Skip to main content

Politisk spill rundt HPV-vaksinene

Her gis noen eksempler på det politiske spillet som har utspunnet seg rundt disse vaksinene. I tillegg ser vi på interessekonflikter og dobbeltroller blant fagfolk som har gitt råd til myndighetene.

Tekst Iver Mysterud . Foto Shutterstock

Kort fortalt

Dette er tredje artikkelen om vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). I første artikkel så vi nærmere på hva infeksjon med HPV innebærer
og oppsummerer utvalgte aspekter ved vaksinen, slik norske helsemyn-digheter ser på saken. I andre artikkel presenterte vi en del av kritikken mot HPV-vaksiner som myndighetene enten overser, nedtoner eller avviser. Her gir vi eksempler på det politiske spillet som har skjedd i forbindelse med innføring av HPV-vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet i flere land. I tillegg ser vi på interesse-konflikter og dobbelt-roller blant fagfolk som har gitt råd til myndighetene.

Norge er et lite land der vi i liten grad mistenker helsebyråkrater og politikere for å mæle sin egen kake. Vi oppfatter dem som lite korrupte og har relativt stor tillit til dem. Mange i andre land vil trolig kalle oss et godtroende folk på bakgrunn av hva man vet skjer internasjonalt. Imidlertid vil de fleste være mer på vakt når det gjelder påvirkning fra farmasøytisk industri. I andre artikkel om HPV-vaksiner så vi ikke uventet at produsenten av Gardasil, Merck & Co Inc., spilte en sentral rolle i politikken i USA når det gjaldt å få vaksinen inn på markedet. Her skal vi gi noen eksempler på det politiske spillet som har skjedd omkring innføring av HPV-vaksiner og ledende personers tvilsomme dobbeltroller i utformingen av politikken på området.

Helsebyråkrater avslørt i Japan

Den 14. januar 2016 ble det sendt et 16 siders åpent, sterkt kritisk brev om HPV-vaksinene til Margaret Chan, som leder Verdens Helseorganisasjon (WHO).1 Det var ført i pennen av lege Sin Hang Lee, tidligere førsteamanuensis ved Yale universitet i USA, patolog ved Milford sykehus og direktør for Milford molekylærdiagnostiske laboratorium i Connecticut. Bakgrunnen for brevet var en serie e-poster som var avdekket via en formell anmodning med utgangspunkt i bestemmelser om informasjonsfrihet på New Zealand. E-postene var sendt mellom ledende helsebyråkrater i Den globale rådgivningskomiteen for vaksinesikkerhet (GACVS), Japans helsedepartement, Senter for sykdomskontroll (CDC) i USA og en rekke fagfolk, inkludert ansatte i WHO. Lee påpeker at e-postene tydelig viser at disse helsebyråkratene og forskerne bevisst har lurt Den japanske ekspertkomiteen som undersøkte sikkerheten til HPV-vaksiner før, under og etter en offentlig høring i Tokyo 26. februar 2014. Helsebyråkratene og forskerne hadde ansvar for å gi råd til Den japanske regjeringens ekspertkomité om sikkerheten til HPV-vaksiner.

LES OGSÅ  Vaksiner – det mest kontroversielle temaet i dagens helsedebatt?

I klagebrevet skriver Lee at e-postene klart viser at denne gruppen helsebyråkrater og forskere før 26. februar 2014 visste at en av deres egne eksperter hadde data på at HPV-vaksinering øker kroppens nivå av cytokiner, inkludert tumor nekrosefaktor (TNF). Cytokiner er signalmolekyler som produseres i mange typer celler. Økt nivå av cytokiner gjelder særlig på injeksjonsstedet, og det produseres i mye større grad enn for andre vaksiner. Like fullt valgte helsebyråkratene og forskerne å undertrykke denne informasjonen under den offentlige høringen. Dette dreier seg altså om bevisst tilbakeholdelse av informasjon for å påvirke Den japanske regjeringens ekspertkomité.

I brevet forklarer Lee hva cytokiner og TNF er og hvorfor økning kan være problematisk. I tillegg er alle e-poster kopiert inn med kommentarer til hva de viser.

Det kom imidlertid ingen uttalelse eller respons fra WHO på dette brevet. Han ble med andre ord tiet i hjel.

Dobbeltroller i Norge

Nasjonalt folkehelseinstitutt nedsatte i januar 2006 en arbeidsgruppe for å vurdere bruk av HPV-vaksine i Norge. Alle medlemmene i gruppa avga erklæring om mulige interessekonflikter, blant annet samarbeid med og oppdrag for legemiddelindustrien. I forordet til arbeidsgruppas rapport fra 2007 skriver lederne for Folkehelseinstituttet:2 ”Vi
har vurdert hver enkelt deltaker i gruppen, og konkludert med at potensielle ulemper knyttet til mulige interessekonflikter er langt mindre enn verdien av å få tilført viktig og nødvendig fagkunnskap.” Sagt med rene ord, så Folkehelseinstituttet bort fra koblinger med vaksineprodusenter. La oss se nærmere på denne påstanden.

En av deltakerne i arbeidsgruppa var medisinprofessor Ole-Erik Iversen. Samtidig som han ga myndighetene råd om bruken av vaksine mot livmorhalskreft, betalte legemiddelfirmaene Merck og GSK ham for å utvikle disse vaksinene. Han motarbeidet også aktivt en test som kunne påvise aktive HPV-infeksjoner, noe som er en forutsetning for å utvikle livmorhalskreft. Ved omfattende bruk av denne testen ville det ikke eksistert noe behovfor en vaksine.3

LES OGSÅ  Er vaksiner trygge og effektive?

Faktisk hadde fire av 12 eksperter i rådgivningsgruppa fått penger til forskning av Merck. En femte ekspert, seniorforsker Ellen Nilsen, gikk rett fra gruppa som ga råd, til en jobb i selskapet som markedsfører vaksinen i Norge.4

I 2006 ble det kjent at forsker Finn Egil Skjeldestad i SINTEF hadde fått honorar på sin private konto fra Merck. Seinere skulle han sitte i rådgivningsgruppa som ga regjeringa råd.5 Heldigvis reagerte en konserndirektør ved SINTEF Helse på dette, slik at Skjeldestad ikke ble med i gruppa med en slik binding til industrien.

Dobbeltroller i Danmark

Også i den danske debatten i 2013 hadde talspersoner for HPV-vaksinering hatt dobbeltroller. Dette gjaldt rådgivere for helsemyndighetene, offentlig ansatte leger og folkehelseforeninger. De var aktive pådrivere for å utvide tilbudet om HPV-vaksinering til å gjelde gutter og ”eldre” kvinner. Samtidig var de rådgivere for to vaksineprodusenter. Dette er selvsagt meget kritikkverdig: Enten arbeider man for industrien, eller så gir man råd til offentligheten, kolleger og myndigheter.6 De samme personene fortsatte i 2018 å uttale offentlig at alle, uavhengig av kjønn og seksualitet, burde få gratis tilbud om HPV-vaksinering.7

Amerikansk svingdørspolitikk

Sentrene for sykdomskontroll i USA (CDC) har noenlunde samme rolle som Folkehelseinstituttet har i Norge. CDC har ansvaret for vaksinesikkerhet i USA og er også den største innkjøperen av vaksiner. Lederen for CDC 2002–2009 heter Julie Gerberding. I samme tidsrom ble Gardasil godkjent av CDC. Kort tid etter at Gerberding tok over ledelsen av CDC, gjennomførte hun en fullstendig endring av organisasjonens struktur. Da forlot mange av de erfarne forskerne og lederne CDC, mens andre annonserte at de ville slutte i jobben. Det er blitt påstått at nesten alle erstatningene Gerberding utnevnte, hadde bånd til vaksineindustrien.8

Da Gerberding sluttet i CDC i 2009, gikk hun direkte over som visedirektør for vaksineavdelingen til Merck med en årslønn på fem millioner dollar (om lag 40 millioner norske kroner). Hun tok derfor over den industrien som supplerte CDC med flest vaksiner.8

I 2015 ble det rapportert at Gerberding, som da var blitt administrerende direktør for hele farmasigiganten Merck, solgte over 38 000 Merck-aksjer for over to millioner dollar (om lag 16 millioner kroner). Hun skal fremdeles ha nesten 32 000 aksjer i firmaet, til en verdi av om lag to millioner dollar.8

LES OGSÅ  Nobelprisen i medisin 2023: Politisk motivert støtte til mRNA-vaksinen?

De fleste vil vel som Helsemagasinet mene at denne typen overgang er moralsk og politisk problematisk. Det er ikke etisk forsvarlig å gå direkte fra et offentlig organ som skal ta vare på folkehelsa og sørge for at vaksiner er trygge, til å lede det firmaet man akkurat har godkjent produktene til. Tilsvarende eksempler på ”svingdørspolitikk” mellom offentlige etater og industri finnes det en rekke eksempler på i USA, men også i Norge. I slike tilfeller burde man som et minimum hatt en karanteneperiode på ett år. I Norge har vi en egen lov for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere når de tiltrer stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet. Da kan de bli ilagt karantene eller saksforbud i forbindelse med overgangen. Karantenelovens formål er å bidra til å sikre tilliten til forvaltningen og det politiske systemet.9

Kilder: 

1. Lee SH. Allegations of Scientific Misconduct by GACVS/WHO/CDC Representatives et al

An open-letter of complaint to the Director-General of the World Health Organization, Dr. Margaret Chan. 16-siders brev datert 14.1.2016.

http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/Allegations-of-Scientific-Misconduct-by-GACVS.pdf (4.4.2018).

2. Vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt for å vurdere bruk av HPV-vaksine i Norge. 12.4.2007. http://www.prioritering.no/_attachment/12312 (1.5.2018).

3. Fondenes Y, Hustadnes H, Lillegård H. Overlege på begge sider av bordet. Legemiddelgiganter betaler statlig helserådgiver. Dagbladet 26.3.2017. https://www.scribd.com/doc/199027412/Ole-Erik-Iversen-p%C3%A5-begge-sider-av-bordet

(1.5.2018).

4. Stølan J, Johnsrud I. Fikk betalt av vaksineprodusent. VG 19.5.2007. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RPoe8/fikk-betalt-av-vaksineprodusent (1.5.2018).

5. SINTEF-forsker hadde pengeavtale om kreftvaksine. Aftenposten 29.12.2006. https://www.aftenposten.no/norge/i/1OdGJ/SINTEF-forsker-hadde-pengeavtale-om-kreftvaksine (1.5.2018).

6. Sheikh J. Vaccinefortalere indtager dobbeltroller i medicinalindustrien. Politiken 9.3.2013. https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/art5437618/Vaccinefortalere-indtager-dobbeltroller-i-medicinalindustrien (16.2.2018).

7. Brix L. Forskere og politikere: Alle drenge bør tilbydes HPV-vaccine. Videnskab.dk 14.2.2018. https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-og-politikere-alle-drenge-boer-tilbydes-hpv-vaccine (16.2.2018).

8. Shilhavy B. America’s vaccine civil war: Will negative news on Gardasil turn the tide in 2018? Vaccine Impact 2018. http://vaccineimpact.com/2018/americas-vaccine-civil-war-will-negative-news-on-gardasil-turn-the-tide-in-2018/ (16.2.2018).

9. Karantene. https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/karantene/id2468891/ (2.5.2018).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner