Skip to main content

Kvantemedisin

Kvantemekanikk er den delen av fysikken som beskriver ørsmå partikler som atomer, molekyler og deres oppbygning. Dette faget gjør det mulig å beskrive alle naturkreftene unntatt gravitasjon, og prinsippene er forsøkt brukt diagnostisk og helbredende i det som kalles kvantemedisin.

Kvantemekanikk er den delen av fysikken som beskriver ørsmå partikler som atomer, molekyler og deres oppbygning. Dette faget gjør det mulig å beskrive alle naturkreftene unntatt gravitasjon, og prinsippene er forsøkt brukt diagnostisk og helbredende i det som kalles kvantemedisin.

 

Kvantemedisin er en fellesbetegnelse for metoder der man kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser. Metoden hevdes å utnytte kroppens informasjonssystem til å lese av og korrigere ubalanser ved hjelp av datastyrt apparatur. Den er en underkategori av det som kalles frekvensmedisin, en retning som har vært brukt i over 100 år. Øvrige metoder i denne kategorien har visse aspekter som kan forstås og beskrives av klassisk fysikk, mens kvantemedisinske teknologier også har aspekter som beskrives innen kvantefysikken. Apparatene er så videreutviklet og forskjellig fra det man forbinder med frekvensmedisin, at man valgte å bruke en betegnelse som fikk fram forskjellen. 


Den sentrale ideen

I følge kvantemedisinsk teori bestemmer kroppens informasjonssystem cellers utvikling av form og funksjon. Informasjonssystemet styrer alle kroppens prosesser via selvregulerende mekanismer som er langt mer komplekse enn slik man forestiller seg det innen dagens medisin. Tanken er at de biokjemiske og kjemiske prosessene som skjer, styres etter overordnede prinsipper. 

En analogi til dette er å tenke seg hvor avgjørende sjåføren er i en bil, som består av fysiske deler og drives framover av kjemiske prosesser i forbrenningskammeret. Uten styring ville bilen snart havarere. Tilsvarende vil manglende styring av kroppens celler gjøre at den kommer i ubalanse og blir ”syk”.

Signalene som sendes fra apparatet, skal programmere cellene og stimulere til selvhelbredelse. 

Historikk

En av pionerene innen behandling av kroppen ved hjelp av svake signaler var den nordamerikanske forskeren og oppfinneren Royal Raymond Rife (1888-1971).1

Rife hevdet tidlig på 1900-tallet at han kunne påvise at all materie har en resonansfrekvens (egenfrekvens). Han utviklet et apparat som gjorde bruk av frekvenser fra radiorør, og dette brukte han i medisinsk behandling. Han hadde også et mikroskop der han kunne se virus og hadde enorm suksess med sine behandlinger så lenge det varte. Som mange pionerer led han imidlertid en ublid skjebne på grunn av det etablerte medisinske miljøet.2,3

Det var den tyske biofysikeren Fritz-Albert Popp4 (f. 1938) som i 1973 for første gang klarte å måle de elektromagnetiske frekvensene som utstråles fra kroppens celler. Han er særlig kjent for utviklingen av en del av kvantebiologien som omhandler biofotoner, dvs. enkeltfotoner som levende organismer utstråler. Popp har vist at hver celle i kroppen har en hovedfrekvens (resonans) for det energifeltet eller energisignalet som cellen sender ut og som omgir cellen. Det betyr at hvert organ eller funksjon i kroppen har et frekvensspekter i form av en slags samling av alle cellenes resonansfrekvenser. Siden dette spekteret kan måles, har forskere avdekket at frekvensspektrene endres hvis det oppstår ubalanse i celler eller om man blir syk. 

 

Nyere teknologi

LES OGSÅ  Kinesisk elektromedisin – ny, revolusjonerende behandling?

Etter Rife er nye teknologier kommet til, datamaskinene er blitt kraftigere, og pionerer har gått foran og arbeidet ufortrødent videre mer eller mindre i det skjulte.

I følge kvantemedisinere fungerer hjernen som en styringssentral for hele kroppen ved at den ”leser av” alle resonansfrekvensene i kroppen. Den oppdager dermed om disse endrer seg når det oppstår et problem eller sykdom. Normalt skal hjernen da sende frekvenser tilbake til området som setter i gang prosesser som løser problemet, men i dagens samfunn blir man utsatt for så store påkjenninger at hjernen ikke alltid klarer å gjøre det tilfredsstillende.

De påkjenningene det dreier seg om, kan være alt fra elektromagnetisk stråling, dårlig ernæring og amalgamfyllinger i tennene til kjemiske tilsetningsstoffer i mat og psykisk og emosjonelt stress. Summen av slike påkjenninger kan føre til en overbelastning av de selvkorrigerende mekanismene og immunforsvaret. For å hjelpe en overbelastet kropp kan man sende elektromagnetiske frekvenser i samme frekvensspekter som det hjernen burde sendt for å korrigere problemet.

Behandlingsapparatene inneholder en om-fattende database med de elektromagnetiske frekvensspektrene til et stort antall sykdomsframkallende mikroorganismer (bakterier, virus, parasitter), urtepreparater, homøopatiske midler, vitaminer, mineraler, medikamenter, celler og organer. Før man behandler ubalanser, foretas en test der alle de lagrede frekvensene sendes inn i kroppen. Kroppens celler ”svarer” med å reagere på de mottatte frekvensene med signaler som registreres i retur, og resultatet av ”bombardementet” vises som en liste av utslag eller ubalanser i kroppen.

Behandlingen består i å gi cellene informasjon om de opprinnelige eller korrekte frekvensene, slik at kroppen gis mulighet for å gjenopprette ”friske” frekvenser. Ifølge terapeuter innen kvantemedisin vil stimulering av kroppen med frekvensspekteret av et remedium eller en annen substans utløse tilsvarende prosesser som om man inntok remediet. Hvis man for eksempel behandler mikroorganismer, kombinerer man å svekke selve mikroorganismen med å styrke kroppens evne til å ta knekken på den.

Fordi kroppen er et komplekst system med prosesser som er avhengig av hverandre, starter terapeutene korrigeringen i det organet eller systemet der stressbelastningen er størst. Kvantemedisinere hevder at når kroppen får hjelp til å lette stressbelastningen, vil den gjenoppta de selvhelbredende mekanismene med større effektivitet, slik at ”dis-ease” kan erstattes av ”ease”.

De kvantemedisinske apparatene skal kunne ”omprogrammere” signalene fra hjernen ved å sende frekvenser gjennom en elektrode på hodet, rundt ankler/håndledd eller via frekvensmodulatorer bygd inn i øreklokker. Hvis det for eksempel er en ubalanse i en gitt kjertel, kan apparatet sende visse frekvenser til hjernen, som igjen gjenoppretter balansen i denne kjertelen.

 

Norske KvanteMedisinere
De fleste norske terapeuter er organisert i Norske KvanteMedisinere (NKM; norskekvantemedisinere.no), en landsdekkende organisasjon for terapeuter som kaller seg kvantemedisinere og som oppfyller foreningens faglige krav til medlemskap. NKM ble grunnlagt i slutten av april 2007 og teller 81 medlemmer per februar 2011.

Hva brukes det mot?

Kvantemedisin angis å hjelpe mennesker med et vidt spekter av sykdommer og plager. Terapeutenes fokus er ikke rettet mot sykdommen, men mot hele mennesket og de ubalansene som sykdommen er en konsekvens av. Poenget er å redusere kroppens stressbelastning slik at den blir i stand til å hjelpe og helbrede seg selv.

LES OGSÅ  Medisinsk bruk av magnetisme og elektromagnetisme

Av sikkerhetsmessige årsaker tar ikke terapeutene imot klienter med pacemaker eller andre implantater i kroppen. De aller fleste unngår også å behandle gravide og tilstander som epilepsi.

I følge norsk lov er det bare leger som har lov til å behandle sykdommer som diabetes, kreft, smittsomme og andre livstruende sykdommer. Likevel kan for eksempel kvantemedisinske terapeuter drive behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer eller følger av sykdom eller bivirkninger av gitt behandling. Det er også lov til å styrke kroppens immunforsvar eller stimulere evnen til selvhelbredelse.5

Eksempler på lidelser som kvantemedisinske terapeuter angir å ha godt resultat med, inkluderer fordøyelsesplager, inflammasjoner, allergier, muskel- og leddsmerter, manglende overskudd og energi, søvnproblemer, sportsskader og/eller ulike overbelastninger, hormonelle ubalanser, hudproblemer og hodepine.

Flere terapeuter forteller at deres klienter har fått bedre immunforsvar etter jevnlige behandlinger. Kroniske plager er blitt mindre, og mange har rapportert at de sjeldnere er blitt forkjølet eller rammet av andre infeksjonssykdommer. 

Supplement til skolemedisin

Det er uproblematisk å få kvantemedisinsk behandling parallelt med den behandlingen som tilbys i det offentlige helsevesenet. Klientene kan fortsette med sine medikamenter mens de får kvantemedisinsk behandling. Behandlerne må selvsagt forholde seg til fastlege (eller andres) foreskrivninger. Dersom det skulle vise seg at en klient tar ett eller flere medikamenter som ikke støtter den kvantemedisinske behandlingen, er det likevel klientens lege som eventuelt må be klienten om å slutte med dem. Når klientens behov for medikamenter forsvinner etter kvantemedisinsk behandling, skal også klientens lege være den som ber klienten trappe ned og etter hvert slutte med de aktuelle medikamentene. 

Dyr

Også dyr behandles med kvantemedisin, og en del terapeuter viser til gode erfaringer. Kvantemedisin er for eksempel brukt en del ved behandling av hest, som det finnes egne selesett med elektroder (harnesser) for. I tillegg behandles hunder og katter, og alle typer kjæledyr inkludert frosk og fisk er representert.

Behandling i flere uker

Parallelt med en kvantemedisinsk behandling kan apparatene lagre terapisignalene på en behandlingsbrikke, i en væske eller krem. Dette kan klienten hhv. bære på seg, innta eller smøre på seg i perioden etter behandlingen. Det kan oppfattes som oppfølgende behandling.

Antall behandlinger

Det er umulig å gi et generelt svar på hvor mange behandlinger en person trenger. Klientene er forskjellige, og underliggende problemer som ligger til grunn for ulike tilstander, varierer. I tillegg vil dette avhenge av behandleren, hvilke apparater som brukes og hvordan de brukes. Som eksempel kan nevnes at terapeutene på Alma-senteret på Hamar som regel anbefaler en serie på tre behandlinger. Deretter vurderer de om det er behov for flere behandlinger.

Hvor snart man merker endringer etter behandlingen, avhenger av utgangspunktet for tilstanden. En person som har lite energi og er sterkt belastet av giftstoffer, bruker mye lenger tid på å merke bedring enn en som har en ”ren” organisme. For eksempel rapporterer våre kilder at barn responderer mye raskere enn voksne.

Hvor mye nytte kroppen gjør seg av behandlingen, avhenger av hvilke hindringer som er til stede, mener kvantemedisinere. Det er også viktig at det finnes vilje hos klienten til å endre seg ikke bare mentalt, men også når det gjelder livsstil. Noen kvantemedisinere avviser klienter som ikke har egenvilje nok til å ta til seg vann og fornuftig næring, forsøker å bevege seg mer og redusere stresset i hverdagen. Selv om terapeutene kan redusere kroppens stressbelastning, fjerne giftstoffer og åpne nødvendige kanaler for informasjon samt gi råd om livsstil, forutsetter mange at klienten også tar ansvar for egen helse før behandlingen skjer.

 

Likheter med e-Lybra
Prinsippene for kvantemedisin har visse likheter med e-Lybra-bioresonansterapi6 ved at apparatene som brukes i begge tilfelle, er konstruert for å kommunisere med kroppen. Hensikten er å finne ubalanse eller redusert funksjon i celler og organer, og deretter å sende korrigerende signaler tilbake gjennom elektroder.

LES OGSÅ  Et kritisk blikk på norsk helsevesen

 

Tro ikke nødvendig

Det er ikke nødvendig å tro at kvantemedisin virker. Erfaringene er at resultatene er like gode med folk som ikke en gang tror at behandlingsmetoden virker. De som er blitt friskere av behandlingen, vil erfaringsmessig ha fått både tiltro, overskudd og motivasjon til å endre sin livsstil. Mange innser først da at det kan være smart å gjøre noe selv for å holde seg frisk.

Ifølge terapeutene blir enkelte kvitt allergier på bare én eller to behandlinger, men ofte vil et behandlingsløp gå over lang tid, fra måneder til år. Men klienten opplever endringene og forbedringene underveis og må kanskje loses gjennom den første og kanskje den andre sesongen, avhengig av når en starter behandlingsforløpet.

Sportskader, strekk eller overbelastning er eksempler på tilstander hvor bedringen er rapportert å komme raskt. Et overtråkk skal kunne være funksjonsdyktig og markant bedre etter to behandlinger med for eksempel fire dagers mellomrom.

Vanligvis opplever klienten å bli trøtt spesielt etter første behandling der prosesser i kroppen er stimulert. Hvis terapeuten bearbeider betennelsestilstander eller smerter, kan klienten av og til oppleve en forverring i starten, men denne skal som regel ikke være langvarig. Disse symptomene anses først og fremst å være tegn på at organismen jobber. Mange melder at de føler en slags lettelse i kroppen, at de føler seg mer i balanse eller mindre stresset etter behandlingen.

Flere terapeuter har erfaring for i hvilken grad behandlingen gir varige virkninger, avhenger av klientens evne til å endre sitt livsmønster. Dette gjelder særlig dem som fokuserer behandlingen mest på generell balansering, framfor å jobbe mer direkte med problemene.

Kostnader

Prisen på behandling er ikke standardisert. Første konsultasjon vil normalt ta to timer og derav være noe dyrere. Ifølge våre opplysninger ligger prisen på kr 1000 – 1580 for første gangs konsultasjon. Noen terapeuter vil ha reduserte priser for barn eller trygdede. Oppfølgende konsultasjoner vil ligge fra kr 450 til kr 790 per time (60 minutter). Kvantemedisinske apparater er kostbare, og med unntak av Introspect (se neste sak) koster alle apparatene godt over 100.000 kroner. 

 

Les også:

Lite forskning med kvantemedisin


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner