Skip to main content

Hvor er biene blitt av? …og hva mobiltelefoner har med det å gjøre

Forskere over hele verden er opptatt av nedgangen i bestander av bier og bestøvende insekter, men ingen kjenner årsaken(e). Ny forskning indikerer at økt eksponering for svak mikrobølgestråling fra mobiltelefoner kan være del av problemet.

Tekst Iver Mysterud    Foto Shutterstock

Internasjonalt rapporteres det om en nedgang i antall bier. Både fra USA og land i Europa har det vært diskutert årsaker til at overlevelsen av bier er blitt dårligere. Dette gjaldt særlig seinhøsten 2006 og våren 2007. Birøktere har observert at antall kolonier er gått ned uten at man har funnet døde bier. Det virker som om biene rett og slett forsvinner fra kubene, tilsynelatende etter å ha dratt ut på leting etter pollen og nektar en siste gang, for aldri å vende tilbake. Forskerne har døpt fenomenet ”kolonikollapsforstyrrelse”.1

De siste årene er det også rapportert om redusert mangfold blant ville bier, bl.a. i Storbritannia og Nederland. I tillegg viser studier nedgang når det gjelder pollinerende (bestøvende) fluer. Ved første øyekast vil de fleste kanskje tenke at dette betyr mindre mengde produsert honning, men det er mye mer alvorlig enn som så. Sett samlet indikerer studier at en rekke planter som er avhengig av ”tamme” og ville pollinerende insekter for å bli bestøvet, kan få store problemer i årene som kommer. Rundt 80 prosent av markvegetasjonen er avhengig av pollinerende insekter. 2,3,4 

Selv om tilbakegangen av pollinerende bier i noen områder er unormalt høy, ligger den innenfor det normale av antallet som dør etter vinteren andre steder. Man må således følge utviklingen videre for å få et mer korrekt bilde av situasjonen. Uansett krever den markerte nedgangen i noen områder (som i USA) en nærmere forklaring. Ingen vet hva årsaken(e) kan være, men det spekuleres i om det kan skyldes ødeleggelse av bienes leveområde (habitat), endret jordbrukspraksis, genmodifiserte vekster, global oppvarming, kjemiske bekjempningsmidler, fremmede insektarter eller virus og parasitter. 1,3,4 I tillegg har mediene spekulert i om det kan skyldes svak mikrobølgestråling fra trådløs kommunikasjon. 

Pollinering vil si overføring av pollenkorn mellom blomster eller innen en blomst for at det skal kunne foregå en befruktning og frø kan dannes.

Pilotstudier med trådløse telefoner

Tyske forskerne har i to små pilotstudier undersøkt hvorvidt biers evne til å finne tilbake til sine bikuber påvirkes av stråling fra baseenheten til trådløse telefoner (DECT). Begge studiene gir en viss støtte for at dette kan være tilfellet, selv om studiene ikke har samme utforming og derfor ikke kan sammenliknes direkte. Studiene har dessuten klare begrensninger. Blant annet har de ikke kontrollert for stråling fra andre kilder, slik som for eksempel mobilmaster.5,6

Per 2007 forelå det kun to små, upubliserte pilotstudier om en eventuell sammenheng mellom svak elektromagnetisk stråling og biers orienteringsevne. Dette er imidlertid en mulighet som bør holdes åpen fordi det er kjent at bier er følsomme for påvirkning fra elektromagnetiske felter. Blant annet er det påvist at bier som lever under påvirkning fra sterke elektromagnetiske felt, er blitt aggressive samtidig som deres interne kommunikasjon er blitt forstyrret. Biene produserer til og med et forandret lydmønster, og deres temperatur stiger under påvirkning fra elektromagnetiske felt.1

LES OGSÅ  Elektromagnetiske felter forstyrrer honningbiers pollinering

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Hvordan bli kvitt alle jordas bier«]Hvis Barrie Trower som fysiker og naturforsker ble spurt om å utforme en strategi for å fjerne bier fra planeten, ville han foreslå utplassering av kommunikasjonssendere. De måtte i tilfelle bruke pulserte (modulerte) mikrobølger, som vil trenge inn i alle områder på denne kloden. Det finnes absolutt ingen steder bier da kan dra for å unnslippe mikrobølger.9[/gdlr_box_icon]

Tysk advarsel i 2008

I september 2008 holdt den tyske forskeren Ulrich Warnke et foredrag på en konferanse arrangert av britiske ”Radiation Research Trust” i Royal Society i London.7 Der poengterte han at kunstige magnetiske, elektriske og elektromagnetiske felt som produseres av mennesket i vår tid, påvirker negativt naturlige informasjonssystemer som ulike arter er avhengige av.

Warnke trakk fram at verdens naturlige elektriske og magnetiske felt har spilt en viktig rolle i evolusjonen av arter. Over millioner av år er ulike arter blitt tilpasset å bruke disse feltene for å finne ut hvor man er, tidspunkt på dagen og som signaler om dårlig vær. Han påpekte at menneskelagd teknologi på grunnleggende måter har forandret de naturlige elektromagnetiske energiene og kreftene på jorda. Dyr som avhenger av naturlige elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt, blir forstyrret av de mye sterkere og kunstige feltene som konstant er i forandring.

Warnkes forskning indikerer at bier som er eksponert for den typen elektriske felt som genereres av kraftlinjer, har drept hverandre og sine avkom, mens de som er eksponert for samme type signaler fra mobiltelefoner, har mistet mye av sin evne til å finne tilbake til kuben. Warnke trakk også fram de to pilotstudiene med trådløse telefoner. I tillegg nevnte han en østerriksk studie der to tredeler av birøktere med mobiltelefonmaster mindre enn 300 m unna, hadde opplevd uforklarlig bikolonikollaps.

Warnke utdyper dette i brosjyra Bees, birds and mankind, som kan nedlastes gratis fra nettet.8

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Trådløs telefon versus mobiltelefon«]Både trådløse telefoner og mobiltelefoner bruker mikrobølger som bærefrekvens. Trådløse telefoner (DECT, ”Digital Enhanced Cordless Telecommunications”) bruker frekvenser mellom 1880 og 1900 MHz (1880-1900 millioner svingninger per sekund). Dagens mobiltelefoner bruker bærefrekvensene 900 eller 1800 MHz (GSM) og 2100 MHz (UMTS, 3G).[/gdlr_box_icon]

Britisk advarsel

Også den uavhengige eksperten Barrie Trower har i flere år ropt varsko om mikrobølgestråling og mulig forstyrrelse av bikolonier. Når Trower uttaler seg, er det grunn til å lytte (se ramme). Han er pensjonert britisk etterretningsforsker som i dag er vitenskapelig rådgiver for de to britiske organisasjonene Radiation Research Trust (radiationresearch.org) og ElectroSensitivity (es-uk.info). Han har omfattende kunnskaper om hvordan mikrobølgestråler kan tenkes å påvirke ulike organismer, fra bier til mennesker. Disse er basert på både offentlig og hemmeligstemplet forskning og erfaring.

Trower holdt et foredrag for den britiske birøkterforeningen i august 2008 der han innledet med å fortelle om en herr Ferguson, som hadde kjøpt et hus i Bath i England. Det eneste problemet så ut til å være at bier hadde etablert seg med 30 bol på eiendommen. Ferguson forsøkte alt som var tilgjengelig for å bli kvitt biene, men ingen ting fungerte. Så installerte han trådløst bredbånd (WiFi). Da ble biene borte og kom aldri tilbake.9

Både trådløst bredbånd og trådløse telefoner har det til felles med mobiltelefoner at de bruker mikrobølger, som både består av elektriske og magnetiske felter. Bier bruker jordas magnetfelt for å posisjonere seg og navigere i terrenget. For å klare dette har de et innhold av magnetisk materiale i hode, bryst og bakkropp. Slike magnetiske ”kroppsmaterialer” kan bli remagnetisert av et sterkere magnetfelt. Når de er magnetisert på nytt, vil det sterkere feltet som etableres, bli værende. Deres spesifikke mekanismer for å orientere seg kan derfor utilsiktet villede dem.

Det er påvist at honningbier er ekstremt følsomme for endringer i magnetfelter. Jorda har både et horisontalt og et vertikalt magnetfelt som bier bruker for å orientere seg. Tillatte nivåer av magnetfelter for teknologisk utviklete sendere er om lag 640 ganger sterkere enn bienes mest følsomme nivå. Jordas magnetfelt er et statisk felt, mens sendere bruker et variabelt felt. Slike felt har ulike egenskaper. Som et bilde på dette bruker Trower ”kjøretur langs en motorvei”. I stedet for å se ett trafikkskilt ser man 640.

LES OGSÅ  Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Både hjernen og kroppen til en bie kan vibrere (være i resonans med) noen av frekvensene som brukes av moderne kommunikasjonssystemer. I tillegg har biene en egen ”dans” for å kommunisere med andre bier i kuben. Frekvensen for vibrasjoner i bienes dans er mellom 200 og 300 Hz (vibrasjoner per sekund). Dette er også den pulserende frekvensen som brukes av enkelte mobilsendere. Trower mener det er rimelig å anta at bier som holder til i kuber nær sendere, tvinges til å vibrere hele døgnet, og at dette kan ha uønskede effekter.

Trower forkaster også hypotesen om at en spesiell middart, i tillegg til andre parasitter eller sykdommer, skulle være ansvarlig for kolonikollapsen. Kolonier som er motstandsdyktige mot midd, er nemlig også utsatt for kollaps. Trower slutter seg til vurderinger fra flere fagfolk. Problemet har oppstått relativt plutselig og forekommer nesten overalt. Dette indikerer en type kilde som har stor utbredelse. Hvis bier blir syke eller infisert av parasitter, dør de ofte innen eller nær kubene. Imidlertid blir i de fleste tilfellene dagens bier rett og slett borte.

Trower trekker fram at i noen situasjoner har biene opprettholdt sine vanlige antall, selv om det er rapportert at deres immunsystem har brutt sammen og/eller at stoffskiftet er undertrykt. Trower mener at dette ikke er overraskende, basert på effekter man har funnet at mikrobølgestråling har ført til i laboratoriestudier, både på pattedyr og virvelløse dyr.

Trowers konklusjon er at mikrobølger fra de nye kommunikasjonssystemene undertrykker immunresponsen hos biene. Dette gjør dem sårbare for infeksjoner. I tillegg mener han at mikrobølger svekker bienes magnetiske orienteringsevne.

Ny forskning med mobiltelefoner

To indiske forskere har i 2010 sannsynliggjort at eksponering for svak mikrobølgestråling fra mobiltelefoner kan ha bidra til bienes problemer.10 De utsatte to bikolonier for to mobilsamtaler à 15 minutter daglig to ganger i uka fra februar til april. Dette omfattet to sykluser hos biene. Det ble brukt helt vanlige 900 MHz mobiltelefoner som var festet på siden av kubene. De bestrålte koloniene ble sammenliknet med to kolonier som ikke ble utsatt for denne påvirkningen, en med en dummymobiltelefon festet på kuben og en uten noe som helst. Etter endt forsøk var det verken pollen eller honning i de bestrålte kubene. Dronningene la færre egg, færre arbeidsbier kom tilbake, og enda færre arbeidsbier fløy ut av kuben. De ble forvirret og tiltaksløse.

Også denne studien er blitt kritisert, bl.a. for å ha brukt kun fire kuber.11 Birøktere vet at kuber ved siden av hverandre kan trives eller mislykkes av en rekke grunner. Derfor er det vanskelig å trekke troverdige konklusjoner fra et så lite antall. Det er også trukket fram at Storbritannia ikke er rammet av kolonikollaps hos honningbier (selv om ville bier er rammet), til tross for at dette landet har en av verdens tetteste mobildekninger. I tillegg er det påpekt at mobiltelefonnettverk med GSM faktisk er vanlige i India, selv om landet ikke har opplevd forstyrrelser av typen kolonikollaps. Den indiske studien er også kritisert for ikke å ha karakterisert miljøforholdene der kubene står.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Barrie Trower«]Barrie Trower er en erfaren fagmann som kjenner godt til hemmelige programmer for utvikling og bruk elektromagnetiske våpen. Dette omfatter blant annet kunnskaper om hvordan ulike frekvenser påvirker organismen. På 1960-tallet utdannet Trower seg på regjeringens institutt for krigføring med mikrobølger og arbeidet ved en enhet som desarmerte bomber under vann ved bruk av mikrobølger. I 11 år fra 1970-tallet var en av hans arbeidsoppgaver å ta hånd om intervjuer og avrapportering av spioner som hadde vært involvert i krigføring med mikrobølger. Hvor og hvordan dette skjedde, kan han fremdeles ikke gå inn på, da det er hemmeligstemplet. Trower har senere blant annet undervist i avansert fysikk, matematikk og psykologi på høgskolen South Darthmoor.[/gdlr_box_icon]

Konklusjon

LES OGSÅ  Stråling og Alzheimers sykdom

Hvis store mengder bier er blitt borte for godt og stadig flere forsvinner, har vi et stort problem.4,12 En rekke planter er nemlig avhengig av ”tamme” og ville pollinerende insekter for å bli bestøvet. Det bør derfor settes inn omfattende forskerinnsats både for å få avklart hvordan dette kunne skje og for å sette inn mottiltak. I denne sammenhengen er den nye indiske studien – tross svakheter – tankevekkende og interessant. Den underbygger en rekke fagfolks vurderinger av faglitteraturen og hvordan mikrobølger kan tenkes å påvirke bier.

Siden mennesker over hele verden kommuniserer stadig mer vha. svak mikrobølgestråling, er dette en faktor som på kort tid har endret miljøet radikalt. Både mennesker og deler av naturen (dyr, planter, osv.) eksponeres nå i økende grad for en miljøfaktor de ikke har vært utsatt for gjennom evolusjonsprosessen. Da er det all grunn til å være på vakt, særlig når omfattende studier indikerer at både vår art og en rekke dyr og planter kan få helseproblemer av slik stråling.13 Det bygges stadig ut nye trådløse kommunikasjonsnettverk basert på mikrobølger. Derfor haster det å få avklart om dette kan være en medvirkende faktor eller til og med en hovedfaktor bak tilbakegangen av pollinerende insekter.  

Kilder

1.  Nilsson M. De pollinereande insekterna minskar. Miljömagasinet 2007; 27. april.

2.  Biesmeijer JC, Roberts SPM, Reemer M mfl. Parallel declines in pollinators and insect-pollinated plants in Britain and the Netherlands. Science 2006; 313: 351-4.

3.  Stokstad E. Pollinator diversity declining in Europe. Science 2006; 313: 286.

4.  Potts SG, Biesmeijer JC, Kremen C mfl. Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in Ecology and Evolution 2010; 25: 345-53.

5.  Harst W, Kuhn J, Stever H. Can electromagnetic exposure cause a change in behaviour? Studying possible non-thermal influences on honey bees – an approach within the framework of educational informatics. IAAS, 2006. Upublisert studie (http://agbi.uni-landau.de/material_download/IAAS_2006.pdf).

6.  Kimmel S mfl. Electromagnetic radiation: influences on honeybees (Apis mellifera). IIAS: Baden-Baden, 2007 (upublisert konferansebidrag; www.uni-landau.de/agbi).

7.  Lean G. Electronic smog ’is disrupting nature on a massive scale’. The Independent 2008; 7. september (independent.co.uk).

8.  Warnke U. Bees, birds and mankind. Destroying nature by ‘electrosmog’. 2009. 47 sider (oversettelse av tysk original fra 2007; http://broschuerenreihe.net/britannien-uk/brochure/bees-birds-and-mankind/index.html).

9.  Trower B. Is colony collapse the price of E.M.F. progress? Foredrag for the Beekeepers Association, Glastonbury 9. august 2008 (http://www.mastsanity.org/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=1).

10.  Sharma VP, Kumar NR. Changes in honeybee behaviour and biology under the influence of cellphone radiations. Current Science 2010; 98: 1376-8.

11.  Douglas I. Mobile phones and bees: shoddy research helps no one. Telegraph 2010; 1. juni (http://blogs.telegraph.co.uk/technology/iandouglas/100005223/mobile-phones-and-bees-shoddy-research-helps-no-one/).

12.  Bjerknes AL, Totland Ø. Blomster og bier i krise. Aftenposten 2010; 3. august: 4.

13.  The BioInitiative Working Group. A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). 2007 (www.bioinitiative.org).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner