Skip to main content

Sunn mat og sunn matproduksjon er beredskap

”Små barn som spiser mye usunn mat, har større risiko for å få adferdsproblemer. Samme effekt er det hvis mor spiser veldig usunt mens hun er gravid”. Det er konklusjonen til forskere ved Folkehelseinstituttet, som har sett på data fra 23 000 kvinner som deltar i Den norske mor- og barnundersøkelsen, skrev Aftenposten 6. september 2013.

Tekst Ann Merete Furuberg     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Matpolitikk»]Denne spalta presenterer klare meninger om norsk mat- og landbrukspolitikk. Her kommer et bidrag av leder Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.[/gdlr_box_icon]

Produksjon av sunn mat og å ta vare på naturen – jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet – er avgjørende for menneskers og dyrs eksistens. Vi må innføre omfattende merking slik at forbrukerne får reelle valgmuligheter, samtidig som vi gjør dem oppmerksom på sammenhengen mellom produksjonsmåte, matkvalitet og helse. God dyrevelferd med god plass, godt stell av hvert dyr og profesjonell medisinoppfølging må videreutvikles.

Fjern dyr med antibiotikaresistente bakterier

Den senere tida har det vært stor oppmerksomhet på antibiotikaresistente bakterier i norsk husdyrhold etter at det ble oppdaget antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA, i noen norske svinebesetninger. Det ble også kjent at norsk kylling inneholder bakterier med egenskaper som gjør dem resistente mot antibiotika (ESBL). I 2012 ble ESBL-positive E. coli påvist i 32,2 prosent av undersøkte forbrukerpakninger med kyllingfilet.1

LES OGSÅ  En ny samfunnskontrakt for landbruket

Hvis vi skal kunne bekjempe problemet med antibiotikaresistens, må det settes inn tiltak for å fjerne dyremateriale som er bærere av slike bakterier fra norsk dyrehold. Resistens mot antibiotika er i første rekke et folkehelseproblem, og det anslås at om lag 25 000 mennesker årlig dør i Europa som følge av dette. ESBL i norsk slaktekylling har mest sannsynlig kommet i fjørfepopulasjonen ved import av avlsdyr. Rundt 90 prosent av all kylling som omsettes i det norske markedet i dag, stammer fra det internasjonale selskapet Aviagen. Det foregår i dag ikke norsk avlsarbeid på slaktekylling og verpehøns.

Om dette problemet skal kunne bekjempes, må myndighetene sikre at slikt dyremateriale ikke brukes i norsk husdyrhold. Det er avgjørende at produsenter som er rammet, ikke blir økonomisk skadelidende ved sanering. Inntil den norske husdyrpopulasjonen er erklært fri for disse bakteriene, er det viktig at forbrukerne blir informert om risikoen knyttet til å spise disse produktene og hvordan produktene skal håndteres for å minimere risikoen for å bli smittet av antibiotikaresistente bakterier.

Matvareberedskap og samfunnssikkerhet

Tilgang til sunn mat og vann er blant menneskers grunnleggende behov, og dermed en viktig forutsetning for samfunnssikkerhet. For å kunne vurdere sårbarheten i norsk matproduksjon og matforsyning må vi ha kunnskaper om hvilke faktorer som kan påvirke sårbarheten på kort og lang sikt. FNs klimapanel antar at etterspørselen etter mat vil stige med 14 prosent hvert tiende år framover. I samme periode antas det at matproduksjonen vil synke med to prosent. Faren for ressurskonflikter mellom land vil trolig øke betydelig. Helse-, mat- og forsvarspolitikk må sees i sammenheng!

LES OGSÅ  Plantevernmiddelet klormekvat i urinprøver i USA

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Merete Furuberg (f. 1955) har doktorgrad i skogbrukets driftsteknikk. Hun er leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og driver gårdsbruk på Finnskogen med sau, geiter, skog, hytteutleie, juletre- og vedproduksjon. Epost: merete@smabrukarlaget.no[/gdlr_box_icon]

Kilde:

1.  NORM/NORM-VET 2012. Usage of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in Norway. Tromsø/Oslo: Universitetssykehuset i Nord-Norge/Veterinærinstituttet, 2013. http://www.vetinst.no/Publikasjoner/NORM-NORM-VET/NORM-NORM-VET-2012


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner