Skip to main content
Søkeresultater for «stråling»

Ulike typer infrarød stråling

Her oppsummeres først hvordan nær infrarød stråling påvirker oss og brukes medisinsk. Deretter ser vi tilsvarende på fjern infrarød stråling. Tekst Iver Mysterud     Infrarød stråling fører til oppvarming når det blir absorbert av et materiale. Bølgelengden ligger på 750–1 000 000 nanometer (1 000 000 nanometer = 1 000 mikrometer = 1 mm). Innenfor spekteret av infrarød […]

”Haha! Hvordan kan så svak stråling ha så stor virkning?”

Dette spørsmålet møter stadig dem som hevder at elektro-magnetiske felt kan gi helseskader selv når de er svakere enn dagens grenseverdier. Tradisjonell strålefysikk tilsier at det ikke går an. Her får du regnestykket som viser at det er på tide å ruste opp lærebøkene og kunnskapsgrunnlaget for Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tekst […]

Kreft av ikke-ioniserende stråling

I flere tiår har det pågått en debatt om ikke-ioniserende stråling kan forårsake kreft. Dette gjelder eksponering for strøm- og høyspentledninger og stråling fra trådløse kommunikasjonskilder som mobiltelefoner. En del fysikere har argumentert for at ikke-ioniserende stråling ikke har nok energi til å ”slå ut” elektroner fra ulike molekyler og at slik stråling derfor ikke […]

Mobilstråling og spermiekvalitet

Nok en studie viser at stråling fra trådløst kommunikasjonsutstyr kan ha negative konsekvenser for sædkvaliteten. Dette kommer fram i en australsk studie som har vurdert 27 studier som omhandler slik stråling på menns reproduksjonssystem. Negative konsekvenser av eksponering ble påvist i 21 av studiene. Av disse 21 fant 11 av 15 som hadde undersøkt effekter […]

Kan stråling gi kreft i skjoldkjertelen?

Forekomsten av kreft i skjoldkjertelen øker i mange land, og svenske og finske forskere har brukt data fra Det svenske kreftregisteret for å få oversikt over forekomst og mulige årsaksfaktorer bak økningen. I tillegg har de studert data fra Sverige, Danmark, Finland og Norge i en annen database (NORDCAN). Studieperioden var 1970–2013. Kreft i skjoldkjertelen […]

Stråling og autoimmune sykdommer

Vitamin D-reseptorer er avgjørende for dannelsen av mange av kroppens antimikrobielle peptider og er således en viktig del av kroppens forsvar mot mikroorganismer. Det medfødte immunforsvaret fungerer ikke skikkelig når vitamin D-reseptorene er forstyrret eller blokkert. En slik forstyrrelse kan bidra til en rekke kroniske betennelsessykdommer og autoimmune sykdommer. Det har også vist seg at […]

Stråling fra internettruter frigjør kvikksølv

Dentalt amalgam består av 50 prosent kvikksølv. Selv om dette tannfyllingsmaterialet ikke lenger er tillatt brukt i Norge, har en rekke voksne personer amalgamfyllinger i tennene, og i store deler av verden er amalgam fremdeles tillatt. Iranske forskere har testet hva som skjer med kvikksølvet i amalgamfyllinger når de utsettes for stråling fra en trådløs […]

Gir mobilstråling redusert sædkvalitet?

Hvis DNA i en manns sædceller blir skadd, vil det gjøre at hans partner får problemer med å bli gravid. Det kan også få alvorlige konsekvenser for fosterutviklingen. På denne bakgrunn studert polske forskere en gruppe på 286 menn på en klinikk for fruktbarhetsproblemer. De hadde normal eller litt redusert konsentrasjon av sæd. Menn som […]

Kan mobilstråling skade våre gener?

Forekomsten av små cellekjerner anses å være en pålitelig markør for genskader, og de bestemmer tilstedeværelse og grad av skader på kromosomer. Slike kjerner dannes som resultat av skader på DNA (arvestoffet) eller omkalfatring av kromosomer. Forekomsten av mikrokjerner har også en nær kobling til forekomsten av kreft. Siden mobiltelefoner er blitt populære i bruk […]

Ta stråling og helse på alvor!

Vi har spurt lederen i Foreningen for eloverfølsomme (FELO), Solveig Glomsrød, om forskning, politikk og hva FELO jobber med i øyeblikket. Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock Er det publisert noen viktige studier de siste par år du vil framheve resulatene til? – En tysk studie varsler ny giv i forskning om stråling og […]

Bananflue som indikator på mobilstråling

Bananfluer brukes mye som modellorganismer i biologisk forskning. To arter har blitt mye studert for å undersøke effekter på celler under eggdannelsen og nedgang i fruktbarhet. Greske forskere har utført 280 forskjellige eksperimenter med bananfluer hvor de har brukt ulike former for stråling fra trådløs kommunikasjon, blant annet fra mobiltelefoner, trådløse fasttelefoner, trådløse barnevakter, blåtann […]

Maur som strålingsindikator

Stadig flere studier indikerer at dyr og planter påvirkes negativt av stråling fra trådløse kommunikasjonsmidler som mobiltelefoner, smarttelefoner og trådløse hjemmetelefoner. Dette gjelder også insekter, inkludert maur, bananfluer og bier. Maur er lette å ha i laboratorier i årevis og kan derfor brukes som velegnede biologiske modeller eller indikatorer på stråling fra trådløs kommunikasjon. To […]

Ny fransk strålingslov

Frankrike har nylig vedtatt en lov for å redusere offentlig eksponering for elektromagnetisk stråling. Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock Den franske nasjonalforsamlinga vedtok 29. januar en lov som ut fra et føre-var-prinsipp skal redusere strålingseksponeringa for å beskytte befolkningas helse. Dette er verdens første lov i sitt slag.1,2 Nasjonalforsamlinga vedtok ikke å innføre […]

Vi trenger nye sikkerhets-standarder for stråling

Første del av intervjuet med professor emeritus Martin L. Pall fra USA omhander behovet for nye, strengere sikkerhetsstandarder (grenseverdier) for stråling fra trådløs kommunikasjon. Mens vi venter på nye standarder, kan den enkelte iverksette ulike beskyttelsestiltak. Tekst Einar Flydal     Foto Shutterstock, Jan Erik Pedersen og Kai Torgeir Dragland Redigering og tilrettelegging Iver Mysterud […]

3G-stråling øker kreftrisiko

En rekke studier av cellekulturer og forsøksdyr finner ingen kreftframkallende effekter av den typen stråling som sendes fra mobiltelefoner og basestasjoner. En musestudie fra 2010 fant imidlertid kreftframkallende effekter av slik stråling, og tyske forskere ønsket å etterprøve dette resultatet. De fant det samme som 2010-studien. Antall svulster i lunger og lever hos eksponerte dyr […]

Mobilstråling og hjernesvulst

Stadig mer forskning underbygger hypotesen om at stråling fra mobiltelefoner og trådløse telefoner kan føre til utvikling av ulike typer svulster i hjernen og hodet. Svenske forskere har lenge befunnet seg i forskningsfronten på dette området, men også franske forskere har gjort tilsvarende funn. I tillegg framgår det av en ny svensk studie at langtidsbruk […]

Spytt som indikator for bivirkninger av mobilstråling

Israelske forskere har studert ulike egenskaper til spytt hos 20 personer som bruker mobiltelefon. De hadde gjennomsnittlig brukt mobiltelefon i 12 ½ år og snakket gjennomsnittlig rundt 30 timer i måneden. Døve personer fungerte som kontrollgruppe. Hos mobilbrukernes spytt ble det funnet større grad av endringer som indikerer oksidativt stress enn blant de døve. Mobilbrukerne […]

Maur forstyrres av mobilstråling

Forskere over hele verden er opptatt av nedgangen i bestander av bier og pollinerende insekter, men ingen kjenner årsaken(e). I VOF 2/2010 omtalte vi forskning som indikerer at økt eksponering for svak mikrobølgestråling fra mobiltelefoner kan være del av problemet, og vi nevnte en ny studie i nr. 6/2011. En studie fra 2012 testet effekten […]

Mobilstråling kan bidra til hjernekreft

Ny svensk forskning underbygger tidligere studier som har funnet at mobiltelefonbruk øker risikoen for å utvikle ondartede hjernesvulster. I den nye studien ble det funnet at de som har brukt mobiltelefon eller trådløs telefon i mer enn 25 år, har tre ganger økt risiko for å ha utviklet en type ondartet hjernesvulst (gliom). Bruk av […]

Stråling fra trådløs kommunikasjon endrer hjerneproteiner

Greske forskere ønsket å undersøke hvordan stråling fra både mobiltelefon og basestasjon for trådløs telefon påvirker proteinene i deler av hjernen (lillehjernen, hippocampus og frontallappen). Den første gruppa ble utsatt for mobilstråling tre timer daglig i åtte måneder, mens den andre gruppa ble bestrålt åtte timer daglig fra basestasjon for trådløs telefon i åtte måneder. […]

Stråling og Alzheimers sykdom

Magnetfelt fra lavfrekvent (strømnettet) og høyfrekvent (trådløs kommunikasjon) stråling er satt i forbindelse med risiko for å utvikle Alzheimers sykdom.

Et helsevennlig strålingsmiljø

For en del av oss er stråling fra elektrisk og elektronisk utstyr rett og slett helseskadelig – særlig det trådløse stadiet som vi nå har kommet til. Spesielt problematiske strålekilder er mobiltelefoner, lysstoffrør og sparepærer, PC, TV, varmekabler og trådløst internett. Dette ønsker Foreningen for eloverfølsomme (FELO) å gjøre noe med.