Skip to main content

Hva er kiropraktikk?

Kiropraktikk ble grunnlagt av den kanadiskfødte Daniel David Palmer (1845–1913) i USA på slutten av 1800-tallet. Kiropraktikken har utviklet seg mye siden dette, og etter en kamp som startet på 1920-tallet, er norske kiropraktorer i dag godkjent som helsepersonell på linje med leger, fysioterapeuter og sykepleiere.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Palmer lanserte en teori om at 95 prosent av alle sykdommer skyldes forskyvninger av ryggvirvlene og at de resterende fem prosentene skyldes forskyvninger i andre ledd.1 Dette urealistiske synet tar naturlig nok dagens norske kiropraktorer avstand fra.2:177

Målet med kiropraktikken er å forebygge, diagnostisere og behandle feilfunksjon og sykdom i muskler, nerver og ledd. Kiropraktikk defineres som en terapi som omhandler diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet, Kiropraktorer vurderer effekten av slike feilfunksjoner på nervesystemet og pasientenes generelle helsetilstand. De stiller diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagostiske undersøkelser. Hovedmålet med behandlinga er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet når feilfunksjoner har oppstått. Behandlinga baseres i stor grad på manuelle metoder. Kiropraktorens viktigste hjelpemiddel er hendene, og ”kiropraktikk” betyr å utføre med hånd.3

Primært tilbyr norske kiropraktorer behandling mot smerter i muskler og ledd. Noen tilbyr også behandling for å hjelpe mennesker med en rekke typer andre lidelser, for eksempel svimmelhet, migrene, spedbarnskolikk, mellomørebetennelse, astma og AD/HD. Det er særlig behandling av disse tilstandene som står i sentrum av kritikken mot kiropraktikk.

Røntgen

Grunnutdanninga i kiropraktikk tar fem år etterfulgt av ett års turnustjeneste. Gjennom sin utdanning kan kiropraktorer både ta og vurdere røntgenbilder. De fleste kiropraktorer i Norge henviser i dag pasienter til eksterne røntgeninstitutter, men enkelte har eget utstyr. Kiropraktorer kan også rekvirere annen bildediagnostikk, slik som MR, CT og ultralyd.3

Norske forhold

Kiropraktikk har vært praktisert i Norge siden 1922. Norsk Kiropraktorforening ble stiftet i 1935. Da var det 20–25 praktiserende kiropraktorer i Norge. 3 Per januar 2015 var cirka 850 kiropraktorer i Norge registrert av Statens Autorisasjonskontor, og foreninga hadde 790 medlemmer.4,5 Kiropraktorer utdannes i utlandet, men det er planlagt et femårig kiropraktorstudium ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Stavanger.

Kiropraktikk er i dag en del av primærhelsetjenesten. Kiropraktorer fikk rett til trygderefusjon etter henvisning fra lege i 1974 og uten henvisning fra lege i 2006. I 1988 ble tittelen ”kiropraktor” beskyttet, og utøvere må nå ha autorisasjon og lisens på linje med annet helsepersonell.3

Norske kiropraktorer fikk fra 2006 status som primærkontakt innen sitt kompetanseområde på samme måte som leger, tannleger og psykologer. Dette innebærer at man som pasient kan komme direkte til en kiropraktor uten legehenvisning og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av nerve-, muskel- og skjelettplager.3 Kiropraktorer og manuellterapeuter er de eneste som kan utstede sykmelding uten å være lege.2:174

At kiropraktikk i Norge gikk fra å være en ”alternativ” behandling til å bli innlemmet i det offisielle helsevesenet, ble politisk bestemt, men under motstand fra legeforeningen og fra forskere.6 Innlemmelsen er noe blant annet biologiprofessor Kristian Gundersen er sterkt kritisk til fordi kiropraktikkens vitenskapelige grunnlag er dårlig.2:174 Som vi skal se i neste oppslag, en han av de sterkeste kritikerne av kiropraktikken.

Kilder:

1.  http://www.romochiropractic.com/daniel-david-palmer—father-of-chiropractic.html (8.1.2015).

2. Gundersen K. Snåsakoden: En kunnskapsbasert guide til alternativ medisin. Oslo: Aschehoug, 2013.

3.  http://kiropraktikk.no/ (8.1.2015).

4.  E-post fra Jakob Lothe til IM 8.1.2015. Dataene er per 1.9.2014.

5.  Av de 790 medlemmene er 502 registrerte fullt betalende medlemmer, 65 medlemmer i første tjenesteår etter turnustjeneste, 46 turnuskandidater, 55 semi-aktive medlemmer, 3 æresmedlemmer, 3 assosierte medlemmer og 116 studentmedlemmer.

6.  Sosialdepartementet. Autorisasjon av kiropraktorer. NOU 1985: 10. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/odn/tmp/2002/0034/ddd/pdfv/154839-nou1985-10.pdf


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner