Skip to main content

Vår visjon – et tilbakeblikk

Undertegnede opprettet Stiftelsen vitenskap og fornuft sommeren 2010 for å lage og gi ut et informativt, lesverdig og veldokumentert magasin. Det skulle bidra til folkeopplysning og debatt, for slik å bidra til at stadig flere fikk bedre helse. Resultatet 50 utgaver seinere holder du i hånda.

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Første utgave av Helsemagasinet vitenskap og fornuft kom ut i september 2010 med logoen VOF omkranset av navnet. Vi hadde problemer med å overleve økonomisk i et vanskelig marked med fallende annonseinntekter, men har klart å overleve av flere årsaker:

1) idealistiske medarbeidere stilte minimale lønnskrav, 2) tidligere lesere av Mat & helse, hvor de fleste av oss hadde vært ansatt siden 2002, hjalp oss å verve abonnenter, 3) vi mottok generøs økonomisk støtte til annonser fra blant annet norskeide Soma Nordic AS,1 som nå eies av den nordiske helsekostdistributøren Midsona Norge AS, og TerapiConsult AS, som ble overtatt av Au Naturel (UK), Inc.2, 4) trykkeriet UnitedPress i Latvia,3 der daglig leder snakker flytende norsk og tilbød rimelige trykkepriser, og 5) vi fant en profesjonell distributør4 som sender ut blader til abonnenter og butikker.

Helsemagasinet nådde raskt et abonnementstall som ga håp om at bladet skulle bli levedyktig. Budsjettet var minimalt, siden alle jobbet på ”luselønn”. Etter noen år med underskudd kom vi over kneika i 2014 og har nesten tatt igjen underskuddet til tross for at annonseinntektene er mye lavere enn i starten.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»§3 i Stiftelsens vedtekter»]”SVOF vil bidra til at flere mennesker får tilgang til tverrfaglig kunnskap av betydning for egen helse og folkehelsa generelt, og for enkeltindividets behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.

Stiftelsen vil støtte seg på natur- og samfunnsvitenskapelig forskning og se disse fagområdene i sammenheng med erfaringsbasert kunnskap hos befolkninger i ulike deler av verden og med kunnskap om menneskets evolusjonære tilpasning til miljø og tilgjengelig mat.”[/gdlr_box_icon]

Vårt verdigrunnlag

De fleste i Norge befinner seg – sett i forhold til resten av verden – på den grønne gren. Det er nettopp vissheten om andres uhell og egen flaks som har drevet oss i redaksjonen til å ville gi et lite bidrag for å gjøre verden til et bedre sted å være for flere.

Helsemagasinet har til hensikt å formidle vitenskap og fakta om temaer som er viktige for alles helse. I tillegg ønsker vi å inspirere til logisk tenkning og innsikt. Vi som lager magasinet, har klare verdipreferanser og jobber for å utbre tanker om hvordan vi bedre kan lære å forstå verden og virkeligheten, med mål om en bedre helse for befolkningen. Vår fremste rettesnor er å komme stadig nærmere ”sannheten” ved stadig å lære mer. Det betyr at vi kan skifte standpunkt i enkeltsaker, men ikke i vårt grunnleggende verdisyn.

Stiftelsen VOF har som drivkraft å arbeide for saker vi brenner for og mener er viktige. For oss betyr det å bidra til en positiv utvikling av mennesket og vårt livsmiljø og å hjelpe så mange som mulig til et bedre liv. I tillegg til å utgi et magasin har vi å løpet av årene holdt en rekke foredrag, publisert bøker og deltatt i dialoger på nettet, i aviser og tidsskrifter. I disse dager har vi en ny nettside med en nettbutikk som skal fylles av kvalitetsprodukter som kan gjøre livet lettere for våre helsebevisste lesere og andre interesserte.

LES OGSÅ  Storverk om makt og undertrykket informasjon 

Ved siden av magasinproduksjon ønsker vi utgi flere bøker, og vi samarbeider med flere filmprodusenter for å bidra til kortere og lengre videoer som bidrag til den helsepolitiske debatten. En hovedpartner er Mikkel Magnus og tv-helse,5 som våren 2016 opprettet en strømmetjeneste på nett i Norge og snart følger opp i Sverige med videoer, intervjuer og nyheter.

Vi har et godt samarbeid med Uno Vita AS,6 en klinikk som er blant de fremste i landet på energimedisin og også har en nettbutikk med gode produkter. Daglig leder er bror av undertegnede, og i sommer kjøpte Stiftelsen VOF en aksjepost og ytte et lån som bidrag til deres viktige arbeid på klinikken i Moss. Min bror Jan Fredrik har hjulpet oss med å få på plass en ny nettside og leverer utvalgte produkter til vår nettbutikk.

Helsemagasinet har gode samarbeidspartnere som Akinon Resort i La Nucia (Alicante), Spania,7 Kostreform for bedre helse,8 Tunsberg Medisinske Skole,9 KongressPartner v/Christin Foss10 og Forlaget Lille Måne AS.11 Sistnevnte selger et bredt utvalg av bøker blant annet innen lavkarbo-/høyfettkosthold. Flere av oss holder jevnlig foredrag på konferanser med samarbeidspartnerne felles og i egen regi.

Evolusjon fortsatt et viktig grunnlag

Et viktig grunnlag for vår forståelse av virkeligheten er teorien om hvordan livet har utviklet seg på denne kloden og spesielt hvordan vår art, Homo sapiens, ble til. Vi har en felles referanseramme i den ”utviklingslæra” som ble fremmet i Charles Robert Darwins (1809–92) store livsverk Om artenes opprinnelse i 1859. Denne boka er en sentral referanseramme i hele biologifaget og også av store relevans for alle fag som omhandler mennesket (medisin, samfunnsfag, humaniora).

I forbindelse med utviklingslæra er den enkleste konklusjonen man kan trekke etter de funn og observasjoner som er gjort, at det har skjedd en utvikling på jorda hvor stadig flere og mer komplekse arter har oppstått. Mange arter har forsvunnet, samtidig som nye arter har oppstått, noe som bekreftes av paleontologiske og arkeologiske funn. I så måte følger vi ”hovedsporet” av forskningen i vår tid, det vil si at vi her deler synspunkter med norske og internasjonale forskere innen naturvitenskapen.

LES OGSÅ  Slakt av evolusjonsteorien

Begrunnelsen for vårt standpunkt er at paleontologer, arkeologer, geografer, biologer og andre naturforskere i flere århundrer har funnet gode holdepunkter for at det har skjedd en utvikling av tusenvis av livsformer. Stadig nye oppdagelser vitner om at det ennå er mye vi ikke vet om vår forhistorie, og vitenskapen forbauses jevnlig over oppdagelsen av nye arter.

Dersom ny forskning tilsier at vi bør moderere eller endre noen av de standpunktene vi har i dag, vil vi gjøre det. Vår holdning er å være åpne og søkende også på områder hvor vi  oppfatter oss å ha kommet nær ”sannheten” eller fullstendig kunnskap – dit kommer vi nok aldri. Uansett er det ingen funn eller forskning som indikerer at de store linjene i evolusjonsteorien skulle være gale. Dette er derfor et solid fundament og det mest realistiske utgangspunktet for bedre å forstå virkeligheten. I flere artikler i dette jubileumsnummeret tar vi opp evolusjonsperspektivets anvendelse på medisin, kosthold og generelle helseproblemer.

Temaer framover

Selv om vi har skrevet mye om kosthold, ernæring, idrett og trening, psykisk helse, miljømedisin, ernærings- og helsepolitikk, finnes det flere sider ved vår tilværelse som påvirker oss og våre etterkommere psykisk, sosialt og fysisk. Vi har dekket energimedisin/elektromedisin og mobilstråling og kommer til å følge opp dette temaet og sette det i sammenheng med andre temaer. Liv er et elektromagnetisk fenomen, og vår livsform kan i stor grad karakteriseres både av biologi, fysiologi og fysikk. Sistnevnte finnes det etter vår oppfatning for lite kunnskap om i vår del av verden, i hvert fall blir en rekke relevante og viktige biofysiske perspektiver og tilnærminger nedtonet eller avvist av ”hovedsporet” innen moderne medisin. Vi har derfor mye å lære av forskning som har skjedd i andre deler av verden i mange årtier og som etter vår oppfatning er vel så viktig som satsing på medikamenter, kirurgiske inngrep og cellegifter. Grunnen er at en rekke biofysiske tilnærminger handler om hvordan den levende organismen fungerer, og dette har implikasjoner for hvordan den kan stimuleres til selvhelbredelse.

Redaksjonen mottar gjerne tips fra leserne om temaer de brenner for og dere ønsker at vi skal dekke. Vi kan ha oversett en del relevante temaer, da ingen kan ha full oversikt over alt som skjer i medisin og samfunn. Dette er en av årsakene til at vi gjerne mottar kronikker, debattinnlegg og faglige innspill, enten de støtter eller motsier synspunkter vi har fremmet. Imidlertid har vi mange saker liggende ”på lur”, men som vi av ulike grunner så langt ikke har prioritert å skrive om. Vi er en liten stab som ikke makter å skrive om alt som er viktig og må derfor ta tiden til hjelp.

LES OGSÅ  Melk og melkeprodukter i evolusjonært perspektiv

Ikke mer komplisert enn nødvendig

Selv om ikke Darwins og hans likesinnedes systematiske studier av naturlig utvalg kan sies å forklare bakgrunnen og utviklingen til alt som lever og ånder på vår jord, mener vi at ingen annen teori om menneskets opprinnelse kan konkurrere med evolusjonsteorien. Så lenge det ikke dukker opp bedre forklaringer, støtter vi oss derfor til det enkle prinsippet som ble lansert av den engelske fransiskanermunken og filosofen William av Occam (1288–1348):12 Man skal ikke postulere flere antakelser enn nødvendig for å forstå en problemstilling. Det betyr at man skal velge enkleste forklaring, og i biologiske fag er enkleste tilnærming å ha evolusjonsteorien som fundament og utgangspunkt.

Prinsippet om ikke å postulere flere antakelser enn nødvendig, er i dag kjent som Occams barberkniv. Det går ut på at man billedlig talt skal ”skjære bort” antakelser som vi klarer oss like godt uten for å trekke en riktigst mulig konklusjon. Det betyr ikke at man alltid skal foretrekke den enkleste av flere mulige løsninger som samsvarer med fakta. Bare når man står overfor likeverdige forklaringer på et gitt fenomen, skal man velge løsningen som innebærer færrest og minst radikale antakelser.

Albert Einstein (1879–1955) skal også ha uttalt at man bør gjøre alt ”så enkelt som mulig, men ikke for enkelt”. Framover vil vi jobbe mer med å uttrykke oss enkelt, samtidig som vi føler oss forpliktet til å oppgi kilder slik at leserne kan etterprøve det vi skriver.

Let i naturen, prøv selv

Et enkelt prinsipp alle kan bruke, dersom de lurer på hvordan de best kan leve helsebringende, er trolig å observere hvordan ulike arter er blitt tilpasset naturen, for deretter å formulere prinsipper man selv kan teste. Dersom de ikke virker, er et godt råd å konsultere noen med mer innsikt enn man selv har.

Dessuten skader det ikke å lære av fortidas feil; og dem er det mange av. Dersom vi kan bidra til at neste generasjon blir bare litt klokere enn vår egen, har vi nådd et viktig mål… Husk at alle endringer tar tid – vi kommer derfor ikke til å gi oss med det første!

Kilder:

1.  soma.no

2.  solaray.no

3.  unitedpress.no

4.  facilis-as.no

5.  tv-helse.no

6.  unovita.com

7.  akinonresort.com

8.  kostreform.no

9.  tunmed.no

10.   kongresspartner.no

11.  lillemaane.no

12.  http://nn.wikipedia.org/wiki/William_of_Ockham


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner