Skip to main content

Tobakksprisene 2011

Noen ildsjeler arbeider fortsatt for å gjøre Norge mest mulig røykfritt. På Verdens tobakksfrie dag den 31. mai i vår fikk forfatter Tone Bergli Joner Tobakksfriprisen for sin livslange innsats mot røyking.  Ski videregående skole fikk Skoleprisen, og professor Berit Ås fikk Hedersprisen.

Tekst og foto Dag Viljen Poleszynski

Prisene deles ut av de to frivillige organisasjonene Røykfritt Miljø Norge (RMN) og Landslaget Mot Tobakksskadene (LMT)1 og går til ”personer og bedrifter, virksomheter, organisasjoner o.a. som har markert seg tydelig for et røykfritt samfunn.”

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

På Nationalteateret i Oslo begrunnet professor dr. juris. Asbjørn Kjønstad2 (f. 1943) hvorfor akkurat Tone Bergli Joner fikk Tobakksfriprisen: – Hun har ført en uttrettelig kamp for å avdekke tobakksindustriens mange uredelige metoder og for å gjøre dette forståelig for det norsk folk.

Tone Joner har utgitt to bøker om tobakkens farer3,4 og skrevet en rekke artikler om temaet. Dessverre har hun hatt store vanskeligheter med å komme ut i mediene, og VOF var nesten alene i å omtale hennes siste bok.5

LES OGSÅ  Rollemodeller og fedmen i vår tid

Prisvinneren er utdannet innen psykologi, motetegning og dokkespill. Hun har yrkeserfaring i motedesign, dokketeater og TV-serier og har skrevet ca. 60 fagbøker om blant annet musikk, formgivning, hobbyvirksomhet, barnesikkerhet og søvnproblemer hos barn.


Joner skriver og synger viser sammen med sin mann, biokjemikeren Pelle Joner. Den første boka om tobakkens skadevirkninger utga de sammen i 2002. Om tobakksindustrien skrev de at den blant annet har

  • systematisk løyet om de store helseskadene knyttet til tobakk
  • løyet om den sterke nikotinavhengigheten som knytter seg til tobakk
  • fortiet og underslått egne forskningsresultater og kunnskaper om helseskadene
  • brukt utspekulerte reklametriks for å lokke barn og unge til å bli røykere
  • betalt forskere, politikere og journalister for å bagatellisere helseskadene og nikotinavhengigheten
  • bestukket filmprodusenter og skuespillere for å gi unge mennesker ”forbilder” som røyker på film
  • genmanipulert tobakksplanter for å øke innholdet av nikotin og dermed avhengigheten
  • latterliggjort tobakksmotstandere og helseopplysning
  • smuglet sigaretter i stor stil for å presse ned prisene
  • aktivt satset på markedsføring i fattige land med få restriksjoner mot tobakk

Ifølge Kjønstad er påstandene i boka svært godt dokumentert. Likevel ble forfatterne i stor grad oversett av pressen, og salget av boka ble beskjedent. Informasjonssjef Jan Robert Kvam i Tidemanns Tobakksfabrikk uttalte at den ikke inneholdt noe nytt, hvilket bidro til at mediene ikke skrev om boka. På denne måten klarte tobakksindustrien å ”punktere” omtalen av innhold og at det ble en større debatt i mediene.

Fabrikkeier Johan H. Andresen i Tidemanns brukte samme strategi da de alarmerende rapportene fra USAs og Norges helsedirektører kom i 1964. Også ved seinere begivenheter var ”tobakkskongens” budskap at ”Intet er nytt”.

LES OGSÅ  Cannabis og antibiotikaresistens

Tone og Pelle Joner lot seg ikke lamme, men fortsatte kampen mot tobakken. I 2010 utga Tone en ny bok om temaet. VOF kjøpte inn 10 eksemplarer til premier og vil kjøpe flere, dersom leserne ønsker det.

Røykfritt skolemiljø

Ski videregående skole6 fikk Skoleprisen fordi skolen har vært et foregangssted for å sikre et røykfritt miljø. Skolen ble røykfri allerede i 1982, og i dag håndheves røyk- og snusfrihet innen en radius av 300 fra skolen.

Tiltakene har bidratt til at røykerandelen på ca. 20 % nå er sunket til 5 – 10 %. Rektor Anne Karin Øksnevad og Avdelingsleder for Samfunnsfag/økonomiske fag Hasse Bergstrøm mottok prisen på vegne av skolen. Den ble overrakt av Dagfinn Høybråten, som også er tidligere prisvinner.

Hedersprisen

Professor Berit Ås7 (f. 1928) fikk Hedersprisen for mange års pionerinnsats mot tobakksskader. På 1960-tallet gjennomførte hun flere røykevaneundersøkelser, og hun ble medlem av Statens tobakksskaderåd8 da det ble opprettet 1971. Hun var også medlem av Verdens helseorganisasjons ekspertutvalg (WHO9) på feltet, og som utsending til Arbeiderpartiets landsmøte i 1967 foreslo hun da tiltak mot røyking.


Som sosialpsykolog brakte Berit Ås viktig innsikt fra sitt fag inn i arbeidet. Hun fikk med en rekke andre fagfolk og bidro blant annet til at Universitetet i Oslo ble et foregangssted for begrensning av røykeadgang. Hun engasjerte seg også sterkt i rettssakene som ble reist av Robert Lund og Asgeir Storvand10,11 (1942-2009) mot eierne av Tiedemanns Tobakksfabrikk AS og familien Joh. H. Andresen.

Mer informasjon
For informasjon om Tobakksfriprisen, se roykfritt.no/Tobakksfriprisen.html
Aktuelle adresser:
Landslaget Mot Tobakkskadene, e-post: lmt@roykfritt.no, LMT-info tlf. 22 92 12 49, mobiltlf. 917 58 381
Åslaug Kåsin, Røykfritt Miljø Norge, e-post: roykfritt@roykfritt.no, hjemmeside: www.roykfritt.no, tlf.: 22 65 35 79

LES OGSÅ  Ikke spre kloakkrester i åkeren!

Kilder:

1.  www.roykfritt.no/Tobakksfriprisen.html.

2.  http://no.wikipedia.org/wiki/Asbj%C3%B8rn_Kj%C3%B8nstad

3.  Joner TB, Joner PE. Det store bedraget. Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite. Oslo: N.W. Damm & Søn AS, 2002.

4.  Joner TB. Århundrets bedrag. Oslo: Kolofon Forlag AS, 2010.

5.  Poleszynski DV. Juks og lurendreieri om tobakk. VOF 2010; 3: 87.

6.  Se www.ski.vgs.no/.

7.  http://snl.no/.nbl_biografi/Berit_%C3%85s/utdypning.

8.  Se Nasjonalt råd for tobakksforebygging: www.helsedirektoratet.no/tobakk/rad_utvalg/nasjonalt_rad_tobakksforebygging/.

9.  For mer informasjon se www.who.int/tobacco/en/.

10.  Husom N. Kampklar mot tobakksindustrien i april. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 856-7; http://tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2002/856-7.pdf.

11.  Ronge K. Viktig dom for fremtidige røykesaker. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 857-8; http://tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2002/857-8.pdf.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner