Skip to main content

Mikrostrøm mot makuladegenerasjon

[wcm_restrict]

Både i Norge og USA brukes stimulering med mikrostrømmer som en viktig del av behandlingen av makuladegenerasjon.

Tekst Iver Mysterud    

Kort fortalt

Dette er femte del i en seksdelt serie om makuladegenerasjon – en forandring i netthinnen og den vanligste årsaken til svakt syn og blindhet hos eldre. Første del fokuserer på årsaker, klassifikasjon, symptomer og helsevesenets behandlingstilbud, mens andre del gir en oversikt over risikofaktorer for å utvikle tilstanden (nr. 4/2020). Delene 3–6 handler om ulike typer behandling. Del 3 omtaler hvordan Marc Grossman kombi-nerer kosthold, kosttilskudd og behandling med akupunktur og mikrostrøm (nr. 4/2020), mens del 4 handler om bruk av akupunktur, del 5 om behandling med mikrostrøm og del 6 om behandling med myklaser.

Elektrostimulering med mikrostrøm gjøres for å øke blodsirkulasjonen til øyet, noe som igjen øker tilgangen på næringsstoffer og oksygen. I tillegg økes transporten av avfallsstoffer bort fra netthinnen, og produksjonen av energimolekylet ATP økes i cellene i netthinnen.

Som nevnt i en egen artikkel (nr. 4/ 2020), tilbyr den erfarne optikeren og akupunktøren Marc Grossman i USA behandling med mikrostrøm til sine pasienter med makuladegenerasjon, og den brukes også av en rekke øyeleger i USA og Kina.

Norske pasienter

De siste årene har norske pasienter med makuladegenerasjon fått tilbud om elektrostimulering med mikrostrøm på St. Olav Eye Clinic i Tønsberg og Oslo som ledd i behandlingen (se egen artikkel). Klinikken fikk i 2019 agentur i Skandinavia på et patentbeskyttet apparatet kalt MicroStim 100i, som pasientene kan behandle seg selv med hjemme. De kan kjøpe apparatet og behandle seg hjemme mellom timene på klinikken. Apparatet koster kr 17 900. Både St. Olav Eye Clinic og mange av pasientene har gode erfaringer ved bruk av mikrostrøm mot makuladegenerasjon. På klinikken har nesten samtlige pasienter med makuladegenerasjon kjøpt et apparat til egenbruk.1

LES OGSÅ  Risikofaktorer for makuladegenerasjon

Erfaren amerikansk ekspert

Den amerikanske naturmedisinske legen Andy Rosenfarb er grunnlegger og klinisk direktør for Acupuncture Health Associates i New Jersey. Han er en internasjonal ekspert på kinesisk medisinsk øyebehandling og bruker regelmessig mikrostimulering i behandling av makuladegenerasjon. Ifølge Rosenfarb er det delte meninger om hvor effektivt mikrostimulering er for denne tilstanden. Han er imidlertid overbevist om at slik behandling kan være meget nyttig og opplever bedring i mer enn 50 prosent av tilfellene. Rosenfarb har ikke sett noen tilfeller der makuladegenerasjon har blitt verre ved slik behandling. Ved alvorlig tørre øyne kan dette imidlertid ikke utelukkes.2

Bruk av mikrostrøm stimulerer alle cellene i og rundt øynene og øker blodflyten. Ved å utvide blodårene og stimulere nervene rundt øynene vekkes celler som ”ligger i dvale”, og ATP-produksjonen kommer i gang. Rosenfarb trekker parallellen mellom bruk av mikrostrøm og å lade opp batteriet på en mobiltelefon. Cellene rundt øynene er som batterier, og på linje med mobilbatterier kan de miste spenning og gå i dvalemodus.2 

Hvis man har celler som er svake, kan ”oppladning” ifølge Rosenfarb hjelpe, men ved mer framskreden sykdom er det ikke sikkert mikrostimulering vil hjelpe.2 

Forskning

Flere pilotstudier uten kontrollgrupper har funnet positive effekter av elektrostimulering med mikrostrøm (se ramme). En rekke detaljer varierer mellom studiene, men essensen er at bruk av mikrostrøm kan forhindre at synsskarpheten blir verre, eventuelt gjøre at den blir bedre.

Trygg i bruk

Det er ikke rapportert om bivirkninger av elektrostimulering med mikrostrøm av øynene.3

Kort omtale av forskningen på bruk av mikrostrøm

I en studie fra 1993 hadde klinikere behandlet 25 personer fra to til sju år med 1) kosttilskudd med en rekke vitaminer, mineraler og noen aminosyrer eller 2) kosttilskudd og mikrostrøm mellom punkter på øyelokkene. Femten hadde bedret synsskarpheten, mens ti hadde fått dårligere syn. Det så ut til at synssvekkelsen ble svakere når strømbehandling ble lagt til kosttilskuddene.4 En oppfølgingsstudie av 46 personer med både næringsstoffer og strømbehandling underbygger at denne kombinasjonen kan være hensiktsmessig for å forsinke eller reversere makuladegenerasjon.5 

LES OGSÅ  Kinesisk elektromedisin – ny, revolusjonerende behandling?

I en studie fra 1997 ble 18 pasienter behandlet i to år, og 16 fikk bedre syn.6 I en annen studie fra 1997 ble 43 pasienter (65 øyne) behandlet med direkte mikrostrøm på 200 µA i 20 minutter 36 sesjoner ganger. Pasientene fikk ti minutters behandling per øye tre–fire ganger i uka. Ingen detaljer om oppfølgingslengde ble gitt. Femtifire prosent (34 av de 65 øynene) hadde en én–fire linjers bedring i synsskarphet, 35 prosent hadde ingen bedring og hos åtte prosent ble synet dårligere.7 

Den amerikanske legen Damon P. Miller offentliggjorde i 1997 resultater av 109 pasienter som var behandlet med mikrostrøm, kosttilskudd og andre tiltak på hans legekontor. Åttiåtte (43 av 49) med våt makuladegenerasjon oppviste en bedring på to linjer eller mer på testing av synsskarphet, mens tilsvarende tall for den tørre typen var 77 prosent (46 av 60). Detaljer om selve behandlingen og oppfølgingsperiode ble ikke angitt.8

Den amerikanske øyelegen Edward Paul har gjennomført en 18 måneders pilotstudie av pasienter med makuladegenerasjon. Tjueseks av 36 øyne viste bedring i synsskarphet etter behandling med mikrostrøm og kosttilskudd (innhold ikke nærmere angitt). De bedret seg i snitt to–tre linjer i synstesten.9

En gruppe forskere fra USA og Storbritannia publiserte i 2015 en pilotstudie der de hadde testet effekten av mikrostrøm på 17 pasienter med gjennomsnittsalder 83 år. Studien omfattet behandling av 25 øyne med tørr makuladegenerasjon og seks øyne med den våte typen. De ble behandlet med pulsert mikrostrøm med styrke 150 µA i 35 minutter én gang i uka i tre måneder. Synsskarphet ble målt før og etter hver behandling. Vel halvparten av personene med tørr makuladegenerasjon fikk bedre synsskarphet, mens en firedel fikk dårligere syn. Hos de med våt makuladegenerasjon fikk fem av seks bedre synsskarphet, og ingen fikk dårligere i syn. Studien mangler kontroller og bør derfor følges opp for å vurdere langtidseffekten av slik behandling.10 

LES OGSÅ  Et svensk-norsk justismord?

Mikrostrøm i Helsemagasinet

Mikrostrøm er tidligere presentert i en egen artikkel om terapeutisk bruk av elektrisitet.11

Kilder:

1. E-poster fra Erik Vinje Olbjørn til IM 5.12.2019.

2. Montana C. Reversing the sightstealer. What Doctors Don’t Tell You 2019; november: 60–8.

3. AAO Complementary Therapy Task Force, Hoskins Center for Quality Eye Care. Microcurrent stimulation for macular degeneration CTA – 2004. September 2004.

https://www.aao.org/complimentary-therapy-assessment/microcurrent-stimulation-macular-degeneration-cta- (11.12.2019).

4. Michael LD, Allen MJ. Nutritional supplementation, electrical stimulation and age related macular degeneration. Journal of Orthomolecular Medicine 1993; 8: 168–71.

5. Allen MJ, Jarding JB, Zehner R. Macular degeneration treatment with nutrients and micro current electricity. Journal of Orthomolecular Medicine 1998; 13: 211–4.

6. Halloran G mfl. Bioelectrical Stimulation in an integrated treatment for macular degeneration, retinitis pigmentosa, glaucoma, CMV, and DR. Fourth Annual Symposium on Biologically Closed Electrical Circuits. Minnesota: Mankato universitet, oktober 1997. https://www.naturaleyecare.com/study.asp?s_num=349#1997 (10.12.2019).

7. Wallace L. The treatment of macular degeneration and other retinal diseases using bioelectromagnetics therapy. Journal of Optometric Phototherapy 1997; mars: 4–5.

8. Miller DP. Results from our first 120 patients. 1997.

https://organicmd.com/better-eye-health-2/results-from-first-120-patients/ (11.12.2019).

9. Paul E. The treatment of retinal disease with MCS and nutritional supplementation. Presentert på International Society for Low-Vision Research and Rehabilitation at the Low Vision Congress i Göteborg, Sverige, 2002.

https://www.naturaleyecare.com/study.asp?s_num=349#2002 (11.12.2019).

10. Chaikin L, Kashiwa K, Bennet M mfl. Microcurrent stimulation in the treatment of dry and wet macular degeneration. Clinical Ophthalmology 2015; 9: 2345–53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4689270/

11. Mysterud I. Energimedisinsk bruk av elektrisitet. VOF 2017; 8 (3): 56–63.

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner