Skip to main content

Lite forskning med kvantemedisin

Det er utført lite forskning på bruken av kvantemedisinske apparater, og i medisinske fagmiljøer er kvantemedisinske prinsipper kontroversielle.

Tekst Iver Mysterud    Foto Shutterstock

Kontroversen gjelder særlig hypotesen om at alt i og rundt oss har sitt elektromagnetiske program og at det er disse frekvensene, og ikke kjemien, som dypest sett styrer kroppen. Derfor ser man rett som det er at ulike fagfolk uttaler seg negativt om kvantemedisin.

Det er ikke publisert forskning med kvantemedisin i internasjonale medisinske tidsskrifter. De ulike produsentene har imidlertid selv utført en rekke tester mens teknologiene ble utviklet, videreutviklet og godkjent. I tillegg har hundrevis av terapeuter i løpet av en årrekke høstet omfattende erfaringer med bruk av kvantemedisin.

Publiserte studier

For behandlingsapparatet SCIO7 (Scientific Consciousness Interface Operation system) foreligger flere publikasjoner i et homøopatisk tidsskrift8 som ikke er indeksert i de store medisinske databasene. En studie med over 95.000 klienter og over 2.200 terapeuter vurderte sikkerheten ved og effekten av behandling med SCIO og er publisert samme sted.

Studien fant at apparatet var trygt å bruke og at effektene var gode for et vidt spekter av problemer. To av terapeutene brukte apparater som ikke var funksjonelle, men som så identiske ut. De hadde kun små behandlingseffekter på sine klienter.9

Det er utført én dobbeltblind klinisk studie med SCIO på fire klinikker (i USA, Romania, Frankrike og Tyskland) med totalt 151 testpersoner. Målet for studien var å undersøke om det var noen målbare bedringer i kroppslig velvære etter 45 minutters behandling. Det ble påvist statistisk holdbare endringer i en rekke av parametrene som ble undersøkt. Denne studien er innsendt til et medisinsk tidsskrift, men ikke trykket.10

Selv om det foreligger få studier på SCIO, er de generelle virkningene av biofeedback belagt i en rekke studier.11

Norsk forskning

I 2008 gjennomførte fire terapeuter i Bergen en pilotundersøkelse for å undersøke virkningene av biofeedbacksystemet L.I.F.E12,13. Hver av terapeutene behandlet åtte klienter, slik at studien totalt omfattet 32 personer. Fellesnevneren var at alle klientene hadde opplevd emosjonelle traumer som hadde satt spor. Hver klient fikk sju behandlinger av én times varighet med en ukes pause mellom hver behandling. De brukte ingen medikamenter eller fikk annen form for behandling i denne perioden.

LES OGSÅ  Norgesmester i skiskyting ble frisk av ME og gjenvant formen

Klientene ble undersøkt med Introspect14 og EIS før første og etter siste behandling med L.I.F.E. Psykisk, fysisk og sosial situasjon ble vurdert ved å fylle ut standardiserte skjemaer før hver behandling og 4-6 uker etter siste behandling.

Undersøkelsen viste at klientene fikk det bedre psykisk (f.eks. bedre selvsikkerhet og mindre angst/depresjon), fysisk (f.eks. mindre fordøyelsesproblemer og bedre søvnkvalitet) og sosialt (f.eks. bedre forhold til familie/venner og andre) etter siste behandling sammenliknet med før første behandling.

Etter denne vellykkede pilotstudien ønsket terapeutene å følge opp prosjektet med en større studie. Vinteren 2009 gikk det imidlertid to kritiske fjernsynsprogrammer på NRK om kvantemedisin. Disse programmene ødela for videre forskning ved at det ikke ble bevilget mer penger.15

Reproduserbare resultater?

Resultatene fra de kvantemedisinske apparatene angis å være reproduserbare og ikke avhengig av følsomheten til den som bruker dem. Dermed burde det være enkelt å utføre systematisk forskning på effekten av kvantemedisin. Det er imidlertid viktig for resultatet at man lokaliserer og behandler de konkrete ubalansene og årsakene til helseproblemene, og disse faktorene varierer mye hos mennesker med likt symptombilde / lik diagnose. I det etterfølgende omtales de ulike apparatene.

L.I.F.E. 

Dette er et brukervennlig apparat som angis å påvirke både fysisk og mentalt. Terapeuten krysser av det som skal behandles på en pc-skjerm som står i kontakt med apparatet. Klienten er koblet til apparatet med elektroder rundt hodet, håndleddene og anklene, og på den måten angis apparatet å ha kontakt med alle kroppens informasjonsbaner, for eksempel meridianer. Apparatet har en rekke behandlingsmuligheter. Generelt handler de om å styrke og avgifte organismen og stimulere prosesser som hjelper kroppen til å komme i balanse. Terapeutene er forsiktige med utrensking av for eksempel kvikksølv hos veldig syke klienter. L.I.F.E.-apparater har også programmer for følelsesmessige temaer.

EIS

EIS16 (Electro Interstitial Skanner System) er et franskutviklet apparat som sender likestrøm via seks elektroder plassert symmetrisk på panna, hendene og føttene. Det er ikke et kvantemedisinsk apparat, men brukes av mange kvantemedisinere for å undersøke ulike kroppsprosesser ved å måle tilstanden i væsken rundt cellene (ekstracellulærvæsken). Det hevdes at EIS måler hvilke organer og vev som belastes for lite eller for mye og at systemet måler syre- og baseforhold i kroppen, kjemiske signalstoffer, hormoner, blodgasser og oksidativt stress. Apparatet angis også å måle balansen i det sympatiske og parasympatiske (ikke-viljestyrte) nervesystemet og eventuelle fysiske eller psykiske stresstilstander. Det kan både finne gamle følelsesmessige traumer og ferskt følelsesmessig stress.

LES OGSÅ  Forskning på jording

EIS sammenlikner målingene med en stor referansedatabase for ulike sykdomstilstander, slik at man får en risikoprofil over hva klienten trolig har eller holder på å utvikle og årsaken til problemet. Fra 1. januar 2011 ble EIS integrert i kombinasjonsapparatet ES-Teck. Det nye apparatet kombinerer EIS-målemetoden med flere andre medisinske målemetoder. Sammen angis disse å kunne kartlegge blant annet hjertefunksjon, sirkulasjonssystemet og ulike reguleringer i kroppen. Det er også inkludert måler for bioimpedans17 (bioimpedans =  elektriske egenskaper ved biologisk vev) med blant annet ”cellevitalitetsindikatorer”.

Introspect

Dette russiskutviklede apparatet14 brukes for å finne hvilke organer som er svekket eller fungerer dårlig. Det brukes også til å finne graden av belastning i det organet/vevet hvor EIS eller ES-Tech har funnet ubalanse og terapeuten ønsker å undersøke videre.

Også Introspect sammenlikner målingene med en referansedatabase, og målingene indikerer hvilke ubalanser som trenger behandling. Russiske forskere har målt frekvensen til flere hundre tusen friske og syke organer og vev som grunnlag for referansedatabasen. Dersom en klients frekvens i en gitt celletype i et organ eller vev er i nærheten av gjennomsnittsmålingen for et friskt organ eller vev, regnes det som normalt. Jo større avvik til et friskt organ eller vev, desto større problem har testpersonen. Dersom målingene samsvarer med gjennomsnittsfrekvensen til et organ med en spesifikk ubalanse, vet man i tillegg hva som er problemet.

Introspect kan også skanne organsystemer for mikroorganismer. Den elektromagnetiske frekvensen til bakterier, virus og parasitter er lastet inn i dataprogrammet, og maskinen søker etter disse frekvensene i ulike organer. Dermed får man vite hvilken mikroflora som er i organet. For eksempel kan apparatet finne at en klient er infisert av cytomegalovirus i leveren.

Apparatet kan også utføre en spesiell form for kvantemedisinsk behandling. Da sender det inn informasjon til klienten via øretelefoner og et laserlys som rettes mot kroppen for å stimulere kroppens egne funksjoner. Hensikten er å gi informasjon til cellene om hvordan de burde fungere. 

Behandlingen tar ca. 10 sekunder per organ. Introspect-behandlingen angis å være en god støttebehandling til de to andre apparatene som stimulerer prosesser i kroppen, L.I.F.E. og SCIO/Indigo.

LES OGSÅ  Placebo uten lureri

SCIO/INDIGO

INDIGO Biofeedback System18 ble lansert i februar 2010 og er en amerikansk utgave av SCIO (Scientific Consciousness Interface Operation system). Apparatet er utviklet av europeiske og nordamerikanske forskere under ledelse av professor William C. Nelson, som tidligere arbeidet med matematiske utregninger og elektromagnetiske frekvenser. Det måler elektriske impulser på huden i fem minutter, basert på endringer i hudens fuktighet. Nelson og hans gruppe har målt det elektromagnetiske frekvensspekteret til et stort antall bakterier, virus, parasitter, vitaminer, mineraler, medikamenter og alle slags naturmidler. Disse frekvensene ligger i referansedatabasen til SCIO/INDIGO, og apparatet har egne behandlingsprogrammer for de aller fleste tilstander. 

 

Les også:

Kvantemedisin

Kilder:

Denne artikkelen baserer seg delvis på informasjon fra terapeutene Anita Hus (leder i Norske KvanteMedisinere) og Jon Holden, Thomas Aksnes (fagansvarlig i HealthTech Sciences) og nettsiden til Norske KvanteMedisinere (norskekvantemedisinere.no).

1.  http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife

2.  Lynes B. The cancer cure that worked. Ontario, Canada: Marcus Books, 1987.

3.  Lynes B. Rife’s world of electromedicine: The story, the corruption and the promise. South Lake Tahoe, CA: BioMed Publiishing Group, 2009.

4.  http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz-Albert_Popp

5.  lovdata.no/all/tl-20030627-064-0.html.

6.  Mysterud I. Kan kroppens energi- og informasjonsflyt måles? VOF 2011; 2 (2): 78-84.

7.  www.quantumenergywellness.com/index-7.htm

8.  The International Journal of the Medical Science of Homeopathy; ISSN 1414 0876

9.  Euren B, Ionel B, red. Large scale study of the safety and efficacy of the SCIO device. The International Journal of the Medical Science of Homeopathy (ISSN 2041-4293) 2008; 23 (nr. 1) (imune.net; kvantemedisin.no/nedlasting/SCIO_Studies_fulltekst.rar).

10.  Lloyd R (Regulatory Manager i Maitreya Ltd). Clinical Study #2 Summary Report. 27 februar 2010 (notat, 4 sider).

11.  www.thequantumalliance.com/indigo/biofeedback_research/

12.  www.life-sys.com/

13.  www.quantum-life.com/lifesys/lifesystemtech.html

14.  www.introspect-eu.com/en/page/show/home

15.  Strømdal F, Hatlem L. Energy medicine and emotional disorder. Powerpoint-presentasjon. Upublisert foredrag presentert for L.I.F.E.-brukere på en konferanse i Nice i september/oktober 2009.

16.  www.energetic-medicine.net/eis-system.html

17.  http://en.wikipedia.org/wiki/Bioimpedance

18.  www.thequantumalliance.com/indigo/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner