Skip to main content
Stiftelsen / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Stiftelsen

Stiftelsen vitenskap og fornuft og Helsemagasinet

Magasinets forhistorie startet etter at forlegger og entreprenør Richard Badendyck på vårparten 2002 kontaktet Dag Viljen Poleszynski fordi han ønsket å utgi et helsemagasin. På forsommeren kom partene til enighet om å lage et nytt helsemagasin og i redaksjonen å få med dyktige kolleger og venner fra flere år. Mat & Helse AS ble før sommeren opprettet av Badendyck som en avdeling av Publish AS, som allerede utga Lyd & bilde. Verken undertegnede eller øvrige medarbeidere hadde eierinteresser i aksjeselskapet. Med ansettelse fra 1. august klarte vi å gi ut første utgave i september 2002. Richard og Cathrine Badendyck hadde overordnet redaktøransvar, mens undertegnede fikk jobb som fagredaktør.  Antallet abonnenter nådde på det meste omkring 8 000.

Ved siden av Badendyck og Poleszynski inkluderte redaksjonen lege Stig Bruset, cand.mag. Johnny Laupsa-Borge, doktorand i biologi Iver Mysterud, ingeniør Kenn Hallstensen og journalist Berit Kvifte, og dr.med. Sofie Hexeberg bidro med pasientkasuistikker. Publish AS utga fra mars 2007 en dansk utgave kalt Mad & Helse med naturterapeut Frode Damgaard som redaktør. Bare 16 utgaver ble produsert fordi prosjektet ikke ble regningssvarende.

Inntil høsten 2007 hadde Richard Badendyck fungert som redaktør og ansatte Anne Katrine Paulsen til å overta hans rolle; hun fungerte deretter som ansvarlig redaktør fra nr. 9/2007 med Dag Viljen Poleszynski som fagredaktør. På forsommeren 2008 ønsket Badendyck å trekke seg helt ut av Mat & Helse og varslet at han hadde framforhandlet en avtale om salg av magasinet til Tun Media AS. Resultatet ble at alle i redaksjonen og grafiker Therese Ødegård ble ansatt i Tun Media AS, med Anne Katrine Paulsen som ansvarlig redaktør mens Poleszynski fortsatte som fagredaktør.

I januar 2010 oppsto en konflikt mellom Dag V. Poleszynski og Tun Media AS fordi redaktør Anne Kathrine Paulsen nektet å publisere en artikkel som han hadde skrevet til sin faste spalte. Poleszynski forsøkte å komme i dialog med konsernledelsen, som henviste ham til Paulsens overordnede, som henviste tilbake til henne. Direktør Terje Berteussen ønsket ingen dialog, og Poleszynski formulerte fem krav til ledelsen for å fortsette i Tun Media AS. Poleszynski fikk ingen reaksjon og mottok et brev om oppsigelse fra 1. april 2010. Deretter forhandlet Anne Katrine Paulsen på vegne av Tun Media med medlemmene i redaksjonen om fortsatt ansettelse. Ingen ønsket å fortsette og sa derfor opp.

Etter en rådslagning med de øvrige medlemmene av redaksjonen besluttet Poleszynski å opprette Stiftelsen vitenskap og fornuft og donerte kr 200 000 til formålet. Stiftelsen ble registrert i Brønnøysund 16. juni 2010, og redaksjonen la detaljerte planer for utformingen av det nye Helsemagasinet (først kalt Helsemagasinet VOF). Utover våren 2010 deltok Anne Lene Johnsen aktivt i opprettelsen av magasinet og ble fra september fast ansatt som medredaktør med Iver Mysterud og Johnny Laupsa Borge.

Poleszynski var ansvarlig redaktør og leder stiftelsens styre, som inkluderte ingeniør Hans Helge Brodtkorb og professor Jan Raa. En rekke frivillige deltok i verving av abonnenter og delte ut tusenvis av brosjyrer finansiert av Kurt Bai, eier av Bailine-salonger og forlaget Wem 3 AS.

Anne Lene Johnsen og Dag Viljen Poleszynski reiste til Riga (Latvia) og opprettet avtale om trykking av magasinet med United Press, som fortsatt trykker bladet. Poleszynski inngikk avtale med Narvesen (nå TiDSAM) om salg i kiosker , og Finansedepartementet innvilget fritak fra mva. Resten er historie.

I 2013 endret VOF navn og logo til Helsemagasinet vitenskap og fornuft. Etter å ha produsert 8 årlige utgaver i årene 2011-2017, ble antallet utgivelser i 2018 redusert til 7 per år med et sidetall på 112. 


Jar, 16.6.2010
Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF)
Vedtekter


§ 1 Stiftelsens navn
Stiftelsen vitenskap og fornuft, heretter kalt SVOF eller Stiftelsen. På engelsk/internasjonalt er navnet Foundation for Science and Reason (FSR).

§ 2 Næringsdrift
Stiftelsen skal følge de regler som er nevnt i Lov 2001-06-15 nr. 59: Lov om stiftelser, inkludert regler nevnt i kapittel 3, pkt. II (Særregler for næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstav a og b).

§ 3 Verdigrunnlag
SVOF vil bidra til at flere mennesker får tilgang til tverrfaglig kunnskap av betydning for egen helse og folkehelsa generelt, og for enkeltindividets behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen vil støtte seg på natur- og samfunnsvitenskapelig forskning og se disse fagområdene i sammenheng med erfaringsbasert kunnskap hos befolkninger i ulike deler av verden og med kunnskap om menneskets evolusjonære tilpasning til miljø og tilgjengelig mat.

§ 4 Mål og virkemidler
SVOF vil bidra til kunnskaper som tar mer hensyn til behovet for individuelt tilpasset ernæring, trening/mosjon, samspill med andre mennesker og bidra med forslag til en helsepolitikk som bygger på slike hensyn.
Stiftelsen ønsker å gi politiske aktører innspill til å organisere matproduksjon og import slik at utvalget av helsefremmende, rimelige kvalitetsmatvarer øker og at tilbudet av andre produkter reduseres i tilsvarende grad.
SVOF vil stimulere til forskning, sette i verk utredninger og drive informasjonsvirksomhet innenfor de områder som Styret til enhver tid bestemmer – innenfor Stiftelsens økonomiske rammer.

§ 5 Informasjonsvirksomhet
Stiftelsen vil gjøre forskningsresultater allment tilgjengelige i det populærvitenskapelige Helsemagasinet VOF (vitenskap og fornuft), Stiftelsens første prosjekt.
Stiftelsen vil arbeide for at informasjon spres også på andre måter (brosjyrer, hefter, bøker, nettside, video-/filmproduksjon og liknende) og i form av kurs, foredrag og deltakelse i offentlig debatt.

§ 6 Faglig grunnlag
Stiftelsen har evolusjonsteori og økologisk innsikt som et viktig faglig grunnlag. Den skal fokusere på samspillet mellom helse, ernæring og kosthold og på ytre faktorer som kan påvirke befolkningens helsetilstand.
Stiftelsen skal fremme forståelse av de muligheter og begrensninger som foreligger for enkeltindivider til å sikre egen helse.

§ 7 Stiftelsens kapital
Stiftelsen opprettes med en grunnkapital på kr. 200.000 stilt til disposisjon av Dag Viljen Poleszynski.
Det er et langsiktig mål å øke grunnkapitalen eller på andre måter å skaffe midler for å gi mulighet til økte aktiviteter i egen regi og/eller i samarbeid med andre aktører, kommersielle og ideelle.

§ 8 Styret
Ved innbetaling av grunnkapitalen ble det opprettet et styre bestående av følgende tre personer:
Dr.philos. Dag Viljen Poleszynski, Jar (styreleder)
Professor emeritus Jan Raa, Oslo
Ingeniør Hans Helge Brodtkorb, Høvik
Styret kan ha inntil 5 medlemmer. Nye medlemmer velges av styret iht. regler for vedtak fastsatt i § 9.

§ 9 Stiftelsens drift og vedtak
Styrmedlemmene skal arbeide vederlagsfritt inntil lønnsom drift er etablert og deretter ha rett til et moderat honorar som gjenspeiler styrets ideelle formål. Styret fordeler arbeidsoppgaver som forretningsfører og revisor internt eller ved ansettelse og utsteder prokura etter behov til disponering av stiftelsens midler. Styret tilstreber å fatte vedtak basert på konsensus. Vedtak inkludert valg av nye styremedlemmer fattes av styreleder og minst ett medlem til så lenge antall styremedlemmer er tre.