Skip to main content

Kvantemedisin – den nye medisinen

NKM er en særorganisasjon for terapeuter som har valgt kvantemedisin som terapiform. Vi er overbevist om at den mest effektive og minst invaderende metoden for å forbedre helsetilstanden er å optimalisere kroppens energiflyt. Hovedfokus for vår organisasjon er å stimulere til høy faglig kompetanse hos medlemmene, samt å bidra til at energimedisin blir bedre kjent som terapiform.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Anita Hus      Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Norske KvanteMedisinere (NKM) ble stiftet i 2007, har cirka 80 medlemmer og er tilknyttet SABORG (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner). Her forteller styreleder Anita Hus om hva kvantemedisin er og hva NKM er mest opptatt av.[/gdlr_box_icon]

Energifeltet i og rundt den menneskelige organismen er den selvfølgeligste ting for terapeuter som jobber med kvantemedisin. Medlemmene i NKM har ulik bakgrunn i naturmedisin, men felles for alle er at de har valgt å jobbe med teknologier som baserer seg på energi- eller informasjonsmedisin. Vår forening kaller dette feltet kvantemedisin, mens det gjerne i resten av verden betegnes som energimedisin eller informasjonsmedisin.


Kroppen har flere ulike informasjonskanaler og sammenkoblinger. Disse sammenkoblingene finner en ved å studere strukturene og funksjonene til kroppens celler og vev, da disse danner nettverkene for informasjonsflyten gjennom kroppen. Sannsynligvis er disse nettverkene også virksomme ved mange av de kjente naturmedisinske behandlingsmetodene som brukes i dag, selv om dette kanskje ikke er kjent av alle utøverne. Det som gjør kvantemedisin spesielt, er at vi aktivt bruker disse informasjonssystemene ved behandling.

Ifølge dr. i biofysikk James Oschman finnes det allerede relevant litteratur som bekrefter energimedisin som et medisinsk fagområde på lik linje med biokjemi og biofysikk.1,2 Oschman hevder at energimedisin er den disiplinen som kan gi oss en felles vitenskapelig basis for all klinisk tilnærming til pasienten uavhengig av behandlingsform.

LES OGSÅ  Lite forskning med kvantemedisin

Innenfor vår egen organisasjon ser vi at terapeuter som før var adskilt i egne grupper med sin egen forståelse, enten som homøopater, akupunktører, biopater, soneterapeuter eller liknende, gjennom sitt arbeid med kvantemedisin har fått en felles forståelse for kropp og helse. Årsaken til dette er at de forholder seg til cellekommunikasjon og informasjonsoverføring når de behandler pasienter.

Kvantemedisin – en ny metode?

Som individer forholder vi oss ulikt til verden avhengig av vår egen forståelse av vår eksistens. Derfor er det alltid utfordrende å forklare begrunnelsen for nye metoder. Vi kan for enkelthets skyld dele vår definisjon av kvantemedisin i to – en for dem som er mest styrt av venstre hjernehalvdel og en for dem som er mest styrt av høyre hjernehalvdel.

Til de venstresidige:

Kvantemedisin har grunnfokus på de energifeltene i kroppen som styrer og organiserer reparasjon og vekst av celler, vev og organer. Som motsetning til dette fokuserer konvensjonell medisin nesten utelukkende på biokjemi. Kvantemedisin påvirker feltene ved hjelp av kroppens egne informasjonskanaler for enten å tilføre informasjon eller å endre eller balansere energifeltene.

I framtida kan det vise seg at gjenoppretting av svekkede energimønstre kan være både den mest effektive og minst invaderende metoden for å forbedre helsetilstanden i celler og vev, og ikke minst i psyken.

Til de høyresidige:

Energi er kroppens magi! Det er livskraften din, den
som holder deg frisk og sunn. Dersom du er syk eller deprimert, vil du umiddelbart føle deg bedre ved å høyne energinivået. Når du tar hensyn til energinivået og lærer deg å fokusere på og endre det, vil cellene dine juble og helsa blomstre! Kvantemedisin hjelper deg til å endre og høyne dine gode vibrasjoner, og behandlingsformen spiller på lag med kroppen og følelsene.

Den kvantemedisinske metoden for å behandle framstår som ny, dersom man tenker på alle de ulike apparatene som er utviklet de siste årene. Men selve metoden – å påvirke energiflyten og feltene enten bevisst eller ubevisst – har vært i bruk innenfor naturmedisinen siden tidenes morgen. Kvantemedisin som metode kan derfor hevdes å være en ny og mer moderne utgave av naturmedisin, selv om virkningsmekanismene som benyttes, ikke nødvendigvis er nye. Vi tillater oss derfor å kalle metoden for ”den nye medisinen”, men stiller oss dermed ikke på utsiden av andre naturmedisinske behandlingsformer.

LES OGSÅ  Informasjonsmedisinsk behandling

Pasient og medisin – to sider av samme sak


Innenfor kvantemedisinen er energifeltene og frekvensene både medisinen og pasienten.

Med det mener vi at vi søker å reparere ubalanser ved å aktivere kroppens egne helbredende krefter. Dette gjøres ved å tilføre frekvenser og informasjon til cellene, som er de grunnleggende byggesteinene for kroppen og dermed kan betraktes som selve medisinen. Samtidig er hensikten å gjenopprette svake eller ubalanserte energistrømmer i pasienten, som igjen selv består av energifelt.

Skal en forstå kvante-/energimedisin, må en først forstå at alt levende har energifelter både innvendig og rundt seg, og at disse feltene spiller en vesentlig rolle både fysiologisk og psykologisk i alle de prosessene som angår organismen. I kroppen finnes en ”levende matrise”, et sammenhengende molekylært nettverk med høyhastighetskommunikasjon som forener alle kroppens systemer. Det er dette systemet de kvantemedisinske apparatene blant annet benytter.

Når denne behandlingsformen fortsatt blir sett på som kontroversiell, skyldes det først og fremst at en overser studier som er gjort på energimedisin gjennom siste tiår. Energimedisin åpner opp for behandling av ubalanser og tilstander som ellers har vært vanskelig å avhjelpe. Det som er spesielt, er at vi kan benytte denne behandlingsformen både ved fysiske problemer og ved psykiske og emosjonelle utfordringer – helt uten medisinering. Vi benytter de ressursene som finnes i den enkelte pasientens kropp og energifelt.

I NKM forventer vi at forsk-ning på biofotoner, skalarbølger, feltteori og annen kvanteteori kommer til å endre dagens dominerende medisinske paradigme. Rådende aktører sitter for øyeblikket fast i troen på at DNA kontrollerer cellene våre og dermed også styrer kroppens helse. Imidlertid må det være noe utenfor DNA som kontrollerer cellene.3 Fortsatt vet vi fremdeles forholdsvis lite om hva det egentlig betyr å leve i et kvanteunivers i en kvantekropp, og hvilke muligheter det faktisk gir oss.

Norske kvantemedisinere har tatt på alvor at menneskets helsetilstand både kan avleses og balanseres ved å gjøre bruk av kroppens elektromagnetiske felt og informasjonssystemer. Ikke bare viser disse endringer på et veldig tidlig stadium ved en ubalanse eller et sykdomsforløp, de gir også store muligheter for forebyggende eller optimaliserende behandlingstiltak. For den enkelte vil forebygging alltid gi høyere livskvalitet enn symptombehandling i ettertid.

LES OGSÅ  CoRe – avansert informasjons- og energimedisin

Dersom man skal forstå verdien av å forebygge, må en også forstå hvordan kroppen fungerer og hvilket eget ansvar man kan ta for egen helse. Dyktige helsearbeidere er nødvendige for å lære opp pasientene til å forstå hvordan de kan gjøre dette.

Dersom du ønsker å forebygge sykdom eller få best mulig helse, dersom du har skader, sykdom eller smerter som begrenser din livsutfoldelse eller du opplever ikke å ha nok energi eller mentalt fokus til alt det du ønsker å foreta deg, kan en Kvantemedisiner MNKM hjelpe deg.

Du vil nok ikke oppleve at terapeuten utelukkende gir deg behandling med kvantemedisinsk utstyr, men at han eller hun også setter fokus på kosthold, avspenning, bevegelse og trening, miljøet rundt deg eller bruker andre naturmedisinske behandlingsformer. Målet er å finne det beste for deg og for feltet ditt. Fullkommen helse er en tilstand hvor du fritt kan benytte kroppen og sinnet uten smerter og begrensninger til det du måtte ønske! Flyt kaller vi dette i NKM. Velkommen til en Kvantemedisiner MNKM nær deg! Les mer om kvantemedisin på VOFs nettside.4,5

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Medlemskap i Norske KvanteMedisinere»]Fagkravene for medlemskap i NKM er firedelt og forutsetter grunnleggende utdanning i medisin, en naturmedisinsk terapiform, godkjent VEKS-kurs (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære) og relevant opplæring i det kvantemedisinske utstyret terapeuten har valgt. Du kan finne din lokale kvantemedisiner og lese mer om terapiformen på www.NKM.no.[/gdlr_box_icon]

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Anita Hus (f. 1967) er styreleder i NKM. Hun er utdannet homøopat fra SIKH og arbeider ved egen klinikk i Brugata i Oslo Sentrum. E-post: styreleder@NKM.no; nettside: www.homeopat-anitahus.net[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Oschman JL. Energy medicine: the scientific basis. London: Churchill Livingstone, 2000.

2.  http://energymedicineuniversity.org/

3.  Lipton BH. The biology of belief: unleashing the power of consciousness, matter and miracles. Santa Rosa, CA: Mountain of Love/Elite Books, 2005.

4.  Mysterud I. Kvantemedisin. VOF 2011; 2 (3): 62-8.

5.  Mysterud I. Kvantemedisin – lagelig til for hogg. VOF 2011; 2 (4): 72-7.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner