Skip to main content

Avholdt legepioner er gått bort

Lege Vilhelm Schjelderup (1931–2017) var en pioner når det gjaldt å utforske temaer innen det mange oppfatter som ”alternativ” medisin. Han fikk gjennom sine bøker stor innflytelse og spredde kunnskaper om framtidens medisin til en hel generasjon helseinteresserte. Schjelderup var en av de første legene i Norge som lærte seg akupunktur og kom ikke uventet på kant med sine kolleger. Uredd og standhaftig forsvarte han likevel det han mente var faglig forsvarlig gjennom hele sin karriere. Med Vilhelm Schjelderup har en kunnskapsrik lege og et uselvisk medmenneske gått bort.
Tekst Iver Mysterud og Dag Viljen Poleszynski

Kort fortalt
Dette er et tredelt oppslag om lege Vilhelm Schjelderups (1931–2017) liv og virke. Første artikkel er en nekrolog og minneartikkel om de store linjene i hans liv, mens andre artikkel gir en oversikt over innholdet i bøkene.
Tredje artikkel omtaler én av bøkene i større detalj. Artikkel 2 og 3 kommer
i nr. 2/2018.
Vilhelm vokste opp i Oslo med en berømt far, Harald Schjelderup (1895–1974), som var psykoanalysens pioner og fremste talsmann i Norge på 1930-tallet. Faren så det som sin oppgave å skape en syntese av psykoanalyse og akademisk psykologi. I en alder av 27 år ble Harald i 1922 utnevnt til professor i filosofi ved Universitetet i Kristiania, men fikk det omgjort til et professorat i psykologi i 1928, en stilling han hadde til 1965. Han var Norges første professor i psykologi. Bygningen som i dag huser Psykologisk institutt ved UiO, Harald Schjelderups hus, er oppkalt etter ham.1
I tillegg til å være en toneangivende psykolog bygde Harald i okkupasjonsårene under 2. verdenskrig opp en hemmelig motstandsgruppe som arbeidet mot nazifisering av universitetet. Han ønsket – til tross for hans høye stjerne blant tyske forskere og hans beundring for tysk vitenskap – intet samarbeid med tyskerne så lenge det var tyske soldater på norsk jord. Harald ble arrestert i 1943 og sendt til konsentrasjonsleiren på Grini i Bærum. For å unngå å ”sprekke” under tortur ønsket han hjelp til å få tatt eget liv, men fikk i stedet injisert saltvann i lungene for å lure fangevokterne til å tro han hadde fått tuberkulose og derfor burde bli overført til sykestua. Seinfølgende av det injiserte saltvannet tok nesten hans liv, men han overlevde fangenskapet og ble frigitt i mai 1945 – men til prisen av dårlig helse resten av livet grunnet komplikasjonene som fulgte i kjølvannet av ”narretuberkulosen”.2 Vilhelm vokste derfor opp i i en familie som var sterkt preget av krigens påkjenninger, samtidig som psykoanalysen sto i sentrum.
Samfunnsengasjert lege
Schjelderup valgte å studere medisin og var ferdig utdannet lege i 1956. Som den engasjerte personen han var, arbeidet han både innen psykiatrien, som distriktslege i Asker, i Helsedirektoratet, som overlege for fengselstjenesten i Oslo og som rådgivende lege ved trygdekontor.3
Etter hvert ble Schjelderup opptatt av ukonvensjonelle behandlingsmetoder innen medisinen og ble i den forbindelse sterkt kritisert av flere kolleger, særlig for sine bøker om ulike temaer i alternativ medisin. Blant annet rettet sosialmedisineren Per Fugelli (1943–2017) sterk kritikk mot boka Nytt lys på medisinen i Tidsskrift for Den norske lægeforening i 1990.4 Schjelderups opplevelse av ikke å bli tatt på alvor av norske leger gjorde at han meldte seg ut av Den norske legeforening året etter.5
Akupunktur
Schjelderup var en av de første legene i Norge som lærte seg akupunktur. Han var opptatt av akupunkturens stilling i Norge og bidro organisatorisk og skriftlig på en rekke måter for å utbre forståelsen av denne behandlingsmetoden. Schjelderup tok initiativ til Norske legers forening for akupunktur i 1980, der han ble valgt til formann. Foreningen startet sitt eget lille tidsskrift Journal for norske legers forening for akupunktur, som i noen år kom ut med to numre i året. Det ble senere hetende Norsk journal for akupunktur, og Schjelderup fungerte som redaktør fram til og med 1984. Foreningen fikk kort tid etter oppstart over 100 leger som medlemmer.6,7:20 Norske legers forening for akupunktur eksisterer imidlertid ikke lenger.
Schjelderup underviste i en årrekke ved Norsk akademi for naturmedisin (NAN), Institutt for helhetsmedisin og Norsk akupunkturskole. Han var æresmedlem i British Medical Acupuncture Society samt i Norsk Forening for Helhetsmedisin og Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.
Øreakupunktur mot rusabstinens
Schjelderup jobbet i flere år som overlege på Blåkorsklinikken i Tønsberg, der han blant annet introduserte øreakupunktur som behandlingsmetode for rusmisbrukere, med god effekt ved abstinensplager.3 Metoden bruker elektroakupunktur mot punkter i ørene, og behandlinga kuttet abstinensperioden til det halve ved morfin- eller heroinavhengighet.7:18
Privatliv
Vilhelm var gift med Gerd Schjelderup (f. 1937), og de fikk barna Ariane (f. 1966), Harald (f. 1968) og Anne (f. 1973). Vilhelm og Gerd skilte lag i 1976. I 1979 giftet Vilhelm Schjelderup seg med Sidsel Kongelv (1939–2013).7:16 Paret kjøpte hus på Tjøme, der Schjelderup levde resten av livet. Hans kone døde imidlertid i 2013.
Før Schjelderups kone døde, besøkte han henne mye på sykehuset. Da kom han i prat med en kvinne som besøkte sin mann. Seinere møttes de to på kirkegården på sine avdøde ektefellers gravplasser, og da begynte det vokse fram et nytt forhold. Schjelderup fikk seg således en ny livsledsaager i sine siste leveår, Judith Meum Stokseth (f. 1933).8
Bøker
I alt ga Schjelderup ut 10 bøker (se egen sak), hvorav noen av dem er nyutgivelser og andre revisjoner. Det går en rød tråd gjennom alle bøkene. Den er at medisinen som fag, særlig i vestlige land, burde se nærmere på og utforske en rekke terapier som formelt klassifiseres eller avvises som ”alternative” og/eller ”komplementære”. Slike terapier har som mål å styrke kroppens selvhelbredende prosesser. Noen av dem er tradisjonelle, slik som akupunktur, mens andre er utviklet den siste 50-årsperioden, som øreakupunktur og laserbehandling. Felles for alt det Schjelderup var opptatt av og mente var viktig, var at moderne medisin i hovedtrekk var basert på ufullstendige forklaringsmodeller fordi den hovedsakelig fokuserte på biokjemiske virkningsmekanismer. Schjelderup mente at man måtte utvide (ikke erstatte) det biokjemiske perspektivet med biofysiske forklaringer. Først da vil man kunne forstå virkningsmekanismene til mye av det som oppfattes å være ”alternativ” medisin. I bøkene kommer han både inn på fagpolitiske og også storpolitiske temaer med utgangspunkt i medisin og biofysikk. Vi gir en oversikt over hva bøkene handler om i en egen sak.
Artikler
Schjelderup skrev et stort antall fag- og debattartikler om medisinske temaer. Han hadde et glødende engasjement gjennom hele livsløpet og bidro til å få fokus på neglisjerte temaer, skape debatt og imøtegå synspunkter han var uenig i.
Som delvis pensjonert opprettet Schjelderup i 2008 nettstedet Syntropi.no, der formålet var å frambringe vitenskapelig informasjon som ikke blir tilstrekkelig vektlagt per i dag, men som kan få stor betydning på sikt.5

Brobyggerprisen

Vilhelm Schjelderup fikk Brobyggerprisen fra Fritt Helsevalg (FVH) i 2006 for sitt sterke engasjement for å skape samarbeid mellom konvensjonell og alternativ medisin. FHV ble opprettet etter initiativ fra en av forfatterne (DVP) i 1997 som en ideell og uavhengig organisasjon som skal arbeide for å sikre enkeltmenneskers rett til å bli informert om og kunne velge fritt mellom tilgjengelige behandlingsformer. Organisasjonen deler hvert år ut en pris til en som har bemerket seg med å bygge bro mellom skolemedisin og ulike alternativer som fortsatt ikke er inkludert i det offentlige helsevesenet.
Engasjement i Tibet
I 1986 var Vilhelm Schjelderups sønn Harald på reise i India og søkte kontakt med tibetanske lamaer som mediterte i fjellene.9 Der traff han den tibetanske munken Lama Gondup, som tok seg av tre barn og hadde et inderlig ønske om å grunnlegge en skole for barn av den fattige tibetanske minoritetsbefolkningen. Vilhelm og hans kone Sidsel ble så interessert at de høsten 1987 reiste til Nord-India for å treffe Gondup og bestemte seg for å adoptere ham og barna.
De fattige tibetanske barna i området hadde intet skoletilbud, og Gondups drøm var å starte en skole for barn av fattige, tibetanske fremmedarbeidere for å ivareta tibetansk språk, kultur og tradisjoner. Han fikk kontakt med Dalai Lama (Tenzin Gyatso) og startet i 1989 den første skolen for barn i Nepal. Vilhelm og Sidsel ønsket å bidra til å realisere dette og opprettet samme år fadderforeningen TSO Pema Tibetansk Skole med støtte fra interesserte som ble invitert via et intervju av ham i Tønsberg Blad. Schjelderup sørget for NORAD-midler til bygging av skolen i Katmandu og kjøp av en tomt i Jumla, der den i dag leier lokaler. Etter hvert er det blitt fire Kailash-skoler, en i Nord-India og tre i Nepal. 3,10 Schjelderup ledet fadderforeningen i nærmere 30 år og besøkte skolene en rekke ganger. Han er fortsatt en høyt respektert og elsket mann i Nepal.
Kailash-skolene er primært opprettet for å gi barn av den tibetanske minoritetsbefolkningen i Nepal en god, moderne utdannelse, samt å ta vare på tibetansk språk og kultur. I dag går det over 2 200 barn på disse skolene. Skolene blir berømmet av nepalske myndigheter, og Norad omtalte dem i en evalueringsrapport fra 2010 som mønsterskoler.10
Det gikk imidlertid hardt utover skolen i Katmandu i det store jordskjelvet i 2015, og fadderforeningen gikk i 2017 i gang med å samle inn penger for å få skolen bygget opp igjen. I den anledning var Schjelderup viet et stort oppslag i lokalavisa Øyene på Tjøme under tittelen ”- Vilhelm er en hverdagshelt”.10 Her ble han avbildet sammen med to personer fra fadderforeningen der han selv holder et bilde av seg selv som hilser på Dalai Lama.

Avslutning

Undertegnede hadde i perioder nær kontakt med Schjelderup i forbindelse med foredrag på konferanser, hans arbeid med singulett-oksygen-energi-lysakupunktur og arbeid med revisjon av boka Helsekampen.11
En av oss avsluttet i 2017 en artikkel om energimedisin i Helsemagasinet slik, og dette kan også stå som sluttord over hedersmannen Vilhelm Schjelderup:12
”At de store linjene i medisinen, spesielt i vestlige land, går fra å være primært biokjemisk orientert til også å bli biofysisk orientert, er et perspektiv lege Vilhelm Schjelderup (f. 1931) på forbilledlig vis har vært talsmann for gjennom mye av sin karriere.[…] Dette er også perspektiver han har fått mye kritikk av sine kolleger for, men der Helsemagasinet er trygg på at Schjelderup vil bli stående som en framsynt pioner når historien skal oppsummeres og skrives en gang i framtida.”
Kilder:
1. Nilsen H. Harald K Schjelderup. I: Norsk biografisk leksikon. 13.2.2009. https://
nbl.snl.no/Harald_K_Schjelderup (13.12.2017).
2. Nilsen HF. Resistance in therapy and war: Psychoanalysis before and during the Nazi occupation of Norway 1933–45. The International Journal of Psychoanalysis 2013; 94: 725–46. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23924332
3. Lunde HJ, Simonsen A-MC. Vilhelm Schjelderup. Aftenposten 8.11.2017: 32. https://www.aftenposten.no/personalia/i/LyE6J/Nekrolog-Vilhelm-Schjelderup
4. Fugelli P. Alternativ medisin. Tidsskrift for Den norske lægeforening 1990; 110: 177–81.
5. Hægeland E. Helhetstenkende lege med øye for parapsykologi. Medium 9.7.2015. http://www.mittmedium.no/Vilhelm-Schjelderup (17.12.2017).
6. Heyerdahl O. Faglige meddelelser. Norsk journal for akupunktur 1985; nr. 1: 21–3.
7. Schjelderup V. Fredsgudinnens hevn. Oslo: Kolofon, 2008.
8. Ljungqvist I. Vilhelm Schjelderup – norsk och nordisk pionjär för frekvensmedicin. 2000-Talets Vetenskap 2015; 20 (4): 16–9.
9. http://www.kailashskolen.com/vilhelm.html
10. – Vilhelm er en hverdagshelt. Øyene 14.2.2017.
https://www.oyene.no/tjome/nyhet/frivillighet/vilhelm-er-en-hverdagshelt/s/5-39-27336
11. Schjelderup V, Untiedt BH. Helsekampen. Hundre års strid om alternativ medisin. Stavanger: Paradigmeskifte Forlag AS, 2014.
12. Mysterud I. Hva er energimedisin? VOF 2017; 8 (1): 64–71.

LES OGSÅ  Akupunktur mot kronisk smerte

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner