Skip to main content

Ultrasvakt lys fra levende celler

Levende celler sender ut meget svakt lys, såkalte biofotoner. Hvorfor? Har det noen funksjon? Den sveitsiske fagmannen og vitenskapsjournalisten Marco Bischof ga en oversikt på lyskonferansen.

Tekst og foto Iver Mysterud

Bischof15 bor i Tyskland og ble for alvor kjent i den tyskspråklige verden for sin bok om biofotoner på 1990-tallet16. Biofotoner er målbare lyspartikler som sendes ut av alle levende organismer.17

Biofotoner ble oppdaget tidlig på 1900-tallet.18 Den faglige interessen for dette fenomenet døde imidlertid ut i vesten, mens den fortsatte i Russland. Først på 1980-tallet begynte vestlige forskere for alvor å interessere seg for ultrasvakt lys fra levende celler. Dette skjedde i Tyskland. Fysikkprofessoren Fritz-Albert Popp (f. 1938)19 ved Universitetet i Marburg var en foregangsmann som satset mye av sin karriere på arbeidet med biofotoner.20

Lyset som levende organismer utstråler, er meget svakt, fra noen titalls til hundretalls millioner ganger svakere enn dagslys. Det kan ikke ses med øynene. Som en analogi kan man tenke seg hvor vanskelig det er å se et stearinlys fra en avstand på 20 km. Det klarer ingen mennesker. Biofotonene kan imidlertid måles, noe Popp og kolleger har gjort i flere tiår.21,22 Popp har utviklet en egen analysemetode for å måle utsendelse av svakt lys. Den måler biofotoner med en bølgelengde på mellom 200 og 800 nm (nanometer), altså fra det ultrafiolette (UV) spekteret via det synlige spekteret og inn i det infrarøde spekteret.

LES OGSÅ  Søvnproblemer – Vi er skiftarbeidere

Kreft

Da Popp ble interessert i biofotoner på 1980-tallet, arbeidet han med kreftpasienter. En naturlig problemstilling var å undersøke om det er forskjell på det lyset som sendes ut fra kreftceller og friske celler. Det viste seg at kreftceller hadde et helt annet strålingsmønster enn friske celler: Jo flere kreftceller, desto flere biofotoner ble sendt ut, og motsatt: Jo flere friske celler, desto mindre lys ble sendt ut. Det ser ut til at lys i form av biofotoner forblir i friske celler, mens kreftceller mister det. Generelt ser det ut til at alle levende organismer er i stand til å lagre lys i celler og vev.

Koherent lys

Elektromagnetiske felter er i stand til å påvirke strukturen til materie, men dette gjelder bare koherente felt, det vil si felt som er ordnet og har samme frekvens, slik som i laserlys. Derfor er det interessant at biofotonene er påvist å være koherente og derfor omtales som biologisk laserlys. Koherens betyr at biofotone er i stand til å bære store mengder informasjon. Popp antok ut fra dette at lyset kunne ha viktige biologiske funksjoner i kroppen. Hans hypotese er at kroppscellene kommuniserer ved hjelp av biofotoner, en hypotese som er testet i en rekke eksperimenter.

Biofotonteorien

Ifølge Popps biofotonteori er alle levende organismer blitt til i naturlig forekommende strålingsfelter på jorda. De ble viktige miljøfaktorer for levende organismer helt til å begynne med i evolusjonsprosessen. Disse feltene er blitt en viktig del av oss og som vi er avhengige av for å holde oss friske.

Popp og andre forskere antar at biofotoner fungerer som et redskap for å utveksle informasjon innad og mellom celler, blant annet om hvordan cellenes stoffskifte skal reguleres. Økte nivåer av biofotoner i en organisme antas å bedre helsa ved å bedre cellekommunikasjonen og tilstanden i systemet. Hovedkilden til biofotonene ser ut til å være arvestoffet (DNA).

LES OGSÅ  Betydningen av lys for alt som lever

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Sveitsisktysk vitenskapsjournalist «]Marc Bischof15 (f. 1947) er sveitsisk vitenskapsjournalist som i dag bor i Tyskland. Han er opprinnelig utdannet pusteterapeut og lærer og har studert kulturell og medisinsk antropologi, sammenliknende religion og psykologi. Bischof er imidlertid mest kjent for sine bidrag i den ”ukonvensjonelle” delen av biofysikken. Han har vært leder av Den internasjonale lysforeningen (ILA1), og Bischof er av den tyske forbundsregjeringen utnevnt til leder av en kommisjon for bruk av ukonvensjonell energi i utviklingsland. Han har vært interessert i biofotonforskningen i flere tiår16,17 og har skrevet en bok om biofotoner16 som regnes å være en ”standardtekst” om emnet. Boka har solgt i over 35000 eksemplarer. Bischof har publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler om ulike temaer innen biologi, medisin, biofysikk, bioelektromagnetisme, alternativ/komplementær medisin og parapsykologi.[/gdlr_box_icon]

Kritikk

Bischof fortalte at kritikere har innvendt at dette svake lyset kun er et biprodukt av kjemiske reaksjoner i kroppen. Popp har imidlertid påvist at utsendelse av biofotoner samvarierer med ulike biologiske prosesser.

Lite kjent, men interessant

Bischof ga gjennom sitt foredrag om biofotoner et glimt inn i en interessant del av virkeligheten. Selv om biofotonforskningen er lite kjent blant allmennheten og forskere generelt, har den lenge vært godt kjent blant mennesker som er interessert i alternativ medisin og parapsykologi. Journalist Lynne McTaggart vier for eksempel et helt kapittel til biofotonforskningen i sin bestselger The field (”Feltet”).23

På konferansen la den italiensktyske healeren Renzo Celani (nå bosatt i Ås/Norge) fram forskningen som Fritz-Albert Popp har utført på lysutstrålingen av hendene hans under healingbehandling. Det ble dokumentert hvordan han utelukkende ved hjelp av tankekraft var i stand til å øke biofotonnivået fra hendene betraktelig. Biofotoner antas å bli et tema vi kommer til å høre vesentlig mer om i framtidens medisin.

LES OGSÅ  Redd lyset!

Les også:

Lyskvalitet i fare

Redd lyset!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner