Skip to main content

Medisinsk bruk av magnetisme og elektromagnetisme

Denne er andre av tre artikler om energimedisinske terapier og tilnærminger. Den første diskuterte diagnostisk og terapeutisk bruk av varme, lys, lyd, gravitasjon, trykk, vibrasjon og kjemisk energi. Her tar vi for oss magnetisme og elektromagnetisme, det vil si terapeutisk bruk av felter. Eksempler er statiske magnetfelter fra magneter og pulserende elektromagnetiske felter (PEMF) fra apparater.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kort fortalt»]

  • Denne er den andre av tre artikler om energimedisinske terapier og tilnærminger.
  • Første artikkel diskuterte diagnostisk og terapeutisk bruk av varme, lys, lyd, gravitasjon, trykk, vibrasjon og kjemisk energi (nr. 1/2017).
  • Her tar vi for oss magnetisme og elektromagnetisme, det vil si terapeutisk bruk av felter.
  • Etter en innledning om betydningen av fysisk jordkontakt med bar hud (jording) ser vi på magnetterapi, terapi med pulserende elektromagnetiske felter (PEMF-terapi), transkraniell magnetisk stimulering (TMS/rTMS) og behandling med pulserende millimeterbølger (mikrobølger).
  • I tredje artikkel skal vi se nærmere på terapeutisk bruk av elektrisitet, for eksempel svake strømmer fra elektroder som er festet ulike steder på kroppen (nr. 3/2017).

[/gdlr_box_icon]

Alt liv har utviklet seg i en spenningsgradient mellom den negativt ladde jorda og de positivt ladde skyene eller høyere lag av atmosfæren (200 V/m). Hvis et menneske står med bare føtter på jorda, flyter en svak likestrøm (av elektroner) gjennom kroppen. Da fungerer hodet som den positive polen (anoden) og føttene den negative polen (katoden). Hvis vi derimot oppholder oss innendørs i hus med tregulv og bruker sko utendørs med isolerte såler, kan ikke svake likestrømmer flyte gjennom kroppen.1:34

På bakgrunn av dette har det de siste åra vært stadig sterkere fokus på fysisk jordkontakt med bar hud, ofte omtalt som “jording”. Hvis man vil gjenskape den fysiske påvirkningen våre forgjengere hadde, og som ser ut til å være viktig for vår helse, kan man koble seg til jordas evige overflateenergi. Jording vil si å gå barføtt ute eller å sitte, arbeide eller sove inne mens man er koblet til en leder som tilfører kroppen jordas naturlige helbredende energier (elektroner). Jordoverflaten har overskudd på elektroner, som ved jordkontakt strømmer inn i kroppen. Dette gjør at kroppen blir mer basisk (”redusert” – eller mindre oksidert), samtidig som kroppen får samme energinivå eller elektriske potensial som jorda.

Alle livsprosesser er dypest sett av elektrisk karakter. Blodet transporterer blant annet jern bundet til protein (hemoglobin) og en rekke ioner (for eksempel Na+, Ca2+, Mg2+, Cl) som ved induksjon danner elektromagnetiske felt og elektrisk strøm i nervefibre og vev. I tillegg har hver celle et elektrisk potensial og fungerer på den måten som et lite biologisk batteri med tilknyttet kondensator. Både hjertet, musklene, det autonome nervesystemet og hjernen fungerer ved hjelp av elektriske gradienter og strømmer, og tallrike pumper sender elektrolytter fram og tilbake over cellemembranene. For å opprettholde disse prosessene må vi generere og ta opp elektrisk energi i form av elektrolytter og elektroner. For eksempel skaper vi hele tiden elektrisitet når vi beveger oss ved hjelp av såkalt piezoelektriske effekter i knoklene (trykkprodusert elektrisitet), som igjen forårsaker elektronstrømmer i kroppen. Inntak av naturlig mat og kildevann, som er rike på negative ioner, opprettholder kroppens og dermed cellenes elektriske potensialer og bidrar til god helse. Hvis vi beveger oss ut i åpent lende på landet og berører jorda med bare føtter, flyter svake strømmer gjennom kroppen.1:34

I moderne samfunn er en rekke kilder til naturlig opptak av elektroner eliminert, men vi kan kompensere for dette ved å forsyne kroppen med slike elektrisk ladde partikler med ulike tiltak. Naturlig elektrisitet påvirkes også av en rekke unaturlige felt av høy frekvens. Derfor trenger vi å tilføre negative ioner (elektrisitet) som et slags kosttilskudd, i likhet med vitamin C, som er en enkel bærer av elektronoverskudd. Elektrisiteten bør være passe sterk, det vil si verken sterkere eller svakere enn det kroppen klarer å absorbere. Det er også hensiktsmessig å skille mellom elektriske strømmer med ulike frekvenser (vekselstrøm) og strømmer uten frekvenser (likestrøm). Likestrøm kan brukes som et slags vanlig “elektrisk kosttilskudd”, mens elektriske frekvenser kan brukes som ledd i å lade cellebatteriene. Likestrøm kan brukes for å tilføre kroppen elektrisk energi selv om man ikke feiler noe, men dersom man skal anvende elektriske frekvenser, bør en rekke parametere først bestemmes, slik at kroppen stimuleres på riktig måte. Dette forutsetter at det er stilt en diagnose. Ved bruk av elektriske frekvenser må man velge en kombinasjon av egnet frekvens, bølgeform, strømintensitet og område som skal behandles.1:34

LES OGSÅ  Kan jording gi en ansiktsløftning?

Elektriske potensialer er viktige kjennetegn ved biologisk livsenergi. Siden mange i vår tid mangler elektroner (kilde til livsenergi), er det viktig å tilføre kroppen elektrisitet (negative ioner) på ulike måter. Har vi mindre kroppselektrisitet enn det vi trenger for å understøtte vekst og vedlikehold av celler og vev, kan det i verste fall medføre sykdom.1:35

Ovennevnte generelle bakgrunn er viktig å ha i mente når vi i andre del av denne oversikten over energimedisin ser nærmere på hvordan man kan behandle ulike lidelser med magnetisme og elektromagnetisme.

Magnetterapi

Bruken av magnetisme i helbredelse går langt tilbake i menneskets historie, men Franz Anton Mesmer (1734–1815) er særlig godt kjent for sin terapeutiske bruk av magneter på slutten av 1700-tallet. Han inviterte samtidens forskere til å være vitner til denne praksisen for å hjelpe ”uhelbredelige” pasienter, men datidens leger og forskere reagerte med latterliggjøring, fiendtlighet, ondartede rykter, bakvaskelse og frykt. Tre vitenskapelige kommisjoner undersøkte Mesmers metoder og kom fram til at hans suksess skyldtes pasientenes tro på behandlingens virkning (”placebo”) eller suggesjonens kraft (hypnose), ikke en reell effekt av magnetisme.2:5–6,3:iii

Mesmers metoder liknet på den typen håndspåleggelse Jesus og andre religiøse ledere utførte. Moderne metoder som likner på det Mesmer gjorde, omfatter blant annet terapeutisk berøring, polaritetsterapi, reiki (”universell livsenergi”) og aurabalansering. Ifølge den amerikanske biofysikeren James L. Oschman (f. 1939) har en rekke kliniske forsøk vist at slike metoder kan være effektive, og han har også foreslått forklaringer på hvordan de virker (virkningsmekanismer).2:8

Magnetterapi kalles også magnetfeltterapi. Vanlige former omfatter bruk av egenbehandlingsprodukter som magnetarmbånd, innleggssåler og plastre med små magneter (terapimagneter). Her er magnetfeltet statisk, det varierer følgelig ikke.

Terapimagneter består av relativt kraftige, statisk magneter (500–700 Gauss) festet til små, runde plasterlapper. De kan plasseres over ømfintlige punkter i muskulaturen eller over akupunkturpunkter. Terapimagneter brukes særlig til behandling av belastningslidelser i muskel- og skjelettsystemet. En norsk legegruppe hadde brukt slike terapimagneter i et halvt år. Deres rapport viste gode resultater i rundt 400 tilfeller av ”stressnakke” og rundt 200 tilfeller av kronisk rygglidelse uten skiveskade. Legene oppnådde symptomfrihet i over 90 prosent av tilfellene, noe som var i overkant av hva man kunne forvente ved andre typer fysikalsk behandling. Også ved slitasjegikt i kneleddet var resultatene lovende: pasientenes aksjonsradius økte, og smertene avtok. Rapporten konkluderte at magnetene utvilsomt har god effekt ved muskelverk (myalgier), senebetennelser (tendinitter) og seneskjedebetennelser (peritendinitter) der disse ligger nær overflaten.4:155–6

Det er viktig at terapimagneter brukes slik at de forsterker, ikke motvirker, organismens naturlige felt. Derfor vil terapimagneter med vanlig polaritet gi gode resultater når de anvendes over en pasients rygg og ekstremitetenes strekkflater, mens virkningen kan være tvilsom og til og med negativ på buksiden og ekstremitetenes bøyeflater.4:157

Det er angitt å være utført tusenvis av kliniske eksperimenter som viser at magnetterapi er trygg.5 Det skal ikke finnes noe skadelig nivå for eksponering. Magnetbehandling kan redusere smerter. Magnetfeltene trenger inn i kroppen og stimulerer til økt ATP-produksjon, skaper mer basiske forhold (elektronoverskudd), øker blodets oksygenmetning og styrker immunsystemets funksjon. Dermed stimuleres kroppens helbredende evner. Magnetisk energi ser ut til å ha gunstige effekter på blodets sirkulasjon, flyten av lymfe, hormonproduksjon, nerver og muskler. Et negativt magnetfelt (nord eller den negative siden av magneten) kan også motvirke infeksjoner med bakterier, sopp og virus.5 Magnetterapi er også brukt mot kreft.5,6

Ryggplager er en tilstand som ofte får pasienter til å forsøke alternativ behandling, og en undersøkelse blant behandlerorganisasjoner viste at magnetterapi anses som lovende.7 En pilotstudie fant imidlertid ingen nytte av å bruke magneter i behandling av kroniske smerter i korsryggen.8

Supermagneter

Det er gjort forsøk med å henge en spesielt sterk magnet rundt halsen på personer med kreft.5 Mer enn 50 kreftpasienter med dårlig prognose i Sverige og USA ble på slutten av 1980-tallet behandlet på vellykket vis med å bære en sterk magnet rundt halsen. For eksempel gikk tre brystkreftrammede med magneten i om lag fire måneder. ”Supermagneten” Neomax ble utviklet i 1982, veier 30 g og er på størrelse med en norsk femkrone. Den hadde verdensrekord i styrke for magneter i kommersiell produksjon og er på 35 000 000 gauss-oersteder. Metoden med å behandle kreft med supermagneter ble oppfunnet av professor Gösta Wollin fra Clyde i Nord-Karolina, der han arbeidet ved Columbia universitet i 36 år. I Sverige ble metoden brukt av lege Erik Enby (f. 1937).5 Enby fikk imidlertid i 1993 et tilsynsbesøk av den svenske Socialstyrelsen, som oppfordret ham til å slutte med magnetbehandlinga. Enby sluttet da å bruke slik terapi.9

LES OGSÅ  CoRe – avansert informasjons- og energimedisin

Det er tragisk at slik magnetbehandling av kreft ble stoppet i Sverige på denne måten, da den både er lovende og ville gitt mer erfaring med en bivirkningsfri terapi. Systematisk forskning på metoden er enkel og rimelig å utføre. Hvis den er så effektiv som de foreløpige dataene tyder på, trengs bare en liten gruppe pasienter for å påvise effekt.

PEMF-terapi

Mens egenbehandlingsprodukter med statiske magnetfelter er ganske små, finnes det også store enheter, for eksempel en variant der pasienten sitter eller ligger inne i en trommel hos en terapeut. En magnetfelttrommel er et elektrisk apparat som gjør at behandleren kan regulere styrken og frekvensen på magnetfeltet. Innstillingen på apparatet og plasseringen av magnettrommelen varierer med hvilke helseproblemer pasienten har.10

I en trommel varierer styrken på magnetfeltene og kalles derfor pulserende elektromagnetiske felter (PEMF). Terapien omtales ofte som PEMF-terapi. I en trommel er det vanlig å anvende en frekvens på 9–10 perioder per sekund. Dette er den såkalte Schumann-frekvensen, som tilsvarer de naturlige svingningene i jordas magnetfelt. Pulserende magnetterapi egner seg til behandling av mange kroniske lidelser i muskel- og skjelettsystemet, men kan også ha god effekt ved andre typer lidelser.4:156

Pulserende magnetfelt antas å være mer effektive enn statiske magnetfelt fordi felter i naturen (f.eks. fra jorda) og i menneskekroppen pulserer. PEMF-terapi er derfor terapier som forsøker å etterlikne det man finner i naturen og kroppen.11

Magnetfelttromler er bare ett eksempel på apparater for PEMF-terapi. Andre apparater avgir et vidt spekter av elektromagnetisk energi i raskt pulserende utbrudd. Magnetfeltene induserer en svak elektrisk strøm i organismen, og denne anses å stimulere kroppens selvhelbredende prosesser: Den stimulerer cellenes ATP-produksjon, cellenes elektriske aktivitet og kjemiske prosesser i kroppsvev. Det finnes et vidt spekter av apparater for PEMF, fra enkle og håndholdte til dyre og avanserte systemer. Sistnevnte er typisk kun til bruk hos en terapeut. PEMF-terapi og -apparater er tidligere utførlig omtalt i Helsemagasinet (se ramme).

TMS/rTMS

Transkraniell magnetisk stimulering (TMS) eller repetert transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) er en eksperimentell metode i psykiatrien. Her plasseres en isolert spole over den hoderegionen man vil stimulere. Dette muliggjør påvirkning av et avgrenset anatomisk område, i motsetning til elektrosjokkbehandling (ECT), som påvirker hele hjernen. Prinsippet er at når det sendes kortvarig strømimpuls gjennom spolen, dannes et kortvarig magnetisk felt som når hjernen uhindret av hud og benvev. Ved å variere magnetfeltets styrke oppnås endring i hjernens nerveaktiviteter. TMS/rTMS er relativt enkelt å administrere, smertefri og krever verken bruk av medikamenter eller bedøvelse. Mange psykiatere hadde håp om at denne terapien kunne erstatte elektrosjokkbehandling ved dype depresjoner, men TMS/rTMS har vist seg mindre effektivt enn ECT ved slike plager. Det er grunnen til at TMS/rTMS hittil ikke er blitt tatt i allmenn bruk i behandling av depresjoner.12

Millimeterbølge-terapi

Elektromagnetiske millimeterbølger har bølgelengde 1–10 mm og korresponderer med det ekstremt høyfrekvente frekvensspekteret (EHF) fra 300 MHz til 30 GHz. Bruk av slik stråling i behandlingsøyemed er blitt utforsket i Sovjetunionen/Russland i mer enn 40 år.13

Terapien behandler med pulserende mikrobølger som avgir mye svakere stråling enn det som avgis fra mobiltelefoner og annet trådløst kommunikasjonsutstyr. Behandling med pulserende mikrobølger skiller seg dessuten
fra behandling med pulserende elektromagnetiske felter (PEMF). Ved PEMF genererer en spole feltene, men ved millimeterbølge-terapi produserer en generator strålingen.14 Terapien omtales for millimeterbølge-terapi eller EHF-terapi.

I 2004 var det produsert mer enn 10 000 apparater for behandling med millimeterbølger, og 2,5 millioner mennesker var behandlet med slik teknologi. Blant annet er slik teknologi brukt ved hjerte- og karsykdom, kreft, åpne sår, sår inni kroppen (magen, tolvfingertarmen) og traumeskader i muskel- og skjelettsystemet. Russiske forskere har drevet omfattende grunnforskning for å avklare hvordan slik stråling påvirker oss. Kliniske studier har dokumentert at bruk av millimeterbølger kan være effektiv for mer enn 120 sykdommer/sykdomstilstander.13

LES OGSÅ  Gir naturkontakt bedre helse?

På det norske markedet finnes det millimeterbølge-teknologi i produktet TrioMed, som bæres på kroppen. Triomed har et krystall som blir satt til å svinge, og som avgir ultrasvake signaler i området 40–43 GHz. Dette er likevel nok til å skape en frekvens-overføring via vannmolekyler i huden. TrioMed kan også brukes i en annen modus der signalet går via luft, og som angis å forsterke kroppens/cellenes internkommunikasjon i millimeterbølge-området via resonans. Dette handler altså i all hovedsak om en forsterkning av kroppens egen kommunikasjon.

Et annet produkt som bruker millimeterbølge-teknologi, er Aquatone. Mens TrioMed hovedsakelig er rettet mot cellemembranen og cellenes kommunikasjon, er Aquatone fokusert på vannet i kroppen og dets struktur. Russiske forskere oppdaget i 1995 at klynger av vannmolekyler kan påvirkes og synkroniseres ved ultrasvak elektromagnetisk stråling. Visse frekvenser vil gjennom resonans (samklang) med vannmolekylene føre til at det i kroppen dannes klynger av vannmolekyler, som igjen synkroniseres med hverandre. Bruk av Aquatone angis å kunne føre til raskere gjenvinning av balansen etter belastninger, skader, operasjoner og trening. I tillegg vil det bidra til å redusere betennelser, smerter, spenninger og stress. Det kan også styrke produksjonen av kollagen og styrke nyrer, lever og lymfesystemet. Bruk av Aquatone angis også å regulere hormoner og signalstoffer. Apparatet bidrar generelt til å gjenopprette god likevekt på alle nivåer i kroppen. Aquatone finnes i to versjoner, en til hjemmebruk og en profesjonell versjon som har dypere effekter i kroppen.15

Jan Fredrik Poleszynski i Uno Vita AS i Moss har i flere år importert TrioMed og Aquatone, og har høstet gode erfaringer med bruk av slik teknologi på sine klienter.

Avslutning

I del 1 og 2 av denne artikkelserien har vi sett på diagnostisk og terapeutisk bruk av varme, lys, lyd, gravitasjon, trykk, vibrasjon og kjemisk energi (del 1) og magnetisme og elektromagnetisme (del 2). I siste artikkel skal vi se nærmere på terapeutisk bruk av elektrisitet, for eksempel svake strømmer fra elektroder som er festet ulike steder på kroppen.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Artikler i Helsemagasinet om temaer som er tatt opp i denne artikkelen»]Jordkontakt

Mysterud I. Jordkontakt – en manglende faktor i helselikningen. VOF 2011; 2 (1): 26–39.
Mysterud I. Uavhengig forskning på jording. VOF 2011; 2 (8): 30–1.
Mysterud I. Kan jording gi en ansiktsløftning? VOF 2015; 6 (4): 24.

PEMF (pulserende elektromagnetiske felter)

Mysterud I. PEMF – helbredelse stimulert av meget svak strøm. VOF 2011; 2 (8): 78–84.
Mysterud I. Mange typer PEMF-teknologi på markedet. VOF 2012; 3 (1): 80–4.
Mysterud I. Smertelindring med pulserende magnetfeltterapi (PEMF). VOF 2016; 7 (1): 34–8.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Certified therapist for low intensity current applications. Internal training material for medical users of the TimeWaver Frequency. TimeWaver GmbH: Kränzlin, Tyskland, 2014. 64 sider.

2.  Oschman J. Energy medicine: the scientific basis. London: Churchill Livingstone, 2000.

3.  Rosch PJ. Preface. I: Rosch PJ, Markov MS, red. Bioelectromagnetic medicine. New York: Marcel Dekker, 2004.

4.  Schjelderup V. Nytt lys på medisinen. Oslo: Cappelen, 1989.

5.  Wollin G, Enby E. “Curing cancer with magnets” (all successfully). Opptrykk fra Magnets in Your Future 1988; 3 (4). http://www.alternativehealth.co.nz/cancer/magnets.htm (28.10.2016).

6.  Ljungqvist I. Ivan Troëng, 94 år. Den svenska magnetterapins grand old man. 2000-Talets Vetenskap 2008; 13 (3): 17.

7.  Long L, Huntley A, Ernst E. Which complementary and alternative therapies benefit which conditions? A survey of the opinions of 223 professional organizations. Complementary Therapies in Medicine 2001; 9: 178–85, 2001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11926432%20

8.  Callacott EA, Zimmerman JT, White DW mfl. Bipolar permanent magnets for the treatment of chronic low back pain: a pilot study. JAMA 2000; 283: 1322–5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10714732

9.  Anmärkning. 2000-Talets Vetenskap 2008; 13 (3): 17.

10.  Magnetterapi. http://www.nifab.no/behandlingsformer/magnetterapi (11.11.2016).

11.  E-post fra Jan Fredrik Poleszynski til IM 24.1.2017.

12.  Malt U. Transkraniell magnetisk stimulering. Store medisinske leksikon 18.9.2014. https://sml.snl.no/transkraniell_magnetisk_stimulering (25.10.2016).

13.  Betskii OV, Lebedeva NN. Low-intensity millimeter waves in biology and medicine. I: Rosch PJ, Markov MS, red. Bioelectromagnetic medicine. New York: Marcel Dekker, 2004: 741–59.

14.  E-post fra Jan Fredrik Poleszynski til IM 23.1.2017.

15.  AQUATONE – en behandlingsteknologi for fremtiden ”nå”. https://shop.unovita.com/aquatone.html (23.1.2017).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner