Skip to main content

Viktig oppgjør med det offisielle synet på årsaker til hjerte- og karsykdom

Er vi blitt lurt? spør legene Erik og Sofie Hexeberg i undertittelen på sin nye bok Nytt blikk på kolesterol. Deres klare svar er ja! Helsemyndighetene hevder at høyt fettinntak, særlig av mettet fett, og høyt nivå av totalkolesterol er viktige årsaker til hjerte- og karsykdom. Uavhengige fagfolk har i flere tiår vist at deres påstand ikke er underbygget av forskning. Nå foreligger endelig en norsk oversikt over dette sakskomplekset, skrevet av to meget kompetente leger med stor klinisk erfaring.

Tekst Iver Mysterud

Nytt blikk på kolesterol - Hexeberg

Forfattere: Erik og Sofie Hexeberg
Tittel: Nytt blikk på kolesterol: Er vi blitt lurt?
Utgiver: Cappelen Damm
Utgivelsesår: 2022 (287 sider)
ISBN: 978-82-02-67900-2
Pris: kr 399 (innbundet)

Min interesse for dette temaet ble vekket under et debattmøte i Oslo på 2000-tallet mellom Uffe Ravnskov (f. 1934) og lege og hjertespesialist Steinar Madsen (f. 1956), nå medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Madsen var en god debattant, og etter møtet var jeg mer faglig forvirret enn før møtet. Jeg satt meg rett ned og leste Ravnskovs bok The cholesterol myths fra 2000,1 og den var en øyeåpner som på grundig vis viste at Madsens argumenter fra møtet ikke var holdbare. For eksempel argumenterte Madsen med at han under operasjoner faktisk kunne se at blodårene hadde kolesterolholdige avleiringer. Ingen har imidlertid bestridt dette, men poenget er at dette er en konsekvens av og ikke en årsak til sykdom. The cholesterol myths var en virkelig banebrytende bok for min faglige utvikling.

I årene etterpå har jeg om samme tema lest en rekke fagartikler og flere bøker, inkludert den viktige oversiktsboka Fat and cholesterol don’t cause heart attacks and statins are not the solution (Fett og kolesterol forårsaker ikke hjerteinfarkt, og statiner er ikke løsningen),2 utgitt av forskernettverket THINCS i 2016 til ære for Ravnskov.

THINCS står for ”The International Network of Cholesterol Skeptics”. Felles for medlemmene er deres faglige overbevisning om at det rådende synet på årsaker til hjerte- og karsykdom er feil: Mettet fett og kolesterol forårsaker ikke hjerte- og karsykdom, og dagens medikamentelle behandling med statiner er kun effektiv for en liten del av befolkningen og har mye mer omfattende bivirkninger enn det som opplyses.

Da Ravnskov opprettet THINCS (www.thincs.org), ble både Dag Viljen Poleszynski (ansvarlig redaktør i Helsemagasinet) og jeg med. Fordi min formelle fagbakgrunn verken var i ernæringsfysiologi eller denne delen av medisinen, valgte jeg å forbli et uoffisielt medlem som ikke står nevnt på nettsiden. Jeg har imidlertid i alle disse årene stått på diskusjonslista til THINCS, og en så stor samling ”skarpe” fagfolk har jeg sjelden vært borti. Her diskuteres alle nye studier om årsaker til og behandling av hjerte- og karsykdom, og det er forbilledlig analyse og kritikk fra uavhengige fagfolk. De siste årene har også Erik og Sofie Hexeberg blitt med i THINCS. 

LES OGSÅ  Kan jording motvirke hjerte- og karsykdom?
Erik og Sofie Hexeberg mener man har lav risiko for hjerte- og karsykdom dersom man har lite av de små LDL-partiklene, forholdstallet mellom triglyserider og HDL-kolesterol er lavt (lavt TG/HDL) og man har et lavkarbo-/høyfettkosthold med lite omega-6-fett, selv om man skulle ha høyt totalkolesterol.
Erik og Sofie Hexeberg mener man har lav risiko for hjerte- og karsykdom dersom man har lite av de små LDL-partiklene, forholdstallet mellom triglyserider og HDL-kolesterol er lavt (lavt TG/HDL) og man har et lavkarbo-/høyfettkosthold med lite omega-6-fett, selv om man skulle ha høyt totalkolesterol.

Solid bakgrunn

Begge har solid faglig tyngde for å skrive Nytt blikk på kolesterol. De har i mange år arbeidet med hjerte- og karsykdom og kosthold. Erik har i nærmere ti år arbeidet med hjerteforskning før han gikk over i klinisk arbeid, som i all hovedsak har vært på ulike hjerteavdelinger. Han har også ti års erfaring fra farmasøytisk industri, og dette har medført tett kontakt med det hjertemedisinske miljøet, blant annet i forbindelse med store, internasjonale studier, også knyttet til kolesterolreduksjon. Erik har vært involvert i søknader om å få refundert kostnader til kolesterolsenkende medikamenter, og han kjenner godt til de tradisjonelle oppfatningene innenfor fagområdet. Sofies doktorgrad omhandlet innleiring av fett og kolesterol i hjertemuskelceller som følge av et kosthold med mye fett og kolesterol. Hun har også arbeidet tre år ved indremedisinske avdelinger, inkludert hjertemedisin, og i sitt arbeid ved Legemiddelverket hadde hun ansvar for utredningen av et nytt kolesterolsenkende medikament i egenskap av medrapportør i det europeiske legemiddelsamarbeidet. Sofie deltok i sin tid ved Legemiddelverket i et svensk-norsk samarbeid for å få utviklet retningslinjer for kolesterolbehandling. 

Etter at Dr. Hexebergs klinikk ble grunnlagt i 2010, har både Erik og Sofie hatt et stort antall pasienter. Mange har lagt om til lavkarbokosthold, men har oppsøkt dem fordi deres fastleger har vært bekymret for høye nivåer av totalkolesterol og LDL-kolesterol (det ”farlige” kolesterolet). Denne kliniske erfaringen gjennomsyrer Nytt blikk på kolesterol. De vet hva de snakker om fordi de selv har testet ulike tiltak på et stort antall pasienter basert på omfattende måling av ulike helsemarkører. Som det framkommer i boka, bruker de mye flere målinger enn det som er standard i helsevesenet, og de tolker også en rekke målinger på andre måter enn det som er gjengs.

Nytt blikk på kolesterol gir innsikt i kolesterolets virkning i kroppen, hvorfor det ikke stemmer at høyt totalkolesterol nødvendigvis er negativt, og hvordan forsking kan lyve og påvirke helseråd verden over. Forfatterne forklarer hvordan feil mat kan bidra til at hjerte- og karsykdom oppstår, mens riktig mat kan fungere helbredende og forebyggende. De vektlegger at kosthold er individuelt, men mener at alle vil ha nytte av å begrense inntaket av omega-6-fettsyrer og øke mengden omega-3-fettsyrer. Forfatterne mener at kolesterolsenkende behandling kan ha nytteverdi i noen situasjoner, mens man i andre ikke kan vente annet enn bivirkninger av den. Forfatterne er sterkt kritiske til myndighetenes råd om å spise mye karbohydrat og lite fett, og til helsevesenets hovedsyn på årsaken til hjerte- og karsykdom. De skriver: ”Litt spissformulert og forenklet kan vi si at det ikke er det fettet og det kolesterolet du spiser som eventuelt gir deg hjerte- og karsykdom, men snarere det fettet og kolesterolet som kroppen din lager selv.” Det er ingen sammenheng mellom totalkolesterol og risiko for hjerte- og karsykdom, ei heller mellom totalverdien av LDL-kolesterol og slik sykdom. Derimot er det en sammenheng mellom antall små LDL-partikler og risikoen for hjerte- og karsykdom. Blant annet vil høyt inntak av karbohydrater og lavt inntak av fett bidra til mange små LDL-partikler. Et høyt forholdstall mellom fastende triglyserider og HDL-kolesterol (det ”gode” kolesterolet) indikerer mange små LDL-partikler, og dette er en av de viktigste testene Hexeberg-paret bruker. Et høyt forholdstall indikerer insulinresistens og forekommer ved både metabolsk syndrom, diabetes type 2 og fedme. 

LES OGSÅ  Trening og lavkarbo med steinalderperspektiv

Deres hovedkonklusjon er: ”Etter vår vurdering har man lav risiko for hjerte- og karsykdom dersom man har lite av de små LDL-partiklene, forholdstallet mellom triglyserider og HDL-kolesterol er lavt (lavt TG/HDL) og man har et lavkarbo-/høyfettkosthold med lite omega-6-fett, selv om man skulle ha høyt totalkolesterol. Kolesterolsenkende medisiner (statiner) vil i slike tilfeller ha null nytteverdi.”

Tidligere om fett, kolesterol og hjerte- og karsykdom i Helsemagasinet

Innhold

Boka starter med en del sider om hvorfor den er skrevet, historien bak kostanbefalingene og hva konflikten om kolesterol og hjerte- og karsykdom består i. Forfatterne vektlegger at et optimalt kosthold ikke betyr det samme for alle. Folk tåler ulike mengder karbohydrat, og en del tåler for eksempel ikke korn- og melkeprodukter.

Kapittel 1 forklarer viktige begreper som hjerte- og karsykdom, kolesterol og triglyserider. I kapittel 2 diskuterer forfatterne på 85 sider hva det betyr å ha høyt kolesterol og om det er farlig. Kapittel 3 handler om hvilken betydning kostholdet har for hjerte og blodårer. I kapittel 4 tar forfatterne opp andre faktorers betydning for hjerte og blodårer, som tobakk, fysisk aktivitet, stress, diabetes og betennelsessykdommer. Kapittel 5 diskuterer om kolesterolsenkende medikamenter gir et lengre og bedre liv, mens kapittel 6 oppsummerer deres egne kostanbefalinger. Kapittel 7 inneholder konklusjoner.

I tillegg har boka oversikter over karbohydrater i ulike matvarer. Den har også en bolk med ordforklaringer og tolkning av prøvesvar, sluttnoteliste og stikkordregister.

Forfatterne presenterer en rekke pasienthistorier, og boka inneholder mange svart-hvitt-figurer og tabeller. Hovedavsnittene har oversiktlige sammendrag.

Sofie Hexeberg og Erik Hexeberg
Sofie Hexeberg og Erik Hexeberg

Vurdering

Nytt blikk på kolesterol er forbilledlig godt skrevet. På tross av at temaet er relativt komplisert medisinsk, klarer de å forklare sentrale studier og prinsipper på en god måte. Utdypet omtale av forskning er tydelig merket, slik at de som ikke ønsker detaljer, lett kan hoppe over og lese videre. Korte sammendrag av delavsnitt forekommer gjennom hele boka. I tillegg forklarer de en del måleenheter og figurer gang på gang, slik at også legfolk skal henge med. Selv om jeg i flere tiår har lest om disse temaene, er dette ikke noe jeg jobber med til daglig, og da verdsetter jeg denne typen pedagogikk. Jeg kan for eksempel glemme hvorfor man måler C-peptid, men slikt blir forklart der begrepet brukes. I tillegg har boka en oversiktlig ordliste, der man i tillegg kan slå opp definisjoner og forklaringer av sentrale begrep. Pasienthistoriene er virkelig gode og til å bli kloke av. Dette er faglig formidlingskunst på sitt beste.

Et viktig aspekt ved det faglige synet som presenteres, er at forfatterne bringer inn matintoleranser blant de variablene som er relevante å undersøke. Dette er i liten grad, om i det hele tatt, vektlagt av andre forskere og leger som skriver om hjerte- og karsykdom. Etter min vurdering gjør dette deres tilnærming meget troverdig. For å få en enda bredere modell å tenke innenfor kunne forfatterne ha utvidet sitt perspektiv til også å omfatte miljømedisin, altså hvordan ulike kjemiske stoffer og forurensning kan påvirke risikoen for hjerte- og karsykdom. For eksempel kan tungmetallene bly og kadmium og metallene arsen og kobber bidra til hjerte- og karsykdom.3,4,5 

LES OGSÅ  Nei til psykiatriske diagnoser!

Nytt blikk på kolesterol er trolig den viktigste boka på norsk om hjerte- og karsykdom som er skrevet. Den vil i ettertid trolig komme til å bli omtalt som banebrytende. Alle bør derfor skaffe seg to eksemplarer, en til seg selv og en til fastlegen. Kanskje kan den bli en like stor øyeåpner for fastlegen som Ravnskovs The cholesterol myths ble for meg. Uansett vil boka kunne redde et stort antall liv, redusere plager og sykelighet og ikke minst gi bedre livskvalitet hvis leger og pasienter tar konsekvensen av det faglig funderte synet Erik og Sofie Hexeberg presenterer.

Om bokforfatterne

Erik Hexeberg (f. 1957) er dr.med. fra Universitet i Bergen (1990), MBA fra BI (2003) og spesialist i indremedisin (2004). I perioden 2000–2010 var han medisinsk direktør i Aventis, Bristol-Myers Squibb, Schering-Plough og MSD (Norge). Fra 2010 har han og Sofie drevet Dr. Hexebergs klinikk, som både er lokalisert i Sandvika og Tønsberg, der de gir konsultasjoner med vekt på lavkarbodiett.

Sofie Hexeberg (f. 1960) er dr.med. fra Universitetet i Bergen (1995). I 2002–2003 var hun seniorrådgiver ved Avdelingen for legemiddelbruk, Statens legemiddelverk og overlege i 2003–2006. Fra 2006 til 2010 jobbet hun ved Fedon Lindbergs Klinikk, dr. Willumsens Kvinneklinikk og MedOslo klinikken. Fra 2010 har hun og Erik drevet Dr. Hexebergs klinikk. Sofie har utgitt to bestselgere om lavkarbokosthold – Frisk med lavkarbo (2010)6 og Bekreftelsen (2012)7 – og en rekke oppfølgingsbøker med oppskrifter. Sammen har Sofie og Erik gitt ut Nytt blikk på autoimmun sykdom (2019).8

Begge to har vært aktive bidragsytere i Helsemagasinet fra starten i 2010 og deltar i fagrådet. De ble intervjuet i nr. 1/2021.9 Nettside: drhexeberg.no

Kilder:

1 Ravnskov U. The cholesterol myths: Exposing the fallacy that saturated fat and cholesterol cause heart disease. Washington, DC: New Trends Publishing, 2000.

2 Rosch PJ, red. Fat and cholesterol don’t cause heart attacks and statins are not the solution, UK: Columbus Publishing Ltd., 2016.

3 Chowdhury R, Ramond A, Linda O’Keeffe LM mfl. Environmental toxic metal contaminants and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2018; 362: k3310. https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3310

4 Lanphear BP, Rauch S, Auinger P mfl. Low-level lead exposure and mortality in US adults: a population-based cohort study. The Lancet Public Health 2018; 3: e177-84. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29544878/

5 Tellez-Plaza M, Guallar E, Navas-Acien A. Environmental metals and cardiovascular disease. BMJ 2018; 362: k3435. https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3435

6 Hexeberg S. Frisk med lavkarbo: Nytt liv med riktig mat. Oslo: Cappelen Damm, 2010.

7 Hexeberg S. Bekreftelsen: Frisk med lavkarbo. Oslo: Cappelen Damm, 2012.

8 Hexeberg S, Hexeberg E. Nytt blikk på autoimmun sykdom: Bruk mat som medisin. Oslo: Cappelen Damm, 2019.

9 Mysterud I. Dr. Hexebergs klinikk 10 år. VOF 2021; 12 (1): 20–5.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner