Skip to main content

Vann til glede og besvær

Alle er enige om at det er viktig å drikke nok rent vann for å opprettholde god helse over tid. Kranvannet i Norge er generelt godt, men mange velger likevel å rense det. Samtidig har det de siste årene dukket opp en rekke typer vann som angis å være ekstra sunne, og der rensing ikke er nok. Her får du en oversikt.

Tekst Iver Mysterud

Kort fortalt

Helsemagasinet har begynt en serie om vann og helse, der den første artikkelen om lettvann sto i nr. 5/2021. I denne artikkelen ser vi nærmere på fire typer vann som alle påstås å være helsemessig gunstige: lettvann, alkalisk (basisk) vann, hydrogenvann og strukturert vann. Lettvann har lavt innhold av deuterium, alkalisk vann har høy pH, hydrogenvann har oppløst hydrogengass og strukturert vann har vannstruktur som minner om rennende vann ute i naturen. Av disse kan vi anbefale lettvann, hydrogenvann og strukturert vann, men vi ser ingen gode grunner til å drikke alkalisk vann.

Du har trolig hørt at det finnes forskjellige typer vann, men få har full oversikt over likheter og ulikheter. Denne artikkelen beskriver lettvann, alkalisk vann, hydrogenvann og strukturert vann. Én av disse vanntypene bør du styre unna, så det er viktig å lese videre for kunne ta best mulige valg.

Lettvann

Helsemagasinet viet en artikkel til temaet lettvann i nr. 5/2021.1 Vann kalles tungt hvis det har høyere enn vanlig konsentrasjon av deuterium (D2O), og lettvann hvis det har lavere konsentrasjon av deuterium enn vanlig vann. Deuterium er hydrogen som inneholder et nøytron (en nøytral partikkel) i kjernen i tillegg til et proton (en positivt ladd partikkel). Vanlig hydrogen inneholder bare et proton i kjernen.

I nevnte artikkel så vi nærmere på hvorfor tungtvann er skadelig og hvorfor det er gunstig å ha minst mulig deuterium i vannet. Inntak av lettvann er sunt, motvirker kreft og aldringsprosessen, beskytter DNA mot skader, har antioksidative egenskaper, bidrar til avgiftning og har gunstige effekter på atferd.

Fjerning av tungtvann fra vanlig vann er en kompleks teknisk prosess og forutsetter installasjoner i stor skala med spesialisert destilleringsutstyr. Per 2019 fantes det bare fire hovedprodusenter for kommersielt tilgjengelig lettvann:2 Vividi i Russland, Qlarivia i Romania, Preventa i Ungarn og to fabrikker i Kina. Senere er det kommet til flere produsenter. UnoVita AS i Moss har tatt inn produkter fra russiske Langvey og selger 12 flasker à ½ liter 10 ppm lettvann for kr 1 566. Dette konsentrerte lettvannet kan før inntak blandes med renset vann i et gitt forhold. UnoVita AS selger også 12 flasker à ½ liter 85 ppm lettvann for kr 568.

Den amerikanske forskeren og faglitterære forfatteren Victor Sagalovsky har vært interessert i lettvann i mange år og er medgrunnlegger av Litewater.2 Sagalovsky og flere andre forskere mener at kroppens ideelle innhold av deuterium er maksimalt 120 ppm. For å oppnå dette må man daglig drikke 1,5 liter 80–100 ppm lettvann i 45–60 dager, mens man minimaliserer inntaket av alle andre drikker og spiser en modifisert ketogen diett med innlagt periodisk faste. Etter denne kuren anbefales å drikke vann med 100–120 ppm deuterium. Sagalovsky har klart å redusere sitt deuteriumnivå til godt under 100 ppm, og han føler seg mer energisk. 

Vann fra krana
Kranvann i Norge er generelt godt, men kan inneholde for mye tungtvann.

Alkalisk vann

Alkalisk vann kalles også basisk vann og ionisert vann, på fagspråket gjerne elektrolysert redusert vann. At vann er alkalisk, vil si at pH er større enn 7 (7,1–14). Nøytralt vann har pH 7, mens surt vann har pH lavere enn 7 (6,9–1).

Alkalisk vann kan dannes på to måter. Den første er ved tilførsel av alkaliserende mineraler – som natrium- eller kaliumkarbonat – eller giftige kjemikalier – som kalium- eller natriumhydroksid. Hydroksidene selges i dråper som Alkalife pH-dråper. Natriumhydroksid kan i store doser være giftig3 og i tillegg skape ubalanse. Slike produkter bør derfor unngås.

For det andre kan alkalisk vann dannes ved elektrolyse, altså at det går strøm mellom to poler i vannet. I denne prosessen skilles deler av vannet i en basisk og en sur del. Den basiske delen blir igjen i vannet, mens mye av syren fjernes. Et vannmolekyl består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom (H2O). Syredelen mangler et elektron og består derfor kun av et positivt ladd hydrogenatom (H+), mens basedelen utgjør ett oksygen- og ett hydrogenatom med negativ ladning (OH). Sistnevnte forbindelse kalles et hydroksidion. 

Tilhengerne av alkalisk vann hevder at dette vannet fungerer som en effektiv antioksidant fordi det har overskudd av elektroner og derfor kan motvirke frie radikaler ved å tilføre dem elektroner. Både den norske elektromedisinske terapeuten Jan Fredrik Poleszynski (f. 1960)4 og den amerikanske osteopaten Joseph Mercola (f. 1954) mener imidlertid man bør unngå alkalisk vann.5 Mercola vektlegger at anbefalingen om å drikke alkalisk vann baserer seg på hypotesen om at det er gunstig å innta et overskudd av basedannende matvarer. Denne forestillingen ble av den amerikanske faglitterære forfatteren og terapeuten Robert O. Young (f. 1952) fremmet i en serie bøker, der hovedboka med detaljerte oppskrifter kalt pH-mirakelet forelå på norsk i 2004.6 Young hevdet at en basisk diett motvirket et vidt spekter av sykdomstilstander ved å gjøre kroppen mer basisk.6 Dette viste seg å ha negative konsekvenser, og Young ble senere fengslet for å ha utnyttet kreftsyke pasienter som ikke ble hjulpet av hans ”kur”.7

LES OGSÅ  Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet

En hovedgrunn til at inntak av alkalisk vann ikke kan gi de helsefordelene som er koblet med alkalitet eller elektronoverskudd (se nedenfor), er at man ikke kan endre pH i blodet og kroppen på denne måten. Kroppen regulerer blodets pH innenfor et veldig smalt område fordi alle enzymer i blodet er utformet til å fungere ved pH 7,4. Hvis pH i blodet hadde variert for mye, ville vi ikke ha overlevd.5 Generelt er en pH på under 6,8 eller over 7,8 uforenlig med liv, selv om det finnes eksempler på overlevelse med lavere eller høyere pH. Det vi spiser og drikker, kan imidlertid endre urinens pH, som kan variere mellom 4,5 og 8, noe som indikerer at nyrene fungerer som de skal.5,8

Vannets evne til å nøytralisere syre gjennom buffere utgjøres av summen av bikarbonater og kalles alkalitet, som måles i milligram per liter. Alkaliske eller basedannende mineraler inkluderer kalsium, kalium, magnesium, natrium, mangan og jern. Vi har alle behov for å tilføre kroppen alkalitet, men pH har ikke noe med denne alkaliteten å gjøre.5 

De som tror at de blir friskere av å drikke alkalisk vann, kan forveksle dette med andre forhold. Hvis folk tror de drikker noe sunt, kan dette i seg selv gi positive helseeffekter. I tillegg kan økt vanninntak bidra til avgiftning og/eller bedre hydrering av cellene.5 

Når alkalisk vann treffer den sterkt sure magesyren, blir pH i magen litt høyere fordi saltsyre (HCl) ikke fungerer som buffer. Bare vann som består av en svak syre og dens korresponderende base eller en svak base med korresponderende syre i et relativt likt mengdeforhold, fungerer som buffer. Ekte alkalisk vann har en buffer i form av natrium bikarbonat (natron). Hvis det alkaliske vannet hadde nøytralisert all magesyren (som natrium bikarbonat kan gjøre), kunne det blitt en alkalisk effekt av blodet. I stedet nøytraliserer magesyren det alkaliske vannet, og da blir det ingen netto alkalisk effekt.5 

Kroppen er tilpasset å innta naturlig forekommende vann, som har en pH som er avhengig av omliggende jordsmonn og vegetasjon, sesongvariasjoner, værforhold og eksponering for sollys. Vann som forekommer naturlig, har aldri pH 9,5 eller høyere.5 Drikkevann har normalt en pH mellom 6,5 og 8,5.9 

Forskningen på helseeffekter av alkalisk vann startet i Japan på 1930-tallet. I etterfølgende tiår ble det publisert vitenskapelig og anekdotisk informasjon om en rekke positive helseeffekter av å drikke alkalisk vann. På slutten av 1990-tallet ble det imidlertid klart at de positive effektene av slikt vann ikke hadde noe med pH å gjøre, men med mengden hydrogengass som var oppløst i vannet.5 Dette fører oss over til neste tema, hydrogenvann. 

La oss imidlertid først påpeke følgende: I stedet for å drikke alkalisk vann kan det være lurt å drikke svakt surt vann, som har overskudd av hydrogenioner (H+). Det gjør det lettere for kroppen å lage saltsyre i magen, altså en forbindelse av hydrogen og klor (HCl). Magesyre med lav nok pH (helt ned mot 1,5) er nødvendig for god fordøyelse. Hydrogenioner kan ”stjele” elektroner fra vannmolekyler og dermed øke konsentrasjonen av hydrogengass (H2) i vannet.

Hydrogenvann

Hvis man løser hydrogengass (H2) i vann, får man hydrogenvann. Dette er en effektiv antioksidant (elektrondonor) med stort terapeutisk potensial. Hydrogengass virker primært ved å optimalisere cellenes redoks-status (balansen mellom oksidanter og antioksidanter) etter behov. Hydrogenvann kan for eksempel øke effekten av kroppens viktigste antioksidanter, nemlig superoksid dismutase (SOD), katalase og glutation (GSH). Hydrogengass reagerer lett med hydroksylradikaler – de mest reaktive og oksidative frie radikalene i kroppen – og omdanner dem til vann. Dessuten motvirker hydrogengass i utgangspunktet produksjonen av frie radikaler. Hydrogengass aktiverer også ved behov en viktig biokjemisk omdanningsvei kalt Nrf2 og som også er en viktig del av kroppens antioksidantforsvar. Nrf2 har en overordnet reguleringsfunksjon.5,10,11

Grunnleggende egenskaper til hydrogenvann:14 

Betennelsesdempende (hele kroppen)
Fungerer som selektiv antioksidant
Understøtter naturlig genuttrykk
Motvirker allergier
Motvirker celledød (friske celler)
Motvirker aldringsprosessen
Reduserer smerter
Beskytter huden
Øker forbrenningen
Regenerer andre antioksidanter
Motvirker muskelutmattelse
Reduserer forekomsten av melkesyre ved fysisk belastning
Motvirker diabetes
Motvirker vekst av kreftceller
Påvirker positivt vår evne til tenkning, intellektuell og mental ytelse
Bidrar til å beskytte DNA og RNA
Motvirker stråleskader
Ugiftig uansett inntak, uten kjente bivirkninger

Hydrogengass har evnen til å redusere oksidativt stress, inflammasjon og frie radikaler som dannes i det normale stoffskiftet. Kroppen bryter ned maten og omdanner næringsstoffer ved hjelp av oksidasjonsprosesser, noe som er nødvendig for at livet skal eksistere. Når det gjelder gunstige helsevirkninger, er det viktige derfor evnen til å hemme forhøyet oksidativt stress og skade. Det er kun ønskelig å gjenvinne likevekten, ikke å nøytralisere alle frie radikaler. Hydrogengass er en såkalt selektiv antioksidant og nøytraliserer kun overskuddet av frie radikaler. Gassen kan ikke nøytralisere eller reagere med oksidanter som gir viktige signaler. Dette gjelder for eksempel hydrogen peroksid, superoksid dismutase og nitrogenoksid. Dette viser også at hydrogengass er trygt å innta.10 

Hydrogen er det minste molekylet i universet, og biotilgjengeligheten er stor. Hydrogengass er nøytralt og ikke-polart (har ingen ladning) og kan lett trenge gjennom enhver membran i kroppen, inkludert blod-hjerne-barrieren, og inn i mitokondriene. Det trenger med andre ord ikke et eget transportprotein, slik molekyler med elektrisk ladning er avhengig av. Hydrogen løser seg ikke opp (dissosieres) i elektroner og protoner når det tilføres vann og endrer derfor ikke pH i kroppsvæskene.5,10,12

I 2007 kom det ut en banebrytende fagartikkel om molekylært hydrogen i et ledende medisinsk tidsskrift. Der ble det påvist at to prosent hydrogengass, effektivt forebygget skader når blodet vender tilbake til vevet etter en periode uten oksygen (iskemisk hjerneskade). Hydrogenvann er derfor nyttig ved hjerteinfarkt og hjerneslag.13 Mercola mener at alle med hjerteinfarkt og slag bør få tilført molekylært hydrogen så raskt som mulig. Det er ingen risiko forbundet med dette. Det er billig, og helsepotensialet er enormt.10 

LES OGSÅ  Du kan drikke deg i hjel!

I 2018 var det publisert mer enn 1 000 fagfellevurderte vitenskapelige artikler som kollektivt viste at hydrogengass har terapeutisk potensial mot over 170 sykdommer hos mennesket og dyr. Det er påvist at hydrogen kan være nyttig for nesten alle organer i kroppen. Ifølge Mercola motvirker hydrogen de grunnleggende årsakene til inflammasjon og oksidasjon.5,12 En del egenskaper ved hydrogengass er oppsummert i egen ramme.

Hydrogenvann versus hydrogen peroksid

Som Mercola påpeker,5 forstår mange ikke forskjellen på hydrogenvann og hydrogen peroksid (H2O2), fordi begge navn inneholder hydrogen. Man kan ikke få noen av helsefordelene forbundet med hydrogenvann ved å drikke hydrogen peroksid i vann. Man bør aldri drikke hydrogen peroksid, som kan kjøpes på apoteket i tre prosents løsning til blant annet å desinfisere sår utvortes. Det kan også brukes som munnskyll mot tannkjøttbetennelse (gingivitt), forutsatt at det spyttes ut, og man kan plassere noen dråper i ørekanalen for å motvirke forkjølelses- og influensasymptomer.5 Under koronapandemien har inhalering av hydrogenperoksid gjennom en forstøver framstått som ett av de mest effektive behandlingstiltakene mot covid-19.16 

Inntak av hydrogenvann

Noen fagfolk mener det er best å drikke hydrogenvann i sykluser/perioder og at kontinuerlig drikking i løpet av en hel dag ikke gir like gode helsevirkninger. For eksempel kan man drikke flere glass hydrogenvann om morgenen og ikke ellers. Logikken bak dette er at dette gir en større dose hydrogen i kroppen, og at dette er nødvendig for å sette i gang helsebringende prosesser. Hydrogenkonsentrasjonen må være over en viss terskel for å indusere ulike endringer på cellenivå. Å drikke små slurker hydrogenvann i løpet av dagen har mindre effekt.10,12 Fordi det vanligvis produseres hydrogen i tarmen, er det alltid noe fritt hydrogen i blodet. Hvis man drikker et stort glass romtemperert hydrogenvann hurtig, vil man raskt få høye nivåer av hydrogengass i blodet om dermed øyeblikkelig nøytralisere oksidativt stress på cellenivå.14

Det er imidlertid fullt mulig å drikke flere glass hydrogenvann én eller noen ganger om dagen og i tillegg drikke mindre mengder hydrogenvann innimellom. Dermed får man tilført hydrogenvann hele døgnet, med alle dens helsefordeler. Døgndrikking vil også øke mengden hydrogen man får i seg, noe som også er viktig.

Forskning har ikke avklart hvilket drikkeregime er best. Ens livsførsel kan også påvirke hva som er best. Hvis man normalt lever et rolig liv og ikke trener mye, er kanskje én gang om dagen tilstrekkelig, mens en mer aktiv tilværelse peker mot inntak to eller flere ganger om dagen. Uansett er det trygt å drikke hydrogenvann, så man kan ikke gjøre noe som er skadelig.10 

Noen fagfolk mener at man bør unngå å drikke samme mengde hydrogenvann på samme måte hver dag i lange tidsrom. De mener at det kan være lurt å endre mønsteret fra tid til annen slik at kroppen ikke tilpasser seg samme mengde hydrogen hele tiden. Det kan bety at det kan være gunstig ikke å drikke hydrogenvann noen dager før man fortsetter.12 

Tilgang til hydrogenvann

Man kan få tak i hydrogenvann på flere måter, for eksempel ved å løse molekylære hydrogentabletter i vann og drikke det. Slike tabletter selges blant annet av UnoVita AS og koster kr 589 for 60 stykker. Det finnes også egne hydrogenflasker i rustfritt stål som holder godt på hydrogengassen i vannet, og som gjør at man kan ta med seg hydrogenvann når man er ute. Det finnes også en virvelmaskin som danner hydrogen. I tillegg til å produsere hydrogen lager den spiralbevegelser som bidrar til at det dannes flere strukturer i vannet samtidig som det tilføres økt mengde oksygen. Videre finnes egne apparater for å lage hydrogenvann. Tre slike selges av Uno Vita AS og koster kr 2 890, kr 5 950 og kr 7 500. Det finnes også en bærbar, batteridrevet hydrogengenerator – CellPower Water – utviklet av den portugisiske legen Nuno Nina.15 Den kan også produsere varmt hydrogenvann til kaffe og te og selges hos Uno Vita AS for kr 4 900.

Dersom man ikke har vannrenser eller filtersystem, anbefaler Uno Vita AS å koke vannet og kjøle det ned før man lager hydrogenvann med en generator. Ellers kan klorforbindelser i springvannet ødelegge de positive effektene.14

Les mer om hydrogenvann

Nettsiden til Det molekylære hydrogeninstituttet (Molecular Hydrogen Institute) inneholder mye informasjon om forskning på molekylært hydrogen: www.molecularhydrogeninstitute.com.
Instituttet er en ideell vitenskapelig organisasjon med et høyt ansett rådgivende panel bestående av professorer, forskere og andre framtredende akademikere. Det har tre hovedmål:
å fremme, promotere og publisere hydrogenforskning
å utdanne statlige, medisinske, vitenskapelige og politiske fagpersoner/organisasjoner
å koordinere hydrogenbevegelsen og opprettholde integriteten til hydrogenforskning og hydrogenprodukter.

Vann i elv
Naturlig vann har gjerne bedre struktur enn kranvann.

Strukturert vann

Vann i sin naturlige tilstand kalles ”strukturert”. Det er ikke påvirket av moderne rør, menneskeskapte elektromagnetiske frekvenser og giftige kjemikaler.17 

Motsetninger tiltrekker hverandre, og det gjelder også vannmolekyler. Under optimale forhold tiltrekker vannmolekylene hverandre i presise geometriske mønstre kalt ”klynger”, der den positive enden av ett vannmolekyl tiltrekkes den negative siden av et annet vannmolekyl. Denne tiltrekningen er kjent som en ”dipol”, det vil si et molekyl med to poler med ulik ladning. Dipolen gir opphav til tiltrekning mellom motstående ender av vannmolekyler, hvor hvert oksygenmolekyl er i stand til å tiltrekke seg to nærliggende hydrogenatomer i to andre vannmolekyler.17

Strukturert vann refererer til det arrangementet av vannmolekyler som er i et gjentakende, geometrisk, molekylært mønster. Når dette skjer, blir vann til et flytende krystall, og det er denne krystallinske formen som blir referert til som ”strukturert vann”.17

LES OGSÅ  Lettvann – mot aldring og for bedre helse

De fleste tenker på is når vann eksisterer i krystallinsk form. Imidlertid har en rekke studier påvist at vann også eksisterer i en flytende, krystallinsk form. I motsetning til de stive, molekylære konfigurasjonene av atomer i faste krystaller som diamanter, forblir de strukturerte vannmolekylene mobile og flytende, men de beveger seg sammen på en ordnet måte.17 Strukturert vann har en rekke egenskaper som moderne vitenskap ikke har gitt fullgode forklaringer på.17

Den unike molekylære utformingen til strukturert vann er av den amerikanske forskeren Gerald H. Pollack omtalt som ”vannets fjerde fase”.18 De tre andre fasene er is (fast form), væske (flytende) og damp (gass). Vannets fjerde fase likner mer på gelé enn formløst vann, det vil si at strukturert vann befinner seg i et stadium mellom fast form og væske. Strukturert vann er en heksagonal krystallstruktur mellom flytende vann og is. Pollack kaller dette vannet for ”EZ-vann” fordi det har en ekskluderende sone (EZ) som gjør at det ekskluderer (fortrenger) en rekke andre forbindelser.

Strukturert vann har redusert antall vannmolekyler organisert i klynger (som drueklaser). Store klynger har problemer med å trenge inn i cellene, mens mindre klynger lettere tas opp.17 Derfor vil man bli bedre hydrert ved å drikke strukturert vann. God hydrering inne i cellene/kroppen er viktig for å bevare god helse over tid.

Vann inni cellene til pattedyr består av både ustrukturert og strukturert vann. Det ustrukturerte vannet har høy tetthet, er aktivt og flytende. Det dominerer i celler som deler seg. Det strukturerte vannet har lav tetthet, er inaktivt og lav viskositet (tyntflytende). Det dominerer i celler i en stabil tilstand som ikke formerer seg. I kroppen vil det være en dynamisk balanse mellom strukturert og ustrukturert vann. Hvis balansen over tid tippes mot strukturert vann, vil aldringsprosessene gå langsommere, og kroppen slipper kroniske sykdommer, traumer og smerter. Hvis balansen tippes mot ustrukturert vann, kan det bidra til utvikling av ulike sykdommer.19

Vann fra naturlige kilder og vann som renner i bekker og elver ute i naturen, har bedre vannstruktur (mindre klynger) enn vann som går gjennom en rørledning og/eller påvirkes av menneskeskapt elektromagnetiske frekvenser og/eller giftstoffer. Kildevann under trykk dypt i bakken blir strukturert, i likhet med isbrevann som smelter og vann som beveger seg i virvler. Sollys bygger også strukturert vann,20 i likhet med magnetbehandling.

Ikke alle har tilgang til rent kildevann eller rennende vann fra naturen. Derfor er det utviklet en rekke typer teknologi for å forbedre vannkvaliteten. Dette gjelder både apparater for å rense vannet for giftstoffer, bakterier, virus og annet organisk materiale og apparater for å bedre selve vannstrukturen. Apparater for å rense og/eller strukturere vann finnes fra en rekke produsenter i ulike størrelser og i en rekke prisklasser.

Les mer om strukturert vann
Poleszynski DV. Johann Granders helbredende vann. VOF 2010; 1 (2): 63–8.
Ranes L. Vannets struktur og hukommelse – et nytt paradigme i medisin og fysikk. VOF 2017; 8 (7): 78–83.
Ranes L. Vannets struktur og hukommelse – del 2. VOF 2017; 8 (8): 54–9.

Avrunding

Kranvannet i Norge er generelt godt, men det er flere grunner til at mange kan ha behov for å rense det, for eksempel for å fjerne klor, høyt innhold av visse mineraler eller forurensning. Denne artikkelen har ikke tatt for seg rensing av vann, som vi vil komme tilbake til i en senere artikkel.

Strukturert vann minner om det vannet man kan drikke fra rennende kilder ute i naturen. Det er derfor et mål at så mange som mulig drikker slikt vann. Vann kan i tillegg berikes med hydrogengass, og dette hydrogenvannet er helsemessig gunstig. Alkalisk vann – vann med høy pH – bør man holde seg unna. Lettvann – vann med lavt innhold av deuterium – er helsemessig gunstig, men dyrt og må betraktes som et terapeutisk tiltak.

Kilder:

1 Mysterud I. Lettvann – mot aldring og for bedre helse. VOF 2021; 12 (5): 34–41.

2 Sagalovsky V. A brief history of deuterium depleted water. USA: Litewater Scientific, 2019. https://issuu.com/sciencetosage/docs/history_of_deuterium_by_victor_best

3 New Jersey Department of Health. Hazardous substance fact sheet. Potassium hydroxide. https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1571.pdf

4 Poleszynski JF. “Du må prøve å gjøre kroppen din mer alkalisk”. https://shop.unovita.com/artikler/ioniseringsmaskiner/ (19.5.2021).

5 Mercola J. Alkaline water or hydrogen water — which one is better for you? Mercola.com 12.11.2018. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/11/12/hydrogen-water-vs-alkaline-water.aspx

6 Young RO, Young SR. pH-mirakelet. Oslo: Hilt & Hansteen, 2004.

7 Yeo G, Quinn T. The dying officer treated for cancer with baking soda. BBC News 19.1.2017. https://www.bbc.com/news/magazine-38650739

8 Novkovic B. Urine pH testing: high & low levels + how to improve. Labs.selfdecode.com 2.3.2021. https://labs.selfdecode.com/blog/urine-ph/

9 pH in drinking-water. Geneve: WHO, 2003. https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/ph.pdf (19.5.2021).

10 Mercola J. Molecular hydrogen — Is it the best antioxidant you can take? Mercola.com 19.7.2020. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/19/tyler-lebaron-molecular-hydrogen.aspx

11 Ahmed SMU, Luo L, Namani A mfl. Nrf2 signaling pathway: Pivotal roles in inflammation. Biochimica et Biophysica Acta 2017; 1863: 585–97. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27825853/

12 Mercola J. The science behind molecular hydrogen tablets. Mercola.com 26.4.2020. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/04/26/molecular-hydrogen-tablets.aspx

13 Ohsawa I, Ishikawa M, Takahashi K mfl. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nature Medicine 2007; 13: 688–94. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17486089/

14 Poleszynski JF. Hydrogenvann grunnleggende for all medisin. Shop.unovita.com 20.11.2019. https://shop.unovita.com/artikler/hydrogenvannbasis/ (26.4.2021).

15 https://www.nunoninakademy.com/cellpower-bottle-preorder?fbclid=IwAR11TjI50voxQNCR1XfQ4Npj5dG4n3mfPubGi4yLXNPr0ntH4ukgRsSmVhI

16 Levy TE. Rapid virus recovery. Henderson, NV: MedFox Publishing, 2021.

17 Structured water – what is it? Part one. Crystalblueent.com. http://www.crystalblueent.com/structured-water—what-is-it-part-1.html (27.4.2021).

18 Pollack GH. The fourth phase of water. Seattle WA: Ebner and Sons Publishers, 2013.

19 Nina N. What is the role of hydrogen. Nunoninaacademy.com. https://www.nunoninakademy.com/cellpower-bottle-preorder?fbclid=IwAR11TjI50voxQNCR1XfQ4Npj5dG4n3mfPubGi4yLXNPr0ntH4ukgRsSmVhI (28.4.2021).

20 Dr. Gerald Pollack and structured water science. Hexagonalwater.com. https://www.hexagonalwater.com/jerald_pollack.html (27.4.2021).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner