Skip to main content

Norsk forening for oppmerksomhetstrening

Stadig flere i Norge har tatt i bruk eller er nysgjerrige på tilnærminger basert på oppmerksomt nærvær. På denne bakgrunn opprettet en gruppe fagfolk fra hele landet i februar 2010 Norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forskning (NFON). Foreningen er en landsdekkende organisasjon for fagfolk med interesse for oppmerksomt nærvær i yrkesutøvelse og eget liv.

Tekst Michael de Vibe     Foto Shutterstock


Mine hjertesaker
Norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forskning (NFON) ble etablert 2010 og har over 500 medlemmer. Her forteller leder Michael de Vibe om organisasjonen og hva den er opptatt av.


Oppmerksomt nærvær (mindfulness) er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Forskning har vist at oppmerksomhet omkring det man gjør i øyeblikket, har positive følger for personlig velvære og mestringsevne. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet både for mennesker med kroniske sykdommer og psykiske plager og for folk flest,1 noe som har ført til økende interesse innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv. Det er nylig avgitt to doktorgrader i Norge om temaet, og fire andre doktorgradsarbeider er underveis.

NFONs formål/hensikt er å:

● Tilby kunnskapsbasert informasjon om oppmerksomt nærvær til fagpersoner som arbeider med formidling av oppmerksomt nærvær i sitt arbeid.

● Fremme forståelse for de holdninger og intensjoner som ligger til grunn for oppmerksomt nærvær.

● Tilby kollegial støtte, erfaringsutveksling og gjensidig veiledning.

LES OGSÅ  Medikamentenes virkelige effekter

● Arrangere kurs og konferanser om oppmerksomt nærvær for foreningens medlemmer.

● Være en kilde til saklig informasjon og inspirasjon for allmennheten.

Hvem kan bli medlem?

Alle som i en eller annen form arbeider med oppmerksomt nærvær i sin egen profesjonelle virksomhet, eller som er interessert i dette, er velkomne i NFON.2 Som medlem får du tilgang til medlemsområdet på foreningens hjemmeside. Her finnes oppdatert oversikt over forskning på oppmerksomt nærvær på ulike områder og nyttig informasjon om hvordan man kan gå fram for å lære mer om oppmerksomt nærvær. Det finnes også et interaktivt facebookforum for medlemmer som kan stille spørsmål, utveksle erfaringer og diskutere. I tillegg får de adgang til foreningens medlemsnytt samt kunngjøringer om arrangementer og kurs om temaet i regi av NFON og hvor medlemmer prioriteres.

Aktiviteter

I 2012 ble det avholdt to konferanser. Den første var andre del av en utdanning i kognitiv terapi basert på oppmerksomhetstrening (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Målgruppa var psykologer og leger som behandler psykiske lidelser, og konferansen ble godkjent som etterutdanning for psykiatere, allmennleger og psykologer. Del én ble avholdt i 2011, mens del tre gjennomføres i 2013 med lærekrefter fra Universitet i Oxford. I tillegg ble det i november 2012 gjennomført den første nordiske konferansen for oppmerksomhetstrening for barn og unge med 450 fagpersoner som arbeider med barn og unge innen utdanning og behandling. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Regionsenteret for Barn og Unges Psykiske helse i helseregion Øst og Sør og ble godkjent som etterutdanning for sykepleiere, spesialpedagoger og allmennleger.

I august 2013 skal foreningen avholde et femdagers fordypningsseminar i oppmerksomt nærvær for sine medlemmer med lærerkrefter fra Tysklands fremste utdanningsinstitutt på området, og i november arrangeres den første nordiske konferansen med de fremste forskere i Norden på effekten av å trene mindfulness på sykefravær, helse, miljø og ledelse i arbeidslivet.

I Norge pågår nå en større studie med medisin- og psykologistudenter3 som opplever betydelige plager med stress, psykiske problemer og nedsatt livskvalitet, noe som vedvarer etter kvalifisering. Slike plager påvirker hvordan de fungerer som lege og psykolog og har også konsekvenser for kvaliteten på tjenestene som pasientene mottar. Det er derfor viktig å sette inn tiltak som kan bedre deres helse og yrkesfunksjon. Prosjektet undersøker effekten av oppmerksomhetstrening (OT) i form av et stressreduksjonsprogram for å styrke studentenes personlig utvikling, deres helse og velvære, evnen til stressmestring og deres utvikling for å bli gode hjelpere. Intervensjonen testes i et randomisert, kontrollert forsøk med 300 førsteårsstudenter på medisin- og psykologistudiet i Oslo og Tromsø. Studentene blir fulgt opp hver termin gjennom hele studiet og i ett år etter avslutning. Studien startet i 2009 og avsluttes i 2018. Foreløpige resultater fra målinger før og etter intervensjonen har vist klart positive effekter på psykisk helse og livskvalitet.

LES OGSÅ  10 hobbyer som er bra for din mentale helse

Ellers pågår det utprøving av oppmerksomhetstrening innen høyprestasjonsgrupper, som toppidrettsutøvere (Olympiatoppen) og jagerflypiloter, for å se om styrket evne til nærvær kan fremme evnen til å prestere godt under stress, samt bedret evne til å mestre stresset når det oppstår. I forhold til arbeidsliv og ledelse har det begynt å komme studier som viser en klar sammenheng mellom lederens evne til nærvær, de ansattes helse og deres jobbprestasjoner.4 Dette sammen med studier som viser sammenheng mellom helsepersonells evne til nærvær og effekten av den behandling de gir,5 kan tyde på at evnen til nærvær er en grunnkompetanse som påvirker kvaliteten på alt vi gjør. Er vi ikke oppmerksomme og til stede, klarer vi heller ikke å påvirke og endre egne uhensiktsmessige automatiske reaksjoner.

Spennende forskning at vår evne til å styre vår oppmerksomhet, er avgjørende for hjernens utvikling og for i hvilken grad kroppens og sinnets evne reguleres og styrkes.6 Trening i nærvær er helsefremmende fordi det styrker vår evne til å forstå og håndtere oss selv og for å finne mening i det vi gjør. Dette er de samme egenskapene den israelskamerikanske sosiologen Aaron Antonovsky (1923-1994) fant var avgjørende for helsa til overlevende etter Holocaust.

Kanskje vil det etter hvert bli en like naturlig del av alle utdanninger å bli kjent med og utvikle seg selv som å tilegne seg kunnskap. En god venn av meg uttalte en gang følgende visdomsord: For å bli en god fagperson, trenger du to ting. Du må kunne et fag, og du må bli en person.


Lege Michael de Vibe (f. 1950) er leder i NFON. Han er utdannet spesialist i allmennmedisin, familieterapeut og arbeider med kvalitetsutvikling av helsetjenester i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (www.kunnskapssenterer.no). Han har i mange år undervist helsepersonell i oppmerksomt nærvær og forsket på effekten av dette. E-post: Michael.deVibe@kunnskapssenteret.no; nettside: www.nfon.no.

LES OGSÅ  Erting om utseendet øker risikoen for rusbruk – spesielt hos jenter

Kilder:

1.  De Vibe M, Bjørndal A, Tipton E mfl. Mindfulness based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life, and social functioning in adults. Campbell Systematic Reviews 2012; 8 (3). http://campbellcollaboration.org/lib/project/117/

2.  www.nfon.no

3.  De Vibe M. Mindfulness training for stress management: A two-centre randomised controlled study of medical and psychology students with long-term follow up. 2009. Retrieved from ClinicalTrials.gov website: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00892138?term=Mindfulness+for+medical+students&rank=1

4.  Reb J, Narayanan J, Chaturvedi S. Leading mindfully: Two studies on the influence of supervisor trait mindfulness on employee well-being and performance. Mindfulness 2012 (doi: 10.1007/s12671-012-0144-z).

5.  Del Canale S,  Louis DZ, Maio V mfl. The relationship between physician empathy and disease complications: An empirical study of primary care physicians and their diabetic patients. Academic Medicine 2012; 87: 1243-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22836852

6.  Hölzel BK, Lazar SW, Schuman-Olivier Z mfl. How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural perspective. Perspectives on Psychological Science 2011; 6: 537-59. http://pps.sagepub.com/content/6/6/537.abstract


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner