Skip to main content

Undersøkte effekter av memon®-teknologien

Det er utført mer enn 30 tester hos mange forskjellige uavhengige fagpersoner og institusjoner på effekter av memonizere. Her gis en kortfattet presentasjon av et utvalg av testene.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Hormonpåvirkning

To sentrale hormoner i forbindelse med stresspåvirkning er kortisol og DHEA, som begge lages i binyrene. I et pilotstudium fra et anerkjent tysk hormonlaboratorium9 ble disse hormonene analysert i spyttprøver. Prøvene ble tatt om morgenen og kvelden før installering av memonizer på strøminntaket og igjen etter 3-4 ukers daglig aktivitet hos testpersonene. Hormonnivåene ble normalisert og tydelig forandret mot verdier som anses som ønskelige.

Klumping av blodceller

Det er tatt blodprøver av en person før vedkommende prater i mobiltelefon, etter 15 minutters samtale og etter å ha pratet 15 minutter med en memonizer plassert i mobiltelefonen. Prøvene ble studert med mørkefeltmikroskopi. De røde blodcellene klumper seg sammen etter å ha pratet i mobiltelefon, men dette skjer ikke etter at en memonizer er installert i telefonen.10

I 2011 ble det tatt blodprøver fra to tyske rallyførere før og etter to konkurranser med høy fart. Hver konkurranse varte rundt 30 minutter, og de konkurrerte to dager på rad. Den andre dagen var det montert memonizere på batteriet i bilene. Denne typen konkurranser medfører stor psykisk stress for førerne. I tillegg blir de utsatt for en rekke elektromagnetiske påkjenninger. Før første konkurranse hadde de normalt, godt flytende blod, mens det etter konkurransen ble påvist hhv. moderat og massiv sammenklumping av de røde blodcellene hos de to førerne. Hos en av førerne ble det også i de hvite blodcellene funnet endringer som tolkes som en mulig effekt av stress. Etter andre konkurranse med memonizer på batteriene var blodbildet omtrent uendret i forhold til utgangspunktet, altså ingen klumping av røde blodceller eller endringer i nivået av hvite blodceller.

Før en 24-timers rally ble det festet en memonizer til bilbatteriet før konkurransen. Laget besto av fire personer som vekslet på å kjøre 1.-1,5. time hver. Bare én av dem ble testet, en 60-årig legendarisk rallyfører (Hans-Joachim Stuck). Han avga en blodprøve før løpet og kort tid etter hver økt bak rattet. Det var få tegn til sammenklumping av de røde blodcellene eller andre stressreaksjoner etter disse intensive og krevende øktene. Den erfarne rallyføreren opplevde også konkurransen som mindre anstrengende enn mange andre konkurranser han hadde vært med på i sin 40-årige karriere.

LES OGSÅ  Dyrebitt

Elektromagnetisk stress ved bilkjøring

I tillegg til nevnte rallykjørere er memon® testet på vanlige bilførere. Blodprøver ble tatt før og etter at tre personer kjørte en testrunde på 50 minutter i bil. Deretter ble bilene utstyrt med memonizer på batteriene, og de kjørte samme runde igjen før ny blodprøve ble avgitt. Mørkefeltmikroskopi viste at de røde blodcellene klumpet seg etter en kjøretur, noe som ikke forekom hvis bilen er utstyrt med memonizer.

Samtidig med at de tre sjåførene avga blodprøver, ble tilstanden i deres meridianer undersøkt med et spesifikt terapisystem, i-HEALTH.11 Her ble hudmotstanden målt i 24 akupunkturpunkter. Energitilstanden i meridianene var bedre etter bruk av memon® enn uten, men effekten varierte blant deltakerne (to hadde klare bedringer, en hadde kun en liten bedring).

Videre ble bilene til ti yrkessjåfører utstyrt med memonizer. Før og etter 13 kjøreturer fylte de ut spørreskjemaer der de anga hvor plaget de var av en del vanlige symptomer hos sjåfører, som anspenthet, hodepine og utmattelse. Sjåførene anga redusert intensitet og forekomst av disse symptomene med installert memonizer sammenliknet med hva de pleide å oppleve.

Luftpartikler inne

Et tysk produkttestingsinstitutt12 har testet effekten av memon® på mengden støvpartikler i lufta. Den ble gjennomført i en bygning uten, og deretter med en memonizer installert. Dører og vinduer forble lukket, og testen foregikk over to dager med åtte måleravlesninger i perioden. Det ble målt tre forskjellige størrelser av støvpartikler: 0,3, 3 og 10 mikrometer. For samtlige var det en klar reduksjon i støvpartikler i lufta. Samlet viste testene en gjennomsnittlig forbedring på 76 prosent for disse partikkelstørrelsene. Målinger fra en rekke andre bygninger i Tyskland bekrefter at memonizere kan redusere mengden støvpartikler i lufta.

I Norge har yrkeshygieniker Harry Haraldsen fra BHT SØR utført en liten pilottest på svevestøv i sitt private hjem med måleapparatet Grimm. Her ble det funnet reduserte nivåer av støv i lufta etter installering av en memonizer. Svevestøvet falt fortere ned til gulvet, men partiklene ble virvlet opp igjen med aktivitet i rommet. BHT SØR er i gang med en mer systematisk test av dette, inkludert målinger på en skole.

Vannkvalitet i bassenger

Helseavdelingen i Uelzen i Tyskland ønsket i et pilotprosjekt å finne ut om det er mulig å gjøre noe for å redusere klormengden som brukes i bassenger. De tok prøver fra Stadensen utendørsbasseng,13 som hadde installert memonizer og redusert bruken av klor betraktelig. Vannet ble tatt fra tre forskjellige steder rundt i bassenget. Til tross for reduksjon i bruken av klor, var verdiene i målingene innenfor de hygieniske kravene. Resultatene med memon® og mindre klor var bedre enn uten memon® og med mer klor. Dette er også funnet i målinger foretatt av fagfolk ved Universitetet i Lüneburg. Nivået av koliforme bakterier ble i Stadensen faktisk målt til 0, mens den maksimalt tillatte verdien er 1500. I etterfølgende år har gjentatte målinger vist at vannkvaliteten i bassenget er god.

LES OGSÅ  Får tilbake barndommens spredte tær!

Avgitt svakt lys fra vann

Den tyske fysikkprofessoren Fritz-Albert Popp (f. 1938)14 ved Universitetet i Marburg har i mye av sin karriere arbeidet med meget svakt lys (lyspartikler, biofotoner) som sendes ut av alle levende organismer.15 Han har utviklet en egen analysemetode for å måle utsendelse av svakt lys. Generelt har Popp funnet at jo høyere vitalitet og intern orden det er i et testmateriale, desto høyere antall biofotoner blir avgitt. For eksempel avgir friske celler mer lys enn syke/skadde celler. Analysemetoden kan også brukes på vann. I 2005 ble to vannprøver tatt fra samme kran i Tyskland. Prøve nummer 1 var vanlig kranvann, mens prøve nummer 2 ble tatt etter at en memonizer var koblet på vannledningen. Begge prøvene ble underlagt en biofotonanalyse for å måle de gjenværende toksinnivåene. Det ”harmoniserte” vannet hadde høyere kvalitet enn det opprinnelige kranvannet.

Drikking av vann

Det er foretatt test av personer som drikker to typer vanlig vann og vann påvirket av en memonizer. Testen er utført på akupunkturpunkter på hender og føtter med i-HEALTH.8 Måleverdiene etter å ha drukket ”harmonisert” vann var bedre enn etter å ha drukket vanlig vann.

Det er foretatt en test der 15 personer måles med det kvantemedisinske apparatet SCIO16 etter å ha drukket vanlig vann og ”harmonisert” vann. Tilstanden i kroppen var bedre etter å ha drukket ”harmonisert” vann.

Fotografering av vannkrystaller

Den japanske forskeren og healeren Masaru Emoto (f. 1943)17 har utviklet en teknikk for å ta bilder av formen på nedfryste vannkrystaller.18,19 Han har undersøkt vannkrystaller fra drikkevann i München før og etter installering av en vannmemonizer. Emotos naturvitenskapelig kontroversielle metode20,21 er basert på at vann har evne til å lagre informasjon om alt fra kjemiske stoffer det har vært i kontakt med til musikk og følelser det har vært eksponert for. Emoto har arbeidet med fotografering av krystaller av vann av ulik kvalitet og historikk i mange år. Drikkevannet fra München hadde en matt og uregelmessig struktur, men fikk med memonizer en struktur som etter hans undersøkelser indikerer stabilitet og vitalitet.

Tilsvarende resultater er funnet med en liknende metode22 av tyskeren Bernd Bruns (f. 1941),23 som har omfattende erfaring med både vannanalyse og fotografering.24 Fra samme kran har ”harmonisert” vann en høyere kvalitet enn vanlig vann. Det samme blir påvist av en tredje metode i denne ”sjangeren”.25

LES OGSÅ  Bønner hjalp blind terrengløper med diabetes type 1

Bedret egg- og høneproduksjon

Den sveitsiske landbruksingeniøren Willy Baumann har testet effekten av memon® på frittgående høner i Tyskland og i høneproduksjon i Sveits. Det ble installert memonizere både på strøm- og vanninntaket til fuglene. En rekke miljø- og produksjonsforhold ble bedre. I eggproduksjonen begynte fuglene å drikke mer vann, produksjonen økte og/eller fôrforbruket ble redusert. Dette førte til bedre fôrutnyttelse, det vil si at fôrforbruket per kg eggmasse blir redusert. Også dødeligheten av høner gikk ned. I alle bur ble forurensning av lufta fra støv og lukt bedre. Produksjonen av verpehøner ga redusert stress hos fuglene i form av mindre hakking og kannibalisme. Vekta til fuglene økte, og variasjonen i vekt ble mindre.

Les også:

Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet

Kilder:

Denne artikkelen baserer seg primært på informasjon fra produsenten av memon®-produktene, memon® bionic instruments,3 fra importør Marit Grendstad og nettsiden til hennes firma.2

1.  Brodeur P. The zapping of America: Microwaves, their deadly risk, and the coverup. New York: Norton, 1977.

2.  Glomsrød S. Et helsevennlig strålingsmiljø. VOF 2012; 3 (4): 16-18.

3.  Firmaet I medvind, www.imedvind.no.

4.  www.memon.eu

5.  Memon er patentert under patent nr. 203 16 897.6.

6.  www.imedvind.no/index.php?expand=3,52&topmenu=&show=52 [29.3.2012].

7.  Lista er utarbeidet av Marit Grendstad i firmaet I Medvind, som importerer disse produktene, 18. april 2012. Den inneholder kjønn på personen, eventuelt om det dreier seg om en familie, bakgrunn for kontakt (bl.a. hvilke helseplager personene slet med), eventuell bedring som personene merket og hvilket år Grendstad sist var i kontakt med dem.

8.  Hirschmann F. The memon revolution: the story of a novel technology that can change your life. Rosenheim, Tyskland: EU – Umweltakademie GmbH, Publishing Division, 2008.

9.  Humanbiologisches Labor Prof. Dr. Borelli.

10.  Testen er utført av den tyske heilpraktikeren Ekkehard Scheller.

11.  www.i-health.com

12.  Institutt for bioenergetisk produkttesting (Institut für Bioenergetische Product- und Warentestung) i Rosenheim, Tyskland.

13.  www.sommerbad-stadensen.de

14.   http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz-Albert_Popp [25.4.2012]

15.  Van Wijk R. Bio-photons and bio-communication. Journal of Scientific Exploration 2001; 15: 187-97.

16.  Mysterud I. Kvantemedisin. VOF 2011; 2 (3): 62-8.

17.  http://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto [14.4.2012]

18.  Emoto M. Healing with water. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004; 10: 19-21.

19.  Emoto M. Vannets tidløse visdom. Oslo: Damm, 2006.

20.  http://is-masaru-emoto-for-real.com/ [12.4.2012]

21.  http://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto#cite_note-10 [12.4.2012]

22.  Metoden er omtalt som ”vannmodning” (”water maturation”).

23.  http://www.memonyourharmony.com/research/water-maturation-method.html [12.4.2012]

24.  Brund B. Achtung Wasser: Einblicke in die Seele des Wassers. 2. utgave. Rosenheim, Tyskland: Der Verlag der EU-Umweltakademie, 2005.

25.  Metoden omtaltes som ”Hagalis krystalliseringsmåling”.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner