Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Skadelig kjemi

Mennesket utsettes for en rekke kjemiske stoffer som enten var fraværende før industrialiseringa eller som ikke fantes i de konsentrasjoner eller på de stedene de gjør i dag. Eksempler er organiske miljøgifter, kvikksølv og mange andre stoffer som anses å være mest skadelige for helse og miljø.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Mennesker har allerede i over femti år brukt store mengder av stoffer som PCB og DDT.43 Slike miljøgifter finnes fremdeles i store mengder både i jorda, avfall, alle slags produkter, bygninger, i sjøbunnen og andre steder. Det er vanskelig å stanse en kontinuerlig utlekking fra slike kilder til miljøet, noe som også vil føre til at mennesker blir eksponert.

Både DDT, dets nedbrytningsprodukter og PCB finnes nå i de fleste organismer på jorden, i alt fra isbjørner på Svalbard til pingviner i Antarktis. Grunnen til at disse stoffene finnes over alt, er at de er lite nedbrytbare og derfor hoper seg opp i næringskjedene.

Forskerne vet etter hvert en hel del om hvordan disse miljøgiftene kan påvirke hormonregulering, gi kreft eller redusere læreevnen hos barn. Myndigheter, særlig i den vestlige verden, har da også fanget opp det problematiske i en gradvis forgiftning av miljøet og egen befolkning. Dette har ført til at det er iverksatt nasjonale og internasjonale tiltak for å redusere produksjon og bruk av disse og andre giftige stoffer. Dette er imidlertid en svært tidkrevende prosess som i mange tilfeller motarbeides mer eller mindre aktivt av dem som har økonomiske interesser i fortsatt produksjon og bruk av de aktuelle stoffene.

Det produseres og brukes fortsatt mange miljøgifter i land med mye dårligere regulering og kontroll enn (særlig) i Vest-Europa. Et sentralt problem er at forskerne fremdeles vet lite om hvordan lave nivåer av tusenvis av fremmedstoffer i blanding påvirker mennesker og natur.44

Annonse:

Verstingliste

Den forbrukerrettede organisasjonen Grønn Hverdag har følgende stoffer på sin ”verstingliste”: arsen, bisfenol A, bly, bromerte flammehemmere, ftalater (DEHP), klorparafiner, krom, kvikksølv, muskxylen, oktyl-/nonylfenoler, PFOS/PFOA, siloksan (D5), triklosan
Av disse er noen naturlig forekommende på jorda (arsen, bly, krom og kvikksølv), mens de øvrige er menneskeskapte. Man kan lese om helse- og miljøskadelige effekter av disse stoffene på nettsida www.erdetfarlig.no/Farlige-stoffer/. 

Kvikksølv

Dette grunnstoffet finnes naturlig på jorda, men bruken de siste hundreårene har eksponert mennesker for nivåer man ikke har vært utsatt for tidligere. Et eksempel er at det brukes i tannfyllinger (amalgam). Dette var kontroversielt allerede da det ble innført for over 150 år siden, men ble siden tatt inn i varmen av tannleger og helsemyndigheter.45, kap. 2 Amalgam var lenge hovedkilden til eksponering for uorganisk kvikksølv og kvikksølvdamp hos mennesker uten yrkeseksponering.

Et annet eksempel er at kvikksølv tilsettes i visse vaksiner for å motvirke bakterievekst. Selv om mengdene er små, kan vi trygt slå fast at små barn i fortiden ikke fikk injisert kvikksølv i blodet. Et tredje eksempel er at vi eksponeres for organisk kvikksølv fra fisk og annen mat fra havet og ferskvann. Dette er kvikksølv som er sluppet ut i miljøet og som hoper seg opp i næringskjedene. Kvikksølv har en rekke negative helsekonsekvenser. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene og gi fosterskader ved høye nivåer i morens blod og kontaktallergi. I tillegg diskuteres det om kvikksølv kan være deler av årsaksbildet ved Alzheimers sykdom, multippel sklerose (MS), allergier og forstyrrelser i hormon- og immunsystemet. Selv om myndighetene lenge har erkjent at kvikksølv er en uheldig helsebelastning, fikk Norge først i 2008 et generelt forbud mot bruk av kvikksølv i ulike produkter.

Les også:

Vi er dårlig tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil

Helsenedbrytende livsstilsfaktorer

For mye nytt, for lite av det vi er vant til

Virus og bakterier - sykdomsårsaker?

Moderne sosiale liv fører til isolasjon

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros

Legg igjen et svar