiltelefon kan man velge selv, og den gir ikke kontinuerlig stråling døgnet rundt slik AMS gjør. I tillegg har firmaet EMF Consult gjort beregninger og kommet fram til noe helt annet: Korrekte sammenlikninger resulterer i at AMS gir 3–4 ganger høyere utstrålt effekt enn mobiltelefonen.

I hvilken grad vil en smartmåler være helsemessig bedre, likt eller verre enn bruk av mobiltelefon?

– Som nevnt er den største forskjellen at man kan velge å bruke mobiltelefonen, og man kan velge å slå den av. AMS gir stråling døgnet rundt og kan ikke skrus av. Noen steder finnes flere dusin AMS-er ved siden av hverandre, og alle gir stråling kontinuerlig. Dette gjelder for eksempel i boligblokker. De som bor nær sikringsskapene, opplever en enorm belastning, sier Halmøy. Det henvises til egen ramme for utdyping av hva som eventuelt er betryggende avstand til en automatisk strømmåler.

Hva er synet til forvaltningsorganet Statens strålevern på strålingen fra automatiske strømmålere?

– Først mente de at målerne kun sendte en SMS med oppdatering per time. Dette var så lite stråling at det ikke var noe å bry seg med. Da de ble gjort klar over at de nye strømmålerne sendte ”her er jeg”-melding 70–90 ganger i minuttet, endret de forklaringen til at det ikke spilte noen rolle hvor ofte de sendte, for det var så lavt likevel. De vektla at dette dreier seg om mindre stråling enn fra mobiltelefonen, noe som altså ikke er riktig, påpeker Halmøy.

Argumenter mot strømmålere

Hvorfor er du kritisk til å installere automatiske strømmålere i alle norske husstander?

– Det er mange grunner, blant annet at flere kompetansemiljøer advarer, svarer sivilingeniøren. – Som nevnt stråler de kontinuerlig, og vi i Fol-kets strålevern er bekymret for ne-
gativ påvirkning på helsa over tid, poengterer hun.

Halmøy påpeker imidlertid at helsemessige effekter kun er deler av kritikken mot automatiske strøm-målere. Et annet argument handler om sikkerhet. Denne typen målere gjør det mulig for andre å bryte seg inn (hacke) på strømnettet i huset vårt. Det betyr at de for eksempel kan stenge strømmen, men også å skaffe informasjon, altså drive over-våkning, utdyper hun og legger til at Datatilsynet har skrevet følgende: ”Bruksmønstrene kan være nyttige for å analysere vårt strømforbruk med tanke på for eksempel strømsparing. Men bruks-
mønstrene kan også bli brukt til andre ting, slik som markedsføring og reklame. Politiet, skattemyndig-hetene, forsikringsselskaper, utleiere, arbeidsgivere og andre tredje-
parter kan også være interessert i informasjon om det personlige strømforbruket.”

Halmøy trekker fram at automatiske strømmålere vil føre til en ny tariff som vil øke prisen på tider der forbruket er høyt. Dette vil gi oss mulighet for å spare penger ved å bruke strøm på andre tider, når prisene er lavere. Det er for eksempel framsatt forslag om å vaske klær om natten, noe som ikke har resultert i hurrarop fra verken brannvesen eller forsikringsselskaper. – Mange liker å spise middag når de pleier, med den mye måleren kan det lønne seg å spise middag til andre tider, særlig de som har induksjonskomfyr, for de trekker enormt mye strøm når de er i bruk. I tillegg avgir de høy stråling, sier Halmøy.

LES OGSÅ  Barns utvikling hemmes av miljøgifter

– Vi får ikke korrekt informasjon om hva automatiske strømmålere impliserer. Begrunnelsene vi får, er at det er enklere, at vi kan spare strøm og dermed penger og at det gir oss nye muligheter. Hvis dette er en ”gave” til oss, burde det ikke være et problem at noen svarer ”nei takk”, mener Halmøy. – Mange har mistanke om at helt andre grunner ligger bak. Spesielt induksjonskomfyrer og ladning av elektriske biler krever mye strøm, og det vil bli nødvendig med en oppgradering av strømnettet for økt leveringssikkerhet. For å unngå dette ønsker leverandørene å regulere prisene for å flate ut forbruket, ved at det blir dyrere på tider man vanligvis pleier å bruke mest strøm. Siden det legges stadig flere kraftkabler til utlandet, er det vel grunn til å anta at noen ønsker å tjene penger på å øke eksporten av strøm, sier Halmøy retorisk.

– Et siste argument er at det er vi forbrukere som skal betale for tvangsskifte av strømmålere. Erfaring så langt viser at mange i tillegg får høyere strømregninger, sier hun.

Fritak

Hvordan kan den enkelte unngå å få en automatisk strømmåler i sikringsskapet?

– Ifølge NVE gis det unntak for personer som mener at strålingen medfører helsemessige ulemper. Dette må imidlertid attesteres av lege eller psykolog, svarer Halmøy.

Hvor mye kan egentlig leger flest om disse problemstillingene?
– De fleste legene kan lite eller ingenting om denne typen stråling, eller helseplager som folk får av den. Noen leger nekter derfor å skrive ut legeattest. Det gjelder for eksempel leger i Vesterålen og i Bømlo. Noen ringer til Folkets Strålevern og spør om vi vet om leger som kan hjelpe. Jeg gir dem råd om å be legen skrive at ”pasienten hevder at …”, for det bør de kunne gjøre, det er jo korrekt. Pasienten vet i de fleste tilfeller mer om dette enn legene, sier Halmøy.

– Det er betenkelig at booking-avde-
linger skal sitte og ”behandle” legeattester. Hva med person-sikkerhet? Har disse behand-lerne også taushetsplikt? sier Halmøy.

Kun egen bolig

Hun legger til at et fritak kun vil gjelde egen bolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas installasjon. Det er ikke mulig for strømkunder å kreve fritak under henvisning til at de ønsker å ta hensyn til folk som ikke bor i boligen.

LES OGSÅ  Kan dårligere skoleresultater skyldes giftstoffene i maten?

Halmøy forteller at NVE våren 2017 hadde fått flere henvendelser fra mennesker som har fått fritak, og som også ba om fritak for en nabo som har sikringsskap rett ved siden av eget sikringsskap, eller venner og slektninger som ville avstå fra de nye strømmålerne av hensyn til personer som ikke tålte strålingen. NVE gjorde da en vurdering og kom fram til at det ikke kunne la seg gjøre. – Dette er merkelig i en tid der universell tilgjengelighet har så stor oppmerksomhet. De som har helseplager fra denne typen stråling, får vær så god holde seg hjemme – eller ikke det en gang, dersom naboen ha en smartmåler, sier Halmøy oppgitt.

Reservasjoner

Ved utgangen av september 2017, da TV2 tok opp saken, hadde 944 personer reservert seg mot installering av AMS. Per november hadde tallet økt til 2 478, det vil si 0,15 prosent av om lag 1 600 000 kunder. Dette er personer som har framvist legeattest.

Ny dreining

Denne saken fikk en ny dreining i mars da Helsedirektoratet sendte ut et rundskriv til landets fastleger som nekter dem å skrive ut attest på at automatiske strømmålere er farlige. Bakgrunnen oppgis å være at slik stråling ikke er dokumentert å være helsefarlig.5 –Fastlegene kan dog skrive attest på at personer har frykt for stråling. Frykt er fremdeles et gyldig argument som nettselskaper og NVE godtar, sier Halmøy.


Oppmerksomhet i mediene

Hvor lett er det å slippe til i mediene med kritiske argumenter om smartmålere?

– Det er ikke lett, og mediene burde informere mye bedre. De fleste aner ikke hva som foregår, de får bare en melding om en liten endring i sikringsskapet. NVE foretrekker at alt foregår ”under radaren”, mener Halmøy.

Hvorfor er det relativt lite offentlig debatt om disse temaene?

– TV2 ønsket en debatt etter artikkelen på deres nettsider,1 men verken Statens strålevern, Helsedirektoratet eller Folkehelse-instituttet ”hadde tid” til å stille opp. Det burde vært grundige, ordentlige og åpne debatter! sier Halmøy. – Og så burde det være opp til oss om vi ønsket ha disse målerne. Det er jo merkelig at slike strømmålere, med alle betenkeligheter de innebærer, ikke skal bli gjenstand for debatt og at mange ikke aner noe om problemene forbundet med dem, fortsetter hun.

Smartskandalen

Hva er Smartskandalen (https://smartskandalen.info/)?

– Smartskandalen er en uavhengig gruppe som ser på alle sider forbundet med innføring av ”smartmeterne”. Folkets Strålevern fokuserer kun på helseplagene fra strålingen, svarer Halmøy.

Andre land

I hvilke andre land enn Norge innføres automatiske strømmålere?

– Noen land har sagt nei, og andre land har andre regler. I Tyskland kan for eksempel folk velge om de vil ha ny strømmåler. Frankrike har derimot valgt en løsning uten slik stråling. Der sender de signalene via strømnettet, forklarer Halmøy.

Hva slags begrunnelse brukes mot automatiske strømmålere i andre land?

– I sju EU-land var kost-nytte-analysene for storskala utrulling i 2020 negative eller mangelfulle.6 Dette gjelder Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Latvia, Litauen, Portugal og Slovakia. I Tyskland, Latvia og Slovakia ble imidlertid AMS funnet å være økonomisk forsvarlig for bestemte grupper av kunder.

Beskyttelsestiltak

Hva kan man eventuelt gjøre for å beskytte seg mot strålingen fra en automatisk strømmåler som alt er installert?

– Man kan skjerme vegger mellom soverom og sikringsskap med karbonmaling. Da trenger man hjelp med måling for å vite hvor man bør male, eller eventuelt gjøre andre skjermingstiltak, svarer Halmøy. – Man kan, mot betaling, få fjernet den trådløse enheten i måleren, altså senderen som gir strålingen, hvis man får helseproblemer. De som ikke har forstått at de har fått installert en ”strålende” strømmåler i sikringsskapet, kan få fritak med legeattest senere, men må da betale for å få fjernet den trådløse enheten. Hvis man tar bort denne senderen, må man lese av måleren en gang per måned og sende inn som før, avrunder generalsekretær Sissel Halmøy i Folkets strålevern.

LES OGSÅ  Automatiske strømmålere

Finnes betryggende avstand til en automatisk strømmåler?

Dette spørsmålet kan ikke Sissel Halmøy svare kort på. – Det er vanskelig å angi en trygg avstand, siden det kommer an på hvor mange målere som er plassert ved siden av hverandre, samt senderetninger. Bare én sender fungerer som ”sjef” i nettverket og sender til en oppsamlingsstasjon. Man kan være uheldig å få denne strålingen gjennom egen leilighet. Så kommer det an på hva som befinner seg mellom strømmåleren og der man oppholder seg. Er det betongvegger eller flere vegger mellom? I tillegg gir de nye digitale målerne ”skitten strøm” (høyfrekvent støy) i ledningsnettet. Det er en annen diskusjon, men den er høyst relevant, forklarer Halmøy.

– Jeg er derfor skeptisk til å angi et tall for trygg avstand. Løselig kan man anta følgende: Dersom man har 2–3 vegger mellom strømmåleren og senga, kan det kanskje være ok. Dette gjelder vel og merke hvis man har én strømmåler. Om man for eksempel bor i enebolig med strømmåler i kjelleren og sover i andre enden av huset eller i 2. etasje, er det kanskje også trygt, resonnerer hun.

– Det verste er å bo i en leilighet i 1. etasje med strømmålerne montert på rekke i kjelleren. Slike leiligheter mener jeg er ubeboelige med mindre man innfører skjermingstiltak. Dette er imidlertid problematisk, for da skjermer man også mot den funksjonaliteten man skal ha, at hver enkelt beboer skal kunne følge med forbruk og strømpris i sann tid. Hensikten med måleren er jo at man kan skru av eller på apparater når strømprisen er høy eller lav. Hvis det er dårlig dekning, skur strømmålerne opp styrken! Slik oppnår man kontakt mellom strømmåleren, som for eksempel står i kjelleren, og mobiltelefoner i de enkelte leiligheter, sier Halmøy.

– Det kritikkverdige er at man skal ha samme måler uansett hvor og hvordan man bor. Dette blir nemlig billigst for nettselskapene. Hvis man er riktig flink til å følge med – og skrur av og på utstyr – eller eventuelt lar ”noen andre” regulere med noen enda ”smartere” tilleggstjenester (som vi snart får tilbud om å kjøpe eller abonnere på), kan man få like lave strømregninger som man har i dag, oppgir hun.

Halmøy er negativt innstilt til dette. På grunn av sanntidsfunksjonen sender alle strømmålerne signaler 70–90 ganger i minuttet døgnet rundt. I tillegg kommer meldingen til oppsamlingspunktet en gang per time. Totalt påfører dette oss store strålingsbelastninger.

Kilder:

1. AMS strømmåler. http://emf-consult.com/emf-info/ams-strommaler/ (4.12.2017).

2. Automatisk strømmåling. Datatilsynet.no https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/overvaking-og-sporing/strommaling/ (4.12.2017).

3. Hvattum M. Mer enn 1000 nordmenn har fått legeattest så de slipper ny strømmåler. TV2.no 1.10.2017. http://www.tv2.no/a/9369170/)

4. E-post fra Guro Grøtterud (seksjonssjef, Seksjon for Sluttbrukermarked, Elmarkedstilsynet, NVE) til IM 18.1.2018.

5. NTB. Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive ut attest på at strømmålere er farlige. Adresseavisen 14.3.2018. https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2018/03/14/Helsedirektoratet-nekter-fastleger-%C3%A5-skrive-ut-attest-p%C3%A5-at-str%C3%B8mm%C3%A5lere-er-farlige-16282935.ece (12.4.2018).

6. AMS fra Europas ståsted. Lysekonsern.no 30.9.2017. http://www.lysekonsern.no/nyheter/ams-fra-europas-stasted-article1886-200.html (4.12.2017).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner