Skip to main content

Ketogen kost motvirker tallrike helseproblemer

En egen artikkel har skissert biokjemiske omdanningsveier som bidrar til bedre helse med et ketogent kosthold. Vi har i tidligere artikler redegjort for en rekke tilstander der ketogen kost kan bidra til en bedre prognose eller til og med helbrede. I tillegg til nervelidelser diskuterer vi her flere tilstander der erfaringer og studier av ketogent kosthold har vist gode effekter. 

Tekst Dag Viljen Poleszynski

Et ketogent kosthold kan hjelpe ved mange ulike tilstander og sykdommer, blant annet: 

Angst
Alzheimers sykdom
Autistismespekterforstyrrelser
Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Cockaynes syndrom (CS) 
Diabetes type I og II
Epilepsi
Overvekt/fedme
GLUT1-mangel
Glykogenlagringssykdom
Huntingtons sykdom
Hjernetåke/konsentrasjonsvansker
Hodepine/migrene
Ikke-alkoholisk fettlever
Kreft/glioblastom (kreft i hjernen)
Kronisk utmattelsessyndrom (CFS)/myalgisk encefalopati (ME)
Metabolsk syndrom
Mitokondriesykdommer
Multippel sklerose (MS)
Parkinsons sykdom
Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
Traumatisk hjerneskade

Potensialet ved overgang til et ketogent kosthold er stort, særlig for dem som lider av sykdommer som i stor grad har sammenheng med kostholdet. Totalt ser det ut til at minst 20 tilstander kan lindres eller helbredes med slik diett, inkludert følgende:

Alzheimers sykdom: Et viktig funn er at mange pasienter blir bedre om de følger et ketogent kosthold. Begrunnelsen er at de har insulinresistens i hjernen, som ikke klarer å nyttiggjøre seg glukose fordi et enzym som både nedbryter insulin og ”rydder opp i akkumulert plakk i hjernen” er for opptatt med insulinnedbrytning. Hjernen kan imidlertid bruke ketoner som energisubstrat, og en rekke forsøk viser gunstige effekter av lavkarbo-/høyfettkosthold, særlig tilførsel av mellomlange, mettede fettsyrer som kaprylsyre (C8).

Angst: ketoner øker hjernebarkens nivå av det dempende signalstoffet GABA (gamma-aminobutyrat) og reduserer konsentrasjonen av glutamat, som har motsatt effekt.1

Autistismespekterforstyrrelser (ASD) preges a problemer med kommunikasjon, sosial interaksjon, og av og til repetitiv atferd. Forsøk med mus og rotter antyder at ketogen diett kan hjelpe,2 og en pilotstudie med 30 autistiske barn fant at 18 fikk færre symptomer etter å ha fulgt en syklisk, ketogen diett i seks måneder.3

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Selv om ketogent kosthold i prinsippet kan være til nytte, har det i enkelte tilfeller ingen effekt mot denne lammende nervelidelsen fordi den kan være forårsaket av blokkering(er) i det oksygenkrevende energistoffskiftet (Krebs-syklus), jf. artikkelen nevnt nedenfor.

Cockaynes syndrom (CS): Akselererende aldringssykdom der nervebaner ødelegges på grunn av mutasjoner i genene som koder for DNA-reparasjonsproteiner. Museforsøk med høyfettkosthold og lite karbohydrat har vist å beskytte.4 

Diabetes type I og II: Tallrike studier har vist gode effekter av lavkarbokosthold både på type I (ungdomsdiabetes) og type II (voksendiabetes), jf. tidligere artikler om temaet publisert i Helsemagasinet.

Epilepsi: Det er godt dokumentert at en ketogen diett kan redusere hyppigheten av anfall og alvorlighetsgrad blant mange barn og voksne med epilepsi og som ikke responderer godt på medikamentell behandling.5

Overvekt/fedme: Kontrollerte studier og kliniske erfaringer har i løpet av omkring 100 år vist at lavkarbokosthold i de fleste tilfellene fungerer effektivt. Vi viser til vår dokumentasjon i Helsemagasinet av tallrike lavkarbopionerers gode resultater.

GLUT1-mangel: Dersom man lever på høykarbokosthold, er man avhengig av at glukose effektivt kan transporteres inn i cellene. Dette skjer ved hjelp av transportøren GLUT1. En genetisk defekt i transportøren GLUT1 oppdages gjerne i barndommen og fører til epileptiske anfall, dårlig muskelkoordinasjon, redusert oppmerksomhet og konsentrasjonsevne. Et ketogent kosthold er vist å redusere slike symptomer.6

Glykogenlagringssykdom: Dett er en genetisk tilstand som vises i barndommen og fører til redusert vekst, tretthet, lavt blodsukker, muskelkramper og forstørret lever.11 Forskning har vist at hyppig inntak av karbohydratholdig mat ikke er gunstig, men at ketogen diett motvirker tilstanden.

LES OGSÅ  Ukeslutt: Om korona, plast og fedme, og om husdyrproduksjon

Hjernetåke/konsentrasjonsvansker kan skyldes akutt blodsukkerfall (hypoglykemi), noe som kan motvirkes ved å fjerne høyglykemiske karbohydrater fra kostholdet. Temaet er utførlig diskutert i Helsemagasinets serie om lavkarbopionerer.

Hodepine/migrene medfører ofte kvalme og sterke smerter. En studie viste bedring med ketogen kost,7 og et kvinnelig tvillingpar som fulgte ketogen kost i sykluser, opplevde bortfall av symptomer mens de spiste ketogent8 (se også tidligere artikkel oppgitt i egen ramme).

Huntingtons sykdom er en arvelig tilstand som gradvis lammer flere muskler, med middels levetid 15 år etter diagnose. Forsøk med 23 pasienter i en måned, hvorav 10 fikk tilskudd av en mettet fettsyre (triheptanoen), fant økt ATP-produksjon i hjernen.9 Triheptanoen er en smakløs C7-fettsyre som i USA og Frankrike brukes for å behandle stoffskifteproblemer. Den omdannes i leveren til β-pentoat og/eller β-OH-butyrat, som fraktes til hjernen med blodet.10 

Ikke-alkoholisk fettlever: Dette er den vanligste leversykdommen i vestlige land. Tilstanden er sterkt forbundet med diabetes type 2, metabolsk syndrom og fedme, og det er gode holdepunkter for at tilstanden kan bedres med et ketogent kosthold.11,12

Kreft/glioblastom (kreft i hjernen): Et ketogent kosthold motvirker kreft fordi kreftceller ikke kan nyttiggjøre seg ketoner, men baserer i hovedsak stoffskiftet på glukose og glutamin, jf. tidligere artikler om temaet i Helsemagasinet.

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS)/myalgisk encefalopati (ME): Tilstanden rammer 10 000–20 000 norske,13 som lider av kronisk fysisk og kognitiv utmattelse som ikke dempes av tilstrekkelig hvile. Tre forskere undersøkte i 2019 virkningene av et ketogent kosthold hos tre personer med CFS/ME og tre kontroller.14 Etter en utvaskingsperiode på en uke tok deltakerne fastende blodprøver og ble testet på ergometersykler med belastning 75 W inntil utmattelse før og etter en uke på ketogen diett (70 energiprosent fett, 20 prosent protein, 10 prosent karbohydrat; <50 g karbohydrat/dag). De med ME/CFS viste lavere ytelse enn friske målt med maksimalt oksygenopptak, puls, respiratorisk kvotient (de forbrant mindre fett) og opplevd anstrengelse. Forskerne konkluderte at tilpasning til høyfettkosthold varierer fra person til person og at ME/CFS-pasienter har et forstyrret energistoffskifte som gir høyere melkesyrenivå ved anstrengelse. En uke på ketogen diett endret ikke dette, mens de friske kontrollene fikk vesentlig lavere melkesyrenivå i blodet etter en ukes ketogent kosthold. Erfaringsmessig tar det omkring tre uker å bli fullt tilpasset en ketogen diett, hvilket indikerer behov for flere studier.15

Metabolsk syndrom: Tilstanden er karakterisert blant annet av insulinresistens, forhøyet nivå av triglyserider i blodet (1,7 mmol/L eller høyere), forhøyet blodtrykk (minst 130/85), forhøyet fastende blodsukker (mer enn 5,6 mmol/L).11 En viktig årsak til plagene er et langvarig kosthold med mye høyglykemiske matvarer (karbohydrater), og erfaringene viser at plagene ofte kan reverseres med lavkarbodiett.

Mitokondriesykdommer: det finnes en rekke genetisk betingede tilstander som gjør at mitokondriene ikke produserer nok ATP. Andre tilstander kan skyldes miljøgifter eller oksygenmangel i cellene og kan føre til kreft. Rotteforsøk har vist at ketogen diett øker mitokondrielt glutationnivå (en viktig antioksidant).16 Ketogen kost er en bredspektret terapi ved epilepsi som ikke lar seg behandle medikamentelt, og har en rekke beskyttende virkninger på nervevev, inkludert å stimulere ATP-produksjonen i mitokondriene.17 En oversiktsartikkel fra 2016 konkluderer at ketogen kost kan bedre prognosen ved kreft, nevrologiske og mitokondrieforstyrrelser. Dietten kan være til god nytte sammen med andre terapier, og nytten må vurderes individuelt.18 En oversiktsartikkel fra 2021 som systematisk analyserte foreliggende studier, fant 20 tilfeller (14 blant barn) der 7 av 8 fant god effekt på epileptiske anfall og bedre muskelkontroll i 3 av 10 individer.19 Forskerne konkluderte at ketogen diett bør vurderes ved epilepsi, men ikke ved mitokondriell DNA-feil relatert til myopati (muskelsvekkelse). 

Multippel sklerose (MS). Erfaringer viser lovende resultater med et ketogent kosthold, selv om flere kontrollerte forsøk er ønskelig.13

Parkinsons sykdom: En ukontrollert studie med 7 pasienter som fulgte en klassisk ketogen diett i fire uker, fant 43 prosent bedring i symptomene etter bare fire uker.20 

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) preges av irregulær mens og infertilitet. En viktig markør er insulinresistens, og mange kvinner med PCOS er overvektige og rammes av diabetes, ofte forårsaket av et kosthold dominert av karbohydrater. Et forsøkmed 11 kvinner som fulgte en ketogen diett i 6 måneder, mistet i gjennomsnitt 12 prosent kroppsvekt, 54 prosent lavere insulinnivå og bedre hormonbalanse. To infertile kvinner ble gravide.21

LES OGSÅ  For mye fysisk aktivitet kan øke angst hos kvinner

Traumatisk hjerneskade: Årsaken er gjerne slag mot hodet, trafikkulykke eller fall der hodet treffer bakken. Flere forskere mener å kunne forklare hvorfor et ketogent kosthold kan virke terapeutisk.22

Det er viktig å nevne at ikke alle med ovennevnte tilstander har nytte av ketogen diett. Et eksempel er ALS (se ramme), der årsaken i et tilfelle ble funnet å være en blokkering i Krebs-syklus og bedring lå i å tilføre det molekylet som derved manglet for å danne ATP.

Oppsummering og konklusjoner

De fleste av oss er godt tilpasset periodisk eller kronisk å leve i ketose. De positive virkningene på en rekke lidelser i nervesystemet og stoffskiftesykdommer er godt dokumentert, men hjelper ikke alle. Vi anbefaler derfor alle som lider av en eller annen sykdom å oppsøke en ernæringskyndig lege som kan tilrettelegge kostholdet sammen med andre tiltak. For dem som ellers er friske, men ønsker å leve ketogent, anbefaler vi en gradvis overgang fra et eventuelt karbohydratbasert kosthold ved hjelp av faste, innføring av periodisk faste, spisevindu og et kosthold som inneholder maksimalt 40–60 gram karbohydrat per dag. En enkelt metode for å overvåke hvorvidt man er i gunstig ketose eller ikke, er å måle aceton i pusten ved hjelp av et enkelt apparat, som vi forklarer bruken av i en egen artikkel.

Tidligere artikler om lavkarbo/ketogent kosthold

Alzheimers sykdom
Zachrisson B. Mary Newports revolusjonerende oppdagelser om Alzheimers sykdom og kokosfett. VOF 2010; 2 (2): 94–5.
Mysterud I. Fett håp for Alzheimers sykdom. VOF 2012; (3): 6: 90–2.
Poleszynski DV. Sukker og gluten ødelegger hjernen. VOF 2014; (5): 3: 84–5.
Poleszynski DV. Menneskets naturlige stoffskifte. VOF 2017; (8): 7: 3.
Mysterud I. Briljant om Alzheimers sykdom og lavkarbo-/høyfettkosthold. VOF 2018; 9 (1): 74–7.

Generelt
Poleszynski DV. Ketoner – ideell hjerne- og nerveføde. VOF 2017; 8 (6): 48–55.
Poleszynski DV. Ketogen kost mot nervelidelser. VOF 2017; 8 (6): 56–62.
Poleszynski DV. Lavkarbokostholdets faglige begrunnelse. VOF 2019; 10 (7): 58–63.
Poleszynski DV. Ketogen kost mot nervelidelser, mental ubalanse og psykiatrisk sykdom. VOF 2021; 12 (2): 34–44.

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Poleszynski DV. Finnes det håp for ALS-pasienter? VOF 2021; 12 (2): 76–82.

Diabetes type 1 og 2
Poleszynski DV. Kostreform for bedre folkehelse. VOF 2011; 2 (5): 1–5.
Poleszynski DV. Sukker og psykisk ubalanse. VOF 2011; 2 (8): 32–41.
Hexeberg E. Ble kvitt type 2-diabetes. VOF 2012; 3 (1): 106.
Hexeberg E. Bedre blodsukkerkontroll med diabetes type 1. VOF 2012; 3 (2): 106.
Andersen TP. Ble kvitt diabetes type 2 på en uke. VOF 2014; 5 (5): 83.
Poleszynski DV. Aftenposten og ernæringsbehandling av diabetes type 2. VOF 2017; 8 (3): 88–91.
Poleszynski DV. Insulinresistens – vår tids svøpe. VOF 2018; 9 (5): 18–28.
Poleszynski DV. Årsaksrettet behandling av voksendiabetes. VOF 2018; 9 (5): 30-4.
Poleszynski DV. Lavkarbokosthold mot diabetes – Del I. VOF 2020; 11 (2): 16–27.
Poleszynski DV. Lavkarbokosthold mot diabetes – pionerene fra 1900 til 1940. VOF 2020; 11 (3): 20–6.

Epilepsi
Andersen TP. Ketogen kost mot epilepsi. VOF 2015; 6 (3): 72.
Mysterud I. Ketogen kost mot epilepsi. VOF 2017; 8 (8): 31–3.
Mysterud I. Viktig bok om epilepsi og ketogene kosthold. VOF 2018; 9 (5): 70–2.
Poleszynski DV. Høyfettkosthold motvirker epilepsi. VOF 2021; 12 (1): 38–44.

Hodepine/migrene
Hexeberg S. Hodepine, magesmerter og lavkarbokosthold. VOF 2011; 2 (1): 106.

Kreft/glioblastom (hjernekreft)
Poleszynski DV. Gir fett kreft? Nei, men det gjør sukker… VOF 2011; 2 (2): 72–6.
Poleszynski DV. Kreft, oksygen og fettsyrer. VOF 2012; 3 (3): 69–75.
Poleszynski DV. Sannheten om kreft – del I. VOF 2018; 9 (4): 60–7.
Poleszynski DV. Sannheten om kreft – standardteorien utfordres. VOF 2018; 9 (5): 60–6.
Mysterud I. Ketogent kosthold mot kreft. VOF 2019; 10 (1): 63–6.
Poleszynski DV. Pionerer som anbefalte lavkarbo mot kreft. VOF 2020; 11 (1): 26–38.
Poleszynski DV, Mysterud I. Ved kreftdiagnose – hva kan man gjøre selv? VOF 2020; 11 (1): 40–6.

Hjernen/nervesystemet
Poleszynski DV. Ketoner – ideell hjerne- og nerveføde. VOF 2017; 8 (6): 48–55.

LES OGSÅ  Velskrevet om epilepsiens historie

Kilder:

1 Petroff OAC. Book review: GABA and glutamate in the human brain. Neuroscientist 2002; 8: 562–73. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12467378/

2 Smith J, Rho JM, Teskey GC. Ketogenic diet restores aberrant cortical motor maps and excitation-to-inhibition imbalance in the BTBR mouse model of autism spectrum disorder. Behavioral Brain Research 201; 1: 67–70. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26876011/

3 Evangeliou A, Vlachonikolis I, Mihailidou H mfl. Application of a ketogenic diet in children with autistic behavior: pilot study. Journal of Child Neurology 2003; 18: 113–8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12693778/

4 Scheibye-Knudsen M, Mitchell SJ, Fang EF mfl. A high fat diet and NAD+ rescue premature aging in cockayne syndrome. Cell Metabolism 2014; 20: 840–55.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4261735/

5 Spritzler F. 15 health conditions that may benefit from a ketogenic diet. 7.8.2020. https://www.healthline.com/nutrition/15-conditions-benefit-ketogenic-diet 

6 Gumus H, Bayram AK, Kardas F mfl. The effects of ketogenic diet on seizures, cognitive functions, and other neurological disorders in classical phenotype of Glucose Transporter 1 deficiency syndrome. Neuropediatrics 2015; 46: 313–20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26267703/

7 De Lorenco C, Coppola G, Pierelli F. Short term improvement of migraine headaches during ketogenic diet: a prospective observational study in a dietician clinical setting. The Journal of Headache and Pain. 2013; 14 (Suppl 1): P219. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3620251/

8 Di Lorenzo C, Currà A, Sirianni G mfl. Diet transiently improved migraine in two twin sisters: possible role of ketogenesis? Functional Neurology 2013; 28: 305–8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24598400/

9 Adenyeguh IS, Rinaldi D, Henry PG mfl. Triheptanoin improves brain energy metabolism in patients with Huntington disease. Neurology 2015; 84: 5. https://n.neurology.org/content/84/5/490

10 Borges, Sonnewald U. Triheptanoin – a medium chain triglyceride with odd chain fatty acids: a new anaplerotic anticonvulsant treatment? Epilepsy Research 2012; 100: 239–44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3422680/pdf/nihms319598.pdf

11 Tendler D, Lin S, Yancy WS mfl. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet on nonalcoholic fatty liver disease: a pilot study. Clinical Trials 2007; 52: 589–93. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17219068/

12 Browning JD, Baker JA, Burgess SC. Short-term weight loss and hepatic triglyceride reduction: evidence of a metabolic advantage with dietary carbohydrate restriction. The American Journal of Clinical Nutrition 2001; 93: 1048-52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3076656/

13 https://www.fhi.no/publ/2011/behandling-av-kronisk-utmattelsessyndrom-cfsme/

14 Cossington J, Shelly C, Liu Y mfl. Potential benefits of a ketogenic diet to improve response and recovery from physical exertion in people with Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (CFS): A feasibility study. International Journal of Sport, Exercise and Health Research 2019; 3: 33–9.  http://ayurvedsociety.com/assets/pdf_files/IJSEHR_201932_02.pdf

15 Rivera MC, Mastrondardi C, Silva-Aldana CT mfl. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: a comprehensive review. Diagnostics 2019; 9: 91: 1–34. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31394725/

16 Jarrett SG, Milder J, Liang LP mfl. The ketogenic diet increases mitochondrial glutathione levels. Journal of Neurochemistry 2008; 106: 1044–51.

17 Gano LB, Patel M, Rho JM. Ketogenic diets, mitochondria, and neurological diseases. Journal of Lipid Research 2014; 55: 2211–28.

18 Branco AF, Ferreira A, Simoes FR mfl. Ketogenic diets: from cancer to mitochondrial diseases and beyong. European Journal of Clinical Investment 2016; 46: 285–98.

19 Zweers H, van Wegberg AJ, Janssen MCH mfl. Ketogenic diet for mitochondrial disease: a systematic review of efficacy and safety. Orphanet Journal of Rare Diseases 2021; 16: 295. https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-021-01927-w

20 Vanitallie TB, Nonas C Di Rocco A mfl. Treatment of Parkinson disease with diet-induced hyperketonemia: a feasibility study. Neurology 2005; 64: 728–30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15728303/

21 Mavropoulos JC, Yancy WS, Hepburn J mfl. The effects of a low-carbohydrate, ketogenic diet on the polycystic ovary syndrome: a pilot study. Nutrition & Metabolism (London) 2005: 2: 1–5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16359551/

22 Prins ML, Hatsumoto JH. The collective therapeutic potential of cerebral ketone metabolism in traumatic brain injury. Journal of Lipid Research 2014; 55: 2450–7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24721741/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner