Skip to main content

Kan elektrisitet bidra til overvekt?

Ja, mener den pensjonerte legen Samuel Milham (f. 1932) fra USA. Datamaterialet for å underbygge en slik kobling er imidlertid spinkelt, men likevel interessant.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Milham er overbevist om at globale trender i fedme og diabetes skyldes eksponering for elektrisitet. Dette dreier seg ikke om elektrisiteten som sådan, men en spesiell form for elektromagnetisk forurensning, ofte kalt ”dårlig strømkvalitet”.

Dårlig strømkvalitet

Med dårlig strømkvalitet menes at elektronstrømmen i ledningsnettet er forurenset av høyfrekvent spenning/energi. Den forurensede strømmen flyter langs ledninger og stråler ut fra dem. Dette er altså en form for ”støy” på strømnettet, altså på de vanlige strømledningene som omgir oss. Strømnettet i Norge og andre europeiske land har 50 Hz og USA 60 Hz. Tidligere kunne man med et oscilloskop se strømmen som en sinusformet kurve, mens den nå ser ut som en slags svart, sagtannet støyskjerm.1 Denne høyfrekvente forurensningen genereres av elektrisk utstyr koblet til strømnettet, slik som datamaskiner, plasmafjernsyn, energisparende belysning og dempere, altså elektriske apparater som i stadig større grad omgir moderne mennesker. Slikt utstyr kan forstyrre flyten av elektrisitet i en ledning og gi dårligere kvalitet. På engelsk er denne formen for elektromagnetisk påvirkning ofte omtalt som ”dirty electricity” – skitten eller forurenset elektrisitet, selv om man begynner å gå bort fra betegnelsen ”skitten” for ikke å blande sammen med strøm fra forurensende kullkraftverk.

Man snakker om ”ren elektrisitet” når den kun forekommer i form av 50 eller 60 Hz sinusformet spenning og strøm uten høyfrekvente komponenter. Som en motsetning refererer ”skitten elektrisitet” til høyfrekvente komponenter (>10 kHz) som ”rir” på denne sinuskurven.2 Dette dreier seg både om såkalte harmoniske og ikke-harmoniske (forbigående) komponenter.3

Inntil for få år siden var høyfrekvent støy i strømledningene i stor grad oversett av forskersamfunnet. Da ble det oppfattet at fenomenet kun var et problem for elektrisitetsselskaper, noe som kostet industrien store pengesummer (anslått til fem milliarder dollar årlig bare i USA).3 Dårlig strømkvalitet vokste fram som et problem på slutten av 1970-tallet med økende bruk av elektriske apparater. Problemene oppsto når stadig mer strøm begynte å gå gjennom alle disse apparatene.3

Årsak til en rekke lidelser?

En rekke mindre pilotstudier og pasienthistorier indikerer at dårlig strømkvalitet kan bidra til multippel sklerose (MS),3,4 kreft,5 kronisk utmattelsessyndrom (ME),6 eloverfølsomhet,6 diabetes (type 1 og 2)7 og oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet (AD/HD).8 Studiene har sammenliknet hva som skjer med personer når man reduserer (eller endrer) eksponeringen for denne typen elektromagnetisk forurensning.

LES OGSÅ  Fortsatt høyt blodsukker på lavkarbo

Reduksjon av høyfrekvent støy i strømledningene har også ført til bedre helse hos lærerne og bedre atferd til elevene på en skole i Kanada9 og bedret velvære og atferd hos lærere og elever på tre skoler i Minnesota, USA.10 Det var særlig hodepine, astma, generell slapphet, overskudd, tørre øyne eller munn, ansiktsrødming, hudirritasjoner og stemningsleiet generelt, inkludert depresjon og angst, som ble bedre blant lærerne.

Diabetes

I 2008 undersøkte den amerikanske forskeren Magda Havas blodsukkernivåene til fire eloverfølsomme diabetespasienter, to med type 1 og to med type 2, og sammenholdt resultatene med strømkvaliteten i deres respektive miljøer. Hun fant at i et elektromagnetisk ”rent” miljø trengte type 1-diabetikerne mindre insulin, og type 2-diabetikerne hadde lavere blodsukkernivåer. Eksponering for dårlig strømkvalitet økte derimot hurtig deres blodsukkernivå. I tillegg ble det påvist at blodet ble mer tyktflytende (viskøst) ved eksponering for dårlig strømkvalitet og mer tyntflytende når slik eksponering ble redusert.7

Siden høyfrekvent støy i strømledningene er vist å påvirke insulinbehovet hos type 1-diabetikere og blodsukkeret hos type 2-diabetikere, ønsket Samuel Milham å undersøke hvorvidt de store, globale trendene i utvikling av fedme og diabetes kan tenkes å skyldes påvirkning av dårlig strømkvalitet. Annen forskning hadde påvist at global utbredelse og trender for fedme og diabetes var nesten identisk. Milham ønsket å finne om en felles, fysisk miljøfaktor kunne ligge bak dette.11

Globale trender

Milham brukte en database med globale data om verdier for kolesterol, høyt blodtrykk, forekomst av diabetes, fastende blodsukker og kroppsmasseindeks (KMI).11 Han fant ingen interessante trender for dataene om kolesterol og blodtrykk, men for diabetes og fedme fant han en økt forekomst på små øyer. Milham tok utgangspunkt i sykdom hos menn 25 år og eldre i 2008, og dette ble koblet med hva slags kilder til elektrisitet de hadde i sine samfunn. Han oppdaget at åtte av ti land i verden med høyest KMI var små øyer, hvorav sju i Stillehavet og én i Karibbia. Alle disse stedene kom elektrisiteten fra dieselgeneratorer, som er en hovedkilde til dårlig strøm. Sju av ti steder med høyest nivå av fastende blodsukker og forekomst av diabetes var små øyer i Stillehavet. Av 199 land som var representert i databasen, var 13 prosent små øyer. Statistisk kunne man forventet å finne 2,6 øyer blant de ti landene med høyeste verdier, mot sju eller åtte observert.

Land som ikke er små øyer og med høy KMI, fastende blodsukker og/eller forekomst av diabetes, er Saudi Arabia, Kuwait, Jordan og USA. I de tre landene i Midt-Østen kommer en god del av strømmen fra generatorer. Milham mener også det er mulig å forklare forekomsten i USA i lys av hypotesen om påvirkning av høyfrekvent støy i strømledningene. Der brukes jord som den viktigste kretsen for nøytral tilbakeføring av strømmen. Dette tillater at den dårlige strømmen kommer inn i folks hjem gjennom ledende vann- og avløpsrør og gjennom strømnettet. I tillegg brukes dieselgeneratorer mye som back-up i perioder med høy belastning på strømnettet.

LES OGSÅ  Lavkarbo påvirker diabetes type 2 og behovet for insulin

Blant de ti landene med laveste verdier av KMI, fastende blodsukker og forekomst av diabetes, fant forskerne bare én liten øy, Øst-Timor. Der var strømnettet ødelagt av krig, og bare fem prosent av befolkningen på landsbygda har tilgang på strøm. Andre steder med lave verdier og forekomst er land i Afrika sør for Sahara og øst og sørøst i Asia, som er områder med dårlig strømtilgang. Storbritannia og Nederland er også blant de ti landene med lavest verdier og forekomst, og dette mener Milham kan forklares ved at de har en annen type strømnett der man ikke bruker jord for tilbakeføring av strømmen.

Avslutning

Samuel Milham mener å ha funnet en enkeltfaktor som kan forklare de store, globale linjene i viktige sykdomstrender som fedme og diabetes.11 Hans forklaring er kun basert på samvariasjon, og studien er lett å kritisere på metodisk grunnlag.12

Milham mener at høyfrekvent støy i strømledninger ligger under mye mer enn fedme og diabetes, og at denne enkeltfaktoren er årsak til de fleste kroniske sykdomstilstandene i moderne tid.13,14,15 En felles underliggende årsak kan være kronisk stress.16,17

Selv om pilotforskningen og pasienthistoriene er lette å kritisere,18 er det fullt mulig at pasienter med et vidt spekter av lidelser faktisk er blitt bedre eller friske når man har redusert eksponeringen for dårlig strømkvalitet. Her er det etter vårt syn et stort behov for forskning. Dette er spesielt viktig siden vi omgir oss med stadig mer elektrisk utstyr som er med å skape et miljø med stadig mer høyfrekvent støy i strømledningene.

Et høyt inntak over tid av ”raske” karbohydrater er vist å være en viktig årsak til fedme, diabetes og en rekke andre sykdommer. Dette er motoren i systemet, det som holder liv i ”sykdomsflammene”. Imidlertid er det mulig at flere faktorer gjør noen mer sårbare for mye karbohydrater enn andre. Også genetiske faktorer og kjemisk miljøforurensning er vist å spille en rolle, og det er mulig å tenke seg at dårlig strømkvalitet er nok en slik faktor.

Kilder:

1.  Sissel Halmøy, pers. medd. 2009.

2.  Morgan L. Blood glucose levels: a study of correlation factors. Notat. 7 sider. Revidert 16.6.2003.

3.  Havas M. Electromagnetic hypersensitivity: biological effects of dirty electricity with emphasis on diabetes and multiple sclerosis. Electromagnetic Biology and Medicine 2006; 25: 259-68. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17178585

4.  Havas M, Stetzer D. Dirty electricity and electrical hypersensitivity: five case studies. Prague, Czech Republic. World Health Organization Workshop on Electrical Hypersensitivity, 25.–26. oktober, 2004.

5.  Milham S, Morgan LL. A new electromagentic exposure metric: high frequency voltage transients associated with increased cancer incidence in teachers in a California school. American Journal of Industrial Medicine 2008; 51: 579-86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18512243

6.  Luchterhand K. Testing the current: Researchers look into the affects of electrical pollution on human health. Jackson County Chronicle 23.11.2004. http://lacrossetribune.com/jacksoncochronicle/news/local/testing-the-current-researchers-look-into-the-affects-of-electrical/article_03ea0963-f654-5ed2-9684-15de79830d92.html

7.  Havas M. Dirty electricity elevates blood sugar among electrically sensitive diabetics and may explain brittle diabetes. Electromagnetic Biology and Medicine 2008; 27: 135-46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18568931

8.  Milham S. Attention deficit hyperactivity disorder and dirty electricity. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 2011; 32: 634. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904211

9.  Havas M mfl. Teacher and student response to the removal of dirty electricity by the Graham/Stetzer filter at Willow Wood School in Toronto, Canada. Biological Effects of EMFs, 3rd International Workshop. Kos, Hellas. 4.–8. oktober 2004; 2004: 311-7.

10.  Havas M, Olstad A. Power quality affects teacher wellbeing and student behavior in three Minnesota Schools. Science of the Total Environment 2008; 402: 157-62. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18556048

11.  Milham S. Evidence that dirty electricity is causing the worldwide epidemics of obesity and diabetes. Electromagnetic Biology and Medicine 2014; 33: 75-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23781992

12.  De Vocht F, Burstyn I. Refutation of dirty electricity hypothesis in obesity: epistemological arguments and trans-disciplinary study using an instrumental variable. Electromagnetic Biology and Medicine 2014; 33: 1-2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24279629

13.  Milham S. Dirty electricity: electrification and the diseases of civilization, New York: iUniverse, 2010.

14.  Milham S. Historical evidence that electrification caused the 20th century epidemic of “diseases of civilization”. Medical Hypotheses 2010; 74: 337-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19748187

15.  Milham S. Hypothesis: the reversal of the relation between economic growth and health progress in Sweden in the nineteenth and twentieth centuries was caused by electrification. Electromagnetic Biology and Medicine 2013; 33: 11-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803154

16.  Milham S. Response to “Refutation of dirty electricity hypothesis in obesity: epistemological arguments and trans-disciplinary study using an instrumental variable” by Frank de Vocht and Igor Burstyn. Electromagnetic Biology and Medicine 2014; 33: 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24279628

17.  Milham S, Stetzer D. Dirty electricity, chronic stress, neurotransmitters and disease. Electromagnetic Biology and Medicine 2013; 32: 500-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23323864

18.  De Vocht F. “Dirty electricity”: what, where, and should we care? Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 2010; 20: 399-405. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20336048


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner