Skip to main content

Skadelig kjemi

Mennesket utsettes for en rekke kjemiske stoffer som enten var fraværende før industrialiseringa eller som ikke fantes i de konsentrasjoner eller på de stedene de gjør i dag. Eksempler er organiske miljøgifter, kvikksølv og mange andre stoffer som anses å være mest skadelige for helse og miljø.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Mennesker har allerede i over femti år brukt store mengder av stoffer som PCB og DDT.43 Slike miljøgifter finnes fremdeles i store mengder både i jorda, avfall, alle slags produkter, bygninger, i sjøbunnen og andre steder. Det er vanskelig å stanse en kontinuerlig utlekking fra slike kilder til miljøet, noe som også vil føre til at mennesker blir eksponert.

Både DDT, dets nedbrytningsprodukter og PCB finnes nå i de fleste organismer på jorden, i alt fra isbjørner på Svalbard til pingviner i Antarktis. Grunnen til at disse stoffene finnes over alt, er at de er lite nedbrytbare og derfor hoper seg opp i næringskjedene.

Forskerne vet etter hvert en hel del om hvordan disse miljøgiftene kan påvirke hormonregulering, gi kreft eller redusere læreevnen hos barn. Myndigheter, særlig i den vestlige verden, har da også fanget opp det problematiske i en gradvis forgiftning av miljøet og egen befolkning. Dette har ført til at det er iverksatt nasjonale og internasjonale tiltak for å redusere produksjon og bruk av disse og andre giftige stoffer. Dette er imidlertid en svært tidkrevende prosess som i mange tilfeller motarbeides mer eller mindre aktivt av dem som har økonomiske interesser i fortsatt produksjon og bruk av de aktuelle stoffene.

Det produseres og brukes fortsatt mange miljøgifter i land med mye dårligere regulering og kontroll enn (særlig) i Vest-Europa. Et sentralt problem er at forskerne fremdeles vet lite om hvordan lave nivåer av tusenvis av fremmedstoffer i blanding påvirker mennesker og natur.44

LES OGSÅ  Miljøgifter og amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Verstingliste«]Den forbrukerrettede organisasjonen Grønn Hverdag har følgende stoffer på sin ”verstingliste”: arsen, bisfenol A, bly, bromerte flammehemmere, ftalater (DEHP), klorparafiner, krom, kvikksølv, muskxylen, oktyl-/nonylfenoler, PFOS/PFOA, siloksan (D5), triklosan
Av disse er noen naturlig forekommende på jorda (arsen, bly, krom og kvikksølv), mens de øvrige er menneskeskapte. Man kan lese om helse- og miljøskadelige effekter av disse stoffene på nettsida www.erdetfarlig.no/Farlige-stoffer/. [/gdlr_box_icon]

Kvikksølv

Dette grunnstoffet finnes naturlig på jorda, men bruken de siste hundreårene har eksponert mennesker for nivåer man ikke har vært utsatt for tidligere. Et eksempel er at det brukes i tannfyllinger (amalgam). Dette var kontroversielt allerede da det ble innført for over 150 år siden, men ble siden tatt inn i varmen av tannleger og helsemyndigheter.45, kap. 2 Amalgam var lenge hovedkilden til eksponering for uorganisk kvikksølv og kvikksølvdamp hos mennesker uten yrkeseksponering.

Et annet eksempel er at kvikksølv tilsettes i visse vaksiner for å motvirke bakterievekst. Selv om mengdene er små, kan vi trygt slå fast at små barn i fortiden ikke fikk injisert kvikksølv i blodet. Et tredje eksempel er at vi eksponeres for organisk kvikksølv fra fisk og annen mat fra havet og ferskvann. Dette er kvikksølv som er sluppet ut i miljøet og som hoper seg opp i næringskjedene. Kvikksølv har en rekke negative helsekonsekvenser. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene og gi fosterskader ved høye nivåer i morens blod og kontaktallergi. I tillegg diskuteres det om kvikksølv kan være deler av årsaksbildet ved Alzheimers sykdom, multippel sklerose (MS), allergier og forstyrrelser i hormon- og immunsystemet. Selv om myndighetene lenge har erkjent at kvikksølv er en uheldig helsebelastning, fikk Norge først i 2008 et generelt forbud mot bruk av kvikksølv i ulike produkter.

LES OGSÅ  Barns utvikling hemmes av miljøgifter

Les også:

Vi er dårlig tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil

Helsenedbrytende livsstilsfaktorer

For mye nytt, for lite av det vi er vant til

Virus og bakterier – sykdomsårsaker?

Moderne sosiale liv fører til isolasjon


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner