Skip to main content

Statlige tiltak mot covid-19 i konflikt med demokrati og menneskeverd

Siden pandemiens start i 2020 har regjeringer over hele verden i samråd med helsebyråkrati og medisinsk ekspertise drastisk begrenset innbyggernes frie ferdsel i påvente av effektive vaksiner. De har totalt neglisjert å informere om tiltak som effektivt kunne beskyttet mot smitte og sykdom. Medier og myndigheter har propagandert for egne tiltak og sensurert råd om andre tiltak enn å holde avstand, bruke masker, la seg vaksinere eller holde karantene. Er slike tiltak ledd i innføring av en ny verdensorden, eller skyldes det uvitenhet?

Tekst Arild Bodin

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Ifølge jussprofessor Eirik Holmøyvik, som har utredet de juridiske hjemlene i forbindelse med nedstenging av Norge fra 12. mars 2020, var disse tiltakene i strid med grunnloven.1 Når det gjelder myndighetenes ensidige satsing på vaksiner for å kunne åpne samfunnet igjen, tilsier tidligere erfaringer at det ikke løser alle problemer.

Er vaksiner alltid beste løsning?

I 2009 ble verden rammet av svineinfluensa, og som i dag ble vaksinering oppfattet å være den eneste løsningen. Imidlertid viste vaksinen seg å ha til dels alvorlige bivirkninger, noe som førte til en offentlig debatt der media satte problemstillingen på dagsorden. Leger uttalte seg offentlig kritisk om vaksinens skadevirkninger, hvilket våre helsemyndigheter ikke ønsket å gi oppmerksomhet. De strakk seg langt da de til slutt innrømmet at rundt 24 mennesker fikk den nevrologiske diagnosen narkolepsi (sovesyke).2

Etter hvert presenterte Folkehelseinstituttet (FHI) mer utfyllende tall over ulike skader, hvorav narkolepsi kom opp i 72 tilfeller.3 Flere fikk erstatning, blant annet et medlem av Norsk Sykepleierforbund for diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (ME) etter svineinfluensavaksinen Pandemrix®. Norsk Sykepleierforbund bisto til sammen fem sykepleiere som søkte erstatning og som mente at de hadde utviklet ME etter vaksinen.4 Fire personer døde i Sverige etter at de hadde fått samme vaksine.5


Totalt kom det inn 2 903 registrerte bivirkningsmeldinger ifølge en bivirkningsrapport fra Statens legemiddelverk for 2010, publisert 18. mai 2011.6 Samlet var vel halvparten av meldingene alvorlige legemiddelskader.

Vaksinering mot covid-19

Politikere har siden starten av epidemien hatt som hovedmål å få fram en effektiv vaksine og har støttet utviklingsarbeidet med totalt 4,5 milliarder kroner.7 Etter hvert som flere vaksiner ble godkjent i EU og USA, er det eksperimentelle vaksinasjonsprogrammet blitt drevet fram i samarbeid med helsemyndighetene, kommuner, kommuneleger og media i ekspressfart. Krav om nødvendig og tilgjengelig åpenhet, samt adekvat informasjon og diskusjon, har ikke vært møtt. 

Vaksinasjonsprogrammet som gjennomføres, er ifølge enkelte jurister i strid med Grunnloven. Advokat Erlend Efskind (f. 1968)8 og jussprofessor Hans Petter Graver (f. 1955)9 er blant flere som har uttalt seg kritisk til pressen. Vaksinasjonsprogrammet er satt i verk uten at det foreligger adekvat informasjon om blant annet begrepet ”informert samtykke”. Det er satt i gang flere forberedende rettssaker i Norge mot nedstengningen av landet. Advokat John Christian Elden (f. 1967) skal føre sak om vaksinepass for nedstengningsmotstandere.10

Mange forstår i økende grad hva ”covid-19-spillet” går ut på. Det kan forventes å føre til søksmål mot helsepersonell som deltar, fordeler og injiserer den eksperimentelle mRNA-”vaksinen” som FDA i USA kun hadde gitt midlertidig godkjenning da massevaksineringen startet. ”mRNA-vaksinen” er ingen vaksine, men en eksperimentellgenterapi som på folkemunne nå blir omtalt som ”eRNA-vaksine”.

LES OGSÅ  Kritisk blikk på barnevaksinene

I USA har millioner av amerikanere ikke møtt opp til den andre vaksinedosen, ifølge offentlige uttalelser.11 Norge er et langt mer konformt land der de fleste støtter opp under myndighetenes politikk.

bivirkninger av koronavaksinen
De fleste bivirkninger av koronavaksinen er heldigvis milde, men for noen får det alvorlige følger.

Vaksinebivirkninger

USA har et register for frivillig innrapporterte bivirkninger av vaksiner: Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Ifølge data fra 4. juni 2021 var det ifølge CDC til sammen meldt om294 801 vaksineskader,hvorav5 165dødsfall – en økning på 759 den siste uken og 25 359alvorlige skader som er opp 3 822 sammenliknet med forrige uke. Dette gjaldt for tidsrommet 14.12.2020 –28.5.2021. Etterslep er ikke medregnet.12

I 2010 ble det utført en studie for å finne ut av hvor mange leger i USA som benyttet seg av VAERS.13 Det nedslående resultatet konkluderte med en innrapportering på under én prosent registreringer. Ingen vet hvor store mørketall det var på ikke registrerte tilfeller av skadde, eventuelt døde.

I den europeiske (EMA) databasen for bivirkninger av covid-19-vaksiner var det registrert 12 184 dødsfall og 1 196 190 skadde fram til 22. mai 2021.14 Totalt var det registrert 604 744 alvorlige skader.

I Storbritannia var det per 29. april 2021 rapportert om 1 047 dødsfall og 725 079 skadde etter covid-19-vaksiner og etter Astra Zeneca-vaksinen 685 døde og 573 650 skadde.15 Denne virusvektorvaksinen ble satt på pause 11. mars 2021 etter meldinger om alvorlige bivirkninger.16

I USA oppga CDC at det fra 1. januar 1999 til 30. november 2020 (til siste måned før covid-19-vaksinering startet) ble registrert 4 571 vaksinedødsfall over en hel periode på 22 år. En bør legge merke til at i denne perioden ble over 50 prosent av vaksinedødsfallene knyttet til spedbarn og barn under tre år, noe som henleder til barnevaksinasjonsdødsfall. Denne aldersgruppen er vaksineindustriens neste angrepsmål med den eksperimentelle genterapien som går under navnet vaksine.

Begrepet myndiggjøring (empowerment) ble lansert i Ottawa-trakttatet for helsefremmende arbeid i 1986. Myndiggjøring ble der definert som en prosess som gjør folk i stand til å ta ansvar for sin egen helsetilstand og til å forbedre egen helse. Det er da forutsatt at vi alle har et eget ansvar for å ta gode og informerte valg. All myndiggjøring forutsetter at informasjon er tilgjengelig, men bare de som evner å forstå den aktuelle informasjonen, kan bemyndiges.

Covid-19-vaksinasjonen framstår som et tvangsmessig overgrep på befolkningen fordi den er iverksatt uten forhåndsdebatt eller åpen informasjon med den nye eksperimentelle medisingruppen. mRNA-genterapien er et kontrollert forsøk på å behandle uinformerte, ”umyndiggjorte” mennesker som tror at de får en vaksine i tradisjonell forstand. 

Hvem betaler og står bak en ny verdensordning? 

Henry Kissinger (f. 1923) –tyskfødt amerikansk diplomat, statsviter, nasjonal sikkerhetsrådgiver og USAs utenriksminister fra 1973–1977 – skal i 1973 ha uttalt følgende:17

  • De som kontrollerer mattilførselen, kontrollerer menneskene.
  • De som kontrollerer energitilførselen, kan kontrollere hele kontinenter.
  • De som kontrollerer pengene, kan kontrollere verden.

Politisk er globalismens argumenter verktøyet utad, men eierskapet til finansieringen er den styrende faktoren. En håndfull superrike enkeltmennesker og institusjoner samhandler med planverket til Verdens økonomiske forum i Davos og utfører programmet gjennom teknokratiet, styrt av deres eiere – som er de samme menneskene – de som styrer i det skjulte. 

Denne globale samhandlingen oppfattes ofte som et konspiratorisk nettverk av mennesker som er informerte, engasjerte, kunnskapsrike og som evner å tenke selvstendig, men i realiteten blir de fleste globalistenes lydige medløpere.

Historisk er alle vaksiner blitt fremmet av helsemyndighetene som sikre. I 2011 fastslo USAs Høyesterett imidlertid at vaksiner medfører en ”uunngåelig risiko”. Av den grunn er ikke tvungen vaksinering akseptabel, verken fra et medisinsk eller etisk standpunkt. Dette gjelder spesielt der hvor det ikke er tillatt med unntak som er begrunnet medisinsk, religiøst eller filosofisk. 

LES OGSÅ  Hvilke kilder kan vi stole på i helse- og ernæringsdebatten?

At vaksiner kan skade, er nå medisinsk og mer eller mindre allment anerkjent kunnskap. En rettskjennelse i USAs høyesterett fra 2011 konkluderte at det ikke fantes noen vitenskap de foregående 32 årene som kunne validere vaksiner.18 Sikkerhet og effekt er ikke som det blir fortalt.

vaksine mot korona

Alvorlige bivirkninger av vaksinene

Den pensjonerte psykologen Knut Lindtner (f. 1945) skrev 8. juni på sin blogg:19 Etter å ha blitt utsatt for myndighetenes vaksinepropaganda og forsikringer om trygge, effektive vaksiner i ett år og som har resultert i at store deler av befolkningen lar seg vaksinere, er det sjokkerende nyheter om vaksinene som nå begynner å komme. At forskning og analyser kommer fra ulike gjensidige bekreftende fagretninger, gjør nyhetene desto mer troverdige. I mai 2021 la Salk-instituttet fram sin forskning på pseudovirus/piggprotein som årsak til forandringer i blodårevegger og blodproppdannelse etter vaksinering.20

Den amerikanske legen Jessica Rose har ved analyse av bivirkningsdataene i USA vist at Salk-instituttets forskning sammenfaller helt med hennes statistiske analyser.21 Ifølge Lindtner er hele historien dobbelt tragisk når vi ser at myndighetene totalt har sviktet sitt ansvar med å ta vare på befolkningen.18

Analysen viser at vaksinene sannsynligvis er årsaken til de innrapporterte dødsfallene og de allergiske (anafylaktiske) reaksjonene i tillegg til bivirkningene i hjerte- og karsystemet, nerve- og immunsystemet. Ifølge Rose døde seks prosent av fullvaksinerte etter at de ble smittet av covid-19 etter vaksinering. Basert på føre-var-prinsippet burde det utvises ekstrem forsiktighet når man vurderer om man skal utsette seg for denne eksperimentelle vaksinen, også fordi det ikke foreligger noen garantier mot alvorlige bivirkninger på sikt.20

Ifølge CDC i USA hadde per 16. mars 21 prosent av befolkningen mottatt første covid-vaksinedose, og 11,5 prosent var blitt fullvaksinert. Men ikke alle stiller opp for å få koronavaksinen. I en meningsmåling som ble publisert i uke 10, hadde 73 prosent av fargede amerikanere og 70 prosent av hvite amerikanere ikke planlagt eller mottatt koronavaksinen.22

Dødsfall i Norge

Offentlige helsemyndigheters omgang med plutselige dødsfall i forkjølelses-/influensasesongen 2020/21 har vært lemfeldig, illustrert ved flere eksempler.

I Lindesnes kommune døde to mennesker ved Mandal sykehjem. Den ene var Martha Maria Robertsen Di Sipio, en pensjonert kvinne (70 år) som arbeidet som vikar ved sykehjemmet.23 Noen uker før dødsfallet fikk kvinnen første dose av Pfizer-vaksinen, men hadde ikke mottatt dose to. Hun ble sannsynligvis smittet lørdag 17. april, og en uke senere testet hun positivt på koronaviruset. Kvinnen følte seg i god form bortsett fra forkjølelsessymptomer og sovnet stille inn i sitt eget hjem 27. april. Hun var ved god helse før dødsfallet inntraff. Den andre var en 80 år gammel mannlig beboer som døde 28. april. Til pressen uttalte kommuneoverlege Viggo Lütcherath (f. 1962) at de døde av eller med koronaviruset. Det ble ikke formidlet at begge var covid-19-vaksinert. 

En liknende historie skjedde i Sarpsborg 5. januar, da et ektepar på 76 og 77 år plutselig døde. Kommunelegen fortalte ikke til pressen at paret nylig var covid-19-vaksinert. Nevøen til paret gikk deretter til pressen for å korrigere de manglende opplysningene kommunelegen hadde oppgitt.24

Et tredje eksempel fant sted 30. april 2021. Da ”døde Anne Lise Sløttet (72) brått og uventet i sin leilighet på Gjøvik.25 Åtte dager tidligere hadde hun fått sin første dose med Pfizer-vaksinen”. Nå ønsker Arne Vegard Sløttet svar på om morens dødsfall har en sammenheng med vaksinen.” Sønnen fortalte til Dagbladet ”at moren hans var ei sprek dame”.

I begynnelsen av juni døde en mann i 70-årene på Vestre Toten dagen etter tredje vaksinedose. Denne dosen var planlagt etter at mannen ved en feil fikk dose nummer to etter bare to uker. Folkehelseinstituttet avgjorde at den for tidlig gitte dosen ikke kunne regnes som andre dose. For å få den ønskede beskyttelseseffekten fikk mannen derfor en tredje dose, som han døde i kjølvannet av. Det forelå ingen kjente, underliggende helseproblemer som tilsa at mannen ikke skulle tåle vaksinen.26


Hva blir det av mørketallene på vaksineskadde og dødsfall i Norge?

Vi må i sannferdighetens navn kunne forlange at offentlige myndigheter, både lokalt og sentralt, redegjør – fullt og helt – for vaksineringens totale effekt! Hvilket samfunn får vi når menneskeverdet trues og står for fall, og der tall mister sin betydning – sin verdi? Topp profesjonelle fagmenn og -kvinner bruker nå ordet riksrett om håndteringen til regjering, Storting og helsemyndigheter vedrørende pandemien.27

LES OGSÅ  Snuskete forskning på MMR-vaksine og autisme

Kilder:

1 Åserud L. Jussprofessor mener stengingen av Norge var grunnlovsstridig. Nrk.no 14.10.2020. https://www.nrk.no/norge/jussprofessor-mener-stengingen-av-norge-var-i-strid-med-grunnloven-1.15194369

2 Aavitsland P, Nøkleby H. Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2011/forelopig-rapport-om-narkolepsi-etter-pandemrix-2.-august-2011.pdf

3 Narkolepsi etter svineinfluensapandemien. Fhi.no 20.3.2017. https://www.fhi.no/nyheter/2017/pandemi/

4 Fonn M. Fikk ME av vaksine, får erstatning. Sykepleien 11.6.2014. https://sykepleien.no/2014/06/fikk-me-av-vaksine-far-erstatning

5 Søum V. – Fire svensker døde etter å ha vaksinert seg. Tv2.no 24.10.2009. https://www.tv2.no/a/12498147/

6 Statens legemiddelverk. Bivirkningsrapport 2011. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/%C3%85rsrapporter/%C3%85rsrapport%20bivirkninger%202010.pdf

7 Øker støtten til pandemibekjempelse. Regjeringen.no 17.12.2020. Pressemelding. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_covax/id2814817/

8 Efskind E. Gruppesøksmål mot regjeringen og den norske stat på vegne av den norske befolkningen. Steigan.no 17.12.2020. https://steigan.no/2020/12/gruppesoksmal-mot-regjeringen-og-den-norske-stat-pa-vegne-av-den-norske-befolkningen/

9 Krantz A, Sølhusvik L. Jussprofessor mener Norge har blitt en smittevernstat og at Stortinget har abdisert. Nrk.no 14.4.2021. https://www.nrk.no/norge/jussprofessor-mener-norge-har-blitt-en-smittevernstat-og-at-stortinget-har-abdisert-1.15455170

10 John Christian Elden skal føre sak om vaksinepass for nedstengingsmotstandere. Nettavisen 8.5.2021. https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/john-christian-elden-skal-fore-sak-om-vaksinepass-for-nedstengingsmotstandere/s/12-95-3424125009

11 Robbins R. Millons are skipping their second doses of Covid-19 vaccine. The New York Times 25.4.2021. https://www.nytimes.com/2021/04/25/business/covid-vaccines-second-doses.html

12 Redshaw M. Latest VAERS data show: 5,165 deaths reported following COVID vaccines. The Defender 4.6.2021. https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-data-deaths-reported-following-covid-vaccines/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=d7469d69-4a7b-4b6b-9134-963532bbd874 (8.6.2021).

13 Iannelli V. Underreporting of side effects to VAERS. Vaxopedia.org 17.9.2017. https://vaxopedia.org/2017/08/26/underreporting-of-side-effects-to-vaers/ (1.6.2021).

14 Shilhavy B. 12,184 DEAD 1,196,190 Injuries: European database of adverse drug reactions for COVID-19 “vaccines”. Vaccineimpact.com 25.5.2021. https://vaccineimpact.com/2021/12184-dead-1196190-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/ (8.6.2021).

15 Shilhavy B. 1,047 Dead 725,079 Reported Injuries following COVID19 Experimental “Vaccines” Reported in the U.K. Vaccineimpact.com 29.4.2021. https://vaccineimpact.com/2021/1047-dead-725079-reported-injuries-following-covid19-experimental-vaccines-reported-in-the-u-k/

16 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/astrazeneca-vaksinen-tas-ut-av-koronavaksinasjonsprogrammet/id2849494/

17 https://no.pinterest.com/melizaharadinaj/henry-kissinger/ (1.6.2021).

18 https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Undeniable-Vaccination-Facts-for-Legislators.pdf

19 Lindtner K. Alarmerende data fra statistiske analyser: Alvorlige bivirkninger av vaksinene. Derimot.no 24.5.2021. https://www.derimot.no/alarmerende-data-fra-statistiske-analyser-alvorlige-bivirkninger-av-vaksinene/ (8.6.2021).

20 The novel coronavirus`spike protein plays additional key role in illness. SALK NEWS 30.4.2021. https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/ (8.6.2021).

21 Shilhavy B. Study: Analysis of VAERS shows the COVID shots are likely cause of deaths, spontaneous abortion, cardiovascular, neurological, and immunological adverse events. Medicalkidnap.com 19.5.2021. https://medicalkidnap.com/2021/05/19/study-analysis-of-vaers-shows-the-covid-shots-are-likely-cause-of-deaths-spontaneous-abortions-cardiovascular-neurological-and-immunological-adverse-events/ (8.6.2021).

22 Lehmann C. Activists fueling concerns about COVID vaccine saftety. WebMD.com 16.3.2021. https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210316/activists-fueling-concerns-about-covid-vaccine-safety (3.6.2021).

23 Martha Marie Robertsen Di Sipio (70) døde med korona. Lindesnes avis 27.4.2021. https://www.l-a.no/nyheter/i/kRggz9/martha-marie-robertsen-di-sipio-70-doede-med-korona

24 Ekteparet som døde hadde begge fått første vaksinedose. Sarpsborg Arbeiderblad 21.4.2021. https://www.sa.no/ekteparet-som-dode-hadde-begge-fatt-forste-vaksinedose/s/5-46-1041472?&session=3f019a43-f286-490e-9b00-9a78f5553750

25 Larsen K. Ønsker svar etter morens dødsfall. Dagbladet 30.4.2021. https://www.dagbladet.no/nyheter/onsker-svar-etter-morens-dodsfall/73699037

26 NTB. Mann i 70-årene døde dagen etter tredje vaksinedose. Nettavisen 6.6.2021. https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/mann-i-70-%c3%a5rene-d%c3%b8de-dagen-etter-tredje-vaksinedose/ar-AAKKmV6?ocid=se

27 Hernes G. En mulig sak for riksrett, skriver Gudmund Hernes. Morgenbladet. https://www.morgenbladet.no/aktuelt/kommentar/2021/04/23/en-mulig-sak-for-riksrett-skriver-gudmund-hernes/

28 Mysterud I. Fokus på årsaker til sykdom. VOF 2020; 11 (4): 56–9.

29 Bodin A. Dårlig tannhelse kan gi kroppslige plager. VOF 2015; 6 (4): 34–9.

30 Bodin A. Tankegods eller grums med psykofarmaka i psykiatrien? VOF 2016; 7 (4): 26–7.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner