Skip to main content

Fagrådet

Redaksjonen har opprettet et fagråd som støtter vår virksomhet enten på generell basis og/eller ved å gi faglige innspill til artikler vi publiserer på medlemmenes respektive kompetanseområder. Vi ønsker en åpen, uhildet debatt om faglige spørsmål og vil endre standpunkt, dersom nye kunnskaper tilsier det. Medlemmene av fagrådet kan bidra med artikler og faglige innspill på eget initiativ og kommentere våre fagartikler. I beskrivelsen framgår deres bakgrunn og områder der de har spesiell kompetanse.

Reidar Almås 

Reidar Almås (f. 1943) fra Hølonda er cand.polit. (1973) og dr.philos. i sosiologi (1980) fra Universitetet i Bergen. Han har vært professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU i Trondheim (1986–2013), der han har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning. Som pensjonist arbeider han med veiledning, publisering og annen formidling i deltidsstilling ved Institutt for rural- og regionalforskning (RURALIS) og som professor emeritus ved NTNU. Han har publisert en rekke fagartikler og bøker innen bygdesosiologi og landbruksforskning, blant annet Norsk jordbruk  det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Norges landbrukshistorie (2002) og Norsk matmakt i endring (2015) med Hilde Bjørkhaug og Jostein Vik og Omstart – forslag til en ny landbrukspolitikk (2016) og Klimasmart landbruk(2018).

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Merete Askim

Merete Askim (f. 1945) fra Bærum er cand.mag. i kjemi fra UiO i 1969 og ernæringsfysiolog fra UiO 1971. Hun er høgskolelektor EM i ernæring og kjemi, underviste i ernæring og kjemi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag fra 1972 (dagens studieprogram: matvitenskap, teknologi og bærekraft ved NTNU). 
Merete er opptatt av industriell ernæring, matallergi- og intoleranse/psykisk helse og industriens ansvar ved allergihygiene. Hun har forelest om slike temaer i mange fora, holdt tallrike innlegg på nasjonale kongresser innen psykisk helse og gitt mange innspill/høringssvar ang psykisk helse/helseutdanninger. 
Askim har blant annet studert vitamin K2 og vært på studietur om K(og grønn te) i Japan, lagd K2-rik Natto for japansk TV og tatt initiativ til Norges første konferanse om vitamin K. Hun veiledet flere bacheloroppgaver innen ernæring, mat og psykisk helse og cøliaki; og vært leder i pasientorganisasjonen Mat & atferd 20122021 og var nestleder til 2023. 
Siden 2023 er hun fagrådsleder for psykisk helse i pasientorganisasjonen Kostreform (kostreform.no).
  
Askim er medforfatter i boken Psykisk helsearbeid – mer enn medisiner og samtaleterapi (Fagbokforlaget, 2011) i kapittelet «Kosthold og psykisk helse» sammen med psykiater og klinisk farmakolog Håvard Bentsen. Hun har publisert flere innlegg i Dagens Medisin og Tidsskriftet for Den norske legeforeningen om ernæring i psykiatrien. For tiden arbeider hun som medforfatter i en artikkel om vitamin K med Jan Alexander og Jan Olav Aaseth. Hun har også kommet med to innspill til FHI om de nye kostrådene: Er det tatt hensyn til vitamin K2? Hun forfattet brev til FHI fra Kostreform ang kosthold og psykisk helse (https://www.fhi.no/nyheter/2023/kosthold-og-psykisk-helse/) der hun forklarer hvorfor hun er uenig i deres konklusjon. Hun er bosatt i Trondheim.

Merete Askim

Per Arne Bjørkum

Per Arne Bjørkum (f. 1952) er cand. real. fra Universitetet i Bergen (1984) og dr.philos. fra Universitetet i Oslo (1992). Han ble professor II i geologi ved Universitetet i Stavanger (1994) og dekan samme sted 2007–2011. I 2000–2006 var han sjefforsker i Statoil og arbeider p.t. som seniorrådgiver innen petroleumsgeologi ved siden av stilling som professor II ved UiS og NTNU, der han underviser i vitenskapsteori-/historie for PhD-studenter.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Simon E. Nitter Dankel

Simon E. Nitter Dankel (f. 1980) er matteknolog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2004), har mastergrad i ernæring (2006) og doktorgrad på fedme, metabolisme og genomikk (2011) fra Universitet i Bergen. Han er p.t. førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2, UiB og forsker ved Haukeland universitetssykehus. Han er særlig opptatt av ernæring, stoffskiftet, fettvev, type 2 diabetes, genregulering og genetikk/genomikk. Han har bidratt til banebrytende studier på tvers av basalforskning/klinisk forskning ved Harvard Medical School og publikasjoner bl.a. i CellNew England Journal of Medicine og American Journal of Clinical Nutrition. Dankel mottok Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere i 2018. Han leder for tiden en større randomisert kostholdsstudie på kvinner og menn med fedme (CARBFUNC), som undersøker effekter av karbohydratkvalitet og lavkarbo-/høyfettkosthold på fett i bukhulen og tilhørende sykdomsrisiko.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Jan Kerr Eckbo

Jan Kerr Eckbo (f. 1945) har en naturvitenskapelig bachelor (BSc) og mastergrad (MSc) fra Stanford Universitet (1968, 1969) i USA. Der arbeidet han i mer enn et år med en doktorgrad innen materialfysikk før han besluttet å stanse dette akademiske sporet for å få en bredere tilnærming til sine omgivelser gjennom praktisk arbeide i og med næringslivet. I alt har han bodd mer enn 12 år i USA, der han samarbeidet med forskningsinstitusjoner som SRI (Stanford Research Institute), Battelle Laboratories og NASA. Han utviklet og ledet en rådgivningsvirksomhet i Norge og arbeidet med teknologi- og kompetanseutvikling i det nasjonale og internasjonale markedet i mer enn 30 år (fra 1981 til 2013).

Eckbo har alltid vært interessert i og opptatt av naturen og menneskenes plass i denne, og natur- og samfunnsvitenskap har vært en viktig del av hans liv.
I sitt arbeid erfarte han gjennom mange år i hvilken grad kunnskap og «sannheter» tilpasses de som betaler for forskningsarbeidet og som benytter det til å fremme egne interesser. Dette gjelder både private og offentlige aktører, forskere og media. Han bestemte seg for å eksponere dette narrespillet som samfunnsmakten bedrev, og fikk gitt ut boken Maktens narrespill i 2022 (600 sider med omfattende dokumentasjon). Eckbo har holdt en rekke foredrag og arrangert mange seminarer om samme tema.
Tidlig i livet forsto han også betydningene av mentale krefter som bevissthet og spiritualitet i menneskers liv og velvære og at fysisk og psykisk helse henger nøye sammen. Han har skrevet flere bøker, deltatt i seminarer og holdt mange foredrag også om disse temaene. Eckbo er fremdeles en aktiv forfatter og foredragsholder.

Jan Kerr Eckbo

Ole Henrik Ellestad 

Ole Henrik Ellestad (f. 1943) er cand.real. fra UiO i 1970 i fysikalsk kjemi (infrarød og Raman spektroskopi av molekyler). 1981–1986 var han forskningsleder for petrokjemi og raffinering i Statoil og 1986–1996 forskningsdirektør i SINTEF, divisjon for industriell kjemi og samtidig professor II ved UiO i petrokjemi og katalyse. I 1996–2001 var han administrerende direktør for Norsk regnesentral før han i Forskningsrådet ble områdedirektør for vitenskap ot teknologi ved universiteter og høgskoler, der han ble fram til pensjonering. Ellestads fagområder inkluderer fysikalsk kjemi, overflate, katalyse- og prosesskjemi og en rekke målemetoder benyttet ved utenlandsopphold ved Universitetet i København (1970) og i 1978–1979 ved University College London og CNRS Institutt for katalyse, Lyon.
 
Ellestad har 55 fagfellevurderte publikasjoner og har deltatt i og ledet en rekke nasjonale FoU-relaterte styrer, komiteer og utvalg, herunder for Forskningsparken i Oslo. 
 
Som pensjonist har han engasjert seg som skeptisk til IPCCs vektlegging av menneskeskapte drivhuseffekter og avvisning av naturlige klimavariasjoner. Han ledet Klimarealistene 2012–2015 og er fra 2020 leder for Klimarealistenes vitenskapelige råd. Ellestad har bidratt med en rekke foredrag og innlegg i mediene og er redaktør av Klimanytt på klimarealistene.com.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Kjetil Elvevold

Kjetil Elvevold (f. 1964) fra Målselvhar en mastergrad fra 1997 og en doktorgrad i leverfysiologi fra Universitetet i Tromsø (2005). Han har forskningsbakgrunn fra Biotec Pharmacon fra 2008 til 2012 og har siden 2015 forsket på lipide nanopartikler med mRNA (samme teknologi som brukes i vaksinene til Moderna og Pfizer). Han er medgründer av, og var seniorforsker ved D´Liver AS, som ble opprettet i Tromsø i 2011 av Norinnova Technology Transfer AS av en gruppe forskere og studenter, jf. http://www.dliver.com/company-history. Selskapet drev oppdragsforskning for legemiddelindustrien. Universitetet stengte dyreavdelingen, og D´Liver måtte legges ned etter ett år. For tiden er han ansatt som forsker i matforskningsinstituttet Nofima og bor i Tromsø. Hans fokusområde er å se etter nye, miljøvennlige prosesser for å utvinne verdifulle komponenter fra viltvoksende tang- og tarearter.

Kjetil Elvevold

Einar Flydal

Einar Flydal (f. 1949) er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo (1973?) med bakgrunn som journalist, forsker, strategirådgiver og utvikler. Han arbeidet mer enn 30 år i telekommunikasjons- og IT-bransjen, der arbeidet med miljø- og helsekonsekvenser. Som pensjonist har han satt seg grundig inn i helseskader forbundet med elektromagnetisme og elektromagnetisk stråling.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Sissel Halmøy

Sissel Halmøy (f. 1956) har en M.Sc. i teknisk kybernetikk fra UiO (19+5). Har jobbet med teknisk utvikling og ledelse av store, tekniske prosjekter innen forsvar og olje. I 1985 ble hun alvorlig syk. Det viste seg å skyldes en transformator i kjelleren under kontoret. Siden det har hun vært overfølsom for elektromagnetiske felt fra strømnettet. Fra 2001 valgte hun å jobbe med å informere andre om denne «usynlige» miljøsaken i egenskap av leder i Foreningen for eloverfølsomme, fagansvarlig for elektromagnetisk stråling i Miljøvernforbundet og siden 2010 som generalsekretær i Folkets Strålevern.

Folkets Strålevern ble opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i lover og forskrifter. Befolkningen trenger en etterrettelig, lyttende organisasjon som har som oppgave å beskytte og informere om dette viktige temaet.
I 2009 ble International EMF Alliance opprettet. IEMFA har samlet mer enn 100 andre organisasjoner tilsvarende Folkets strålevern og organisert EMF Scientist Appeal. Sissel har vært president i IEMFA siden opprettelsen. Sissel kan utføre målinger i Asker, Bærum, Oslo, Akershus og Østfold gjennom sitt firma Softworks. For resten av landet må dette skje som en «virtuell måling». Det gjøres i samarbeid med Odd Magne Hjortland i EMF Consult.

Sissel Halmøy

Eva Narten Høberg

Eva Narten Høberg (f. 1970) er utdannet cand.agric. i husdyrernæring ved NLH/NMBU (1995) og i matkultur ved UiB (2005).  Hun har mange års erfaring fra utviklingsarbeid, formidling og undervisning innen kulturbaserte opplevelser med spesialisering innen matkultur (fra jord og fjord til bord). Høberg har siden 1996 arbeidet som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Hun har utviklet og undervist i studietilbud Mat og matkultur ved Høgskolen i Nesna (2005–2014) og i fagskoleutdanningen Bærekraftige matopplevelser ved Nordland fagskole (fra 2020). Hun er også fagansvarlig for den nye høyere yrkesfaglige utdanningen Bærekraftige matopplevelser ved Nordland fagskole og leder også andre prosjekter som formidler og synliggjør verdier knyttet til beiteressurser og beitebruk i landbruket. Høberg er fagansvarlig for norsk kjøkken i Store norske leksikon (https://snl.no/norsk_mat_og_matkultur) og formidler gjennom bloggen Matkultur og matopplevelser på forskning.no (https://blogg.forskning.no/blogg-matkultur-og-matopplevelser).

Eva Narten Høberg

Magnus Haavelsrud

Magnus Haavelsrud (f. 1940), prof. emeritus ved Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU, er cand.polit. fra Universitetet i Oslo (1970) og PhD fra Universitetet i Washington (1970). Han var 25 år ved Universitetet i Tromsø og 10 år ved NTNU. Haavelsrud har hatt utstrakt forskningssamarbeid internasjonalt med publikasjon av fagartikler og bøker på fire språk innen fredsforskning/-pedagogikk og utdanningssosiologi. I 1979 var han gjesteprofessor ved Tysk selskap for freds- og konfliktforskning (DGFK) i Bonn og i 2008–2018 gjesteforsker i utviklingspedagogikk ved Universitetet i Sør-Afrika, Pretoria. Han deltar p.t. i prosjekter i Sør-Amerika for å styrke menneskerettigheter, fredskultur, demokrati og rettferdig økonomisk utvikling. Han var med å opprette Fredsutdanningskommisjonen i Den internasjonale fredsforskningsforeningen (IPRA) som leder 1975–1979 og deltok i å grunnlegge en global kampanje for fredspedagogikk på Hague Appeal for Peace-konferansen i 1999.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Johnny Laupsa-Borge

Johnny Laupsa-Borge (f. 1968) fra Øystese (Hardanger) mottok i 1985 en naturvitenskapelig forskningspris for beste bidrag i Konkurransen Unge Forskere. I den internasjonale finalen i Barcelona samme år fikk han 2.-premie for prosjektet Birdlife in Kvam County etter 7 år som hobbyornitolog. Johnny studerte naturvitenskap fra 1989 og tok en tverrfaglig cand.mag. i biologi/ økologi, miljøfag/bærekraftig utvikling og matkultur (UiB 2000) og en mastergrad i human ernæring (2012–14). I 1994 etablerte han Audhumla natur & helse og arbeidet med naturbruk, friluftsliv, mat og ernæring. Etter to års studier Norges Høgfjellsskole i Hemsedal 1993–95 med fordypning i friluftslivets ernæring arbeidet han som vegleder i natur- og friluftsliv. I 2003 utdannet han seg til fjellfører og tindevegleder med internasjonal godkjenning under forbundet NORTIND/IVBV. I 1999–2001 var han ring-/ prosjektleder i Hallingdal Forsøksring avdeling økologisk landbruk, der kvalitetstesting av jord, kompost og matvarer var en viktig del av arbeidet.
Johnny var vitenskaps- og ernæringsjournalist i Mat&Helse fra 2002 og i Helsemagasinet 2010­–22 med mer enn 250 populærvitenskapelige artikler i disse og andre magasiner. Han var ernæringsrådgiver for lege Geir Flatabø (f. 1956) i Ulvik (Hardanger) 2008–12.
Fra 2017 har Johnny vært doktorgradsstipendiat ved UiB (Klinisk institutt 2) og arbeider med kardiometabolske effekter med særlig fokus på fettinntak ved bukfedme. Han har vært involvert i (diett)intervensjonsstudiene FATFUNC (NCT01750021), OMEGA, CARBFUNC og CARBCOUNT ved UiB, samt cTEMS og RAPID ved Haukeland Universitetssykehus og er medforfatter av 9 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter med ytterligere fem artikler levert per mars 2023. Doktorgradsarbeidet planlegges innlevert høsten 2023.
I 2021 ble han forsker ved BEVITAL AS i Bergen (https://bevital.no/), et laboratorium innen analyser av småmolekylære stoffer i blod, urin og spinalvæske fra forskningsprosjekter i inn- og utland.
Johnny har inngående kunnskaper om norsk matkultur og tradisjonell bearbeiding av matvarer med særlig interesse for fermentering. Han er ‘far’ til en surdeigskultur ´født’ i januar 1990 på studenthybelen i Bergen og har fra 1991 holdt mer enn 100 kurs og foredrag om tradisjonelle foredlings- og konserveringsmetoder. Fra 2001 har han forelest ved fag- og høgskolestudier i mat og matkultur, inkludert det treårige deltidsstudiet Bærekraftige matopplevelser, fra høsten 2020 i regi av Fagskolen i Nordland. Johnny underviste i faget Mat og helse på Høgskolen i Bergen (2008–09) og har forelest for studenter i ernæringsterapi ved Tunsberg Medisinske Skole siden 2011.

Johnny Laupsa-Borge

Evelin Gerda Lindner 

Evelin Gerda Lindner (f.1954) Evelin Lindners fokuserer på verdighet og ydmykelse og lever, forsker og underviser globalt. Hun er dr.med. fra Hamburg i Tyskland i 1994 og dr. psychol. fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i 2001. Hun er grunnlegger og president for Human Dignity og Humiliation Studies (www.humiliationstudies.org), et globalt tverrfaglig fellesskap av likesinnede akademikere og praktikere som ønsker å fremme verdighet og redusere ydmykelse. Hun er medstifter av World Dignity University initiativet (www.worlddignityuniversity.org). Lindner er tilknyttet til Universitetet i Oslo siden 1997, til Columbia University i New York City siden 2001 og til Maison des Sciences de l’Homme i Paris siden 2003. Hun har skrevet mange bøker og  artikler, og som representant for det globale verdighetsarbeidet ble hun nominert for Nobels fredspris i 2015, 2016 og 2017.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Johan Lund

Johan Lund (f. 1942) er skipsingeniør fra NTH (1969), har mellomfag i sosiologi (1978) og dr.philos. i samfunnsmedisin (2004) fra Universitetet i Oslo. Han var avdelingsleder 1975–1981 og forskningsleder 1990–92 ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og ledet 1982–84 Handlingsutvalget for forebygging av barneulykker i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, drev ulykkesforskning (1984–89) ved Folkehelseinstituttet (FHI) og ved Universitetet i Oslo (1998–2009). Han ledet Skadeforebyggende forum 1992–2007 og et skaderegistreringsprosjekt i Oslo kommune 2000–2002 og seniorrådgiver i Helsedirektoratet 2009–2018. Han er fortsatt engasjert i arbeid med ulykkes-/skadestatistikk og ulykkesforebyggende arbeid for FHI.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Johan Emilian Moan

Johan Emilian Moan (f. 1944) er cand.real. i fysikk (1970) og dr.philos. fra Universitetet i Oslo (1975). Han var forsker ved Institutt for kreftforskning (DNR) 1974–2014 og professor II ved Universitetet i Oslo (1991–2014), p.t. professor emeritus i plasma- og romfysikk. Han har mottatt sju ærespriser, inkludert UiOs forskningspris i 2010. Hans spesialområder er hudkreft, vitamin D, sol og helse.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Jan Raa

Jan Raa (f. 1939) er cand.real. fra Universitetet i Bergen (1964) og Dr. Wiss. Nat. fra Institutt for organisk kjemi, Universitetet i Nederland (1968). Hans lange forskerkarriere inkluderer professorat i fysiologisk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø 1972–1987, professor II i marin biokjemi ved Universitetet i Tromsø 1973–1982 og forskningsdirektør i Biotec Pharmacon ASA 1998–2005. Raa er styremedlem i Stiftelsen vitenskap og fornuft og har spesialkompetanse innen evolusjonsbiologi, mikrobiologi, biokjemi og ernæringsmedisin. Som professor emeritus arbeider han særlig med tarmens mikrobiologi.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Linn Surland-Hansen

Linn Surland-Hansen (f.1978) er utdannet sykepleier ved Menighetssøsterhjemmets Sykepleierhøgskole (2001), hvorav ett semester som utvekslingsstudent i Newcastle, Australia. Deretter studerte hun journalistikk i Melbourne, Australia (2002–2003). Hun studerte jus, kriminologi, psykologi, engelsk og litteratur ved Universitetet i Oslo i perioden 2002–2008 og tok en mastergrad i helse- og sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo (2011).
Surland-Hansen har jobbet innen psykisk helsevern og rus i over 20 år, blant annet ved akuttpsykiatrisk avdeling og Josefinesgate DPS ved Ullevål Universitetssykehus og innen rusbehandling ved A-Senteret, Kirkens Bymisjon. Hun begynte å jobbe som frilansjournalist i september 2023 og kombinerer i dag dette med ekstravakter som sykepleier ved en bolig for psykisk helse og rus i Oslo Kommune. 

Linn Surland-Hansen

Margit Vea

Margit Vea (f. 1966) er utdannet faglærer i ernæring, helse- og miljøfag ved Stabekk høyskole (1991) og har en master i helsefremmende arbeid fra Høyskolen i Sør-Øst-Norge (2015). Hun har undervist i norsk skole i en årrekke på alle trinn og på voksenopplæring. Siden 20211 har hun vært gjesteforeleser for Mat- og helsestudenter ved Universitetet i Stavanger og i andre sammenhenger.

Vea er en aktiv samfunnsdebattant, forfattere og formidler av kosthold og helse og har 23 års erfaring i å holde matkurs. Hun har skrevet 9 bøker, de mest kjent om spedbarnsernæring og barnemat. Hun var skribent for Dinmat.no 2007–2010, fast spaltist i Aftenposten Junior (2012–2018) og har lagd flere matprogrammer for Matkanalen.tv.
Hun drev firmaet Margit Vea AS i 2014–2022 og lært opp over 30 kursholdere som holdt babymatkurs og matkurs over hele landet. Samtidig holdt hun utallige kurs og foredrag for nybakte foreldre, barnehager, helsesektoren, skoler, organisasjoner og andre, jf. også hennes nettside margitvea.no/om/. Vea har tre sønner og bor på Karmøy.

Margit Vea

Eirin Winje

Eirin Winje (f. 1980) fra Drøbak er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (2007) og spesialist i rus og avhengighetslidelser (2019). Hun disputerte til doktorgraden om årsaker til spiseforstyrrelser ved Universitetet i Oslo (2013) da hun jobbet ved Regional Avdeling for spiseforstyrrelser på Ullevål sykehus. Winje fikk type 1 diabetes i 1995 da hun var 15 år gammel. De siste årene har hun satt seg grundig inn i litteraturen om hvordan ernæring påvirker kroppens energiomsetning og dermed diabetesbehandling og psykisk helse.
 
Hun er medlem av Norsk Psykologforening og Diabetesforbundets Faggruppe for diabetespsykologi, Teknologisk ekspertgruppe og er varamedlem i Nasjonalt Diabetesforum. Tidligere har hun vært medlem av Diabetesforbundets medisinske fagråd. Hun har holdt en rekke foredrag og undervist blant annet for ulike sykehusavdelinger, stortingspolitikere, sykepleiere, leger, kliniske ernæringsfysiologer, Norsk Sykepleieforbund, Fotterapiforbundet, Stoffskifteforbundet, LHL og Blindeforbundet. Hun har også forelest ved en rekke institusjoner i utlandet.
 
Winje fullførte kurset «Ketogenic diets for mental health clinician training» av psykiateren Georiga Ede i 2021 (Nutrition Science Meets Common Sense | Dr. Georgia Ede – Diagnosis Diet ). Hun er opptatt av forebygging og behandling av psykiske- og nevrodegenerative lidelser ved hjelp av en ketogen livsstil som tilpasses den enkeltes behov og ønsker og deltar i et internasjonalt nettverk av klinikere som jobber med det samme. Winje driver privatpraksis i Drøbak, men betjener hele landet via muligheten for digitale timer, jf. www.eirinwinje.no for mer informasjon.

Eirin Winje

Jan Öberg

Jan Öberg (f. 1951) har dansk pass og har bodd i Sverige siden 1971. Han er freds- og framtidsforsker med en PhD i sosiologi fra Lunds universitet 1981, dosent og gjesteprofessor ved flere institutter rundt om i verden. Han har arbeidet som forsker, konfliktanalytiker og megler blant annet i det tidligere Jugoslavia, Georgia, Irak, Burundi, Iran og Syria. For tiden har han fokus på Kina, den nye silkeveien og verdensendringer. Öberg regner seg som en verdensborger og støtter Gandhis og FNs prinsipp om å skape fred med fredelige midler. Han er medstifter og direktør for den folkefinansierte, uavhengige Transnational Foundation for Peace & Future Research (TFF) i Lund siden 1986 (https://transnational.live. Siden 2009 har kan arbeidet som kunstfotograf (https://obergphotographics.com), jf. hans blogg https://janoberg.me.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Kiropraktorpanelet

Aleksander Bjargo

Aleksander Bjargo (f. 1972) fra Oslo har ett års forstudier i kjemi og ex. philosophicum fra Universitetet i Oslo og et år fra Scott Community College i Iowa før han fullførte fire års utdanning til kiropraktor (Doctor of Chiropractic) ved den private høgskolen Palmer College of Chiropractic i Davenport, Iowa (1974–1997). Han har videreutdanning i kiropraktikk for barn og gravide, sportskiropraktikk, kiropraktormetoden Gonstead, som han har kurset studenter i ved Barcelona Chiropractic College og Anglo-American Chiropractic College brounemouth (https://www.gonstead.com/overviews-of-gonstead-technique/).  
 
Bjargo er grunnlegger av en helseklinikk i Albir, Alicante (Advanced Chiropractic), som siden 2004 har tilbudt avansert kiropraktikk, sportsmassasje og opptrening. Klinikkens terapeuter anerkjenner betydningen av å behandle så årsakspesifikt, effektivt og skånsomt som mulig. Han bor i Albir med sin kone Melissa Thelwall Bjargo og en av deres to døtre (den ene går på skole i Norge). E-post aleksander@bjargo.com.

Aleksander Bjargo

Jan Yngve Mysen Bjargo

Jan Yngve Mysen Bjargo (f. 1967) fra Oslo studerte til ex. philosophicum ved Universitetet i Oslo og deretter ett år ved Scott Community College (Iowa) før han utdannet seg til kiropraktor ved Palmer College of Chiropractic i Iowa (1996). Hovedfaget under studiene var nevrologi relatert til ryggsøylen. Tilbake i Norge jobbet han ved Norsk Kiropraktorsenter (1997–2006) og ved Klinikk Frogner i Oslo (2006-2021), nå Atrium legesenter (https://atriumlegesenter.no/tup/jan-yngve-mysen-bjargo/). Etter 26 år som kiropraktor i Oslo har han lang erfaring med problemer relatert til hele ryggsøylen samt behandling av ankler, knær, hofte, håndledd, albu og skulder. Yngve kommer fra en familie der mange er kiropraktorer og har høstet verdifulle erfaringer og råd fra far, onkler og bror, som alle er kiropraktorer. Han er godt orientert om supplerende terapier som ernæring og akupunktur og følger aktivt litteraturen på disse områdene. E-post: janyngve@kiropraktormysen.no

Jan Yngve Mysen Bjargo

Legepanelet

Sjur Even Aunmo

Sjur Even Aunmo (f. 1980) fra Flisa i Hedmark studerte medisin på Universitetet i Oslo fra 2003 og ble cand.med. i 2009. Under og etter legestudiet jobbet han på ambulanse fra 2008 til 2011. Han tok en bachelor i helseledelse/helseøkonomi på UiO i 2018 og studerte odontologi ved UiO fra 2000 til 2003. Han har også tatt ulike emner innen kjemi, fysikk, programmering, språk, økonomi, statsvitenskap, musikkvitenskap og historie. Han tok en bachelor i helseledelse/helseøkonomi på UiO i 2018 og studerte odontologi ved UiO fra 2000 til 2003. Han er for tiden under spesialisering i allmennmedisin ved siden av legepraksis hvor han holder forskningsoppdateringer for andre leger i spesialisering. Han uttaler seg iblant offentlig om helsespørsmål. Blant tidligere erfaringer foretok han en vurdering av forskningen bak medikamentell behandling (memantin) mot Alzheimers mens han studerte medisin og ble utnevnt til Ridder av den Hvide Knap, en utmerkelse fra Studentteateret. Som del av videregående utdanning (High school) var han utvekslingsstudent i Huntington, West Virginia (USA), der han ble valgt til skolepresident.

Sjur Even Aunmo

Dag Bratlid

Dag Bratlid (f. 1944) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (1969) og tok en medisinsk doktorgrad innen nyfødtmedisin samme sted i 1973. I 2002 avsluttet han en mastergrad i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. Han var fra 1993–2014 professor i barnesykdommer ved NTNU og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital/Universitetssykehuset i Trondheim. Han er nå professor emeritus og deltar aktivt i samfunnsdebatten.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Stig Ando Bruset

Stig Ando Bruset (f. 1955) fra Lier er utdannet lege fra UiO (1985) og studerte samtidig på Norsk Akademi for Naturmedisin (1979–1983). Han avtjente sykehusturnus i Harstad 1986–1987 og distriktturnus i Seljord 1987, tok legeforeningens kurs i akupunktur i 1989, ble spesialist i allmennmedisin i 2000 og fastlege fra 2001. Fra 1994 foreleste han ved UiO medisinsk fakultet og i 2006–2021 som universitetslektor i medisinske fag. Han underviste ved NAN 1985–2000, på Norsk Reseptarhøyskole 1988–1992 (urter og homøopati) og ved sykepleierhøyskoler i bla. Oslo, Trondheim og Stavanger samt ved Høgskolen i Harstad innen ernæring.
 
Bruset var faglig medarbeider i NRK radio P1 (Legens brevkasse) 1991, i Refleks Helse NRK TV 1994. Han var medredaktør med Dag Viljen Poleszynski for Alternativ medisinsk leksikon (Det Beste, 1994) og har forfatter/medforfattet en rekke bøker siden 1996 ved siden av en rekke rapporter og utredninger. I 1993–1996 deltok han i Styringsgruppen for alternativ medisin i Norges forskningsråd og var i 1998 medlem av Aarbakke-utvalget om alternativ medisin (NOU 21). Han deltok i Råd for komplementær medisin, Den Norske Kreftforening 1999–2007, ledet Norsk forening for helhetsmedisin 2002–2004 og var medlem av ekspertutvalget ved Høyskolen Kristiania 2015–2018. Han var fagjournalist i Mat&helse 2002–2010 og i Helsemagasinet VOF 2010–2015.
Fra 2011 til 2022 var Bruset medisinsk fagansvarlig ved Regnbuen Helsesenter på Liertoppen, et tverrfaglig senter med tre fastleger, to psykologer, naprapat, fysioterapeut og akupunktør. De har felles fokus på kosthold og trening. Fra 2022 foreleser Stig ved Tunsberg medisinske skole.

Stig Bruset

Peter Dvergsdal

Peter Dvergsdal fra Bærum (f. 1942) er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (1968). Han fungerte som distriktslege i 1970–1982 og kunne skille mellom virusinfeksjon og bakteriell infeksjon med å telle hvite blodceller på kontoret. Dvergsdal så fra starten med mikroskopi av puss og utflod hvilke bakterier som var problemet, og kunne derfor gi riktige antibiotika (dagens allmennleger sender inn prøver og får først svar etter noen dager). Dvergsdal ble spesialist i allmennmedisin i 1975. Han praktiserte som lege i over 50 år inntil han i 2022 ble «avskiltet» fordi han hjalp koronapasienter til å bli friske med «feil» medisin.
 
Dvergsdal visste allerede på 1970-tallet at høye doser vitamin E og C beskytter mot oksidativt stress og hjerte- og karsykdom. Han har brukt en rekke kosttilskudd mot post-covid og tar selv en rekke tilskudd mot aldring. Tidligere hadde han helt hvitt skjegg, men de siste 5 årene er skjegget blitt mer og mer mørkt.
 
Dvergsdal fikk i 2016 tillatelse av Legemiddelverket til å bruke det nye virusmiddel favipiravir og ble den første legen i verden som brukte dette i vanlig praksis. Favipiravir stopper formering av 97% av virus som gir luftveisinfeksjon og mage- og tarminfeksjon. Mange virus skader også hjertet og hjernen. Han startet behandling fra første konsultasjon (han hadde lager på kontoret), og alle var bedre dagen etter. COVID-19 er et av disse virusene. Legemiddelverket tillot at favipiravir ble tatt inn på apotek, og ryktene om en effektiv behandling spredte seg. Etter å ha behandlet nesten 6 000 med tillatelse fra Legemiddelverket, hadde kun én pasient dødd, og bare to måtte i respirator. Ingen rapporterte om plager etter sykdommen. Nasjonale tall viser 2% dødelighet og 20% med konsentrasjonsvansker 6 måneder etter koronasykdom.  Mange millioner, særlig i India, har fått samme vellykkede tidlig behandling.

Peter Dvergsdal

Torkil Færø

Torkil Færø fra Oslo (f. 1969) er utdannet lege fra UiO (1998). Som student var han den første som dro ut for norske Leger Uten Grenser da han i 1996 jobbet i krigsherjede Angola. Han jobber nå som legevaktslege/allmennlege og har vært aktiv som dokumentarfilmskaper, forfatter, fotograf og globetrotter samtidig som han gjennom 25 år har jobbet som frilanslege. Færø har samarbeidet med kommuner over hele landet, hatt titusener av konsultasjoner og fått et unikt bilde av sykdommene som plager oss. Han har erfart at årsaken oftest finnes i en livsstil som stresser kroppen. Det vil han gjøre noe med. Nylig utga han boka Pulskuren (Cappelen Damm 2023), som er blitt en formidabel salgssuksess som blir utgitt i flere land. I boka forteller han trinn for trinn hvordan vi kan bruke pulsklokke eller smarttelefon til å bli bedre kjent med vår egen kropp og få bedre kontroll over stressbalansen og det autonome nervesystemet. Han tok initiativ til å opprette det sosiale nettstedet pulskuren.no, som har sju redaksjonsmedlemmer.
 
Torkil fikk et nytt liv ved å foreta flere smarte livsstilsendringer. Hans håp er at alle som ønsker bedre helse og mer energi til å leve livet fullt ut, får nytte av tiltakene han har så stor glede av. Han har dessuten et stort ønske for helsevesenet: At det i mye større grad jobber forebyggende og gir hjelp til selvhjelp enn tilfellet er i dag. Han er en også prisbelønt fotograf som har utgitt fotokunstbøker, hatt utstillinger og holdt fotoworkshoper i mange land. Han er en entusiastisk langvandrer og har lagd NRK-filmene om pilegrimsvandring til Nidaros og Santiago de Compostela. I sin forrige bok, Kamerakuren (Cappelen Damm, 2023) kombinerte han lege- og fotokunnskapen til en bok om terapeutisk fotografi, der livsmestring kobles sammen med gode bilder. Færø har reist med ryggsekk, sykkel, motorsykkel, kajakk, båt og bil i over 80 land og snakker åtte språk.
 
Pulskuren er gis ut i den engelskspråklige verden som The Pulse Cure i 2024 (Quercus i UK, Irland og Australia og Mobius i USA). Torkils kone Tone Solholm deltar i redaksjonen til pulskuren.no.

Torkil Færø

Geir Flatabø

Geir Flatabø (f. 1953) studerte første botanikk og ble senere utdannet lege fra Universitetet i Oslo (1980). Etter ett års spesialisering i psykiatri arbeidet han som distriktslege, bedriftslege og allmennlege/fastlege i Ulvik siden ordningen startet i 2001. Flatabø har drevet en allsidig praksis og mottok i 2017 Brobyggerprisen fra Fritt Helsevalg for sine allsidige kunnskaper innen konvensjonell og alternativ medisin. Blant annet lærte han akupunktur av den ungarskfødte legen Georg Bentze (1925–1983) og har satt seg grundig inn i ernæring, kosttilskudd og urter, biofeedback/nevrofeedback og transkutan nervestimulering (TNS). Han har også erfaring med apiterapi (behandling med bieprodukter). Etter kritikk fra Helsetilsynet måtte han stenge sin praksis og ble ansatt som lege i spesialisering på Hurdalsjøen Recoverysenter, et fristed for nye tanker i psykiatri. Han er for tiden pensjonist.

Geir Flatabø

Jan Eilif Guettler

Jan Eilif Guettler (f. 1942) fra Oslo studerte ingeniørfag i Zürich og ble sivilingeniør i bygg ved ETH i 1968 (https://ethz.ch/en.html). Han tok oppdrag i Genève, Bern og Algerie 1969–1970 og forsket på jordelastisitet ved Institutt for geoteknikk i Lausanne (École Polytechnique Fédérale) parallelt med studier i utviklingslære på Afrikainstituttet i Genève 1970–1971. Han hadde forskningsoppdrag i flere land i Vest-Afrika i samarbeid med Afrikainstituttet i Genève om hvor relevant studier og yrkesutdanning i Sveits var for afrikanere som hadde vendt tilbake til hjemlandet.
 
Deretter jobbet Guettler med samfunnsplanlegging og lokalisering av industriprosjekter (august 1972–januar 1974) ved Samfunnsteknikk VBB AS i Oslo. September 1973– desember 1976 studerte han sosiologi til påbegynt hovedfag ved UiO samtidig som han var stipendiat ved institutt for By- og regionplanlegging, NTNU, Trondheim (1974–1975). Han fullførte en avhandling om samvirke mellom reisemønstre og reisemål for forflytninger utenfor bostedet og i 1977 fullførte en dr.ing. ved NTNU etter å ha vært vit.ass. vårsemesteret 1975. Samme vår tok han oppdrag for Trygg trafikk og var ansvarlig for sykkelundersøkelsen 1975. Fra 1976 var han ansatt ved Oslo Byplankontor i Undersøkelsesgruppa under professor Thor Fredrik Rasmussen.
 
I 1972–1979 var han medforfatter av flere bøker om atomkraft, energi, natur og transport og publiserte artikler og kronikker om samme emne i dagspressen. 1979–1987 jobbet han som fag- og klasselærer ved Steinerskolen i Oslo, Hovseter. Høsten 1986 startet han medisinstudier ved UiO og ble cand.med. i 1992, og deretter spesialist i allmennmedisin (1999). Han var kommunelege i Lofoten og Oslo 1993–2001 og jobbet som fastlege fra 2001 inntil han gikk av med pensjon høsten 2012, og drev egen privat samtalepraksis frem til 2017.

Jan Guettler

Claus Hancke

Claus Hancke (f. 1947) er utdannet lege fra Københavns universitetet (1974) og spesialist i allmennmedisin (1994) og deretter utdannet i integrert medisin og kelatterapi i USA. Han er  medlem og Fellow av American College for Advancement in medicine og i American Board of Chelation Therapy. Hancke har 30 års undervisnings- og forskningserfaring i inn- og utland og underviste i 10 år praktiserende leger på Lægeforeningens kurs. I 1998 stiftet han Institut for Orthomolekylær Medicin (www.iom.dk), som han ledet inntil 2017. I 1989 var han medstifter for Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin, som han ledet 1989–2000 og igjen fra 2021. Han var medstifter og leder av MayDay (www.mayday-info.dk) i 1995 og av Vitalrådet (www.vitalrådet.dk) fra 2002. Hancke er redaksjonsmedlem av Orthomelecular Medicine News Service (http://www.orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml) og har skrevet tallrike vitenskapelige artikler. Han er fortsatt en aktiv samfunnsdebattant.

Claus Hanche

Erik Hexeberg

Erik Hexeberg (f. 1957) er dr.med. fra Universitet i Bergen (1990), MBA fra BI (2003) og spesialist i indremedisin (2004). I 2004–2010 var han medisinske direktør i Bristol-Myers Squibb, deretter i Schering-Plough og MSD (Norge). Fra 2010 har han vært lege ved Dr. Hexebergs klinikk i Tønsberg, der han gir individuelle konsultasjoner.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Sofie Hexeberg

Sofie Hexeberg (f. 1960) er dr.med. fra Universitetet i Bergen (1995). I 2002–2003 var hun seniorrådgiver ved Avdelingen for legemiddelbruk, Statens legemiddelverk og overlege i 2003–2006. Fra 2006 til 2010 jobbet hun ved Fedon Lindbergs Klinikk, dr. Willumsens Kvinneklinikk og MedOslo klinikken. Fra 2010 har hun og Erik drevet Dr. Hexebergs klinikk, som nå er lokalisert i Tønsberg, der hun gir konsultasjoner med vekt på lavkarbodiett.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Bo Herbert Jonsson

Bo Herbert Jonsson (f. 1950) studerte medisin ved Lunds universitet og deretter ved Karolinska Institutet i Stockholm. Han ble spesialist i allmennpsykiatri i 1991 og dr.med. på en avhandling om funksjonell dyspepsi sted ved Avdelingen før stressforskning på Karolinska. Han arbeider som overlege ved Norra Stockholms psykiatri og er tilknyttet Karolinskas Institusjon for klinisk nevrovitenskap. Johnsson leder Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin og deltar i redaksjonsrådet til Orthomolecular Medicine News Service (orthomolecular.org). Andrew A. Saul og Johnsson han skrevet The vitamin cure for depression (2012).

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Tor Ole Kjellevand

Tor Ole Kjellevand (f. 1958) fra Kristiansand er utdannet lege (cand.med.) fra Universitetet i Oslo i 1984 og har godkjent spesialistutdanning i radiologi (1992). Han var overlege på Ullevål sykehus, Radiologisk avdeling (seksjon for intervensjonsradiologi 1992–1997. Deretter fungerte han som overlege på Rikshospitalet ved Hjertemedisinsk avdeling og Radiologisk avdeling (Seksjon for invasiv kardiologi) 1997–2007. Etter dette har han arbeidet som røntgenlege ved Unilabs i Oslo med spesiell kompetanse på hjerteundersøkelser (CT hjerte og kalsium skåre).

Tor Ole Kjellevand

Fedon Alexander Lindberg

Fedon Alexander Lindberg (f. 1962 i Hellas) studerte medisin ved Universitetet i Aten (1979–1985), fikk gresk embetseksamen og legeautorisasjon i Hellas i oktober 1985. Han flyttet til Norge i 1986 og jobbet fem år med midlertidig legelisens til han i 1991 fikk norsk embetseksamen og autorisasjon som lege etter å ha tatt nasjonale tilleggsfag ved Universitetet i Oslo (1991). Han ble senere spesialist i indremedisin (1998) og i flymedisin (2000). Han var forskningsstipendiat ved Hormonlaboratoriet ved Aker sykehus (1986–1990) på diabetes, insulinresistens og kreft og assistentlege samme sted ved medisinsk avdeling (1990–1991). I 1991–1998 var han assistentlege ved ulike indremedisinske poster ved Lovisenberg sykehus, og i 1992–1998 i kortere perioder skipslege for Royal Caribbean Cruises, Royal Viking Line og Crystal Cruise m.m. Han var legevaktslege på deltid ved Røde Kors Klinikk i Oslo i 1993–1995 og hadde en postdoktorstilling ved Universitetet i California i San Diego 1995–1997.
 
Etter privatpraksis (deltid) ved Legegruppen Røde Kors Klinikk 1998 vikarierte Lindberg som militær spesiallege i indremedisin på Flymedisinsk Institutt (UiO) 1998–1999 og dannet i august 1999 «Vekt i Balanse», klinikk for behandling av fedme, diabetes 2 og insulinresistens. Lindberg har holdt tallrike foredrag i Norge og utland, har publisert forskningsstudier i fagfellevurderte internasjonale medisinske tidsskrifter og 21 bøker for legfolk om kosthold, livsstil og helse, mange oversatt til 15 språk og utgitt i over 20 land. Siden 2016 har han deltatt som ekspert for Helsedirektoratet med å utarbeide retningslinjer for kosthold og levevaner ved diabetes. Han snakker gresk, fransk, tysk, engelsk og italiensk ved siden av norsk. I 21.2.2000 Han stiftet Dr. Lindbergs Klinikk AS, som nå heter Fedon Helse (www.fedon.no) .

Fedon Alexander Lindeberg

Audun Myskja

Audun Myskja (f. 1953) er cand.med. fra Universitetet i Trondheim (1981) og spesialist i allmennmedisin (1992). Han disputerte for en dr.med. på temaet musikkterapi i behandling av demens. Myskja ble tildelt Legeforeningens Kvalitetspris i 2002 og Brobyggerprisen fra Fritt helsevalg i 2009. Han har skrevet en rekke bøker om ulike emner som musikk og helse, kosthold, aloe vera, blåbær, blomstermedisin, kreft, healing og døden ved siden å ha utgitt 12 CD-er og instruksjons-DVD-er med musikk og instruksjon i avspenning og trening. Etter en karriere som allmennpraktiker (1981–1998, overlege ved Hospice Lovisenberg (1998–1999) og faglig leder av Senter for livshjelp (1999–2018) på Ski. P.t. driver han forfatter-, foredrags- og kursvirksomhet.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Berit Nordstrand

Berit Nordstrand (f. 1966) fra Trondheim er utdannet lege (NTNU 1991) og er spesialist i klinisk farmakologi og toksikologi (St. Olav, 2010), i rus- og avhengighetsmedisin (St. Olav, 2015). Hun er hun også utdannet kognitiv terapeut fra (NTNU, 2003). Hun praktiserte «Mat som medisin» og konvensjonell medisinsk behandling som overlege på St. Olavs Hospital fra 1999 til 2015, der hun hadde ansvar for individuell kostholdsbehandling.
 
Nordstrand har utgitt 15 bestselgende bøker fra 2012 til 2022 og har i de senere år forelest for mer enn 20 000 tilhørere i inn- og utland. Hennes metoder fokuserer på å styrke tarmbakteriefloraen, dempe inflammasjon og lindre andre helseplager. Via nettportalen BeritNordstrand.no, nettkursene «Ny Start» (Tarmens Medisin), «Omstart30» og nettsamfunnet «Klubb Nordstrand» tilbyr hun ukemenyer, steg-for-steg-videoer, foredrag og live-sendinger.

Berit Nordstrand

Halvor Næss

Halvor Næss (f. 1957) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo (1984) og er dr.med. fra Universitetet i Bergen (2004) på en avhandling om hjerneslag hos unge. Han er også spesialist i indremedisin (1994) og nevrologi (1998) med følgende behandlingsområder: hodepine, hjerneslag, Parkinsons sykdom, epilepsi, generell nevrologi og ultralyd av halspulsårer. Næss har hatt en konsulentstilling ved Volvat Laguneparken siden 2001. For tiden er han overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og professor i medisin ved Universitetet i Bergen.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Uffe Ravnskov

Uffe Ravnskov (f. 1934) er utdannet lege fra Universitetet i København (1961). Etter å ha arbeidet med kirurgi, røntgen, nevrologi og pediatri i 7 år drev han forskning ved Avdeling for nefrologi og klinisk kjemi ved Lund Universitetshospital i Sverige, der han fortsatt bor. Samme sted tok han i 1973 en doktorgrad i indremedisin og nyresykdom og arbeidet som førsteamanuensis 1975–1979. Siden 1979 har han drevet uavhengig forskning særlig på hjerte- og karsykdom og statiner og har siden 2001 ledet The Independent Network of Cholesterol Skeptics (THINCS).

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Per-Arne Öckerman

Per-Arne Öckerman (f. 1933) er lege (1960) og dr.med. (1965) i medfødte stoffskiftesykdommer. Han var amanuensis i medisinsk kjemi (Uppsala 1955–1959), lege i klinisk kjemi (Eskilstuna 1960–1965), forsker i Louvain, Belgia (1964) og overlege i klinisk kjemi (1965–1966), overlege (Lund, 1966–1969) og professor ved Lasarettet i Lund (1969). Öckerman har publisert cirka 400 vitenskapelige arbeider og presentert forskning på vitenskapelige kongresser i biokjemi, klinisk kjemi, pediatri, indremedisin, kirurgi og ernæring. Han oppdaget en arvelig sykdom hos barn (mannosidose) og utviklet metoder for analyse av oligosakkarider. Han har vært kliniker, forsker og foreleser innen konvensjonell og ukonvensjonell medisin og har hatt en rekke oppdrag for helsehjem, innen fosterdiagnostikk og EDTA-behandling mot blyforgiftning. Han ble professor emeritus i 1998 og bor med sin kone på Bohus-Björkö, der han praktiserer integrativ medisin.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Olaf Gjerløw Aasland 

Olaf Gjerløw Aasland (f. 1944) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (1970). Han har vært overlege i Statens edruskapsdirektorat og spesialrådgiver i Sosialdepartementet, og har særlig klinisk erfaring fra psykiatri og rusbehandling. Fra 1992 til 2014 ledet han Legeforskningsinstituttet, som han fremdeles er tilknyttet. I 15 år var han også professor 2 ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Det medisinske fakultet, UiO. Hans forskningsfelt har særlig vært rusmedisin og profesjonsetikk, spesielt legers helse og atferd i møte med samfunnets og privatlivets krav.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Tidligere medlemmer av fagrådet

Arnold Berstad

Arnold Berstad (1940–2020), professor emeritus, er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (1965) og spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han har vært seksjonsoverlege ved Lovisenberg (Oslo) og Haukeland sykehus. Forsket spesielt på magesår og introduserte den nye behandlingen i Norden i 1990. De siste 20 årene forsket han mest på irritabel tarm og ME-sykdommen. Han publiserte flere hundre publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og veiledet 35 doktorander. Tidligere var han sjefredaktør for Scandinavian Journal of Gastroenterology og leder av Medisinsk etisk komite, Helse-Vest. Som pensjonist arbeidet han ved Lovisenberg sykehus. Berstad døde 31. desember 2020 etter lengre tids sykdom.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Knut Flytlie

Knut Flytlie (f. 1944) er utdannet lege fra Universitetet i Mainz (1970) og fikk sin kliniske erfaring på sykehus i Danmark, der han praktiserte i 15 år som spesialist i allmennmedisin. Etter en studiereise til USA i 1988 startet han egen praksis i Vejle (Danmark) og med spesialitet innen ortomolekylær medisin. Han nedla sitt legekontor i Vejle i 2017 men holder fortsatt foredrag om biologisk medisin foredrag.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Johan Galtung

Johan Galtung (1930–2024), dr hc mult, professor emeritus, var matematiker (cand.real. 1956) og sosiolog (mag.art. 1957) fra Universitetet i Oslo og regnes som grunnlegger av freds- og konfliktforskningen. Han stiftet Institutt for fredsforskning (PRIO) i 1959, startet Journal of Peace Research i 1964 og var direktør for PRIO fram til 1970. I 1969–1977 var han verdens første professor i fredsforskning ved UiO. Han har meglet i mer enn 40 internasjonale konflikter mellom land og folkegrupper, har publisert flere tusen artikler og mer enn 150 bøker innen fredsforskning og internasjonal politikk og er grunnlegger av det internasjonale fredsnettverket TRANSCEND International med 13 ulike programmer i 22 land. Han har mottatt 14 æresdoktorgrader og 7 andre utmerkelser fra institusjoner over hele verden og har kompetanse på en rekke områder innen samfunns- og fredsforskning.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft