Skip to main content

Ulike typer infrarød stråling

Her oppsummeres først hvordan nær infrarød stråling påvirker oss og brukes medisinsk. Deretter ser vi tilsvarende på fjern infrarød stråling.

Tekst Iver Mysterud    

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Infrarød stråling fører til oppvarming når det blir absorbert av et materiale. Bølgelengden ligger på 750–1 000 000 nanometer (1 000 000 nanometer = 1 000 mikrometer = 1 mm). Innenfor spekteret av infrarød stråling deles det inn i tre typer stråling, avhengig av hvordan den absorberes og derved dens biologiske betydning. Nær infrarød stråling (NIR) har bølgelengdene 750–1 500 nanometer, midlere infrarød stråling (MIR) 1 500–5 600 nanometer og fjern infrarød stråling (FIR)
5 600–1 000 000 nanometer.

Nær infrarød stråling

Nær infrarød stråling trenger godt inn i kroppen og har en rekke nyttige biologiske effekter. Større bølgelengder enn 1 200 nanometer har begrenset evne til å trenge dypt inn fordi de absorberes av vann.14 Det er altså nedre del av nær infrarød stråling som trenger dypest inn i kroppen, mens øvre deler av NIR i tillegg til MIR og FIR absorberes av vann. Oppvarming av vann er hovedgrunnen til at fjern infrarød stråling brukes til å varme opp kroppen (se seinere).

Nær infrarød stråling påvirker oss primært gjennom det lysabsorberende enzymet cytokrom c oksidase i mitokontriene.14,15,16 Det er et protein i mitokondrienes indre membran og en del av elektrontransportkjeden. Infrarød stråling gjør at nitrogenoksid spaltes fra ved hjelp av dette enzymet, noe som fører til økt elektrontransport og dermed produksjon av energimolekylet ATP. Vi danner ellers ATP ved å nedbryte fettsyrer, glukose og aminosyrer fra maten, og infrarødt lys hjelper kroppen til å utnytte maten mer effektivt. Nitrogenoksid virker i tillegg åreutvidende og bidrar å senke blodtrykket og avlaste hjertet. I tillegg stimulerer infrarødt lys som treffer mitokondriene, reparasjonen av celler i ulike vev.14,17


Det er spesielt nær infrarød stråling mellom 810 og 830 nanometer som stimulerer enzymet cytokrom c oksidase (i tillegg til rødt lys mellom 630 og 660 nanometer).14

Stimulering med nær infrarødt LED-lys er foreslått i behandling av vevsskader og sykdomsprosesser der mitokondriene antas ikke å fungere optimalt, slik som ved diabetisk retinopati (sykdom i øyets netthinne), aldersrelatert degenerering av netthinnene (makula) og ved Parkinsons sykdom.18 For eksempel underbygger en studie at rødt og infrarødt laserlys som sendes inn i øynene, kan være gunstig mot aldersrelatert makula-degenerasjon.19

Nær infrarødt lys ser ut til å påvirke regenerering av dypere strukturer som sener, knokler og brusk.14 En randomisert, dobbeltblind studie behandet slitasjegikt i knærne med nær infrarødt laserlys og fant reduserte smerter og bedret sirkulasjonen i det belyste området.20 Nær infrarødt lys er som varmebehandling (800–1 200 nm) også dokumentert å redusere kroniske smerter i korsryggen.21 I tillegg stimulerer nær infrarødt lys produksjonen av ”søvnhormonet” melatonin. Også metabolsk syndrom og diabetes ser ut til å kunne påvirkes positivt av nær infrarødt lys.14 En studie viser at infrarødt laserlys (830 nanometer) mot huden over skjoldkjertelen kan motvirke lavt stoffskifte.22 Minst sju andre studier underbygger dette.16

Belysning med nær infrarød stråling fra LED-lys ser også ut til å få sår til å gro raskere.23 En ledende forsker på området, Harry Whelan fra USA, uttaler at rødt og nær infrarødt lys bidrar til å få vanskelige sår til å gro, for eksempel hos diabetikere, alvorlige forbrenninger og alvorlige munnsår forårsaket av cellegiftbehandling og strålebehandling.24

Nær infrarødt lys kan også ha gunstige effekter på hjernen. Det kan styrke kognitive prosesser og redusere symptomer ved demens og Alzheimers sykdom. I en pilotstudie fikk personer med demens og sannsynlig Alzheimers sykdom bestrålt skallen og neseslimhinnene med infrarødt lys på 810 nanometer i pulser på 10 Hz fra en LED-lampe. Frekvensen 10 Hz ble valgt fordi den i dyrestudier var vist å akselerere tilfriskning av nerveceller i hjernen til skadde dyr. Resultatene i demensstudien var gode, noe som peker på behovet for større, kontrollerte studier.

Infrarødt lys kan brukes hjemme av pasienter med demens og Alzheimers sykdom,25 noe som særlig er aktuelt i land med lite sollys, der forekomsten av demens og Alzheimers sykdom er mest utbredt.17 I studier av mus og kaniner som ble bestrålt med rødt og infrarødt lys, fant forskerne at en viktig markør for Alzheimers sykdom – plakk i hjernen – ble redusert.17 For dem som ikke ønsker å vente på mer forskning, er det lite å tape på å forsøke behandling med rødt og infrarødt lys.

LES OGSÅ  Eloverfølsomhet et problem for mange norske

Den enkleste måten å bli eksponert for nær infrarød stråling på, er å eksponere så mye hud som mulig i sola. Derfor er terapeutiske apparater som avgir nær infrarød stråling, særlig nyttige i land som ligger langt fra ekvator og derfor er kalde om vinteren.14

Amerikansk ekspert om virkningsmekanisme

Fjern infrarød stråling påvirker oss gjennom oppvarming. En ledende forsker på området, Michael R. Hamblin fra Harvard medisinske skole, mener dette primært skjer gjennom opptak i vann og etterfølgende endring proteinstrukturer. Såkalt nanostrukturert vann er til stede på vannavstøtende overflater i kroppen, for eksempel ulike typer cellemembraner. Hypotesen er at en liten mengde vibrerende energi i vannmolekylene kan forstyrre/påvirke proteinenes tredimensjonale strukturer (tertiære proteinstrukturer). Når man eksponeres for fjern infrarød stråling, skjer ingen vesentlig oppvarming av vev fordi kroppen effektivt kontrollerer temperaturøkning. Strålinga kan varme opp huden litt, men i dybden kan det ifølge Hamblin bare ha biologiske effekter ved endring av proteinstruktur, og dette reguleres av nanostrukturert vann.14 Sagt på en annen måte er det den økte temperaturen i vannklyngene på mikro-/nanoskala som endrer proteinenes strukturer.

Fjern infrarød stråling

En infrarød badstue eller en infrarød varmelampe avgir fjern infrarød stråling. Mer presist avgir en infrarød varmelampe mest fjern infrarød stråling, mens om lag 10 prosent er nær infrarød stråling.14

Selv om fjern infrarød stråling ikke trenger så dypt inn i kroppen som nær infrarødt, har også den en rekke biologiske effekter ved oppvarming av kroppen. Fjern infrarød stråling varmer oss uten å heve temperaturen i omkringliggende luft. I motsetning til dette varmer en tradisjonell (finsk) badstue oss ved å heve lufttemperaturen. Økt kroppstemperatur medfører at kroppsvæskene beveger seg raskere fordi ansamlingene av vannmolekyler (klynger) reduseres i størrelse. Dette fører til svetting, men ved lavere temperatur enn i en tradisjonell badstue.26

Det er mer behagelig å oppholde seg i en infrarød enn i en vanlig badstue. I en infrarød badstue trenger varmen inn i huden ved lavere temperaturer enn ellers. Man blir raskere varm og i dypere vev enn med en tradisjonell badstue, men rommet blir ikke så varmt. En infrarød badstue holder oftest 40–65oC, mens tradisjonelle badstuer gjerne har 85–100oC. Mange orker derfor ikke å være lenger enn 10–15 minutter i vanlig badstue, mens de kan sitte en time eller mer i en infrarød badstue. Strålevarmen i en tradisjonell badstue trenger ikke så langt inn i huden, og temperaturen i dypere muskel- og hudlag oppvarmes bedre i en infrarød badstue, hvor man derfor svetter ved en lavere temperatur enn i en tradisjonell badstue. Når kroppen varmes opp, forsøker den å forhindre at temperaturen stiger ved å utvide blodårene og øke pulsen. Dette øker blodsirkulasjonen og tilførselen av oksygen til cellene, noe som blant annet fører til økt utskillelse av gift- og avfallststoffer. Med økt blodtilførsel blir det også større tilførsel av oksygen i områder som for eksempel har betennelser eller skader, og dette virker derfor smertelindrende. Effekten er særlig merkbar ved dårlig blodsirkulasjon.

Når man sitter i en fjern infrarød badstue, øker belastningen på hjertet, årene utvider seg og oksygentransporten bedres, tilsvarende det man opplever ved å gå i moderat hastighet. Derfor kan infrarøde badstuer være nyttig for personer som er inaktive grunnet ulike medisinske tilstander, for eksempel slitasjegikt og problemer i luftveiene og hjerte- og karsystemet.28

Generelt hjelper fjern infrarød stråling kroppen med avgiftning, til bedre sirkulasjon, smertelindring, å styrke immunsystemet, øke forbrenninga og gi penere, friskere hud.29,30 Deler av forskninga som underbygger slike virkninger, er imidlertid gjort på tradisjonelle badstuer og handler om ulike effekter av oppvarming av kroppen. Som nevnt i innledningsartikkelen, er terapeutisk oppvarming av hele eller deler av kroppen vist å være gunstig ved en rekke plager. Varme stimulerer en rekke ulike kroppsprosesser som stimulerer kroppen til egenhelbredelse. Det er sannsynlig at badstuer og matter som avgir fjern infrarød stråling, kan ha mange av de samme effektene på kroppen som tradisjonelle badstuer. Siden fjern infrarøde badstuer har en lavere og mer behagelig temperatur enn tradisjonelle badstuer, kan bruk av fjern infrarød stråling appellere til dem som ikke liker ”å koke seg” i tradisjonelle badstuer.

Idet etterfølgende ser vi nærmere på forskning gjort på effekter av fjern infrarød varme.

Kronisk utmattelse

Det er dokumentert at to ME-pasienter (kronisk utmattelsessyndrom) ble mye bedre etter infrarød badstuebehandling.31 To kvinner på 26 og 33 år hadde vært syke i henholdsvis tre og åtte år. Begge var blitt behandlet med prednisolon (hydrokortison) uten tilfredsstillende effekt. Kvinnene ble lagt på ryggen på en seng ved 60oC i 15 minutter og så overført til et rom med 28oC. Her ble de dekket med et laken fra halsen og nedover for å holde dem varme i 30 minutter. Behandlinga ble gjentatt hver dag.

LES OGSÅ  Spis egg, unngå hjertesykdom!

Etter 15–25 behandlinger med varmeterapi var alle plagsomme symptomer mye bedre. Dette omfattet blant annet utmattelse, smerter, søvnproblemer og svak feber.

Etter at det kontrollerte forsøket var avsluttet, fortsatte kvinnene med infrarød badstue poliklinisk 1–2 ganger i uka i ett år. Seks måneder etter endt forsøk var de sosialt rehabilitert og begynte å arbeide igjen. De gode resultatene holdt seg da kvinnene ble undersøkt etter et år. Forskerne konkluderte med at gjentatt infrarød varmeterapi er en lovende metode for å behandle ME.

Hjerte- og karsykdom

En oversiktsartikkel fra 2009 går gjennom publiserte data for behandling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom med fjern infrarøde badstuer.28 Fire artikler finner positiv effekt av badstuterapi for personer med hjertesvikt, og fem studier (inkludert ME-studien nevnt tidligere31) finner positive effekter på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Selv om dette er lovende, omfatter studiene relativt få personer, har kort varighet og er utført av samme gruppe forskere. Derfor trengs mer forskning, inkludert av andre forskergrupper.

Smerter

I tillegg til nevnte ME-studie31 har fire andre studier sett på effekter av fjern infrarød stråling på ulike smertetilstander.

Etter fire uker og åtte behandlinger i badstue av 17 personer med leddgikt og 17 med Bekhterevs sykdom (spondyloartritt), var smerte og stivhet redusert, og alle følte seg mindre utmattet.32 Badstubehandlinga ble tolerert godt, og ingen bivirkninger eller forverring av sykdommene ble rapportert.

I en annen studie fikk 22 personer med kroniske smerter infrarød badstueterapi fem dager i uka i fire uker mens de var på sykehus, og forskerne fulgte dem opp etter to år. Varme ble kombinert med kognitiv atferdsterapi, rehabilitering og fysisk trening. Forsøkspersonene ble sammenliknet med 24 personer som bare fikk de andre terapiene, ikke badstuebehandling, som besto i å ligge 15 minutter i 60 graders varme for deretter å slappe av en halv time i et rom med 28 grader. Etter behandlingsperioden var det mindre smerter og sinne i begge grupper, mest hos dem som tok infrarød badstue. To år etter behandling hadde 77 prosent i badstuegruppa begynt å arbeide igjen, mot 50 prosent i kontrollgruppa.33

I en tredje studie fikk 13 kvinner med fibromyalgi infrarød badstueterapi én gang om dagen to (sju kvinner) eller fem dager i uka (seks kvinner), totalt ti behandlinger. De lå eller satt i ei badstue med 60 grader i 15 minutter, etterfulgt av et 30 minutters opphold i et rom med 26–27 grader. Alle pasientene hadde mindre smerter etter første gang i badstua, og effektene ble stabile etter ti behandlinger.34

Forskere har testet effekt og trygghet av å bruke et glimmerbelte med finskjellet, lys glimmer (sericitt) som avgir fjern infrarødt lys, på kvinner med menstruasjonssmerter. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart av 104 kvinner som skulle ha på seg et belte av sericitt eller et placebobelte om natten når de sov i løpet av tre menstruasjonssykluser. De ble fulgt opp i to sykluser etter dette. Varmepakker ble brukt for å varme opp keramikken og gi svak smertelindring i begge gruppene. Alle fikk mindre plager i behandlingsperioden, men i oppfølgingsperioden vedvarte bedringen hos dem som hadde sovet med sericittbelte, mens den gikk tilbake til normalen hos kontrollgruppa. Det ble ikke påvist noen bivirkninger.35

Restitusjon

Forskere har testet effekten av opphold i tradisjonell versus fjern infrarød badstue på ti idrettsutøvere etter styrke- og utholdenhetstrening. Etter 60 minutters styrketrening eller 34–40 minutter utholdenhetstrening satt utøverne 30 minutter i infrarød badstue med temperatur 35–50 grader og 25–35 prosent fuktighet. Til sammenlikning satt de 30 minutter i en tradisjonell badstue 35–50 grader og med 60–70 prosent luftfuktighet. Begge opphold i badstue ble etterfulgt av 30 minutters opphold i romtemperatur. Etter dette ble deres styrke og utholdenhet testet. Bruk av fjern infrarød badstue gjorde at utøverne ble raskere restituert og testet bedre enn etter bruk av tradisjonell badstue.36

Fysikalsk behandling

I en rekke europeiske land har bruk av infrarød stråling fått stor utbredelse. Badstuer med infrarødt lys brukes for eksempel på en rekke offisielle spanske helseklinikker, men også som supplement til vanlig fysikalsk behandling.37 Det er angitt at etter et opphold i en infrarød badstue har både pasient og massør en mer behagelig opplevelse av behandlinga. Pasienten opplever mindre smerter, og massasjen blir dypere og mer effektiv fordi badstua fører til mykere muskler og bindevev.37

Kilder:

1.  Kluger MJ, Kozak W, Conn CA mfl. The adaptive value of fever. Infectious Disease Clinics of North America 1996; 10: 1-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8698984

2.  Cannon JG. Perspective on fever: The basic science and conventional medicine. Complementary Therapies in Medicine 2013; 21S: S54–S60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23578918

3.  Clint E, Fessler DMT. Insurmountable heat: the evolution and persistence of defensive hyperthermia. The Quarterly Review of Biology 2016; 91: 25–46. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27192778

4.  Foghsgaard L. Kreftceller liker ikke varme. Illustrert Vitenskap 2010; nr. 6: 28–31.


5.  Repasky EA, Evans SS, Dewhirst MW. Temperature matters! And why it should matter to tumor immunologists. Cancer Immunology Research 2013; 1: 210–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24490177

6.  Lahiri BB, Bagavathiappan S, Jayakumar T mfl. Medical applications of infrared thermography: A review. Infrared Physics & Technology 2012; 55: 221–35. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350449512000308

7.  Holtebekk T. Infrarød stråling. https://snl.no/infrar%C3%B8d_str%C3%A5ling (9.5.2017).

8.  Mercola J. Some like it hot – the many health benefits of sauna bathing. Mercola.com 9.9.2016. http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2016/09/09/sauna-bathing.aspx (28.5.2017).

9.  Norheim AJ, Mercer J. Medisinsk termografi – alternativ diagnostikk? Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 1758-9. http://tidsskriftet.no/article/2138701/

10.  Wibetoe G. Spektroskopi. Store norske leksikon 15.2.2009. https://snl.no/spektroskopi (15.5.2017).

11.  Near-infrared spectroscopy. https://en.wikipedia.org/wiki/Near-infrared_spectroscopy (16.5.2017).

12.  Kondepati VR, Heise HM, Backhaus J. Recent applications of near-infrared spectroscopy in cancer diagnosis and therapy. Analycical and Bioanalytical Chemistry 2008; 390: 125–39. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17955220

LES OGSÅ  Dette virker medisinsk cannabis mot

13.  Wolf M, Morren G, Haensse D mfl. Near infrared spectroscopy to study the brain: an overview. Opto-Electronics Review 2008; 16: 413–9. https://link.springer.com/article/10.2478/s11772-008-0042-z

14.  Mercola J. Healing the Body With Photobiomodulation. Mercola.com 26.2.2017. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/02/26/photobiomodulation.aspx

15.  Mercola J. Photobiomodulation: The role of light in preventing and potentially halting Alzheimer’s disease. Mercola.com 5.3.2017.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/03/05/photobiomodulation-alzheimers-disease.aspx

16.  Jaminet P. The benefits of near infrared light. Perfecthealthdiet.com 9.6.2015. http://perfecthealthdiet.com/2015/06/the-benefits-of-near-infrared-light/

17.  Mercola J. Photobiomodulation: The role of light in preventing and potentially halting Alzheimer’s disease. Mercola.com 5.3.2017.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/03/05/photobiomodulation-alzheimers-disease.aspx

18.  Eells JT, Wong-Riley MTT, VerHoeve J mfl. Mitochondrial signal transduction in accelerated wound and retinal healing by near-infrared light therapy. Mitochondrion 2004; 4: 559–67. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16120414

19.  Ivandic BT, Ivandic T. Low-level laser therapy improves vision in patients with age-related macular degeneration. Photomedicine and Laser Surgery 2008; 26: 241–5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18588438

20.  Hegedüs B, Viharos L, Gervain M mfl. The effect of low-level laser in knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Photomedicine and Laser Surgery 2009; 27: 577–84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19530911

21.  Gale GD, Rothbart PJ, Li Y. Infrared therapy for chronic low back pain: A randomized, controlled trial. Pain Research and Management 2006; 11: 193–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960636

22.  Höfling DB, Chavantes MC, Juliano AG mfl. Low-level laser in the treatment of patients with hypothyroidism induced by chronic autoimmune thyroiditis: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Lasers in Medical Science 2013; 28: 743–53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22718472

23.  Whelan HT, Smits RL, Buchman EV mfl. Effect of NASA light-emitting diode irradiation on wound healing. Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery 2004; 19: 305–14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11776448

24.  LED light therapy. http://www.mylighttherapy.com/led-light-therapy.html (12.5.2017).

25.  Saltmarche AE, Naeser MA, Ho KF mfl. Significant improvement in cognition in mild to moderately severe dementia cases treated with transcranial plus intranasal photobiomodulation: case series report. Photomedicine and Laser Surgery 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28186867

26.  Inoué S, Kabaya M. Biological activities caused by far-infrared radiation. International Journal of Biometeorology 1989; 33: 145–50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2689357

27.  E-post fra Michael R. Hamblin til IM 26.5.2017.

28.  Beever R. Far-infrared saunas for treatment of cardiovascular risk factors: Summary of published evidence. Canadian Family Physician 2009; 55: 691–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19602651

29.  https://www.radianthealth.no/hva-er-en-ir-sauna/ (28.5.2017).

30.  http://www.clearlight-saunas.com.au/ (26.5.2017).

31.  Masuda A, Kihara T, Fukudome T mfl. The effects of repeated thermal therapy for two patients with chronic fatigue syndrome. Journal of Psychosomatic Research 2005; 58: 383–7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15992574

32.  Oosterveld FGJ, Rasker JJ, Floors M mfl. Infrared sauna in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Clinical Rheumatology 2009; 28: 29–34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18685882

33.  Masuda A, Koga Y, Hattanmaru M mfl. The effects of repeated thermal therapy for patients with chronic pain. Psychotherapy and Psychosomatics 2005; 74: 288–94. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16088266

34.  Matsushita K, Masuda A, Tei C. Efficacy of Waon therapy for fibromyalgia. Internal Medicine 2008; 47: 1473–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18703857

35.  Lee CH, Roh J-W, Lim C-Y mfl. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial evaluating the efficacy and safety of a far infrared-emitting sericite belt in patients with primary dysmenorrhea. Complementary Therapies in Medicine 2011; 19: 187–93. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21827932

36.  Mero A, Tornberg J, Mäntykoski M mfl. Effects of far-infrared sauna bathing on recovery from strength and endurance training sessions in men. SpringerPlus 2015; 4: 321. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26180741

37.  Opstvedt L. Infrarøde stråler reduserer smerter og gir bedre søvn? Revmatikeren 2005; nr. 8: 8–9.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner