Skip to main content

Uavhengig rapport dokumenterer strålefare

Ifølge en ny rapport er det liten tvil om at stråling fra trådløs kommunikasjon (mobiltelefoni) og strømnett kan ha en rekke negative helsevirkninger på mennesker.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Rapporten»]Last ned BioInitiative-rapporten gratis her: http://www.bioinitiative.org/[/gdlr_box_icon]

Rapporten er ført i pennen av en rekke forskere i flere land, de fleste kjente og mangeårige kritikere av etablert forskning på feltet. Dette er forskere som er uavhengige av vestlige strålevernsmyndigheter og som ikke har koblinger til telekom-munikasjonsindustrien. Statlige stråle-
vernsmyndigheter og deres tilknyttede forskere fastholder at det samlet sett ikke finnes dokumentasjon for negative helsevirkninger av mobiltelefon og strømnett, noe den internasjonale forskergruppa er uenig i. De mener at det finnes mer enn nok forskning som viser at slik stråling er skadelig, og at eksponeringen derfor bør reduseres radikalt.

Den nye rapporten, BioInitiative 2012,1 er en oppfølger av en tilsvarende rapport som kom i 2007. I 2007 hadde forskerne gransket over 2 000 vitenskapelige studier om stråling, og konklusjonen var krystallklar: De sikkerhetsverdiene (såkalte grenseverdier) som gjelder i store deler av verden, er for høye og bør snarest mulig senkes radikalt av hensyn til folks helse. BioInitiative 2007 ble fulgt opp politisk av både EU-parlamentet i 2007 og 2009 og Europarådet i 2011, som foretok flere vedtak basert på føre-var-prinsippet. Blant annet vedtok Europarådet å anmode sine medlemsland om å redusere grenseverdiene til 0,1 promille (10-4) av dagens grenseverdier. Det ble også anbefalt å velge kablet nettverk for barn, spesielt i skoler og klasserom, og å innføre strenge regler for skolebarns bruk av mobiltelefon på skolens område. BioInitiative 2007-rapporten var også deler av bakgrunnen for at Verdens helseorganisasjons inter-nasjonale organ for kreftforskning (IARC) i 2011 klassifiserte stråling fra trådløs kommunikasjon (radio-frekvent stråling) som mulig kreft-framkallende.2

LES OGSÅ  Munnen – en viktig del av kroppen

Nå har forskergruppa gått gjennom ytterligere 1 800 vitenskapelige studier. Konklusjonen er om mulig enda klarere: Dagens strålingsnivå er skadelig, og det er avdekket en rekke forklaringer på hvordan vår helse påvirkes. Dette gjelder primært fra stråling fra trådløs kommunikasjon som mobiltelefoner, trådløse hjemmetelefoner og basestasjoner for mobiltelefoner (såkalt høyfrekvent stråling), men også stråling fra høyspentledninger, strømnettet og elektriske apparater (lavfrekvent stråling/felter). For enkelhets skyld vil vi i fortsettelsen snakke om stråling uten å presisere om det dreier seg om høy- eller lavfrekvent stråling. Selv om det finnes studier som ikke viser negative effekter av stråling, dokumenterer forfatterne at majoriteten av studiene gjør nettopp det – for de sykdommer eller biologiske effekter som er studert.

Skadevirkninger

Nyere forskning har i økende grad underbygget at stråling bidrar til kreft i hjernen og andre deler av hodet. Også risikoen for brystkreft øker ved eksponering for stråling, sannsynligvis fordi stråling senker aktiviteten til hormonet melatonin. Videre øker stråling risikoen for blodkreft (leukemi) hos barn.

Forskerne vektlegger at barn er spesielt utsatt for stråling, fra de ligger i mors mage og videre gjennom oppveksten. Påvirkningen fortsetter hele livet og øker risikoen for å utvikle autisme tidlig i livet, og seinere for å utvikle Alzheimers sykdom. Også livets tilblivelse påvirkes: En rekke studier setter stråling i forbindelse med svekket sædkvalitet.

Stråling har negative effekter på arvestoffet (DNA) og nervesystemet. DNA-molekylet fungerer som en slags antenne for en rekke frekvenser, og dette gjør det ekstra sårbart for strålingsskader. Stamceller klarer ikke å håndtere kronisk stråling fordi de ikke kan reparere skadd DNA, og hos en rekke andre celletyper kan heller ikke strålingsskadd arvestoff bli reparert skikkelig, slik at skader hoper seg opp over tid. Stråling kan også føre til stressreaksjoner i kroppen, målt som økte nivåer av stressproteiner.

LES OGSÅ  Mobilstråling og spermiekvalitet

Stråling har tilsvarende virkninger som giftstoffer i kroppen. Begge kan generere frie radikaler, produsere stressproteiner og skade DNA. En kombinasjon av stråling og giftstoffer er særlig skadelig fordi virkningene ser ut til å forsterke hverandre (synergi). I tillegg kan stråling åpne blod-hjerne-barrieren, som normalt beskytter hjernen mot giftstoffer, slik at en større mengde giftstoffer når inn til hjernen.

Det verserer påstander om at det ikke finnes noen kjente virkningsmekanismer for hvordan stråling påvirker oss. BioInitiative-forskerne avviser dette på det sterkeste.

Dagens grenseverdier er basert på kortvarig oppvarming av vev, og forskerne mener det er på høy tid å utarbeide nye, radikalt lavere grenseverdier. Ikke minst anvendelse av føre-var-prinsippet tilsier dette. Dagens grenseverdier beskytter verken sårbare grupper eller befolkningen generelt. For å beskytte flest mulig mennesker mener forskerne at det trengs handling basert på den omfattende vitenskapelige dokumentasjonen som allerede eksisterer.

Døve norske ører

Lite tyder på at norske stråle-vernmyndigheter vil ta konsekvensen av den nye BioInitiative-rapporten. Folkehelseinstituttet og Statens strålevern presenterte i fjor en såkalt ekspertrapport som hevdet at det foreligger null risiko ved stråling fra trådløs kommunikasjon.3 Selv om representanter for Foreningen for eloverfølsomme har kommet med en motrapport,4,5 la ”ekspertrapporten” i år grunnlaget for offentlig norsk politikk på området.6

Å ta rapporten på alvor

De som tar den nye BioInitiative-rapporten på alvor, kan sette i verk en rekke praktiske tiltak selv om strålevernmyndighene ikke utarbeider nye og strengere retningslinjer. Det viktigste vi kan gjøre, er å bruke mobiltelefon og annen trådløs kommunikasjon så lite som mulig og alltid slå dem av om natten. Det er per i dag liten sosial aksept for redusert bruk av trådløs kommunikasjon, men like fullt er dette noe som vil tvinge seg fram, med mindre det utvikles trådløs teknologi med frekvenser som ikke har negative virkninger på kroppen.

LES OGSÅ  Forskning på stråling, helse og eloverfølsomhet

Interessert i å lese mer? VOF har hatt en rekke artikler om stråling som kan gjenfinnes på vår nettside. For øvrig kan man få en rekke praktiske tips fra interesseorganisasjonen Folkets Strålevern7 og pasientorganisasjonen Foreningen for eloverfølsomme.8

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Forskere fra ti land»]BioInitiative-gruppa bak 2012-rapporten består av 29 fagfolk fra ti land. Ti av forskerne er leger, 21 har doktorgrader og tre har mastergrader. Blant forfatterne er tre tidligere presidenter i ”Bioelectromagnetics Society”, og fem er medlemmer av dette forskersamfunnet. En av forfatterne (Yuri Grigoriev) er leder av Russlands nasjonale komité for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling. En annen forfatter er seniorrådgiver for Det europeiske miljøbyrået (EEA). Gruppa er uavhengig av både industrielle interesser og strålevernmyndigheter i vestlige land.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  BioInitiative Working Group, Sage C, Carpenter DO, red. BioInitiative Report: A rationale for biologically-based public exposure standards for electromagnetic radiation. Publisert på http://www.bioinitiative.org/ 31.12.2012.

2.  http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

3.  Folkehelseinstituttet. Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis. Rapport 2012:3. http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5583&MainArea_5661=5583:0:15,1359:1:0:0:::0:0&MainLeft_5583=5603:99198::1:5585:1:::0:0

4.  Glomsrød S, Solheim I. Helsevirkninger av elektromagnetiske felt. Oslo: FELO, Foreningen for eloverfølsomme, 2012. http://www.felo.no/index.php-%7Cfelo%7Cmedia%7Cfiles%7Chelsevirkninger_av_elektromagnetiske_felt2.html

5.  Solheim I, Glomsrød S. Tvilsom forskningsformidling fra statlig stråleutvalg. VOF 2013; 4 (3):  14-9.

6.  Støre JG, Arnstad M. Forvaltning av saker knyttet til stråling/elektromagnetiske felt til mobiltelefoner og andre innretninger for elektronisk kommunikasjon. Brev av 21.5.2013. 4 s. (ref. 08/5590).

7.  http://www.folkets-stralevern.no/

8.  http://www.felo.no/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner