Skip to main content

Putin, 5G, helse og uvitenskapelig kirsebærplukking

[wcm_restrict]

Retorikk og personangrep holder ikke mot vitenskapens funn. Tjomlid og Øvrebekk tar feil og bygger på ubegrunnet tillit og kirsebærplukking.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Einar Flydal og Iver Mysterud

Dette er tilsvaret Stavanger Aftenblad ikke ønsket å trykke juni 2020 (se foregående artikkel). Teksten er identisk med innsendt versjon, mens notene er tilpasset Helsemagasinets mal.

IT-eksperten Gunnar Tjomlid og SAs journalist Hilde Øvrebekk går i to artikler 19. juni1,2 løs på vår kronikk ”Ikke la Putin få rett!”.3 Deres argumenter kan virke overbevisende, men er saklig uhyre svake: Tjomlids kritikk handler om å diskreditere motparten og forskere uten å gå inn på forskningen, og å fremme en rekke marginale poeng. Han tillegger oss at vi lar oss styre av en konklusjon vi alt har trukket. Øvrebekk bygger på Tjomlids påstander og hevder at vi bruker uvitenskapelige kilder og driver ”kirsebærplukking” ved å bygge på et par enkeltstudier og noen useriøse sjarlataner.


Deres kritikk er feil og villedende. La oss se hva slags kilder vi bygger på når vi – i likhet med tusenvis av medisinere, forskere og etter hvert også ingeniører – hevder at den fantastiske utviklingen innen utnyttelsen av elektrisiteten, nå særlig innen trådløs kommunikasjon, har en bakside i form av store helse- og miljøskader som bør fram i lyset og føre til nedbremsing:

Forskningen sett samlet

Den samlede forskningen publisert om temaet ikke-ioniserende stråling og menneskers helse i den medisinske databasen Medline 1990–2017 viser at den langt største delen av den tidsskriftpubliserte forskningen finner skadevirkninger selv ved eksponering godt under dagens grenseverdier.4 Se figur. Det er altså en massiv overvekt med forskning som viser skadevirkninger. Flere andre analyser viser samme bilde. Ingen viser motsatt tendens. Når vi grupperer utfra hvordan forskningen er finansiert, blir skjevheten langt kraftigere: uavhengig finansiert forskning finner oftere skadevirkninger enn forskning finansiert av trådløssektoren.

LES OGSÅ  Takker av som generalsekretær i Folkets Strålevern

Mekanismene bak er riktignok ikke perfekt forstått – det er de sjelden i biologien, men minst like godt forstått som en rekke av de helselidelser og miljøskader som vi gjør mye for å unngå. Når WHOs kreftforskningsinstitutt har gitt fareklasse 2B, etter omfattende lobbyvirksomhet fra trådløsnæringen for å svekke fareklassen, kan det ikke blåses bort ved å henvise til at sylteagurker har samme fareklasse. Det gjelder forøvrig en høyst spesiell type, og slett ikke de vi kjenner til.

I boka 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø,5 som er full av vitenskapelige referanser og analyser, analyserer Martin L. Pall hele 192 gjennomganger av vitenskapelige studier – altså i alt et særdeles omfattende materiale. Alle disse studiene av studier konkluderer med at det påvises biologisk påvirkning med helseskadelig potensial fra ”svak” stråling – altså under grenseverdiene.

Dersom Tjomlid og Øvrebekk skal ha rett i hva de hevder er forskningens konklusjoner, må hver eneste av disse enkeltstudiene og gjennomgangene av dem trekke feil konklusjon. Det er ekstremt lite sannsynlig, selv rent statistisk.

I samme bok finner man såvel medisinere, jurister, HMS-ekspertise og forskere som fortviler over at forskningens tydelige skadefunn overdøves av krefter som ikke ønsker å vite av dem. Også disse fagfolkene må ta feil for at Tjomlid og Øvrebekk skal ha rett. I boka vises det også hvordan fuskere i faget driver åpenbar jukseforskning eller baserer seg på uvitenhet og synsing.

Svekker immunsystemet

Heller ikke vår påstand om at eksponering for elektromagnetiske felt svekker immunsystemet, hviler på enkeltstudier, slik Tjomlid og Øvrebekk hevder. En av referansene er en gjennomgang av Ronald N. Kostoff.6 Han er kjent for å drive omfattende ”gruvedrift” på medisinsk litteratur og finner en rekke forskningsstudier som finner nettopp senket immunforsvar. At virus endres av naturens – og av menneskeskapte – elektromagnetiske felt er også for lengst godt belagt.7 Biofysiske mekanismer bak slik svekket immunforsvar er også rimelig godt kartlagt.

Våre og flere forskeres påstander om at eksponering – eventuelt sammen med andre miljøbelasntinger – kan påvirke en pandemi, er derfor ikke grepet ut av luften, men enkle slutninger basert på generelle, solide funn. Når det i tillegg viser seg et geografisk og statistisk sammenfall mellom 5G-utbygging og covid-19-dødsfall blant annet i Wuhan, i USAs byer, i San Marino og Italia forøvrig, i Barcelonas bydeler, osv. er det grunn til å ta det på alvor, selv om tallmaterialet så langt er svakt, analysene provisoriske og epidemiologiske studier i seg selv ikke kan gi fullgode svar på hvorfor. Tjomlid og Øvrebekk avviser det i stedet som tøv. Det er uansvarlig og uvitenskapelig. At brukerne fortsatt har de samme mobilene er et avsporende argument, så lenge de i tillegg eksponeres for en rekke nye, høyere frekvenser i nettet, mer intens eksponering og/eller mer bioaktiv signalmodulering. For slikt tas nå i bruk, og nye beregningsmåter bak grenseverdiene legitimerer det.8

LES OGSÅ  Grønn te motvirker skade av mobilstråling

Tillit

Hva ligger så bak Tjomlids og Øvrebekks tillit til at den altoverveiende delen av forskningen viser noe annet enn den faktisk gjør? Jo, for det første det mindretallet enkeltstudier som ganske enkelt ikke finner noen skadevirkninger. Noen fordi de er dårlig gjennomført. Noen fordi det ikke var noen sammenheng i det som ble undersøkt. Noen fordi de er villet dårlig gjennomført for å så tvil om funnene. Dernest en tillit til myndighetene og deres kilder.


Å bygge på slik tillit er uvitenskapelig. Heller bør man undersøke hvordan disse kildene blir til. Det har vi gjort, og det gjør for tiden både jurister, forskere, gravejournalister, aksjonister og Europaparlamentets utredningsenhet9 såvel som De Grønne og Den europeiske frie allianse.10 De finner et tett, temmelig lite nettverk av næringstilknyttede konsulenter og fysiker-dominerte miljøer som har skaffet seg en høyst disproporsjonal makt over risikovurderingene til verdens viktigste organer i denne sammenheng: den amerikanske myndigheten FCC, det amerikanske ingeniørforbundet IEEE, og Verdens helseorganisasjon WHO.

Putin, 5G, helse og uvitenskapelig kirsebærplukking / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Den samlede forskningen publisert om temaet ikke-ioniserende stråling og menneskers helse i den medisinske databasen Medline 1990–2017 viser at den langt største delen av den tidsskriftpubliserte forskningen finner skadevirkninger selv ved eksponering godt under dagens grenseverdier.4

Bukk og havresekk

En av krumtappene i nettverket er det selvrekrutterende rådet ICNIRP som skriver retningslinjene som ICNIRPs folk i WHO deretter anbefaler før de strøs sand på av ICNIRPs folk i f.eks. det svenske strålevernets fagkomité, der 5 av 7 er ICNIRP-medlemmer. Bukken passer altså havresekken. Gravejournalistene fra Investigate Europe har i flere artikler i SA beskrevet dette nettverket, og i den nevnte 5G-boka finnes en 150-siders analyse av hvordan ICNIRP systematisk utelukker sunn forskning gjennom ekstreme beviskrav som sikrer at konklusjonen blir at ”ingen helseskade er sikkert nok påvist”. Det er dette nettverket Tjomlid og Øvrebekk setter sin lit til.

Putin

Hva så med Putin? Han var KGB-sjef på den tiden da Sovjetunionen drev omfattende langtidsstudier av stråleskader innen egen forsvarsindustri og innen helsevesenet. USAs ambassade ble bestrålt med mikrobølger i en tiårsperiode. En spansk forsker har nylig oppsummert og reanalysert funnene fra de mange undersøkelsene av ambassadepersonellet.11 Et flertall av de ansatte fikk helseplager som kan knyttes til strålingen, herunder kreft og genetiske skader på barn. USA sendte det ene legeteamet etter det andre for å undersøke, men måtte dysse ned hele affæren. Hvorfor? Strålingen var godt under USAs gjeldende grenseverdier – da som nå… – de samme som vi har i Norge.Dette vet nok Putin godt. Og han vet at grenseverdier som ikke har prognostisk evne, som altså ikke kan forutsi når skader oppstår, ikke har verdi. Dagens grenseverdier kan bare forutsi akutte oppvarmingsskader. Forskningen som Tjomlid og Øvrebekk så bastant karakteriserer som tøv, kan i tillegg forutsi det skadebildet som vi faktisk ser, og som ikke kan forklares effektivt på andre måter. Dette er den ultimate syretesten – både på forskningen, grenseverdiene og Tjomlids og Øvrebekks argumentasjon.

LES OGSÅ  Mange fordeler av periodisk faste

Kilder:

1. Tjomlid G. Ja, Putin har rett om mobiltelefoner, men da handler det ikke om stråling. Stavanger Aftenblad 19.6.2020: 30. https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/wPa78o/ja-putin-har-rett-om-mobiltelefoner-men-da-handler-det-ikke-om-stral

2. Øvrebekk H. På ville veier om forskning. Stavanger Aftenblad 19.6.2020:5. https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/2GQXLl/pa-ville-veier-i-vart-forhold-til-forskning3.  

3. Mysterud I, Flydal E. Ikke la Putin få rett! Stavanger Aftenblad 13.6.2020: 86. https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/Wbw8vL/ikke-la-putin-fa-rett-om-5g-og-elektromagnetisk-straling

4. Lai H. Henry Lai’s research summaries. Ni dokumenter lagt ut på http://www.bioinitiative.org/research-summaries/, desember 2017. (Graf av E.F.)

5. Flydal E, Nordhagen E, red. 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø. Oslo: Z-forlag, 2019.

6. Kostoff RN. The largest unethical medical experiment in human history. 2020. PDF, https://tinyurl.com/y8nvh854

7. Zaporozhan V, Ponomarenko A. Mechanisms of geomagnetic field influence on gene expression using influenza as a model system: basics of physical epidemiology. International Journal of Environmental Research and Public Health 2010; 7, 938–65. https://tinyurl.com/y9okzpgg

8. Flydal E, Nordhagen E, Hjortland OM. ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G. Notat, 43 sider, 21.05.2020. https://einarflydal.com/sdm_downloads/flydal-nordhagen-hjortland-kritikk-av-icnirp-2020/

9. Karaboytcheva M. Effects of 5G wireless communication on human health, European Parliamentary Research Service PE 646.172 – February 2020. Engelsk originaltekst: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf, for norsk oversettelse: https://einarflydal.com/sdm_downloads/briefing-til-europaparlamentet-pe-646-172-no-om-5g-febr-2020-v1-1/

10. van Scharen H, Vanheste T, Lambert E. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G. Rapport, Brussel, juni 2020, “commissioned, coordinated and published by two Members of the European Parliament – Michèle Rivasi (Europe Écologie) and Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei)”. https://www.emfsa.co.za/news/the-international-commission-on-non-ionizing-radiation-protection-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g/

11. Martinez JA. Den epidemiologiske studien av ”Moskva-signalet” – 40 år etter, kommer høsten 2020 på norsk. Original: The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on. Reviews on Environmental Health 2019; 34: 13–24. https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0061

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner