Skip to main content

Vitamin D-forskning – status 2014

I 2014 økte antallet publikasjoner med vitamin D i tittelen eller sammendraget oppført på PubMed fra 3 119 i 2011 til 3 919. Sju vitamin D-forskere plukket ut de 20 artiklene som bidro mest til økt forståelse av helsevirkningene av vitamin D i 2014.1 Artiklene er gruppert etter type studie. Uttrykket ”vitamin D” i blodet betyr 25-hydroksivitamin D, forkortet 25-OH-D. Mengden vitamin D3 oppgis i mikrogram (1 µg = 40 IE) og blodkonsentrasjonen i nmol (1 nmol = 0,4 ng). Forfatteren gir ikke endelige svar på hvor viktig vitamin D er for helsa, hvilket inntak og/eller hvor mye sol (naturlig eller kunstig) som er optimalt.

Tekst William B. Grant     Oversatt/tilrettelagt av Dag Viljen Poleszynski

Vitamin D er gunstig for skjelettet, og mange observasjonsstudier (epidemiologiske, assosiasjonsstudier) viser at vitamin D også er gunstig for andre helsemål. Andre forsøk viser at det ikke er det. Betyr det at vitamin D ikke virker sykdomsforebyggende, eller at randomiserte, kontrollerte studier (RCT) ikke fungerer for næringsstoffer?

RCT avsluttet i 2014

Vitamin D3-tilskudd ved kronisk obstruktiv lungesykdom2 (KOLS)

Et britisk forsøk med KOLS–pasienter som fikk 3 000 µg vitamin D3 hver måned i et år, fant at D3-tilskuddet beskyttet mot moderat eller alvorlig forverring kun blant dem med som i utgangspunktet hadde 25-OH-D–konsentrasjoner under 50 nmol/L. D3 var uten effekt ved øvre luftveisinfeksjoner. Dette samsvarer med tidligere RCT som brukte høye doser gitt hver 2. måned. Andre studier som brukte tilstrekkelig store dagsdoser, har vist reduksjon i øvre luftveisinfeksjoner.

Vaskulær regenerering3

Vitamin D forbedret prognosen ved hjerte- og karsykdom. Forskere fant at 100 µg/d D3 økte antallet av en gruppe sirkulerende celler som fremmer vekst og regenerering av blodårene. Liknende resultat ble funnet i en musemodell, som også gjenopprettet evnen til å danne nye blodårer (angiogenese).

Depresjon: metaanalyser med og uten biologiske feil4

Artikkelen rapporterte statistiske gjennomsnitt av flere studier. Godt utførte RCT viste statistisk signifikant bedring ved klinisk depresjon. Imidlertid viste samme analyse av vitamin D der man hadde utført kontrollerte studier med metodiske svakheter, statistisk signifikant forverring. En viktig feil var at man ikke så på økte 25-OH-D–konsentrasjoner og ikke målte dette verken ved starten eller ved studieslutt. Tilskudd over 20 µg bedret depresjon noe.

Antibiotika5

Analyser etter at studien ble gjennomført med 644 australiere i alderen 60–84 år, viste signifikant reduksjon i forskrevet antibiotika hos dem over 70 år som tok 1 500 µg vitamin D3 hver måned sammenliknet med placebo. Effekten var ikke signifikant for dem over 70 år. Studien antyder at inntak på 50 µg/dag reduserer risikoen for luftveisinfeksjoner blant eldre.

Observasjonsstudier

Slike studier måler vitamin D-status og helsekonsekvenser for hver deltaker. Blodprøver tas ved studie-start, og deltakerne følges i flere år. Vitamin D kan sies å være effektivt ved positive helseutfall.

Dødsårsaker: metaanalyse av kohorteobservasjon og randomiserte intervensjonsstudier6

Artikkelen gjennomgår observasjonsstudier og RCT og fant korrelasjon mellom vitamin D og spesifikke dødsårsaker. Vitamin D3 reduserte total dødelighet blant eldre. Data fra 73 kohortestudier med 849 412 deltakere og 22 randomiserte kontrollerte studier med 30 716 deltakere var inkludert. RCT-ene viste 11 prosent redusert totaldødelighet for dem som fikk vitamin D3, 4 prosents økt dødelighet for dem som fikk vitamin D2. Metaanalysen sammenliknet forekomsten og dødeligheten av kreft for pasienter i nederste og høyeste tredel av vitamin D-blodkonsentrasjoner. Den antydet at vitamin D påvirker overlevelsen mye mer etter at man har utviklet kreft, enn om risikoen for å få kreft til å begynne med.

Metaanalyse av totaldødelighet7

En analyse av 32 observasjonsstudier fant at ettersom 25-OH-D-konsentrasjonen økte fra 13 til 90 nmol/L, falt total dødelighet lineært. Konsentrasjoner høyere enn 90 nmol/L ga ingen ytterligere bedring. Studien fant ingen holdepunkter for en U-formet sammenheng, det vil si høyere risiko ved både lav og høy 25-OH-D-konsentrasjon, noe som er rapportert i enkelte studier. Videre var relativ risiko for alle dødsårsaker ved 25-OH-D–konsentrasjon under 25 nmol/L på 1,9 i forhold til dem med konsentrasjoner over 100 nmol/L.

LES OGSÅ  Manglende livslyst

Clostridium difficileassosiert diaré8

En studie i New York fant at 25-OH-D-konsentrasjon og alder var de eneste uavhengige faktorene som kunne forutsi reaksjoner på potensielt dødelig diaré ved Clostridium difficile (CDAD). Personer med over 53 nmol/L hadde 4,75 ganger større sannsynlighet for ikke å bli friske av CDAD etter 30 dager enn pasienter med konsentrasjoner over 75 nmol/L. Dette er et viktig funn fordi forekomsten av CDAD øker på grunn av utvikling av antibiotikaresistens.

Lite sol en risikofaktor for totaldødelighet9

En svensk observasjonsstudie av 29 518 kvinner fulgt i opptil 20 år med 2 545 rapporterte dødsfall fant at dødeligheten til dem som unngikk sol, var dobbelt så høy som for dem som solte seg mest. Forskjellen forklarer tre prosent av alle dødsfall og er viktig fordi UVB-dosene i Sverige er lave og nesten fraværende i seks måneder av året. Egenprodusert vitamin D kan forklare det meste av forskjellene mellom mengden soleksponering, selv om UV også har andre gunstige virkninger. For eksempel fører UV-stråler til frigjøring av nitrogenoksid i blod, noe som fører til lavere blodtrykk og styrker immunsystemet.

25-OH-D omkring 20100 ng/ml og nyrestein10

GrassrootsHealth i California administrerte D*action11 med over 7 000 deltakere. Blant 2 012 som rapportert egne data i 19 måneder (median), fant man ikke holdepunkter for sammenheng mellom 25-OH-D og nyrestein. Derimot var en høy kroppsmasseindeks (KMI) en viktig risikofaktor. Dette motsier Women´s Health Initiatives, som rapporterte om forhøyet risiko for nyrestein for dem som inntok bare 10 µg vitamin D3 og 1 500 mg kalsium per dag.

Vitamin D i blod og leverkreft12

I en observasjonsstudie med 520 000 deltakere i en europeisk, framoverskuende undersøkelse av kreft og ernæring (EPIC) fikk 138 personer leverkreft. Høyere nivåer av 25-OH-D reduserte forekomsten av leverkreft utgått fra leverceller (hepatocellulært karsinom), det vil si at hver 10 nmol/L økt 25-OH-D-konsentrasjon var assosiert med en 20 prosents reduksjon i gjennomsnittsrisiko. Studien viser hvor vanskelig det er å se gunstige effekter av vitamin D ved svært sjeldne kreftformer. Forfatterne bemerket at resultatet ”ikke endret seg etter justering for biomarkører av allerede eksisterende leverskader, og heller ikke av kronisk infeksjon med hepatitt B eller C virus.”

Plasma vitamin D og tykk-tarmskreft13

En studie i Irland og Skottland med 1 598 pasienter i stadium I til III fant at økende 25-OH-D-konsentrasjoner (målt cirka 15 uker etter diagnosetidspunktet) var assosiert med økende overlevelse. Etter 10 år sammenliknet man dem som befant seg i høyeste tredel og en mediankonsentrasjon på 51 nmol/L og de i laveste tredel med en mediankonsentrasjon på 10 nmol/L. De med mest vitamin D hadde 32 prosent lavere risiko for å dø av kreft og 30 prosent lavere risiko for alle dødsårsaker. Studien antydet at personer med kreftdiagnose bør øke 25-OH-D-konsentrasjonen til minst 50 nmol/L.

Overlevelse ved brystkreft14

To metaanalyser fant signifikant økt kreftoverlevelse med høyere konsentrasjon av 25-OH-D ved diagnosetidspunkt. For brystkreft viste resultatene fra fem studier at de med mer enn 75 nmol/L hadde halvparten så stor dødelighet etter 5–20 år som de med 30 nmol/L.

Overlevelse ved tykk- og endetarmskreft15

I denne metaanalysen av tykk og endetarmskreft viste fire studier at de med 25-OH-D-konsentrasjon på 80 nmol/L bare hadde 60 prosent så høy 6–20 års dødelighet som dem som hadde 45 nmol/L.

25-OH-D, Alzheimers og vaskulær demens16

To artikler rapporterte at de med lave konsentrasjoner hadde økt risiko for å utvikle vaskulær demens og Alzheimers sykdom. En dansk studie fulgte 418 personer i 30 år. Studien fant 25 prosents økt risiko for Alzheimers sykdom og 22 prosents økt risiko for å utvikle vaskulær demens ved en startkonsentrasjon av 25-OH-D på under 25 nmol/L, sammenliknet med dem som hadde over 50 nmol/L.

Den andre artikkelen er en studie fra USA der 1 658 deltakere ble fulgt i 5,6 år.17 Forskerne fant 125 prosent økt risiko for Alzheimers sykdom for dem med alvorlig mangel (< 25 nmol/L 25-OH-D), og 53 prosent økt risiko for dem med mangelfullt nivå (≥ 25 til < 50 nmol/L), sammenliknet med deltakere med tilstrekkelig konsentrasjon (≥ 50 nmol/L).

LES OGSÅ  Fysisk aktivitet som behandling? Ja takk!

Graviditet

For tidlige fødsler og vitamin D-status like før fødsel18

En ny analyse av resultater fra to studier med vitamin D-tilskudd blant mødre i Sør-Karolina viste at ”(1) mors vitamin D-status nærmest fødselsdato var mest signifikant assosiert med for tidlig fødsel, noe som tyder på at seinere intervensjon som redningsbehandling positivt kan påvirke risikoen for premature fødsler, og (2) en serumkonsentrasjon på 100 nmol/L i tredje trimester var assosiert med 47 prosent færre for tidlige fødsler.”

Fosterutvikling – en fødselskohortstudie19

En australsk studie sammenliknet mors 25-OH-D-konsentrasjon ved 18 ukers svangerskap med hvordan barna utviklet seg seinere. Forfatterne fant at ”mors vitamin D-mangel under svangerskapet var assosiert med nedsatt lungeutvikling i seks år gamle barn, nevropsykologiske problemer da de var 10 år gamle, økt risiko for spiseforstyrrelser i ungdomsårene og lavere maksimal beinmasse ved 20 år.”

Svangerskapsforgiftning: systematisk gjennomgang og metaanalyse20

Vitamin D-tilskudd under svangerskapet reduserte risikoen for svangerskapsforgiftning. For 25-OH-D-konsentrasjonen var den kombinerte risikoreduksjon 48 prosent ved høyere nivåer av sirkulerende vitamin D. Ved randomiserte, kontrollerte studier var den kombinerte risikoreduksjon 34 prosent for vitamin D-tilskudd versus placebo. Oversikten gir ytterligere støtte til å gi vitamin D-tilskudd for å øke 25-OH-D-konsentrasjon under svangerskap.

Randomisering

En nylig brukt tilnærming til å vurdere om vitamin D kan være kausalt knyttet til helseutfall, er en mendeliansk randomiseringsanalyse. Her ser man genetiske varianter kjent for å påvirkes av vitamin D i sammenheng med ulike helseutfall. Fordelen med tilnærminga er at resultatene skal være uavhengig av utgangsmålinger av 25-OH-D-konsentrasjon, som varierer over tid. Ulempen er at få faktorer blir vurdert og at man ikke kan inkludere de viktigste faktorene som påvirker 25-OH-D-konsentrasjoner.

Vitamin D-konsentrasjon og dødelighet: mendelsk randomiseringsanalyse i tre kohorter16

En studie med 95 766 deltakere av dansk avstamming undersøkte genetiske varianter av enzymene DHCR7 (relatert til vitamin D-syntese) og CYP2R1 (25-hydroksylering i leveren), som fører til litt lavere plasma 25-OH-D-konsentrasjoner i deltakernes levetid. Med økende 25-OH-D ble det funnet betydelig reduksjon for totaldødelighet, kreft og andre dødsrater, men ikke for hjerte- og kardødelighet. Resultatene er interessante, men metoden er ikke sikker nok til å kunne utelukke at vitamin D kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Noen anser denne tilnærminga som spesielt uegnet, siden serum 25-OH-D-konsentrasjon i den generelle befolkninga avhenger mye mer av soleksponering enn av gener.

Utforming og analyse av kliniske studier21

De fleste randomiserte studier med vitamin D er basert på retningslinjer utviklet for farmasøytiske medikamenter der eneste kilden er tilførselen under forsøket. I slike tilfeller er det et lineært dose-responsforhold mellom medikament og resultat. Dr. Heaney hevder at ingen av disse forutsetningene er til stede for vitamin D-studier og gir derfor følgende retningslinjer:

● Start med en forståelse av forholdet mellom 25-OH-D-konsentrasjon og helseutfallet. Hva forventer vi å finne?

● Mål 25-OH-D-konsentrasjoner av potensielle prøvedeltakere og bare registrer dem som har de laveste verdiene.

● Gi nok vitamin D til å øke 25-OH-D-konsentrasjonen til nær de høeste målte verdiene.

● Mål 25-OH-D-konsentrasjoner gjennom hele forsøket.

● Optimaliser statusen for andre næringsstoffer som er relatert til vitamin D slik at vitamin D er eneste begrensende faktor i forsøket.

Mange pågående vitamin D-studier er ikke utformet etter slike retningslinjer. Derfor kan det ta tid før randomiserte studier med vitamin D kan gi tilstrekkelige holdepunkter til å bekrefte eller avkrefte funn i observasjonsstudier for annet enn skjelettsykdommer.

Konklusjon

Vi ser ut til å være i midten av en gullalder for vitamin D-forskning og er i ferd med å skifte fokus fra oppdagelse til evaluering av tidligere funn og å undersøke rollen til vitamin D i forebygging og behandling av sykdom.

Selv om mange funn fra økologiske og observasjonsstudier er sterke, avventer mange beslutningstakere resultatene fra store, pågående RCT før de aksepterer UVB og vitamin D som gyldige helsefaktorer. Dessverre er flere RCT som skal være ferdige innen utgangen av tiåret, ikke riktig utformet. De kan derfor ikke gi endelige svar på D-vitaminets forebyggende potensial. Dermed kan det gå nok et tiår før de reelle helsefordelene av vitamin D og sollys blir akseptert. I mellomtida er det opp til hver enkelt å vurdere hva som er best for dem.

LES OGSÅ  Hva alle bør vite om demens og Alzheimers sykdom

Kilder:

1.  Grant WB. Top vitamin D research of 2014. OMNS 3.2.2015; http://orthomolecular.org/resources/omns/v11n03.shtml

2.  Martineau AR, James WY, Hooper RL mfl. Vitamin D3 supplementation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (ViDiCO): a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. Lancet Respiratory Medicine. 2014 Dec 1. pii: S2213-2600(14)70255-3. doi: 10.1016/S2213-2600(14)70255-3. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25476069

3.  Wong MS, Leisegang MS, Kruse C mfl. Vitamin D promotes vascular regeneration. Circulation. 2014; 130: 976-86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25015343

4.  Spedding S. Vitamin D and depression: a systematic review and meta-analysis comparing studies with and without biological flaws. Nutrients. 2014; 6: 1501-18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24732019

5.  Tran B, Armstrong BK, Ebeling PR mfl. Effect of vitamin D supplementation on antibiotic use: a randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition 2014; 99: 156-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108783

6.  Chowdhury R, Kunutsor S, Vitezova A mfl. Vitamin D and risk of cause specific death: systematic review and meta-analysis of observational cohort and randomised intervention studies. BMJ 2014; 348: g1903. http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1903?view=long&pmid=24690623

7.  Garland CF, Kim JJ, Mohr SB mfl. Meta-analysis of all-cause mortality according to serum 25-hydroxyvitamin D. American Journal of Public Health 2014; 104: e43-50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24922127

8.  Wang WJ, Gray S, Sison C mfl. Low vitamin D level is an independent predictor of poor outcomes in Clostridium difficile-associated diarrhea. Therapeutic Advice in Gastroenterology 2014; 7: 14-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24381644

9.  Lindqvist PG, Epstein E, Landin-Olsson M mfl. Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the MISS cohort. Journal of Internal Medicine 2014; 276: 77-86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24697969

10.  Nguyen S, Baggerly L, French C mfl. 25-hydroxyvitamin D in the range of 20 to 100 ng/mL and incidence of kidney stones. American Journal of Public Health 2014; 104: 1783-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134366

11.  http://www.grassrootshealth.net/index.php/daction

12.  Fedirko V, Duarte-Salles T, Bamia C mfl. vitamin D levels and risk of hepatocellular carcinoma in European populations: a nested case-control study. Hepatology 2014; 60: 1222-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24644045

13.  Zgaga L, Theodoratou E, Farrington SM mfl. Plasma vitamin D concentration influences survival outcome after a diagnosis of colorectal cancer. Journal of Clinical Oncology 2014; 10; 32(23): 2430-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25002714

14.  Mohr SB, Gorham ED, Kim J mfl. Meta-analysis of vitamin D sufficiency for improving survival of patients with breast cancer. Anticancer Research 2014; 34: 1163-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24596354

15.  Mohr SB, Gorham ED, Kim J mfl. Could vitamin D sufficiency improve the survival of colorectal cancer patients? Journal of Steroid Biochemistry in Molecular Biology 2014. pii: S0960-0760(14)00316-1. doi: 10.1016/j.jsbmb.2014.12.010. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25533386

16.  Afzal S, Bojesen SE, Nordestgaard BG. Reduced 25-hydroxyvitamin D and risk of Alzheimer’s disease and vascular dementia. Alzheimers Dementia 2014; 10: 296-302. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871764

17.  Littlejohns TJ, Henley WE, Lang IA mfl. Vitamin D and the risk of dementia and Alzheimer disease. Neurology 2014; 83: 920-8. http://www.neurology.org/content/early/2014/08/06/WNL.0000000000000755

18.  Wagner CL, Baggerly C, McDonnell SL mfl. Post-hoc comparison of vitamin D status at three time points during pregnancy demonstrates lower risk of preterm birth with higher vitamin D closer to delivery. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2014; 13.11: pii: S0960-0760(14)00268-4. doi: 10.1016/j.jsbmb.2014.11.013. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25448734

19.  Hart PH, Lucas RM, Walsh JPmfl. Vitamin D in fetal development: Findings from a birth cohort study. Pediatrics 2015; 135: e167-73. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25511121

20.  Hyppönen E, Cavadino A, Williams D mfl. Vitamin D and pre-eclampsia: original data, systematic review and meta-analysis. Annalls of Nutritional Metabolism 2013; 63: 331-40. (publisert i 2014) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24603503

21.  Heaney RP. Guidelines for optimizing design and analysis of clinical studies of nutrient effects. Nutrition Review 2014; 72: 48-54. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24330136

22.  www.sunarc.org/wbgbackground.htm

23.  www.uvfoundation.org/

24.  sunlightresearchforum.eu/

25.  vitamindcouncil.org/

26.  vitamindsociety.org/about.php

27.  biotechpharmacal.com/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner