Skip to main content

Klimapanelets misvisende «hockey-køllekurve»

Forskere tilknyttet FNs klimapanel (IPCC) publiserte i 1998 og 1999 en kurve som skulle vise beregnet global gjennomsnittstemperatur de siste 1 000 årene. Kurven var formet som en hockeykølle, der temperaturen var glattet ut slik at den viste en ganske rett, svakt nedadgående linje fram til omkring 1990, da kurven føk rett til værs.1 Framstillingen tok ikke hensyn verken til Romertidens eller vikingtidens varmeperioder, ei heller Den lille istiden, som varte fra omkring 1350 til 1850.

Tekst Dag Viljen Poleszynski

Den såkalte hockeykøllekurven ble publisert i 1998 av klimatologen og geofysikeren Michael Evan Mann (f. 1965) og medarbeidere for perioden 1400–1997 (metodikk i Nature 19982 og kurven i Geophysical Research Letters 19993). Kurven ble senere popularisert av klimatologen Jerry Mahlman (1940–2012) og skulle vise temperaturvariasjonene siste 1000 år på den nordlige halvkule. 

Kurven ble senere brukt i FNs klimapanels (IPCC) tredje rapport fra 20014:153 for å illustrere påstanden om en rask global oppvarming siste 140 år basert på økning i CO2. Mann og medarbeideres kurve viste rekonstruerte data fra 1400 fram til i dag, senere utvidet til siste 1 000 år med den legendariske «Hockeykurven». (Mahlman viste temperaturkurven siden år 1000.) Nedenfor vises utviklingen i gjennomsnittlige temperaturer på den nordlige halvkule fra år 1000 fram til vår tid.

Figuren viser at feilmarginene (grå felt) går langt utenfor den opptrukne kurven. Den gir inntrykk av at globale temperaturer holdt seg relativt stabile fram til 1900, da temperaturen steg dramatisk fram til vår tid.

Temperaturkurven til Mann
Popularisert kurve over gjennomsnittlig global temperatur

En sammenlikning viser Mahlmans gjengivelse siste 1 000 år med samme markante økning siste 100 år, avbrutt av en liten topp omkring 1940. Denne kurven ble brukt som pedagogisk verktøy for å understreke alvorlighetsgraden av det IPCC hevder nå er i ferd med å skje: jordkloden gjennomgår en oppvarming som er så kraftig at den er uten sidestykke på grunn av menneskelige utslipp av CO2. Fordi dette truer menneskehetens framtid, må drastiske tiltak for å begrense klimautslipp snarest settes ut i livet.

LES OGSÅ  Kan kjøttfrie Oslo vera landets hovudstad?

Manns kurve ble brukt av tidligere visepresident Al Gores (f. 1948) film An inconvenient truth fra 2006.5 Også norske forskere har hevdet at globale temperaturer de siste 1 000 årene har holdt seg relativt stabile inntil nyere tid, da kurven viste dramatisk økte temperaturer.6 

”Hockeykøllekurven” var helt i front av oppslagene i 2001-rapporten og ble utnyttet som trumfkort med jakkemerker og T-skjorter og ble også presentert på vegne av IPCC av Sir John Houghton7 (1931–2020) på en klimakonferanse i Wales så sent som i 2005. Han delte for øvrig Nobels fredspris med Al Gore i 2007, selv om ingen av dem oppfylte noen av Nobels tre kriterier for å kvalifisere til denne prisen.8 Komiteen begrunnet tildelingen med at Al Gore tok opp viktige spørsmål med særlig vekt på tørkeperioden i Sahel og Nubiske ørken. Da var området allerede i 10 år på vei inn i en lengre periode med økt nedbør som del av en kjent multidekadisk (flere tiår) syklus med vekslende tørre og fuktigere periode.

Som diskutert i en egen sak, er de ovennevnte kurvene sterkt misvisende fordi de ikke tar hensyn til de store klimatiske endringene som skjedde i fortidsmiljøet. Temperaturene de siste 11 000 årene har variert sterkt. Jorda er nå inne i en periode der globale temperaturer er på vei til omtrent samme nivå som før Den lille istid, det vil si omkring en grad høyere enn i dag. 

Faktum er at globale temperaturer har vært for nedadgående de siste 4 000 årene. Unntaket har vært kortere varmeperioder, slik som den minoiske 3 500 år før vår tid, Romertiden for omkring 2 000 år siden og Middelalderen for 1 000 år siden, avbrutt av kalde perioder. Denne syklusen på 1 000 år skyldes planetbanenes gjentatte posisjoner i forhold til hverandre.9

Hva skjedde med Manns ”hockeykølle”?

 I ettertid ble Manns kurve sterkt omdiskutert, og mange mente at den ga et misvisende bilde av temperaturene på nordlige halvkule siste 1 000 år. Andre støttet Mann, og New Scientist hevdet blant annet at klimaet i middelalderen ikke var varmere enn i dag. Den gangen ble vindruer dyrket i England, men temperaturen var på nivå med eller høyere i dag.10 Variasjonene i temperaturer var imidlertid langt større enn slike kilder oppgir, jf. egen sak. 

Professor i kjemi Ole Henrik Ellestad (f. 1944) omtalte i 2018 hockeykøllesaken og refererte til karakteristikker som ”en skam for vitenskapen”.11 Han viser til at kølla ble grundig diskreditert av Steve McIntyre (f. 1947) og Ross McKitrick (f. 1965) i 2003.1 De påviste metodefeil og en rekke alvorlige manipuleringer av datagrunnlaget. En av verdens ledende professorer innen beregningsorientert statistikk, Edward J. Wegman (f. 1940) viste i en rapport fra 2006 til USAs kongress til alvorlig statistiske metodefeil, manipulering av datagrunnlaget og justeringer av data slik at de viste temperaturnedgang i stedet for -økning.

LES OGSÅ  Klima og miljø: Veldig holistisk, veldig dialektisk

Ellestad illustrerer Manns manipulering av datasettet med de to etterfølgende kurvene. Den øverste viser ”hockeykølla” og den nederste varmeperioden omkring år 900–1400 og Den lille istiden de etterfølgende 500 årene, begge perioder mer nyansert forklart av Eva Marie Brekkestø (se egen sak).

hockeykølla vs observerte temperaturer

Climategate og etterspill

De mer enn 1 000 ’Climategate’-e-postene som ble tilgjengelige på nettet i 2009 og 2011,12 viste at vitenskapens prinsipper var tilsidesatt til fordel for en ønsket konklusjon om å flate ut forhistoriske temperaturvariasjoner, der dagens økning ble tilskrevet økt atmosfærisk CO2. Senere ble det avslørt at en sentral IPCC-forsker i arbeidet med 2001-rapporten i en intern, lekket e-post hadde uttalt at ”vitenskapen og IPCC hadde forskjellige behov, og vitenskapen vant ikke alltid”.9

Saken fikk et viktig etterspill da en skeptiker av IPCCs klimahypotese, en pensjonert professor i geografi, Timothy Ball (f. 1938), i en artikkel fra 2011 hevdet at korrupsjon av klimavitenskapen hadde forårsaket 30 tapte år.13 Han viste til tidligere professor i oseanografi ved Universitetet i Victoria Andrew John Weaver (f. 1961), som hadde permisjon og deltok i den lovgivende forsamlingen i Britisk Columbia som leder av BC Green Party. Uttalelsen til Ball resulterte i at Weaver saksøkte Ball for ærekrenkelse. Etter en lengre prosess uttalte retten at ”Dr. Weavers påstand ble avvist. Hvis partene ikke kan enes om kostnadene, kan de sette i verk tiltak for å diskutere temaet”.10:23

Imidlertid anket Weaver saken, og i 2020 ga retten Weaver medhold i at han var blitt ærekrenket i Balls artikkel fra 2011.14 Endelige detaljer ble 27. mai 2020 henvist til å løses i en lavere rettsinstans.15 Eksempelet viser at det ikke er lett å nå vinne fram i saker der et overveldende flertall har nesten ubegrenset adgang til mediene med sitt budskap.

Michael Mann har imidlertid anlagt rettssaker om krenkelser uten å vinne fram. Allerede på et tidlig stadium ble saken(e) avvist fordi Mann nektet å utlevere til retten materialet som hans studier var bygget på. Dette har pågått i en situasjon der IPCC på vegne av verdenssamfunnet har framlagt kontroversielle konklusjoner som er av grunnleggende betydning for å kunne tolke naturen, men datamaterialet skal være hemmelig og unntatt kritikk.

Konklusjoner

Ifølge Ellestad var ”hockeykøllekurven” basert på feil metodikk, justeringer og utelukkelse av viktige data. Til tross for dette ble Michael Mann valgt til å lede IPCCs arbeid med den vitenskapelige litteraturen. Den omstridte diskusjonen om kurven førte til nye rettsaker der Universitetet i Arizona nektet å utlevere aktuelle e-poster, som diskutert ovenfor.

LES OGSÅ  Skader kjøttspising mennesker, klimaet og dyr?

Saken er interessant fordi det viser seg at det som egentlig burde avgjøres ved hjelp av vitenskapelige metoder, i stedet er blitt gjenstand for politiske avveininger foretatt under utarbeidelse av fagrapporter som ligger til grunn for dagens forslag til drastiske tiltak for å redusere utslipp av CO2 og metan. Slike tiltak diskuteres uten motargumenter fordi bare én part i saken slipper til i mediene og akademia. Etter vår oppfatning burde mediene mane til forsiktighet og upartiskhet ved å la begge sider i saken slippe til med opplysninger i stedet for å la vitenskapelige spørsmål bli gjenstand for verdidebatt og ulike holdninger i et format som primært reflekterer hersketeknikker brukt til å utøve definisjonsmakt. 

Etter vår oppfatning representerer Eva Marie Brekkestøs bok et verdifullt bidrag til en uhildet fagdebatt om det historiske klimaet særlig i de siste 2 000 årene. Det er vanskelig å ha tillit til Hockeykølla etter å ha lest boka om de mange naturlige variasjonene som manifesterte seg i landemerker, endringer i levekår og samfunnsforhold i løpet av vår forhistorie. Slike viktige forhold kan ikke bortforklares ved hjelp av tilpassede statistiske metodevarianter og justering av data.

Kilder:

1 Hockey stick graph. https://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_graph

2 Mann ME, Bradley RS, Hughes MK. Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries. Nature 1998; 392: 770–87. https://www.semanticscholar.org/paper/Global-scale-temperature-patterns-and-climate-over-Mann-Bradley/f467a1d3dc0c55cc9f3e089be998b20728bc1110

3 Mann ME, Bradley RS. Northern hemisphere temperatures during the past millennium: inferences, uncertainties, and limitations. Geophysical Research Letters 1999; 26: 759–62. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/1999GL900070

4 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_TAR_full_report.pdf

5 https://en.wikipedia.org/wiki/An_Inconvenient_Truth

6 https://miljomytene.no/2018/08/27/myten-om-det-stabile-klimaet/

7 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Houghton_(physicist)

8 https://no.wikipedia.org/wiki/Fredrik_S._Heffermehl 

9 https://www.klimarealistene.com/?s=Klimanytt+128+om+Gr%C3%B8nland

10 Le Page M. Climate myths: it was warmer during the Medieval period, with vineyards in England. NewScientist 16.5.2007. https://www.newscientist.com/article/dn11644-climate-myths-it-was-warmer-during-the-medieval-period-with-vineyards-in-england/

11 Ellestad OH. IPCCs hockeykølle – en skam for vitenskapen. 14.7.2018.  https://www.klimarealistene.com/2018/07/14/ipccs-hockeykolle-en-skam-for-vitenskapen/ 

12 Marshall M. Climategate 2: hacked emails released. NewScientist 22.11.2011. https://www.newscientist.com/article/dn21203-climategate-2-hacked-emails-released/

13 In the Supreme Court of British Columbia. Veaver v. Ball, 2018 BCSC 205. Vancouver, B.C., 13.2.2018. https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/18/02/2018BCSC0205.htm 

14 Dickson L. Article defamed Andrew Weaver, B.C. Court Appeal finds. Times Colonist 30.4.2020. https://www.timescolonist.com/local-news/article-defamed-andrew-weaver-bc-court-of-appeal-finds-4680982

15 https://www.desmog.com/2020/05/27/canadian-court-slams-trump-climate-advisor-successful-libel-case/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner