Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Forurensning i svangerskapet og overvekt hos barnet

Forurensning i svangerskapet og overvekt hos barnet

En forskergruppe har undersøkt mulig sammenheng mellom nivået av organisk forurensning i svangerskapet og risiko for at barnet seinere i livet får vektproblemer. De undersøkte data fra barn på Færøyene født i 2007–2009 og i hvilken grad de var påvirket av en type forurensning som kalles ”persistente organiske miljøgifter”, ofte forkortet POP (fra engelsk, Persistent Organic Pollutants). Eksempel kan være dioksiner og polyklorerte bifenyler (PCBer). De fleste av disse stoffene er fettløselige og hopes opp i næringskjeden.

Forskerne analyserte nivået av en rekke typer POP i serumblod fra mødre to uker etter fødselen og fra barna ved femårsalder, da de også målte barnas vekt. Det viste seg å være en sammenheng mellom tre av de undersøkte miljøforurensningene (HCB, PFOS og PFOA) fra mødrenes blod og økende kroppsmasseindeks (KMI) og/eller risiko for overvekt hos de fem år gamle barna. Det viste seg også at jo høyere nivå av POP barna hadde ved femårsalderen, desto høyere kroppsmasseindeks hadde de. Denne studien underbygger at mødres eksponering for hormonforstyrrende miljøforurensning delvis kan forklare fedmeepidemien hos barn. IM

Kilde: Karlsen M, Grandjean P, Weihe P mfl. Early-life exposures to persistent organic pollutants in relation to overweight in preschool children. Reproductive Toxicology 2017; 68: 145–53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27496715

You may also like
Myseprotein
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar