Skip to main content

Kommer vinden til å snu?

Saken mot Andrew Wakefield og kolleger fortoner seg helt annerledes fra deres og mange støttespilleres synspunkt. Nye hendelser tyder på at vinden kan være i ferd med å snu til deres fordel.

Tekst Iver Mysterud     Foto Nigel Luckhurst

I samråd med juridiske rådgivere valgte Wakefield bevisst ikke å uttale seg om saken så lenge høringen i GMC pågikk. Derfor har Brian Deer og BMJ kunnet forme ”virkeligheten” slik saken framstod i media, som påvirket oppfatningen til leger, helsemyndigheter og allmennheten over store deler av verden. Til tross for dette er Wakefield og kolleger blitt støttet av en rekke fagfolk og autistiske barns foreldre, spesielt under GMC-høringen.

Wakefield presenterte sin versjon i et intervju med osteopaten Joseph Mercola 10. april 2010. Mercola har en av USAs mest besøkte helsenettsider, og både det filmede intervjuet og en skriftlig avskrift kan lastes ned derfra.30 Den 31. mai 2010 utkom Wakefields bok, Callous disregard,2 som etter VOFs mening gir et godt grunnlag for å sette seg inn i saken.

Mye av det som kommer fram i intervjuet og boka, viser hvorfor saken har fått så mye oppmerksomhet og hvorfor nettopp Wakefield har vært utsatt for en slik kritikk. Han mener at GMC-høringen i virkeligheten handlet om å beskytte MMR-vaksinen.2, s. 128 og 138 Det kommer også tydelig fram at hovedtyngden av kritikken er grunnløs, selv om Wakefield ble dømt.

Grundig artikkel

Den tilbaketrukne Lancet-artikkelen presenterer en serie med 12 pasienthistorier. Slike artikler brukes gjerne for å framsette hypoteser basert på kliniske observasjoner og funn. Artikkelen var grundigere enn andre i sjangeren ved at den også viste til resultater fra en kontrollgruppe friske barn.2, s. 11-2

De blodprøvene som ble tatt av kontrollgruppa i bursdagsselskapet til Wakefields sønn, var formelt ikke godkjent av etisk komité. Wakefield innrømmer at det var naivt ikke å sikre seg godkjenning først, selv om dette ikke var uetisk.2, s. 81 Barna mottok tilsvarende 50 kroner etterpå som takk for hjelpen.30

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Wakefield-saken i Norge«]Folkehelseinstituttet og toneangivende infeksjonsforskere har lagt seg på GMC-linja og gitt Wakefield det glatte lag.37,38,39 Flere klinisk orienterte leger og fagfolk har imidlertid forsvart Wakefield og de faglige problemstillingene hans forskning tar opp.36,40 [/gdlr_box_icon]

Feilaktig om Lancet-artikkelen 

Wakefield fikk økonomisk støtte til et liknende prosjekt da Lancet-artikkelen ble trykket i 1998 fra en institusjon som gir støtte i forbindelse med rettssaker. Flere av barna i denne undersøkelsen deltok i en prosess for å saksøke vaksineindustrien. I denne forbindelse ble Wakefield beskyldt for å bruke pengene til Lancet-studien. Imidlertid hadde pengene fra parallellprosjektet ikke noe å gjøre med nevnte studie, som ble satt i gang før pengene ble innvilget.2, s. 17

Wakefield ble også beskyldt for å ha holdt skjult sin rolle som medisinsk ekspert i saksøkingsprosessen. Imidlertid hadde han minst ett år før publisering informert sine medforfattere, institutt-, fakultets- og sykehuslederne. Informasjon var også omtalt i flere aviser 15 måneder før artikkelen ble trykket.2, s. 17

Det er kommet fram beskyldninger om at barna i Lancet-studien var håndplukket av jurister som skulle saksøke vaksineprodusenter. Barna ble i virkeligheten henvist av leger, og de ble undersøkt utelukkende på grunnlag av kliniske symptomer.2, s. 17 

En annen feilaktig påstand er at barna i Lancet-studien var delaktige i saksøkingsprosessen, hvilket de ikke på noe tidspunkt var.2, s. 17

Wakefield er beskyldt for ikke å ha oppgitt alle interessekonflikter i sin artikkel, men påpeker at tidsskriftets prosedyrer ble fulgt til punkt og prikke og kan dokumentere at redaksjonen visste at han arbeidet som ekspert i forbindelse med et søksmål før artikkelen ble trykket.2, s. 17 I tillegg ble han dømt for å ha brutt nyere prosedyrer basert på andre prinsipper enn dem som gjaldt i 1998.2, kap. 11 Wakefield avviser også at data har vært fabrikkert eller forfalsket.2, s. 18

Vaksinetilbudet

Wakefields engasjement og grundige studier av faglitteraturen gjorde ham sjokkert over den dårlige kvaliteten på studiene som lå til grunn for påstanden om at både mesling- og MMR-vaksinen var trygge. Han oppsummerte problematikken i en 250 siders rapport og skrev til sine kolleger før Lancet-artikkelen var trykket at han forutså at den ville få mye oppmerksomhet i mediene. Kollegene ble samtidig tilbudt å lese rapporten, som klart dokumenterte at vaksinen var dårlig testet.2, kap. 6;30

LES OGSÅ  Miljøpartiet De Grønne på Tinget?

Wakefields uttalelser om vaksinen på pressekonferansen var kun basert på gjennomgang av faglitteraturen. Den dannet grunnlag for hans foreslag om å ta en vaksine om gangen.2, kap. 6;30

Enkeltvaksiner for meslinger, kusma og røde hunder var fortsatt tilgjengelig i Storbritannia i februar 1998, men i august samme år trakk den britiske regjering tilbake importtillatelsen for enkeltvaksiner.2, s. 104, 30 I årene etterpå sank vaksinedekningen, noe Lancet-artikkelen og debatten som fulgte, har fått ansvar for. Ifølge Wakefield var årsaken at myndighetene fjernet enkeltvaksiner fra markedet og at ansvaret derfor påligger dem.

Saksøking

På slutten av 1990-tallet var Wakefield opptatt av å komme til bunns i hva som feilte de syke barna og å hjelpe dem. Da han ble spurt om å delta i en rettssak på vegne av barnas foreldre, følte han det som en faglig og moralsk plikt å hjelpe. På den tida trodde også juristene at vaksineprodusentene skulle bli saksøkt, noe som skulle vise seg å være umulig.30

Da MMR-vaksinen ble innført i Storbritannia, hadde myndighetene signert en avtale med en av produsentene, nåværende GlaxoSmith Kline (GSK), som ga ”immunitet” mot søksmål. Wakefield mener at dette ble gjort på grunn av omstendigheter rundt innføringa av MMR-vaksinen på markedet. Det viste seg at vaksinen inneholdt en spesiell variant av kusmavirus som kunne gi hjernebetennelse. Vaksinen ble først produsert og innført i Japan og deretter raskt også i Canada, men der som en del av MMR-vaksinen Trivirix. I juli 1992 ble det oppdaget at den kunne gi hjernebetennelse, og vaksinen ble øyeblikkelig trukket.2, kap. 4;30

Wakefield mener at det var på grunn av disse problemene at GSK nølte med å innføre MMR-vaksinen til Storbritannia. At GSK ble gjort ”immun” mot å bli saksøkt, gjorde at regjeringa kunne gi den lønnsomme kontrakten til et britisk firma. Trivirix fikk nytt navn og ble lansert på det britiske markedet som Pluserix.2, kap. 4;30

Wakefield påpeker at sikkerhetsstudier utført i USA av MMR-vaksinen ble lagt til grunn for å innføre den i Storbritannia. Imidlertid inneholdt ikke Mercks MMR-vaksine som ble brukt i USA og Canada, den farlige varianten av kusmaviruset. Dermed var disse sikkerhetsstudiene ikke faglig relevante,30 og MMR-vaksinen med denne kusmavarianten ble da også trukket fra markedet fire år seinere fordi den forårsaket hjernebetennelse. Det samme skjedde i Japan, Canada og Australia.2, kap. 4;30

GSKs MMR-vaksine ble likevel sendt til tredjeverdensland som Brasil og brukt i massevaksinasjonskampanjer. Også der har det vært en oppblomstring av hjernebetennelse i kjølvannet av MMR-vaksinen.30

Wakefield ønsker at alle de ubehagelige sannhetene kommer fram. Per april 2010 var intet skjedd for ”å rydde opp” etter at den farlige MMR-vaksinen var trukket tilbake i Storbritannia. Ingen hadde fått erstatning, og ingen var blitt stilt til ansvar.30

Etisk holdbart

Under GMC-høringen ble Wakefield og kolleger funnet skyldig i ikke å ha fått nødvendige tillatelser fra etisk komité. Forskningsdelen av artikkelen med detaljert undersøkelse av vevsprøver fra barnas tarm, som krevde slik godkjenning, hadde imidlertid fått slik godkjenning.2, s. 18 Andre undersøkelser som ble foretatt etter kliniske indikasjoner måtte ikke godkjennes, akkurat som en lege ikke trenger godkjenning for å ta en blodprøve.30

Wakefield har to mulige forklaringer på at bedømmelseskomiteen konkluderte feil: Kanskje forsto de ikke forskjellen på hva som er forskning og som derfor krever etisk godkjenning, og hva som er klinisk indikert og ikke krever godkjenning. En annen mulighet er at komiteen var utsatt for ytre press for å finne de anklagede skyldige.

I årene etter Lancet-studien fortsatte Wakefield og kolleger å undersøke pasienter med utviklingshemminger og publiserte i alt 19 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. Også forskergrupper i andre land har funnet tarmbetennelse hos barn med autisme. Wakefield synes det er merkelig at dette aldri nevnes i offentlig debatt og at det kun er den nå tilbaketrukne Lancet-artikkelen som diskuteres av motstanderne.30

Vaksineindustriens mann

Journalist Brian Deer har vært en sentral premissleverandør i vaksinedebatten. En rekke journalister har undersøkt hans bakgrunn og har funnet interessante fakta. Blant annet er Deer blitt presentert som om han kom fra avisa The Sunday Times, selv om han aldri har vært ansatt der. Hans deltakelse i 160 dager på den rettslige høringa i GMC skjedde i egenskap av frilansjournalist. Som frilansjournalist har han skrevet lite siden 2004, da han publiserte sin første artikkel i The Sunday Times om Wakefield-saken. Verken The Sunday Times eller Channel 4 betalte ham for å være til stede under rettssaken.

LES OGSÅ  Vaksiner, diabetes type 1 og metabolsk syndrom

Da Deer begynte å granske det som skulle bli Wakefield-saken, fikk han økonomisk støtte av en frontgruppe for farmasøytisk industri, Medico-Legal Investigations (MLI), et firma eid og kontrollert av Den britiske foreningen for farmasøytisk industri. MLI har spesialisert seg på å få leger gransket og påtalt av GMC.8

Deer klagde Wakefield inn for GMC bare tre dager etter at hans første artikkel sto på trykk i The Sunday Times. Han startet også den kritiske prosessen rundt den nå tilbaketrukne artikkelen overfor redaktøren av The Lancet, og seinere fikk han nærmest fri tilgang til spalteplass for sine ”avsløringer” og kommentarer i BMJ.

De gangene Deer er blitt konfrontert med sin egen økonomi, er han ofte kommet synlig i affekt og har noen ganger opptrådt truende. Han har benektet enhver kobling til farmasøytisk industri.8

Uskyldig dømt? 

Wakefields bok imøtegår påstandene om manipulering og fabrikkering av data med grundig dokumentasjon og logiske resonnementer.2, kap. 12 Dessuten har erfarne journalister i USA i en serie artikler fra juli til november 2011 etterprøvd og avvist beskyldningene om falskneri,31 inkludert Brian Deers knusende artikkel i BMJ fra januar 2011.16 Ingen funn går i favør av Deers framstilling av saken.

Andrew Wakefield og kolleger er blitt beskyldt for en rekke forhold som ikke kan stemme. Fordi han og Walker-Smith ble feilaktig dømt av GMC på en rekke punkter, er ikke siste ord sagt i saken. Aktoratets mest sentrale eksperter og fagfolk fra Wakefield-saken er i øyeblikket klagd inn for GMC,2, s. 247;32 og Walker-Smiths anke skal opp i høyesterett våren 2012.33

GMC-høringa avdekket stor faglig uenighet om autisme, blant annet i forbindelse med årsakene til den forsinkede utviklinga og hvilke tester som best kan fastslå en diagnose. Slike forhold ser ut til å ha blitt del av en politisk prosess for å få ”vingeklippet” Wakefield.

Selv om det mest sentrale av Brian Deers påstander har vist seg å være feilaktig, satte han dagsorden med artiklene i The Sunday Times og BMJ. I parentes kan nevnes at Deer i 2011 mottok prisen for årets spesialistjournalist av Det britiske presseforbundet for sin gravende journalistikk i Wakefield-saken.34 Det er en av de mest høythengende prisene man kan få i britisk presse.

De virkelige taperne

Mange autistiske barn har en spesiell infeksjonstilstand i tarmen, og meslingvirus av MMR-typen kan mistenkes for å spille en rolle. Hos noen undersøkte skiller viruset seg genetisk fra ”ville” meslinger.35 Imidlertid er det fortsatt ikke klarlagt hvorvidt infeksjonstilstanden har noe med autisme å gjøre,36 og Wakefield understreker at MMR-vaksinens eventuelle rolle i autismeutvikling er uavklart.2, s. 140 Imidlertid indikerer mange studier flere mulige koblinger. I omtalen av MMR-vaksinen i Felleskatalogen er det for øvrig beskrevet bivirkninger som stemmer overens med autismeutvikling.

I kampens hete er de autistiske barna de virkelige taperne. Hva kan gjøres for å hjelpe dem, og hvordan kan man forebygge at nye tilfeller inntreffer? Siden det er sådd tvil om hvor godt MMR-vaksinen er testet, er én mulighet å velge andre strategier enn denne vaksinen for å unngå det som vanligvis er harmløse barnesykdommer. En annen mulighet er å ta én vaksine om gangen, slik Wakefield har foreslått. Uansett kommer neppe diskusjonen om hvorvidt meslingevaksiner kan føre til autisme, til å forsvinne med det første.

Les også:

Virus, vaksiner og makt

Virus i oppdrettsnæringa – et redskap til maktkonsentrasjon?

Kan fugleinfluensa smitte mennesker?

Heksejakt på britisk vaksinekritiker

Økonomiske bindinger og skjulte motiver

Aluminium i vaksiner – er det farlig?

Manipulert studie om autisme og kvikksølv i vaksiner

Kilder:

1.  Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A mfl. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet 1998; 351: 637-41.

2.  Wakefield AJ. Callous disregard: Autism and vaccines – the truth behind a tragedy. New York, NY: Skyhorse Publishing, 2010.

3.  Bedford HE, Elliman DAC. MMR vaccine and autism. BMJ 2010; 340: 271-2.

4.  Dyer C. Lancet retracts MMR paper after GMC finds Andrew Wakefield guilty of dishonesty. BMJ 2010; 340: 281.

LES OGSÅ  Gir media og myndighetene oss riktig informasjon om covid-19?

5.  Deer B. Reflections on investigating Wakefield. BMJ 2010; 340: 295.

6.  Deer B. MMR doctor fixed data on autism. The Sunday Times 2009; 8. februar (http://briandeer.com/solved/st-fixed-data.htm). [29.11.2011]

7.  Deer B. Revealed: MMR research scandal. The Sunday Times 2004; 22. februar (http://briandeer.com/mmr/lancet-deer-1.htm). [14.11.2011]

8.  Handley JB. Keeping Anderson Cooper Honest: Is Brian Deer the fraud? Age of Autism 2011; 10. januar (www.ageofautism.com/2011/01/keeping-anderson-cooper-honest-is-brian-deer-the-fraud.html). [22.11.2011]

9.  The Editors of The Lancet. Retraction–Illeal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet 2010; 375: 445.

10.  Greenhalgh T. Why did the Lancet take so long? BMJ 2010; 340: 294.

11.  General Medical Council. Dr Andrew Jeremy Wakefield. Determination on serious professional misconduct (SPM) and sanction. 24.05.2010 (www.gmc-uk.org/Wakefield_SPM_and_SANCTION. pdf_32595267.pdf). [28.11.2011]

12.  General Medical Council. Professor John Angus Walker-Smith. Determination on serious professional misconduct (SPM) and sanction. 24.05.2010 (www.gmc-uk.org/Professor_Walker_ Smith_SPM.pdf_32595970.pdf). [28.11.2011]

13.  General Medical Council. Professor (formerly Dr) Simon Harry Murhc. Determination on serious professional misconduct (SPM) and sanction. 24.05.2010 (www.gmc-uk.org/Professor_MURCH_ determination.pdf_32597633.pdf). [28.11.2011]

14.  Kmietowicz Z. Wakefield i struck off for the “serious findings against him”. BMJ 2010; 340: 1157.

15.  Harris E. After Wakefield: the real questions. BMJ 2010; 340: 1169.

16.  Deer B. How the case against the MMR vaccine was fixed. BMJ 2011; 342: 77-84.

17.  Deer B. How the vaccine crisis was meant to make money. BMJ 2011; 342: 136-42.

18.  Deer B. The Lancet’s two days to bury bad news. BMJ 2011; 342: 200-4.

19.  Godlee F, Smith J, Marcovitch H. Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent. BMJ 2011; 342: 64-6.

20.  Opel DJ, Diekema DS, Marcuse EK. Assuring research integrity in the wake of Wakefield. BMJ 2011; 342: 179.

21.  Alaszewski A. How campaigners and the media push bad science. BMJ 2011; 342: 231.

22.  Marcovitch H. Is research safe in their hands? BMJ 2011; 342: 206.

23.  Louis PF. BMJ admits that fraud claim against Dr. Andrew Wakefield has no basis in fact. www.naturalnews.com 25.08.2011 (www.naturalnews.com/z033425_BMJ_Andrew_Wakefield.html) [17. November 2011]

24.  Blaxill M. Joan Cranmer’s fateful decisions and the suppression of autism science. Age of Autism 2010; 2. mars (www.ageofautism.com/2010/03/joan-cranmers-fateful-decisions-and-the-suppression-of-autism-science.html). [5.12.2011]

25.  Olmsted D. An elaborate fraud series part 7: in which the BMJ’s prime example of Wakefield’s alleged misconduct proves flagrantly false. Age of Autism 2011; 3. november (www.ageofautism.com/2011/11/an-elaborate-fraud-series-part-7-in-which-the-bmjs-prime-example-of-wakefields-alleged-misconduct-pr.html). [25.11.2011]

26.  Adams M. Dr Wakefield demands retraction from BMJ after documents prove innocence from allegations of vaccine autism data fraud. www.naturalnews.com 26. januar 2011 (www.naturalnews.com/z031117_BMJ_Dr_Andrew_Wakefield.html). [17. november 2011]

27.  Godlee F. Institutional research misconduct. BMJ 2011; 343: d7284.

28.  Hubbard B. Monkey business: why the MMR-autism story won’t go away. What Doctors Don’t Tell You 2010; 21 (1): 8-14.

29.  Reich ES. Fresh dispute about MMR ‘fraud’. Nature 2011; 479: 157-8.

30.  Mercola J. Why medical authorities went to such extremes to silence Dr. Andrew Wakefield. Mercola.com 2010; 10. april (http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/10/wakefield-interview.aspx).

31.  An elaborate fraud. En serie med åtte artikler av Dan Olmsted og én av Mark Blaxill i Age of Autism. Publisert fra 18.07. til 22.11.2011 (www.ageofautism.com). [25.11.2011]

32.  Dette gjelder redaktøren i The Lancet, Richard Horton, vaksinedirektøren i helsedepartementet, David Salisbury, aktoratets ekspertvitne, Sir Michael Rutter, lederen av etikkomiteen ved Royal Free Hospital, Michael Pegg og fakultetslederen ved Royal Free Hospital School of Medicine, Arie Zuckerman.

33.  Personlig meddelelse fra Andrew Wakefield 5. desember 2011.

34.  Brian Deer wins a second British Press Award. (http://briandeer.com/brian/press-awards-2011-win.htm). [7.12.2011]

35.  Kawashima H, Mori T, Kashiwagi Y mfl. Detection and sequencing of measles virus from peripheral mononuclear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism. Digestive Diseases and Sciences 2000; 45: 723-9.

36.  Klaveness J, Askim M, Flatabø G mfl. Desinformasjon i Morgenbladet. Morgenbladet 2011; 25. mars (www.morgenbladet.no/article/20110325/ODEBATT/703259995). [9.12.2011]

37.  Stoltenberg C. Meslingvaksine fører ikke til autisme. Morgenbladet 2011; 25. februar (www.morgenbladet.no/article/20110225/OSPALTISTER/702259881). [9.12.2011]

38.  Stoltenberg C, Aavitsland P. MMR-vaksine var et blindspor i jakten på årsakene til autisme. Morgenbladet 2011; 1. april (www.morgenbladet.no/article/20110401/ODEBATT/704019973). [9.12.2011]

39.  Frøland S. Hvem desinformerer om vaksiner? Morgenbladet 2011; 1. april (www.morgenbladet.no/article/20110401/ODEBATT/704019979). [9.12.2011]

40.  Midtvedt T, Flatabø G, Walker HB. Sunn skepsis. Morgenbladet 2011; 18. mars (www.morgenbladet.no/article/20110318/ODEBATT/703189967). [9.12.2011]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner