Skip to main content

Bedre livskvalitet og helse uten amalgam

Forbundet Tenner og Helse (FTH) er en pasientorganisasjon som i mer enn 30 år har arbeidet for å erstatte amalgamfyllinger med giftfrie alternativer. De har særlig rettet oppmerksomhet mot forgiftninger og reaksjoner forårsaket av kvikksølv hos pasienter og tannlegeassistenter.

Tekst Dag Einar Liland     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Forbundet Tenner og Helse (FTH) har utspring fra Tannskadeforbundet, som i 1983 ble stiftet i Vestfold. I 1990 ble Oslo-gruppa og Hedmark Amalgamskadeforening slått sammen med Tannskadeforbundet, og 1995 fikk foreningen sitt nåværende navn. FTH har 785 medlemmer og er tilknyttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Her forteller leder Dag Einar Liland om hva foreninga er mest opptatt av.[/gdlr_box_icon]

Tannamalgam er en legering av sølv, tinn, kobber, sink og 50 prosent kvikksølv. Legeringa er ikke stabil, det vil si at amalgam frigjør kvikksølv til munnhulen 24 timer i døgnet. Inntak av varm mat og drikke og bruk av tygge-gummi øker lekkasjen fra amalgamfyllinger.

Kvikksølv er årsak til mange sykdommer og helseplager. Ifølge den svenske legen Bo Nilson, en foregangsmann i kampen mot bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale, kan kvikksølvforgiftning gi minst 150 ulike symptomer.1

Blant mange symptomer kan nevnes hodepine, dårlig hukommelse, lærevansker, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet, aggressivitet, depresjon, angst, kviser, kløe, eksem, smerter i øynene, tåkesyn, metallsmak i munnen, intoleranse, allergier, astma, nedsatt immunsystem, magesmerter, forstoppelse, hjerteflimmer og muskelsmerter. Kronisk kvikksølvforgiftning utvikler seg ofte så langsomt at det kan ta flere tiår før alvorlige plager melder seg. På grunn av det store omfanget av tannråte regner mange kritikere amalgam som historiens største medisinske katastrofe.

Professor Boyd Haley, som er forsker ved Universitetet i Kentucky, knytter blant annet følgende diagnoser til kvikksølv: Autisme, AD/HD, lærevansker, Alzheimers sykdom, multippel sklerose (MS), amyotrofisk lateralsklerose (ALS), Parkinsons sykdom, gulfkrig-syndromet og ME/kronisk utmattelsessyndrom.

Helseforsker Ann-Marie Lidmark, som leder HET-prosjektet og er sjefssekretær for Dentalmaterialutredningen i Sverige, skriver at det finnes en vrangforestilling i helsevesenet. Den består i at det bare er en forsvinnende liten del av pasientene som har problemer relatert til amalgam og andre tannfyllingsmaterialer. Hun anslår at det i virkeligheten er omtrent like mange amalgamskadde som personer med diabetes. Likevel får de som har problemer på grunn av amalgam, på ingen måte den hjelp og støtte som diabetespasientene får. Lidmark mener at de i stedet så langt er blitt betraktet som psykisk syke.2

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Forbundet Tenner og Helse arbeider for:»] En bedre og giftfri tannbehandling.
At personer som blir skadd av tannlegebehandling, skal ha rett til rehabilitering.
At tannlegebehandling kommer innunder egenandelsordningen på lik linje med legebehandling.

Fanesaker:
Amalgamforbud
Det må alltid benyttes beskyttelsesutstyr ved utboring av amalgamfyllinger
Diagnose- og behandlingstilbud
Egenandelsordning for tannbehandling[/gdlr_box_icon]

Grenseverdier

I 1985 skrev lege Bjørn Johan Øverbye (f. 1947) i Teknisk Ukeblad at marginalfrakturer og randsprekker fører til lekkasje av kvikksølv og sølv fra amalgamplomber. Han viste blant annet til studier fra 1974 og 1978.3

Kvikksølv transporteres fra munnen til dypere deler av hjernen via arteriene i ganetaket. Det kan lagres inntil 250 ganger mer kvikksølv i hjernen enn i andre vev. Kliniske undersøkelser og laboratorieforsøk viser at en enkel amalgamfylling kan frigi så mye som 1–5 milligram (!) kvikksølv per døgn. Ifølge svenske normer fra 1985 er den toksikologiske grenseverdien for en person på 80 kg 32 mikrogram.3 Handbook of toxicology of metals hevder at det er nok med 10 ganger grenseverdien for å få en kronisk forgiftning.4

LES OGSÅ  Livredd for tannleger!

Enkelte mener i dag at grenseverdien for hvor mye kvikksølv den menneskelige organismen tåler, sannsynlig er mye lavere – kanskje så lav som null! I følge Bjørn Johan Øverbye kan en vanlig persons amalgam-munn inneholde nok kvikksølv til å gi kronisk kvikksølvforgiftning.3

Amalgamforbud

Den 21. desember 2007 ble en merkedag i FTHs historie, da Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim kunngjorde at det fra 1. januar 2008 ville bli innført forbud mot bruk av kvikksølv i Norge. Forbudet omfattet også bruk av tannamalgam, og fra 2008 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke amalgam som tannfyllingsmateriale. Det ble gitt midlertidig unntak ved at amalgam ut 2010 blant annet kunne brukes på pasienter som ble behandlet i narkose eller som var allergiske mot ingredienser i andre tannfyllingsmaterialer. Fra 1. januar 2011 var det ikke lenger lov å bruke amalgam som tannfyllingsmateriale.

Imidlertid hadde det helt siden 1. juli 2003, da Sosial- og helsedirektoratet kom med retningslinjer som oppfordret til begrenset bruk av amalgam, vært klart at amalgam ikke skulle være førstevalg for fyllingsterapi. Retningslinjene innskjerpet den gang også kravet til samtykke i forbindelse med all tannbehandling. Det vil si at tannlegene ikke lenger hadde lov til å bruke amalgam med mindre pasientene hadde gitt sitt samtykke.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Tre punkter til bedre helse»]Anslagsvis 20 tonn kvikksølv er lagret i tennene til den norske befolkning. Følgende tre tiltak kan bidra til bedre folkehelse:

Pålegg alle tannleger å bruke beskyttelsesutstyr ved utboring av amalgamfyllinger.
Likestill tannlegebehandling med legebehandling når det gjelder egenandeler.
Godkjenn amalgamsanering som forebyggende helsearbeid, og bruk kun metallfrie tannfyllingsmaterialer.[/gdlr_box_icon]

Beskyttelse må til

Når tannlegen borer i en amalgamfylling, dannes kvikksølvdamp, som er meget giftig. Det er ikke mulig å se, lukte eller smake dampen, som kan gi alvorlig sykdom. Derfor bør pasienter og andre som oppholder seg i nærheten av tannlegestolen, alltid bruke beskyttelsesutstyr når det foregår utboring av amalgamfyllinger. Gjeldene retningslinjer er dessverre ikke gode nok.

Nødvendig beskyttelsesutstyr ved utboring av amalgamfyllinger inkluderer kofferdamduk, friskluftsmaske, vernebriller, skarpt bor, avsug ved tann og utluftning av lokalene. I tillegg anbefaler FTH tilskudd av vitaminer og mineral før, under og etter behandlinga, og at man fjerner én fylling om gangen med 6–8 uker mellom hver utskifting. Videre bør pasienten bruke kulltabletter og litt alkohol ved hver utskifting.

FTH anbefaler bare tannleger som har beskyttelsesutstyr, jf. råd om amalgamsanering på www.tenneroghelse.no.5

Bedre etter sanering

Vi hører ofte at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på at amalgam er farlig, men det er faktisk påvist at man kan bli friskere av en rekke lidelser ved å fjerne amalgamfyllingene i tennene. For eksempel har en rekke norske pasienter som har fått byttet ut sine amalgamfyllinger, rapportert om færre helseplager tre år etter utskiftning.6 Dessuten finnes det ingen vitenskapelig dokumentasjon på at amalgam ikke er farlig, samtidig som tusenvis av studier viser at kvikksølv påvirker en rekke metabolske prosesser og organsystemer hos mennesker og forsøksdyr.

Bivirkningsbladet fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG) i desember 2008 beskriver at helseplager minsker etter utskifting av amalgamfyllinger.7

LES OGSÅ  Dårlige tenner og gummer koblet til brystkreft

Hele 77–93 prosent er blitt bedre eller helt friske etter å ha sanert alle amalgamfyllingene.8 En så høy prosentandel viser klart at kvikksølvet i amalgamfyllingene kan væren årsaksfaktor til mange helseplager og sykdommer. Kvikksølv lagres i flere av kroppens organer, blant annet i hjerne, lever, hjerte og nyrer, i fettvev og gir skader på cellenivå.

I følge Helsedirektoratet er det kjent at kvikksølv har et bredt spekter av skadelige effekter på celle- og organnivå. Hvorvidt kvikksølveksponering fra amalgam er tilstrekkelig til å utløse kroniske symptomer utenfor munnhulen, har imidlertid vært et kontroversielt spørsmål.

Uheldige kombinasjoner

Dersom man bruker både gull og amalgam i samme munn, oppstår elektriske strømmer (oralgalvanisme). Munnen blir som et batteri, og det skjer hurtige nedbrytninger, korrosjon, av det minst edle metallet kvikksølv.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kvikksølv»]Kvikksølv finnes blant annet som damp, ioner og (farligst) metylkvikksølv.

Kvikksølvdampen fra amalgamfyllingene trekker inn i blodbanene i munn og svelg og kan skape problemer i hodet, hjernen, bihulene og andre deler av kroppen.

Ionisk kvikksølv er kvikksølvmolekyler som blir slitt av amalgamfyllinger ved tygging og gnissing av tenner. Når slike kvikksølvmolekyler kommer ned i magen, kan de gi problemer i hele fordøyelsessystemet: magesekk, tynntarm, tykktarm, galleblære, bukspyttkjertel, lever. Kvikksølv dreper de gode tarmbakteriene vi er avhengige av for å kunne opprettholde god helse. Det hemmer og ødelegger også enzymene i mage-/tarmsystemet og fører til at maten ikke fordøydes slik den skal. Kvikksølv kan derfor forårsaksake matintoleranse og matallergier, jf. nettsida til Norsk Protein Intoleranse Forening (NPIF).9

Metylkvikksølv er den farligste kvikksølvforbindelsen. Dette organiske molekylet er 100 ganger mer giftig enn kvikksølvioner. Kvikksølv inngår i den organiske formen metylkvikksølv ved at et enzym fra spyttet omdanner kvikksølvet fra å være et uorganisk metall til å bli det organiske molekylet CH3Hg+.

Metylkvikksølv kan trenge inn i nervecellene i sentralnervesystemet og forårsake en rekke alvorlige sykdommer. Når disse organiske molekylene angriper nervecellene, kan det utvikles alvorlige psykiske lidelser. Flere forskere har tatt til ordet for at kvikksølv spiller en vesentlig rolle som årsaksfaktor til blant annet Alzheimers sykdom.10 Kvikksølv regnes som en av jordas farligste nervegifter.[/gdlr_box_icon]

Fluor/fluorid

Fluor er et annet giftstoff som brukes i tannpleien i ulike forbindelser (fluorider). Det og hemmer en rekke av kroppens enzymer, er giftigere enn bly og nesten like giftig som arsen.11 Grunnstoffet fluor finnes i naturen blant annet som kryolitt – en steinart som består av natriumaluminiumfluorid. Fluor framkommer som et biprodukt ved aluminiumframstilling og skilles ut til miljøet fra en rekke ulike industrier. De som bruker fluorider og/eller er opptatt av egen eller andres helse, anbefales å lese om fluorens historie og skadevirkninger på FTHs hjemmeside.12

Rotfyllinger

Rotfyllinger kan gi alvorlige sykdommer. En rotfylling kan kortslutte tilførselen av nervesignaler mellom hjernen og ulike organer, og dette kan føre til sykdommer hvor som helst i kroppen. Rotfyllinger kan forårsake kroniske betente organer og til og med kreft i de ulike organene. Dette er ingen ny oppdagelse. Tannlege Weston A. W. Price (1870–1947), som var forskningsdirektør i 14 år for Den amerikanske tannlegeforeningen (ADA), publiserte på 1920-tallet en stor avhandling om helseskadene forårsaket av rotfylte tenner.13,14

Kaviteter

Dette er en betegnelse på bakterieinfiserte hulrom som dannes i kjeven, som regel på grunn av tannrotbetennelse. Hovedårsaken til slike betennelser er at tannlegen ikke har renset godt nok opp etter å ha trukket en tann. Når man trekker tenner, er det nødvendig å fjerne hinnen som omgir rotspissen og bore bort 1–1,5 millimeter av kjevebeinet som har omsluttet tannroten. Deretter rengjøres hullet for beinfragmenter og bakterier. Hvis man bare trekker en tann uten å foreta dette opprydningsarbeidet, vil vevet kunne gro igjen over hullet i kjeven med avfallsstoffer i. Der kan det seinere utvikle seg farlige anaerobe bakterier som over lang tid umerkelig kan utvikle seg. Bakteriene vises vanligvis ikke på røntgen, og de behøver ikke å gi smerter. Imidlertid kan slike bakterier utvikle sykdommer andre steder i kroppen. Det er egentlig ikke bakteriene som er farlig, men avfallsstoffene de produserer.

LES OGSÅ  Lockfoot: Fra tann til tå. Kan låsninger i foten rette opp bittfeil?

Bedre oppfølging

Bare de færreste leger og tannleger har nok kunnskap om amalgam og kvikksølvforgiftning. Mange pasienter ender derfor opp i psykiatrien og blir ofte ytterligere forgiftet av den behandlinga de der får.

Den offentlige helsetjenesten gir i dag små eller ingen muligheter for et optimalt behandlingstilbud til denne pasientgruppa. Innen alternativ behandling finnes diverse tilbud, hvor noen opplever å få hjelp, andre ikke. Selv har jeg fått hjelp hos den tyske heilpraktikeren Oliver Weiss i Limburg i Tyskland. Han har for øvrig jevnlig testdager i Norge.15 Vi er alle forskjellige, så om noe hjelper meg, er det ikke sikkert at det samme vil hjelpe andre.

Egenandel

Landsmøtet i FTH har vedtatt at forbundet skal arbeide for at egenandelsordninger for tannbehandling tilsvarende dem som i dag gjelder ved legebehandling. Den politiske plattformen for flertallsregjeringa 2009, som utgikk fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, inkluderte følgende:

”Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling. Vi vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år”.

Flertallsregjeringa utrettet lite på dette feltet. FTH har derfor sendt en henvendelse til partilederne på Stortinget om at de innfører en egenandelsordning med øvre begrensning for behandling hos tannlege på samme måte som for annen legebehandling. Dermed vil ikke personlig økonomi avgjøre hvorvidt folk får den tannbehandlinga de trenger.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Forbundet Tenner og Helse»]Adresse: Postboks 114 Nesttun, 5852 Bergen
E-post: post@tenneroghelse.no; hjemmeside: www.tenneroghelse.no Du kan støtte Forbundet Tenner og Helse ved å bli medlem og/eller gi en økonomisk gave til konto nr. 1203 19 56135.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Berntzen G. NESTEN ALLE BLIR FRISK – 80% av pasientene blir friske når de fjerner amalgam i tennene, sier Bo Nilsson som forsker på amalgamforgiftning. VIOVER60. Dato ikke angitt.

2.  http://www.tenneroghelse.no/default.asp?page=2&article=231

3.  Øverbye BJ. Amalgam en helsefare. Teknisk Ukeblad/Teknikk 1985; nr. 32, 5. september.

4.  Friberg L, Nordberg GR, Vouk VB. Handbook on the toxicology of metals. New York: Elsevier North Holland, 1979.

5.  http://www.tenneroghelse.no/default.asp?page=73&article=119

6.  http://helse.uni.no/upload/bivirkningsbladet_okt2011.pdf

7.  Temanummer: Amalgam og kvikksølv. Bivirkningsbladet 2008; desember. helse.uni.no/upload/Bivirkningsbladet_des2008.pdf

8.  Hansen ØO. Vår verdifulle helse: Hva forårsaker all vår kreft og alle våre andre sykdommer. Familiens Helsebibliotek bok nr. 1. Sandefjord: Norsk Helseakademi. Dato ikke angitt.

9.  www.npif.no

10.  Mysterud I. Kvikksølv og Alzheimers sykdom. VOF 2012; 3 (7): 46-9.

11.  Yiamouyiannis J. Fluoride – the aging factor. Delaware, Ohio: Health acton Press, 1993.

12.  http://www.tenneroghelse.no/default.asp?page=34&article=17

13.  Meinig GE. Root canal cover-up. Ojai, CA: Bion Publishing, 2. reviderte utgave 1994.

14.  http://www.krabben.no/index.php/rotfyllinger

15.  http://www.bmhelse.no/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner