Skip to main content

Smertelindring med pulserende magnetfeltterapi (PEMF)

ActiPatch er en liten, batteridrevet enhet som plasseres på kroppen. Når den er slått på, sender den pulserende elektriske signaler med svak energi inn i det skadde området. Disse påvirker og framskynder kroppens selvhelbredende prosesser og bidrar til å lege skadd vev, redusere betennelsesreaksjoner, motvirke smerter og få sår til å gro fortere.

Tekst Iver Mysterud  

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

En rekke ulike terapier og teknologier brukes mot smerter. Fellesnevneren er at terapeuten med sine hender eller med teknologi behandler pasienten. Dette er imidlertid ofte tidkrevende og dyrt for pasienten. En fordel med ActiPatch er at pasienten selv står for behandlinga. I tillegg er behandlingsenheten liten, lett, billig og bærbar. Dette medfører redusert tidsbruk og lave kostnader.

ActiPatch har CE medisinsk godkjenning for smertebehanding. Den anbefales til å lindre kroniske smerter i skuldre, nakke, rygg og knær og smerter som følge av leddgikt, fibromyalgi, forstuvninger og forstrekninger. Et annet bruksområde er smerter ved menstruasjon.

Bruk

Senderenheten kan legges på det skadde området og festes med en medisinsk tape eller annet som føles behagelig. Hvis man skal behandle et kne eller deler av ryggen, kan man legge senderenheten i egne omslag som festes på henholdsvis kne eller rygg. For å behandle smerter i hælen finnes også en egen innleggssåle som senderenheten er bygd inn i.


Normalt kjenner man verken varme eller energi som enheten forsiktig sender inn i cellene. Man kan ha på seg ActiPatch dag og natt. Signalene går gjennom tynne klær og trenger ikke å ligge rett inn mot huden, selv om det er å foretrekke.

Kontraindikasjoner

ActiPatch skal ikke brukes av personer med hjertestimulator, hjertestarter, nevrostimulator eller annet aktivt medisinsk eller metallisk implantat. Kvinner som er gravide eller tror de kan være det, bør ikke bruke ActiPatch. Teknologien skal heller ikke brukes av personer med et skjelett som ikke er ferdig utvokst.

Hvis smerte eller hevelse vedvarer eller forverres, anbefaler produsenten at man slutter å bruke produktet og søker legehjelp umiddelbart.

Terapitype

ActiPatch er basert på ”pulserende kortbølgeterapi” (pulsed short-wave terapy). Dette er en type pulserende elektromagnetisk magnetfeltterapi (PEMF-terapi; pulsed electromagnetic field therapy), som vi har omtalt i flere artikler i Helsemagasinet.1,2

Pulserende kortbølgeterapi går også under navn som ”pulserende radiofrekvent elektromagnetisk feltterapi” (pulsed radiofrequency electromagnetic field therapy), ”pulserende radiofrekvent energi” (pulsed radiofrequency energy) og ”kortbølget diatermi” (short-wave diathermy). Det dreier seg dermed om behandling med ikke-ioniserende energi i kortbølgebåndet av det elektromagnetiske spekteret.

Trygg, effektiv teknologi

Produsenten angir at det ikke er rapportert om ett eneste tilfelle av uheldige bivirkninger, selv om det er solgt om lag 800 000 ActiPatch-enheter på verdensbasis. Dette er altså en trygg teknologi.

ActiPatch har vist seg fem ganger mer effektiv enn vanlige, smertestillende medikamenter – uten bivirkninger.3 Smertestillende medikamenter kan i en del tilfeller gi alvorlige bivirkninger.

Tekniske data ActiPatch

Frekvens: 27,12 MHz
Maksimal effekttetthet: 73 mikrowatt/cm2 Pulsrate: 1 000 pulser per sekund
Pulsvarighet: 100 mikrosekunder
Energikilde: Batteri
Antennestørrelse: 12 cm (8 cm i innleggssåle)
Behandlingsområde (område som dekkes): Standardmodellen dekker 100 cm2 Vekt: 8 g
Behandlingsvarighet: 720 timer (har på/av-knapp)

Produsent

ActiPatch produseres av BioElectronics Corporation i USA (www.bielcorp.com), som utvikler små behandlingsenheter for å behandle både akutte og kroniske smerter. Mens ActiPatch er utviklet for å behandle smerter i muskler og skjelett (www.actipatch.com), har firmaet andre typer enheter basert for å behandle smerter i hælen (www.smart-insole.com) og ved menstruasjon (www.myallay.com). En fjerde type er utviklet for å motvirke smerter og betennelsesreaksjoner etter operasjoner og for å framskynde sårtilheling (www.recoveryrx.co). Alle enhetene er basert på samme type teknologi, kun med litt forskjellig utforming.

LES OGSÅ  Tanngnissing og smerter

Importør

ActiPatch importeres til Norge og distribueres av UnoVita AS i Oslo (unovita.com) og er tilgjengelig på nett i shop.unovita.com.

Teknolologien som er spesifikt utformet for å motvirke menstruasjonssmerter, importeres ikke til Norge. Dette dreier seg imidlertid om samme teknologi som ActiPatch, og ActiPatch kan brukes over det aktuelle smerteområdet ved menstruasjonssmerter.

Pris

Hos UnoVita koster ActiPatch kr 398, mens veiledende pris på innleggssålen med innebygd senderenhet er kr 689. Batteriet varer i 720 timer. Firmaet selger også midlertidig en prøvepakning på ActiPatch til kr 49 der batteriet varer i sju dager.

Forskning

Det er utført en del forskning på ActiPatch og andre enheter som bruker pulserende kortbølgeterapi. Firmaet som produserer ActiPatch, står bak deler av studiene og artiklene,4,5,6,7,8,9,10,11,12 mens det også er utført forskning av en rekke andre.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 Dette dreier seg om en del pasientkasuistikker, en rekke kontrollerte studier og en større studie. Utført forskning underbygger at pulserende kortbølgeterapi kan være effektiv mot en rekke av de smertetilstandene de er testet mot, selv om det trengs mer forskning før man kan avgjøre hvorvidt teknologien står ”fjellstøtt”. Forskninga underbygger også at sår gror fortere. Utført forskning viser at dette er en trygg terapi. I det etterfølgende utdypes deler av forskninga.

ActiPatch

Forskning tilknyttet produsenten av ActiPatch har fokusert på reduksjon av akutte og kroniske smerter,5,8,10 stimulering av kroniske sår til å gro og å redusere sårsmerte,7,11 og økt sårheling hos nyopererte.4,6 La oss se på de viktigste studiene.

I en randomisert studie ble det funnet mindre smerter hos nyopererte som fikk ekte ActiPatch sammenliknet med dem som fikk inaktiv ActiPatch.10 I en tilsvarende randomisert studie ble det funnet at personer med plantarfaciitt (betennelse i fotsålens seneplate) hadde mindre smerter etter sju dager med ActiPatch enn med en inaktiv enhet. De som ble stimulert med ActiPatch, brukte også mindre smertestillende medikamenter etter sju dager, mens det ikke var noen endring i kontrollgruppa.5

I 2015 ble det publisert en større studie av ActiPatch på smerter i Storbritannia og Irland.9 Studien omfattet 44 000 personer som fikk forsøke ActiPatch (en testenhet), der 5 000 ga tilbakemelding om produktet. Til tross for at de i gjennomsnitt brukte to medikamenter eller annen teknologi mot kroniske smerter, oppgav 86 prosent at de hadde smerter før de forsøkte ActiPatch. Smertenivåene lå på åtte eller mer på en 11-punkts standardisert smerteskala, som altså anga at de hadde relativt sterke smerter på tross av medikamentene og tiltakene. Av de som svarte, rapporterte 65 prosent om en klinisk betydningsfull reduksjon i en rekke typer smerter forskjellige steder på/i kroppen, det vil si en gjennomsnittlig smertereduksjon på 57 prosent. Ved tremåneders oppfølging var smertene fremdeles reduserte, personene brukte mindre smertestillende medikamenter, og livskvaliteten var bedre.9

Annen senderteknologi

Når det gjelder studier av pulserende kortbølgeterapi av forskere som har benyttet annen senderteknologi enn ActiPatch, har også de primært fokusert på sårheling17,18,21,23,24,26 og smerter.14,15,17,18,19,22,23,27 En rekke av studiene er dobbelblindet. La oss oppsummere de viktigste.

I en studie ble 20 pasienter som hadde hatt nakkesmerter lenger enn åtte uker, randomisert til to grupper, der den ene brukte en aktiv senderenhet i tre uker, mens den andre brukte en inaktiv sender. Etter tre uker hadde den første gruppa mindre smerter og bedre bevegelighet i nakken enn den andre gruppa hadde. Deretter fikk begge grupper aktive sendere i nye tre uker, og nå ble det sett bedring i smerter og bevegelse for begge gruppene.14

En annen studie omfatter 42 friske kvinner som av estetiske grunner ønsket større bryster. Her ble det trukket lodd om hvilken tredel som fikk en aktiv sender til begge brystene, hvilken tredel som fikk en inaktiv sender til begge og hvilken tredel som fikk en aktiv sender til ett bryst og inaktiv til det andre. Det ble funnet at kvinner som fikk signaler fra senderenhetene, hadde tre ganger mindre smerter enn de som hadde inaktive sendere, og bruken av smertestillende medikamenter ble redusert tre ganger raskere hos de som fikk pulserende kortbølgesignaler.19

LES OGSÅ  Manuelle terapier

En tredje studie omfattet 24 kvinner som hadde gjennomgått kirurgisk brystreduksjon grunnet sykelig forstørrelse av brystene (makromasti). Etter loddtrekning ble en halvpart utstyrt med aktive senderenheter, den andre med inaktive. Etter én time var det en 57 prosent reduksjon i gjennomsnittlig smerteopplevelse og etter fem timer 67 prosent reduksjon hos de som hadde fått aktiv behandling versus kontrollgruppa. Bedringen varte i 48 timer. De som hadde aktive senderenheter, brukte også mindre smertestillende medikamenter. Det ble også målt vesentlig lavere konsentrasjon av cytokinet IL-1β i sårvæsken hos kvinner i behandlingsgruppa, noe som antas å påvirke hastigheten og kvaliteten på sårtilihelingen.23

I en fjerde studie ble det trukket lodd om hvilken halvpart av 34 pasienter med smerter i knærne grunnet begynnende slitasjegikt, som fikk aktive eller inaktive senderenheter. Etter 42 dager var det mindre smerter hos de som hadde brukt aktive enheter, sammenliknet med utgangspunktet. Det var ingen endringer i kontrollgruppa.22

I en femte studie av 40 personer med akutt nakkeslengskade ble en halvpart ved loddtrekning gitt en krave med en aktiv senderenhet, mens den andre halvparten fikk en krave med inaktiv sender. De brukte kravene åtte timer hver dag hjemme og fikk råd om å bevege nakken aktivt. Etter to og fire uker hadde behandlingsgruppa mindre smerter enn kontrollgruppa.15

I en sjette studie av 31 pasienter med leggsår som ikke ville gro, ble det ved loddtrekning bestemt at 18 pasienter skulle få aktiv behandling, og 13 fungere som kontrollgruppe. Sårene ble undersøkt da studien startet og etter fire og åtte uker. Personene brukte

behandlingsenheten tre timer daglig. Etter åtte uker hadde behandlingsgruppa mindre såroverflate enn kontrollgruppa. Halvparten av sårene i behandlingsgruppa hadde grodd eller var blitt mye bedre etter åtte uker, mens ingen sår i kontrollgruppa var bedre. Ingen sår i den aktive gruppa ble verre, mens 54 prosent i kontrollgruppa ble det. Både sårdybden og intensiteten av smertene var bedre i den aktive gruppa. Etter åtte uker fikk pasientene fortsette behandlinga i fire uker til, og 11 i den aktive og én i kontrollgruppa valgte å gjøre dette. De i den aktive gruppa merket fortsatt bedring i ekstraperioden.26


I en oversiktsartikkel fra 2009 om bruken av pulserende kortbølgeterapi i klinisk plastisk kirurgi, ble det konkludert at plastiske kirurger med slik teknologi har et virksomt redskap uten kjente bivirkninger for å dempe smerter og ødemer etter operasjoner.27 I en metaanlayse (samleanalyse) fra 2012 ble det konkludert å være sterk statistisk støtte for at pulserende kortbølgeterapi er effektiv for å dempe smerter etter operasjoner og annen smerte og ødemer samt gi økt sårheling.18 Tilsvarende ble konkludert i en oversiktsartikkel fra 2011.17 Her ble det også konkludert at pulserende kortbølgeterapi har liten risiko, er lett å bruke og koster relativt lite. Derfor forventer forfatterne at slik terapi vil øke i bruk i kommende år.

Kilder:

Der ikke annet er angitt, stammer opplysningene fra nettsiden til eller materiell utformet av produsenten av ActiPatch, BioElectronics Corporation, eller opplysninger fra Jan Fredrik Poleszynski i UnoVita AS.

1.  Mysterud I. PEMF – helbredelse stimulert av meget svak strøm. VOF 2011; 2 (8): 78–84.

2.  Mysterud I. Mange typer PEMF-teknologi på markedet. VOF 2012; 3 (1): 80–4.

3.  BioElectronics. BioelectroceuticalsTM. Reduction of pain and inflammation accelerated healing. Mechanism of action & clinical evidence. Versjon 16. 151 sider.

4.  Bentall RHC. Low-level pulsed radiofrequency fields and the treatment of soft tissue injuries. Bioelectrochemistry and Bioenergetics 1986; 16: 531–48.

5.  Brook J, Dauphinee DM, Korpinen J mfl. Pulsed radiofrequency electromagnetic field therapy: a potential novel treatment of plantar fasciitis. The Journal of Foot and Ankle Surgery 2012; 51: 312–6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22297104

6.  Nicolle FV, Bentall RM. Use of radio-frequency pulsed energy in the control of postoperative reaction in blepharoplasty. Aesthetic Plastic Surgery 1982; 6: 169–71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7180721

7.  Rawe IM. Pulsed radio-frequency electromagnetic field (PEMF) therapy as an adjunct wound healing therapy. Wounds International 2012; 3: 32–4.

LES OGSÅ  Latter øker smertegrensen

8.  Rawe IM. The case for over-the-counter shortwave therapy: safe and effective devices for pain management. Pain Management 2014; 4: 37–43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24641342

9.  Rawe IM, Kotak DC. A UK registry study of the effectiveness of a new over-the-counter chronic pain therapy. Pain Management 2015; 5: 413–23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26235410

10.  Rawe IM, Lowenstein A, Barcelo CR mfl. Control of postoperative pain with a wearable continuously operating pulsed radiofrequency energy device: a preliminary study. Aesthetic Plastic Surgery 2012; 36: 458–63. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22037572

11.  Rawe IM, Vlahovic TC. The use of a portable, wearable form of pulsed radio frequency electromagnetic energy device for the healing of recalcitrant ulcers: a case report. International Wound Journal 2012; 9: 253–8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21933346

12.  Teven CM, Greives M, Natale RB mfl. Differentiation of osteoprogenitor cells is induced by high-frequency pulsed electromagnetic fields. Journal of Craniofacial Surgery 2012; 23: 586–93. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22446422

13.  Al-Mandeel MM, Watson T. The thermal and nonthermal effects of high and low doses of pulsed short wave therapy (PSWT). Physiotherapy Research International 2010; 15: 199–211. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20186887

14.  Foley-Nolan D, Barry C, Coughlan RJ mfl. Pulsed high frequency (27MHz) electromagnetic therapy for persistent neck pain. A double blind, placebo-controlled study of 20 patients. Orthopedics 1990; 13: 445–51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2185460

15.  Foley-Nolan D, Moore K, Codd M mfl. Low energy high frequency pulsed electromagnetic therapy for acute whiplash injuries. A double blind randomized controlled study, Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 1992; 24: 51–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1604262

16.  Frykberg RG, Driver VR, Lavery LA mfl. The use of pulsed radio frequency energy therapy in treating lower extremity wounds: results of a retrospective study of a wound registry. Ostomy/Wound Management 2011; 57: 22–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21422480

17.  Guo L, Kubat NJ, Isenberg RA. Pulsed radio frequency energy (PRFE) use in human medical applications. Electromagnetic Biology and Medicine 2011; 30: 21–45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21554100

18.  Guo L, Kubat NJ, Nelson TR mfl. Meta-analysis of clinical efficacy of pulsed radio frequency energy treatment. Annals of Surgery 2012; 255: 457–67. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22301609

19.  Hedén P, Pilla AA. Effects of pulsed electromagnetic fields on postoperative pain: a double-blind randomized pilot study in breast augmentation patients. Aesthetic Plastic Surgery 2008; 32: 660–6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18506512

20.  Itoh M, Montemayor JS, Matsumoto E mfl. Accelerated wound healing of pressure ulcers by pulsed high peak power electromagnetic energy (Diapulse). Decubitus 1991; 4: 29–34. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1994961

21.  Larsen JA, Overstreet J. Pulsed radio frequency energy in the treatment of complex diabetic foot wounds: two cases. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing 2008; 35: 523–7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18794706

22.  Nelson FR, Zvirbulis R, Pilla AA. Non-invasive electromagnetic field therapy produces rapid and substantial pain reduction in early knee osteoarthritis: a randomized double-blind pilot study. Rheumatology International 2013; 33: 2169–73.

23.  Rohde C, Chiang A, Adipoju O mfl. Effects of pulsed electromagnetic fields on interleukin-1 beta and postoperative pain: a double-blind, placebo-controlled, pilot study in breast reduction patients. Plastic and Reconstructive Surgery 2010; 125: 1620–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20527063

24.  Salzberg CA, Cooper-Vastola SA, Perez F mfl. The effects of non-thermal pulsed electromagnetic energy on wound healing of pressure ulcers in spinal cord-injured patients: a randomized, double-blind study. Ostomy/Wound Management 1995; 41: 42–44, 46, 48 passim. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7546114

25.  Shields N, Gormley J, O’Hare N. Short-wave diathermy: current clinical and safety practices. Physiotherapy Research International 2002; 7: 191–202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12528575

26.  Stiller MJ, Pak GH, Shupack JL mfl. A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to enhance healing of recalcitrant venous ulcers: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. British Journal of Dermatology 1992; 127: 147–54. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1390143

27.  Strauch B, Herman C, Dabb R mfl. Evidence-based use of pulsed electromagnetic field therapy in clinical plastic surgery. Aesthetic Surgery Journal 2009; 29: 135–43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19371845


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner