Skip to main content

Kan kroppens energi- og informasjonsflyt måles?

Det finnes lite forskning på datastyrte behandlingsapparater, men likevel behandler flere hundre terapeuter flere tusen pasienter med slikt utstyr hvert år.  Hva har de å fare med?

Tekst Iver Mysterud    Foto Shutterstock

Det høres kanskje uvirkelig ut, men menneskekroppen er full av partikler, atomer og molekyler som roterer, svinger og sender ut elektriske og magnetiske signaler. Hvis disse ørsmå partiklene ”svinger i utakt”, er det tegn på at kroppen ikke er frisk. De siste tiårene er det utviklet datastyrte behandlingsapparater som kan måle og behandle kroppens tilstand med utgangspunkt i slike signaler.

De fleste vet at kroppen har en rekke signalsystemer for utveksling av informasjon: Nervene overfører signaler til hverandre med ulike signalstoffer som lages i nerveendene, og i blodet flyter tallrike hormoner og forskjellige blodceller. Et hormon bruker mange sekunder på å fraktes med blodet fra for eksempel skjoldkjertelen til stortåa. Nerveimpulser går mye raskere, slike at en smerteimpuls fra stortåa kjennes i løpet av brøkdelen av et sekund, og hjernen sender lynraskt signal tilbake slik at vi kan trekke foten tilbake.

 En helt annen del av medisinen er mindre forstått: Den omhandler fysiske lover om svingninger, resonans, radiosignaler, magnetisme og utveksling av informasjon fra celle til celle. Her overføres signaler så raskt at vi vanskelig kan forestille oss det – det dreier seg om milli- eller mikrosekunder før et signal går fra hjernen til stortåa. Det er slike signaler datastyrt behandling tolker og korrigerer.

e-Lybra er et av flere apparater som passivt foretar en automatisert, datastyrt analyse av det mange terapeuter karakteriserer som kroppens energiflyt. Maskinen skal registrere energiblokkeringer – steder hvor energien ikke flyter uhindret – og sender tilbake impulser til kroppen for å balansere energiflyten.

Målet er å få kroppen i balanse fysisk og psykisk, slik at den kan helbrede seg selv. Hos en terapeut blir pasienten koblet til behandlingsapparatet med elektroder, men teknologien gjør det også mulig å behandle ved å sende signaler fra avstand.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Epigenetikk«]e-Lybra angis å kunne påvirke hvordan arvestoffet (DNA) uttrykkes, altså hvilke gener som er ”skrudd av” og hvilke som er ”skrudd på” (såkalt epigenetikk). Ved å endre genuttrykk kan man motvirke sykdom og/eller styrke kroppen før en sykdom får mulighet til å utvikle seg.[/gdlr_box_icon]

Tusenvis av signaler

Programvaren i e-Lybra skal kunne teste 300 000 forskjellige energi-/frekvensmønstre som dannes i kroppen, inkludert de som skyldes psykiske og emosjonelle forhold. Energi-/ frekvensmønstrene i programvaren skriver seg fra alle slags stoffer vi påvirkes av: Matvarer, urter og mikroorganismer (bakterier, virus og sopp), tungmetaller, giftstoffer og radioaktiv og annen stråling. 

Et avansert dataprogram koblet til e-Lybra-maskinen registrerer og balanserer en stor del av de nesten 300 000 mønstrene som er tilgjengelige i programvaren. Dette kan for eksempel være ulike næringsmangler, ubalanser, belastninger, blokkeringer eller forgiftninger i kroppen. Alle disse mønstrene har sin spesifikke ”identitet” i form av en frekvens eller et svingningsmønster. Når kroppen gir fra seg en frekvens eller et svingningsmønster, reagerer datamaskinen på dem og ”vurderer” om tilbakemeldingen fra maskinen skal være en omvendt (invers) eller forsterkende energi. Maskinen sender deretter impulser for å balansere den registrerte frekvensen.

I tillegg til skanning og behandling brukes e-Lybra til å lage homøopatiske remedier, dvs. vannløsninger med en dråpe alkohol som blir ”preget” med homøopatiske frekvenser. For eksempel kan maskinen lage homøopatiske midler mot spesifikke infeksjoner som maskinen har avdekket. Dråper fra dette middelet inntas i perioden etter behandlingen.

LES OGSÅ  Kinesisk elektromedisin – ny, revolusjonerende behandling?

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Britisk teknologi «]e-Lybra-teknologien ble utviklet av engelskmannen Victor Sims i 1996. Hans firma World Development Systems (wds-global.com) videreutvikler stadig teknologien, og terapeutene får jevnlig oppdaterte programvarer de kan installere på sin pc. Per i dag er e-Lybra 9 fra 2008 nyeste versjon.
I Norge selges apparatene av Gry Ølstad i Røyken og Ingeborg Tverås i Oslo. Et apparat koster kr 120-140 000. Ølstad og Tverås gir både grunnleggende og videregående opplæring i bruken. Det er også mulig å ta oppdateringskurs hos produsenten i England. For å delta der må man ha hatt et apparat i minst seks måneder og behandlet minst 30 klienter.[/gdlr_box_icon]

Hva brukes behandlingen mot?

e-Lybra-behandlingen kan i prinsippet brukes mot alle slags plager, men den helbreder ikke sykdommer og skal heller ikke brukes til å stille diagnoser. Erfaringsmessig vil behandlingen likevel kunne være et supplement og hjelp for personer med et vidt spekter av sykdommer og plager. Vanligvis fokuserer imidlertid ikke terapeutene på selve sykdommene, men på alle ubalansene som ligger til grunn for klientens problemer.

Vanlige plager som e-Lybra-terapeutene blir kontaktet for, er tretthet, psykisk stress, migrene/ hodepine, angst og depresjon, allergier, matintoleranser, fordøyelsesplager, regulering av kroppsvekt, infeksjoner, svekket immunforsvar, kvinners overgangsaldersplager, søvnproblemer og muskel-/leddsmerter.

Mange av disse plagene kan ha flere årsaker, og derfor trenger man ulike innfallsvinkler for å løse problemene. e-Lybra-behandling kan gjerne gis parallelt med annen behandling, og klientene kan fortsatt ta sine medikamenter.

Selv dyr kan ha nytte av behandling med e-Lybra. Flere terapeuter har erfaring med både hester, hunder og katter, som ofte har samme plager som mennesker: hudproblemer, eksem, kløe, fordøyelsesproblemer, infeksjoner og muskel- og leddproblemer.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Bioresonans og elektromagnetiske signaler»]e-Lybra er en videreutvikling av det vi kan kalle manuell eller klassisk bioresonans-terapi (f.eks. med BICOM-apparater2).
Ved manuell bioresonansterapi bruker terapeuten testampuller med prøver på ulike stoffer som kan være en helsebelastning, for eksempel amalgam, kjemiske sprøytemidler og allergener som pollen eller hundehår. Klienten testes mot en og en av disse, og de som får utslag på testen, blir behandlet med apparatet. e-Lybra har lagret all informasjonen fra prøvene (energiene/frekvensene/remediene) i pc-programvaren, slik at terapeuten slipper testampuller. Her styrer datamaskinen både testingen (skanningen) og behandlingen. Ved manuell bioresonansterapi styrer terapeuten testingen, mens apparatet behandler. Ved begge typer bioresonansterapi er klienten koblet til apparatet med elektroder.
Felles for de to formene for bioresonansterapi er det som antas å skje i kroppen under behandling: Elektroniske apparater henter ut svake, elektromagnetiske signaler fra kroppen, forandrer deres form og forløp og sender deretter modifiserte signaler tilbake i kroppen som behandling.3
Essensen i bioresonansterapi er å slette ”sykelige frekvenser” som er opphav til problemer, eller å styrke ”harmoniske frekvenser” som kroppens fysiologiske og biokjemiske prosesser er avhengig av. Apparatet svekker eller forsterker signaler slik at fysiologisk gunstige svingninger gjenopprettes hos klienten.4
For å forstå dette prinsippet kan man bruke et eksempel fra musikk: Hvis man lager en lyd og snur eller speilvender lydsignalet slik at det reflekterte lydsignalet har samme form og styrke som det utsendte, vil de to signalene forårsake total stillhet når de møtes. De vil altså nøytralisere eller ”nulle” hverandre ut. Enkelte former for hørselvern er i dag bygd på dette prinsippet.5
Ifølge teorien om bioresonansterapi har menneskekroppens biofysiske styrings- og reguleringsprosesser en elektromagnetisk kvalitet. Denne hårfine kommunikasjonen styrer de biokjemiske prosessene i organismen, bl.a. stoffskiftet, hormonproduksjon og vekst- og regenereringsprosesser. Forskere og terapeuter som tilbyr bioresonansterapi, mener at mange sykdommer begynner med sykelige/disharmoniske svingninger som kommer fra for eksempel virus, parasitter eller elektriske apparater. Slike frekvenser forstyrrer kjemiske prosesser i kroppen.6 [/gdlr_box_icon]

Behandlingen 

LES OGSÅ  Medisinsk bruk av magnetisme og elektromagnetisme

Klientene sitter gjerne i en stol og kobles til e-Lybra-apparatet med elektroder festet rundt håndledd og ankler. Behandlingen tar inntil to timer, og terapeuten har da god tid til å prate med klientene om hva som skjer under behandlingen og om deres plager og livssituasjon. Mange trenger å endre kostholdet og vil gjerne ha forslag til hvordan det kan gjøres.

Klientene reagerer forskjellig på behandlingen. Noen slapper bare av, mens andre blir veldig trøtte og tar seg en lur. Også etter behandlingen blir noen trøtte, mens andre får ekstra energi. Noen kan få en svak forverring av enkelte symptomer i 1-2 dager før de merker bedring. Den svake forverringen kan noen ganger skyldes at avfallsstoffer forlater cellene. Til hjelp i avgiftningen anbefales å drikke rikelig med vann. De fleste rapporterer om økt energinivå.

Noen terapeuter bruker 3-4 behandlinger der klienten er fysisk til stede og følger deretter opp med et visst antall fjernbehandlinger. Andre terapeuter bruker flere ”fysiske” behandlinger og mindre grad av fjernbehandling. Fjernbehandling er utdypet på slutten av artikkelen.

Parallelt med behandlinga lagrer apparatet terapisignalene på en såkalt e-pendant/e-pebble, som fungerer som en liten behandlingsbrikke. En type kan man ha i lomma (e-pebble), og en annen kan henge i en snor rundt halsen (e-pendant). e-pendanten/e-pebblen avgir signaler i inntil to uker etter behandling. En behandlingstime består derfor både av behandling på stedet og behandling med de signalene klienten får fra brikken som bæres på kroppen i etterfølgende to uker. Den tas med og ”lades opp” igjen med nye terapisignaler neste gang man kommer. I stedet eller i tillegg gir noen terapeuter dråpeløsninger med homøopatiske midler lagd av e-Lybra-apparatet.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Hva koster behandlingen?«]VOF har vært i kontakt med ni terapeuter for å danne seg et bilde. De fleste bruker to timer på første behandling og noe kortere tid neste gang man kommer. Første behandling koster kr 800-1950, i gjennomsnitt kr 1300. Terapeuten med dyrest timesats inkluderer en e-pendant som del av prisen, i tillegg til te og næringsblanding. Holder vi denne terapeuten utenom, blir snittprisen for første behandling kr 1225. I gjennomsnitt koster en 2 timers oppfølgingsbehandling kr 1100. Én terapeut tar lavere satser for barn og familiemedlemmer.
Ikke alle terapeutene tilbyr fjernbehandling. Noen gjør dette gratis, mens andre tar betalt. Flere har lavere satser for fjernbehandling, og en har samme pris som vanlig behandling der klienten er til stede. [/gdlr_box_icon]

Lite forskning, men mange erfaringer

Det er ikke utført forskning som er publisert i internasjonale medisinske tidsskrifter med e-Lybra, men produsenten utførte en rekke tester med pasienter da teknologien var under utvikling og i forbindelse med at den ble godkjent. I tillegg har hundrevis av terapeuter i løpet av mange år høstet omfattende erfaringer med bruk av e-Lybra.

e-Lybra er ikke omtalt i oversikten over terapier på nettsiden til Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB; nifab.no). NIFAB er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet for å gi kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling.

LES OGSÅ  Kvantemedisin – den nye medisinen

Det er ikke mer komplisert å teste effektene av e-Lybra i kontrollerte kliniske forsøk enn å teste andre typer medisinsk teknologi.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Finn en terapeut«]På produsentens nettside, wds-global.com, ligger en oversikt over terapeuter som bruker e-Lybra i ulike land. I Norge fannes det per februar 46 terapeuter med kontaktinformasjon. Det finnes for øvrig terapeuter i 12 EU-land inkludert Danmark og Sverige, fem land i resten av Europa, fem land i Sør-Amerika ved siden av Barbados og Trinidad og Tobago, i Canada og USA, to arabiske land, to afrikanske, Israel og tre asiatiske land. Det er flest utøvere i Storbritannia (55), og i Norge er over 100 e-Lybra-apparater i bruk, inkludert av legen Einar Eskeland i Drøbak. De norske terapeutene har ingen egen e-Lybra-forening, men i foreningen Norske KvanteMedisinere bruker 3-5 terapeuter e-Lybra.[/gdlr_box_icon]

Fysisk behandling vs. fjernbehandling

e-Lybra og andre typer tilsvarende teknologi har mulighet for både å behandle klienter som er til stede ved apparatet (fysisk behandling) og å behandle på avstand (fjernbehandling). En felles betegnelse for fysisk behandling er energimedisin. Her brukes svake signaler til å påvirke kroppens fysiologi. Andre eksempler på energimedisin er akupunktur og healing.

Fjernbehandling omtales ofte som informasjonsbasert behandling eller informasjonsmedisin. Eksempler er homøopati, fjernhealing (avstandshealing) og avstandsbehandling med apparater. I slike tilfeller er signalene vanskelige eller umulige å påvise med dagens teknologi. Av den grunn er de fleste forskere avventende eller avvisende til de påståtte fenomenene og terapiformene.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Annen e-Lybra-teknologi«]Ved siden av selve behandlingsapparatet finnes en rekke produkter basert på denne teknologien. For nærmere omtale henvises til produsentens norske nettside (wds-norge.no). Tre forhandlere av disse produktene finnes i Norge: Energi & Helse (Gry Ølstad), BodyBalance AS (Ingeborg Tverås) og OEKAD PARTNER AS (Steinar Gundersen). Mer informasjon finnes på produsentens nettside (wds-global.com).[/gdlr_box_icon]

Kan fjernbehandling forklares?

Selv om fjernbehandling er kontroversielt, finnes det konvensjonelle forskere som mener at slik behandling fungerer. En av dem er den amerikanske biofysikeren James L. Oschman, en av verdens mest kjente forfattere og forelesere på temaet energimedisin (energyresearch.us). Han erkjenner at en del fysikere synes at ideen bak fjernbehandling virker absurd, mens andre opplever fenomener av denne typen daglig i laboratoriet. Ifølge Oschman kan behandling på avstand forklares med utgangspunkt i moderne kvanteteori. Dette fagområdet inkluderer nyere forskning på torsjonsfelt og skalarbølger, fenomener som særlig i Russland er blitt studert grundig. Noe av informasjonen er nå tilgjengelig på engelsk (se meyl.eu og synchronizeduniverse.com).

Les også:

Brenner for e-Lybra

Bedre rygg med fjernbehandling

Kilder:

Denne artikkelen baserer seg på informasjon fra terapeutene Gry Ølstad og Ingeborg Tverås, nettsiden til firmaet som produserer e-Lybra, World Development Systems (wds-global.com) og intervju med flere pasienter.

1.  Mysterud I. Fjernhealing – intet mysterium. Mat & helse 2009; 8: 61-2.

2.  BICOM må forklares!

3.  Øverbye BJ. Bioresonansterapi: Om å manipulere legemets energier. Del 1. Historiske røtter (lastet ned fra bioresonans.no i februar 2009).

4.  Bruset S, Poleszynski DV, red. Alternativ-medisinsk leksikon. Oslo: De Beste A/S, 1994: 60-1.

5.  Øverbye BJ. Bioresonansterapi: Om å manipulere legemets energier. Del 2. Elektrohomøopatien og den speilvendte virkelighet (lastet ned fra bioresonans.no i februar 2009).

6.  Helse- og omsorgsdepartementet. Alternativ medisin. NOU 1998: 21; avsnitt 6.3.6 Bioresonansterapi (regjeringen.no).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner