Skip to main content

Juridiske prosesser og politisk spill rundt glyfosat

[wcm_restrict]

Tusenvis av mennesker har saksøkt Monsanto (nå Bayer), primært fordi de mener å ha fått kreft etter å ha brukt Roundup. Monsanto jobber målbevisst og kynisk for å selge glyfosat og Roundup. Industriselskapets strategi omfatter alt fra å hetse kritikerne til å påvirke hva som blir publisert i internasjonal faglitteratur.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Kort fortalt
Dette er del 4 av fire artikler om glyfosat (del 1 og 2 sto i nr. 3/2019). Det er reist tusenvis av rettssaker mot Monsanto i USA fordi mange mener at eksponering for Roundup har påført dem kreft. Dommen i den første rettssaken falt i august 2018, der saksøkeren ble tilkjent i underkant av 2,5 milliarder norske kroner, seinere nedjustert til vel 700 millioner kroner. I en annen rettssak ble saksøkeren tilkjent snaut 730 millioner i erstatning, og i en tredje rettssak er et ektepar tilkjent drøyt 18,7 millioner kroner. Monsanto er pålagt å starte megling med rundt 800 andre kreftrammede. En ytterligere rettssak som fremdeles ligger i rettsapparatet, gjelder om Monsanto driver villedende markedsføring av sine produkter. Monsanto driver systematisk hets for å ufarliggjøre kritikk fra journalister og forskere. Samtidig driver selskapet omfattende lobbyvirksomhet, mobiliserer ”vennligsinnete” forskere for å påvirke tilsynsmyndigheter og forvaltningsorganer og presser redaksjoner i tidsskrifter til å trekke tilbake studier som påviser negative forhold om glyfosat/Roundup. Monsantos oppførsel har mottatt knusende kritikk i en rapport fra en komité i Representantenes hus i USA. Det er også kjent at Monsanto har hatt nær kontakt med en journalist i Reuters som har skrevet artikler om glyfosat som firmaet i virkeligheten selv hadde skrevet. Flere høytstående tjenestemenn i USAs miljøbeskyttelsesdirektoratet har hatt nære forbindelser med Monsanto og arbeidet for firmaet på innsiden av direktoratet.

I denne artikkelen gis en oversikt over rettssakene Monsanto er involvert i og hvilke metoder firmaet bruker for å fremme salget av sine produkter.

Rettssaker

Den amerikanske gartneren DeWayne ”Lee” Johnson (f. 1972) saksøkte i 2018 Monsanto fordi han mente at han hadde utviklet lymfekreft som følge av å ha blitt eksponert for Roundup og et annet av selskapets glyfosatholdige ugrasmidler. Han brukte disse midlene mye i sitt arbeid og fikk det også rett på seg. Selv om han brukte verneutstyr, fikk han til og med Roundup i ansiktet daglig. Da han avga sin forklaring i retten i juli 2018, mente legene at han bare hadde noen måneder igjen å leve.1 

I august 2018 ble han av en jury tilkjent 289 millioner dollar i erstatning fra selskapet, i underkant av 2,5 milliarder norske kroner. Avgjørelsen ble begrunnet med at Monsanto hadde holdt tilbake studier som påviste kreftfare. I oktober ble Monsanto av en dommer på ny kjent skyldig i tiltalen, men erstatningsbeløpet ble nedjustert til 78 millioner dollar (vel 700 millioner kroner). Selskapet anket med ønske om å få nedjustert erstatningsbeløpet ytterligere. 2 

Det internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC) til Verdens helseorganisasjon klassifiserte i 2015 glyfosat som ”trolig kreftframkallende”,3 og seinere ble stoffet klassifisert som kreftframkallende i California.4 Monsanto reiste på denne bakgrunn sak mot miljømyndighetene i California i januar 2016, men tapte i retten i februar 2017.5

LES OGSÅ  Hvorfor er vitamin C så nyttig mot kreft?

Her står mye penger på spill, og dommen er ikke uventet blitt kritisert. Det er blant annet innvendt at det faktisk ikke er dokumentert at Roundup kan føre til noen form for kreft.6,7,8 (Temaet glyfosat og kreft er tatt opp i del 2 av denne artikkelserien (nr. 3/2019), der det presenteres helt andre argumenter.) 

Uavhengig av hvorvidt det er riktig at glyfosat er kreftframkallende eller ikke, har nå tusenvis av amerikanere saksøkt Monsanto. De hevder at Roundup og andre ugrasmidler som inneholder glyfosat, er årsak til deres kreft,9 både lymfekreft andre typer kreft.10

Per mars 2019 lå det 11 000 slike saker i rettssystemet i USA.2,11

Allerede i 1981 var Monsanto klar over at glyfosat potensielt kan gi kreft hos pattedyr.12 Dokumenter som er frigitt i forbindelse med rettssaker mot selskapet, har videre avdekket at Monsanto faktisk aldri har testet hvorvidt Roundup er kreftframkallende. Det er også kommet fram at USAs miljøbeskyttelsesdirektorat (EPA) har konspirert med Monsanto for å beskytte selskapets interesser ved å manipulere og forhindre grunnleggende undersøkelser av glyfosats kreftframkallende potensial.5

Bayer kjøpte Monsanto i mai 2018 for den nette sum av 66 milliarder dollar, altså nesten 550 milliarder norske kroner. En uke etter at Monsanto hadde tapt i retten mot Johnson, falt Bayer-aksjen med 18 prosent. På noen få dager forsvant 14 milliarder dollar av selskapets markedsverdi, tilsvarende 21 prosent av det de kjøpte Monsanto for.10

Nye rettsavgjørelser

I mars 2019 slo en føderal jury i USA fast at eksponering for Roundup var en viktig årsak til at 70-årgamle Edwin Hardeman hadde utviklet lymfekreft. Han hadde brukt sprøytemiddelet i nesten tretti år og en gang fått det på huden før han fikk kreftdiagnosen. Hardeman hadde siden 1986 brukt Roundup for å kontrollere ugras og gifteik (en løvfellende busk) på sin eiendom. I sakens neste fase mente juryen at Monsanto hadde opptrådt uaktsomt og tilkjente Hardeman 80 millioner dollar (snaut 730 millioner kroner) i erstatning.2,11

I en tredje rettssak slo dommeren fast at ekteparet Alva og Alberta Pilliod hadde fått lymfekreft på grunn av bruk av glyfosat. Hver av dem ble tilkjent 1 milliard amerikanske dollar, og de fikk i tillegg 55 millioner dollar. Alt i alt blir dette nesten 18,7 milliarder kroner, et beløp som trolig blir redusert i en ankesak.13

En fjerde rettssak skulle gått av stabelen i mai 2019, men Monsanto ble i stedet pålagt å begynne mekling med alle de gjenværende saksøkerne i et føderalt søksmål fra rundt 800 personer i flere distrikter.2 

Villedende markedsføring

I april 2017 saksøkte de to organisasjonene Beyond Pesticides og Organic Consumer’s Association (Den økologiske forbrukerorganisasjonen) i USA på vegne av allmennheten Monsanto for feilaktig og villende merking, markedsføring og salg av Roundup. Påstanden er at Monsanto aktivt reklamerer og markedsfører sine Roundup-produkter på en måte som ikke er korrekt. Firmaet hevder at produktene bare hemmer et enzym (EPSPS) som finnes i planter, men ikke har tilsvarende virkninger på mennesker eller dyr. Ifølge saksøkerne er dette feilaktig og villedende. Faktum er at enzymet som glyfosat hemmer, faktisk finnes i både dyr og mennesker, siden det finnes i våre tarmbakterier.5,14

Monsanto har forsøkt å få saken avvist, men det gikk ikke dommeren med på i mai 2018. Han slo fast at det er villedende å påstå at det aktuelle enzymet bare finnes i planter, men ikke i mennesker. Saken er fortsatt under vurdering.5,14 

Kritikere hetses

Carey Gillam er en erfaren, britisk gravejournalist som har skrevet mye om Monsanto og Roundup. Hun har blant annet i 2017 publisert boka Whitewash: The story of a weed killer, cancer and the corruption of science.15 Monsanto har forsøkt å diskreditere henne for å ha skrevet kritisk om selskapet og dets produkter. Tilsvarende har skjedd for både reportere og forskere som offentlig har uttalt seg kritisk om Roundup. Dette har for eksempel skjedd med journalister i The New York Times, for vinnere av Pulitzer-prisen og for journalister i andre magasiner og aviser over hele verden. Ifølge Gillam forfølger både Monsanto og andre i industrier som produserer landbrukskjemikalier, alle som utfordrer og kritiserer dem.10

LES OGSÅ  Mindre bruk av sprøytemidler i landbruket er mulig

Som nevnt klassifiserte Det internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC) i 2015 glyfosat som ”trolig kreftframkallende”. Siden 2016 har Monsanto drevet lobbyvirksomhet for å hindre at IARC får statsstøtte fra USAs myndigheter. I tillegg har uavhengige toppforskere i IARC blitt kritisert av Monsanto for å drive dårlig vitenskap og på ulike måter forsøkt å ydmyke dem.16

Press på forskerne

I tillegg påvirker og manipulerer Monsanto forskning. For eksempel publiserte Gilles-Eric Séralini en studie i 2012 der forsøksrotter i livslange forsøk var blitt fôret med genmodifisert mais. Disse dyra fikk omfattende problemer, blant annet massive svulster og en tidlig død. Rotter som fikk glyfosat i drikkevannet, utviklet også svulster.16

Året etter ble Séralinis studie trukket tilbake av tidsskriftets redaksjon med begrunnelsen at den ikke tilfredsstilte vitenskapelig standard. Dette skjedde til tross for at en lang og grundig undersøkelse ikke hadde påvist verken feil i eller feilfortolking av dataene. I tiden fra artikkelen ble publisert til den ble trukket tilbake, opprettet tidsskriftet en ny stilling, der en tidligere ansatt i Monsanto ble medredaktør for området bioteknologi. Det ble avslørt at også redaktøren av tidsskriftet hadde mottatt betaling av Monsanto.16

Knusende rapport fra Representantenes hus

Det er i dag godt dokumentert at Monsanto hetser og på andre måter forsøker å gjøre livet vanskelig for journalister som har skrevet kritisk om glyfosat/Roundup og forskere som publiserer negativ informasjon om stoffet. Dette kommer entydig fram i en rapport fra februar 2018 skrevet av et mindretall i Komiteen for vitenskap, romfart og teknologi i Representantenes hus i USA.17 Bakgrunnen for rapporten var et planlagt møte i denne komiteen om kritikken som er reist mot Det internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC) og dets klassifisering av glyfosat som ”trolig kreftframkallende”. Rapporten ble skrevet for å gjøre alle medlemmene av komiteen oppmerksomme på hvilken taktikk den kjemiske industrien bruker for å nå sine mål. Monsanto ble brukt som konkret eksempel. I rapporten går det fram at Monsanto har fulgt en nøye gjennomtenkt plan for å imøtegå sine kritikere. De har blant annet brukt et stort nettverk av ”vennligsinnete” forskere til å reise kritikk mot IARC. Monsanto har fått ”spøkelsesforfattere” til å skrive fagartikler som framstiller det vitenskapelige datagrunnlaget på en måte som setter glyfosat i et bedre lys. Ledende forskere har så satt sitt navn på publikasjonene før de er trykket. Tilsvarende har de leid inn journalister til å diskreditere IARC. Monsanto har etablert ”frontgrupper” som aktivt arbeider for å utvanne kritikken eller frikjenne glyfosat. Forskere med ”ubehagelige” resultater er på ulike måter blitt ”vingeklippet” og nøytralisert. De av Monsantos egne forskere som har sagt fra om problematiske forhold med glyfosat/Roundup, er blitt oversett.

Kjøpt og betalt

Monsanto har også hatt nær kontakt med en journalist i Reuters som har skrevet artikler om glyfosat som firmaet i virkeligheten selv hadde skrevet. Dette var del av kampanjen mot IARC. Det skremmende er at en av Reuters’ redaktører og dets etikkredaktør stiller seg bak denne journalisten. De har nektet å komme med korreksjon til innholdet.2 

LES OGSÅ  Integrert medisin ved brystkreft

Avslutning

Alt det negative som har kommet fram om Monsanto er ikke spekulasjoner, men forhold man faktisk vet noe om. Det er nemlig basert på Monsantos interne dokumenter og e-poster som har nådd offentligheten i forbindelse med rettssaker og krav om innsyn.17 Monsanto er imidlertid ikke et enestående tilfelle. Også andre store firmaer og bransjer har brukt og bruker tilsvarende metoder. Blant annet har tobakksindustrien og sukkerindustrien brukt tilsvarende metoder i mange tiår, noe som i sterk grad har forsinket offentlige reguleringer av disse bransjene.

Det er dokumentert at flere høytstående tjenestemenn i USAs miljøbeskyttelsesdirektoratet har hatt nære forbindelser med Monsanto og aktivt arbeidet mot utredning om og regulering av glyfosat. Disse personene fungerte også som Monsantos ”øyne og ører” på innsidien av EPA, slik at Monsanto visste hva som skulle skje lenge før ting ble offisielle. Dermed hadde firmaet god tid til å legge motstrategi for å redusere ”skadeomfanget”.2 

Hvis noen måtte tro at USAs myndigheter regulerer Monsanto og den øvrige kjemiske industrien strengere under administrasjonen til president Donald Trump, vitner det trolig om naivitet. Det kan også bety at man ikke har fått med seg at tilsynsmyndighetene for miljø og helse stadig har fått det vanskeligere i dagens USA. Sett med Helsemagasinets øyne er vi inne i en bekymringsfull periode når det gjelder regulering av flere store og innflytelsesrike industrier i USA.

Kilder:

1 Levin S. Monsanto’s ‘cancer-causing’ weedkiller destroyed my life, dying man tells court. The Guardian 23.7.2018. https://www.theguardian.com/business/2018/jul/23/monsanto-trial-dewayne-johnson-cancer-roundup-weedkiller (30.10.2018).

2 Mercola J. Monsanto argues Roundup cancer victim should receive less money because of imminent death. Mercola.com 7.5.2019. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/05/07/big-industry-wants-roundup-victim-to-receive-less-money.aspx (13.5.2019).

3 Guyton KZ, Loomis D, Grosse Y mfl. Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology 2015; 16: 490–1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25801782

4 Exposure prevalence to glyphosate has increased 500% since introduction of GM crops. GMWatch 24.10.2017. https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/17932-exposure-prevalence-to-glyphosate-has-increased-500-since-introduction-of-gm-crops (30.10.2018).

5 Mercola J. Terminal cancer patient who sued Monsanto gets his day in court. Mercola.com 3.7.2018. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/07/03/roundup-linked-to-non-hodgkin-lymphoma.aspx (30.10.2018).

6 Novella S. The science behind the Roundup lawsuit. Science-Based Medicine 15.8.2018. https://sciencebasedmedicine.org/the-science-behind-the-roundup-lawsuit/ (30.10.2018).

7 Pelouze G-A. How do you assess if a chemical causes cancer? Slate 24.1.2018. https://slate.com/technology/2018/01/years-of-testing-shows-glyphosate-isnt-carcinogenic.html (30.10.2018).

8 National Toxicology Program. Glyphosate & glyphosate formulations. https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/glyphosate/index.html (30.10.2018).

9 Mercola J. Breakfast with a dose of Roundup? Mercola.com 28.8.2018. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/08/28/glyphosate-in-breakfast-foods.aspx

10 Mercola J. Monsanto’s secrets exposed — Will Bayer AG survive the fallout? Mercola.com 28.8.2018. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/08/28/bayer-inherits-toxic-legacy.aspx

11 Levin S. Monsanto: Roundup substantial factor in man’s cancer, jury finds in key verdict. The Guardian 19.3.2019. https://www.theguardian.com/business/2019/mar/19/monsanto-trial-roundup-verdict-edwin-hardeman-cancer

12 GM-Free Cymru. Monsanto knew of glyphosate / cancer link 35 years ago. GlobalResearch.ca 19.4.2015. https://www.globalresearch.ca/monsanto-knew-of-glyphosate-cancer-link-35-years-ago/5443741 (1.11.2018).

13 Gonzales R. California jury awards $2 billion to couple in Roundup weed killer cancer trial. Npr.org 13.5.2019.  https://www.npr.org/2019/05/13/723056453/california-jury-awards-2-billion-to-couple-in-roundup-weed-killer-cancer-trial?t=1558336310206 (20.5.2019).

14 Mercola J. Toxic weed killer found in most foods sold in the US. Mercola.com 15.5.2018. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/05/15/glyphosate-in-food.aspx

15 Gillam C. Whitewash: The story of a week killer, cancer and the corruption of science. Washington DC: Island Press, 2017.

16 Mercola J. This evil corporation bullies scientists to cover up toxicity. Mercola.com 24.7.2018.  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/07/24/scientists-are-bullied-to-cover-up-roundup-toxicity.aspx

17 Spinning science & silencing scientists: a case study in how the chemical industry attempts to influence science. Minority Staff Report. Prepared for members of the Committee on Science, Space & Technology, U.S. House of Representatives 6.2.2018. https://democrats-science.house.gov/news/staff-reports/spinning-science-and-silencing-scientists-case-study-how-chemical-industry (5.11.2018).

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner